Լրահոս

ՄՏԱՅՆՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ԴԻՏԱՐԿՈՒՄ

«Պիլկի» համալսարանի Տոլափտէրէի մասնաճիւղէն ներս շահեկան խորհրդաժողով:
Վինկասի առաջնորդած ծրագրով շօշափուեցան ընկերային մետիան եւ փոքրամասնութիւնները՝ արտայայտութեան ազատութեան եւ ատելութեան ատենաբանութեան հակասութիւններուն մէջ:

G-20-Ի ԱՆԹԱԼԻՈՅ ԳԱԳԱԹԸ

Ան­թա­լիոյ մէջ այս շա­բա­թա­վեր­ջին կը սկսի G-20-ի գա­գա­թա­ժո­ղո­վը։ Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղա­նի տան­տի­րու­թեամբ աշ­խար­հի բո­լոր յա­ռա­ջա­տար եր­կիր­նե­րու ղե­կա­վար­նե­րը այս առ­թիւ ե­կած են Թուր­քիա։ Փա­րի­զի ե­րէ­կուան ա­հա­բեկ­չա­կան դէպ­քե­րուն հե­տե­ւան­քով Ֆրան­սա­յի Նա­խա­գահ Օ­լանտ վեր­ջին պա­հուն ջնջած է մաս­նակ­ցու­թիւ­նը։

­ԷՐՏՈՂԱՆԻ ԵՒ ԱՊԷԻ ՄԻՋԵՒ ՏԵՍԱԿՑՈՒԹԻՒՆ

Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղան ե­րէկ Իս­թան­պու­լի մէջ հիւ­րըն­կա­լեց Ճա­բո­նի Վար­չա­պետ Շին­զօ Ա­պէն։ Եըլ­տը­զի պա­լա­տին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ եր­կու ղե­կա­վար­նե­րուն հան­դի­պու­մը։

ԱՐՑԱԽԻՆ ԲՈՐՈՔԸ՝ ԱՏՐՊԷՅՃԱՆԻ ԿՈՂՄԷ ՎԱՐԴԱՆ ՍԸՐՄԱՔԷՇԻՆ ԴԷՄ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԱԾ ԱՐՇԱՒԱՆՔԻՆ ՀԱՄԱՐ

Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի Նա­խա­գահ Բա­կօ Սա­հա­կեա­նի բան­բեր Դա­ւիթ Պա­պա­յեան նա­խըն­թաց օր անդ­րա­դար­ձաւ զուի­ցե­րահ­պա­տակ սփիւռ­քա­հայ յայտ­նի գոր­ծա­րար ու բա­րե­րար Վար­դան Սըր­մա­քէ­շի դէմ «Էն­թեր­փոլ»ի մի­ջո­ցաւ մի­ջազ­գա­յին հե­տա­խու­զում յայ­տա­րա­րուե­լուն։

ՉԽՈՉԸՆԴՈՏԵԼ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ…

ԵԱՀԿ-ի Մինսքեան խմբակի համանախագահները յառաջիկայ շրջանին շփումներ պիտի ունենան Նիւ Եորքի եւ Ուաշինկթընի մէջ:
Լեռնային Ղարաբաղի Նախագահ Բակօ Սահակեան առաջին անգամ մամլոյ ասուլիս մը սարքեց Մոսկուայի մէջ՝ հիւրընկալուելով «Ռեկնում» գործակալութեան կեդրոնէն ներս:

ՄԻՋՄԻՈՒԹԵՆԱԿԱՆ ՃԱՏՐԱԿԻ ՄՐՑԱՇԱՐՔԸ ՊԻՏԻ ՍԿՍԻ ԱՅՍ ԵՐԿՈՒՇԱԲԹԻ

Միջ­միու­թե­նա­կան ճատ­րա­կի մրցա­շար­քը այս տա­րի պի­տի սկսի յա­ռա­ջի­կայ Եր­կու­շաբ­թի։ 19-րդ ան­գամ կը կազ­մա­կեր­պուի հան­գու­ցեալ Թա­դէոս Կիւն­թէ­րի յի­շա­տա­կին ձօ­նուած մրցա­շար­քը, ո­րուն այս տա­րի մաս­նակ­ցու­թիւն կը բե­րէ տաս­ներ­կու միու­թիւն։

ՀԱՄԱԽՄԲԵԼ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹԻՒՆԸ

Հայկական բարեգործական ընդհանուր միութեան կեդրոնական վարչութեան անդամներէն Երուանդ Զօրեան կ՚անդրադառնայ Համացանցային համալսարանի գործունէութեան։
«Այսօր ունինք անկախ Հայաստան մը, որ կը հանդիսանայ սփիւռքի երիտասարդները մօտեցնող կեդրոն մը, ուր կ՚իրականացնենք նոր սերունդին ուղղեալ ծրագրեր»։

ԱՀԱՒՈՐ ՊԱՅԹՈՒՄ ՄԸ  ՊԷՅՐՈՒԹԻ ՄԷՋ

Սա­գօ Ա­րեան կը տե­ղե­կաց­նէ մե­զի.-

Ե­րէկ յետ­մի­ջօ­րէին եր­կու ա­հա­բեկ­չա­կան պայ­թում­ներ գրան­ցուե­ցան Պէյ­րու­թի մէջ: Անձ­նաս­պա­նա­կան պայ­թում­նե­րու մի­ջո­ցաւ ե­ղած ա­հա­բեկ­չու­թեան զոհ գա­ցին 43 քա­ղա­քա­ցի­ներ, մինչ վի­րա­ւո­րեալ­նե­րուն թի­ւը ան­ցաւ 230-ը:

Էջեր