Օրակարգի նիւթերը

ՆՈՐ ՊՈԼՍՈՅ ԱՅԳԱԲԱՑԸ

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Իսթանպուլահայ գրասէր հասարակութիւնը լիուլի արժեւորեց ԺԱՄԱՆԱԿ-ի ընտանիքին կողմէ «Անցեալի եւ ներկայի խաչմերուկին» կազմակերպուած ժամադրութիւնը:
Սփիւռքէն հեղինակաւոր մտաւորականներ խորհրդածութիւններով հանդէս եկան մեր համայնքին նկատմամբ ստեղծուած հետաքրքրութեան եւ անոր վերաբերեալ ակնկալութիւններուն շուրջ:

Վարչապետ Տավուտօղլու պիտի այցելէ Լիբանան. կ՚ըլլա՞յ արդեօք շփում մը Անթիլիասի հետ

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

​Վար­չա­պետ Ահ­մէտ Տա­վու­տօղ­լու կը պատ­րաս­տուի այ­ցե­լել Լի­բա­նան։ Դէ­պի Պէյ­րութ իր ու­ղե­ւո­րու­թիւ­նը պի­տի կա­յա­նայ Լի­բա­նա­նի Վար­չա­պետ Թամ­մամ Սա­լա­մի հրա­ւէ­րին ըն­դա­ռաջ։ 
Մի­ջազ­գա­յին բե­մա­հար­թա­կի հրա­տապ ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րուն բե­րու­մով Թուր­քիոյ ու­շադ­րու­թիւ­նը ներ­կա­յիս ա­ռաջ­նա­հեր­թօ­րէն կեդ­րո­նա­ցած է Մեր­ձա­ւոր Ա­րե­ւել­քի ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րուն վրայ։

Թրքահայ ուսուցչաց հիմնարկը 50 տարեկան

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Թրքա­հայ ու­սուց­չաց հիմ­նար­կը, ա­հա՛, կ՚ող­ջու­նէ ոս­կեայ յո­բե­լեա­նը։ Ան ար­դէն թե­ւա­կո­խած է իր հիմ­նադ­րու­թեան յիս­նա­մեայ յո­բե­լե­նա­կան հանգ­րուա­նը։ Շրջան մը, որ կ՚ի­մաս­տա­ւո­րուի բա­զում զո­հո­ղու­թիւն­նե­րով, կ՚ար­ժե­ւո­րուի բա­զում մար­տահ­րա­ւէր­նե­րով, կը բնո­րո­շուի հե­տե­ւո­ղա­կա­նու­թեամբ ու կը գնա­հա­տուի հաս­տա­տա­կա­մու­թեամբ։

Միասնական մաղթանք

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

​Թրքա­հա­յու­թեան ու­շադ­րու­թիւ­նը այ­սօր կեդ­րո­նա­ցած է Կե­սա­րիոյ Ս. Գրի­գոր Լու­սա­ւո­րիչ ե­կե­ղեց­ւոյ վրայ։ Պատ­մա­կան այս սրբա­վայ­րը կը մագ­նի­սաց­նէ մեր ամ­բողջ հա­ւա­տա­ցեալ­նե­րուն հե­տաքրք­րու­թիւ­նը, ո­րով­հե­տեւ ան այ­սօր կը հիւ­րըն­կա­լէ Մեր­ձա­ւոր Ա­րե­ւել­քի ող­բեր­գու­թիւն­նե­րէն խոյս տա­լով Թուր­քիոյ մէջ ա­պաս­տան գտած հայ գաղ­թա­կան­նե­րը։

ՍՊԱՍՈՒՄՆԵՐՈՒ ՇՐՋԱՆ

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Գումգաբուի մէջ կազմակերպուած Ս. Ծննդեան ընդունելութեան ընթացքին արծարծուած հարցերը - 2:
Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արք. Աթէշեան կանգ առաւ առկախեալ ընտրութեան խնդրին վրայ:
«ԱՆԹԻԼԻԱՍԻ ԲԱՑԱԾ ԴԱՏԸ ԴԱՐՁԱԾ Է ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՀԱՐՑ ՄԸ»

ՏԱՐԵՄՈՒՏԻ ՕՐԱԿԱՐԳԸ

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Գումգաբուի մէջ կազմակերպուած Ս. Ծննդեան ընդունելութեան ընթացքին արծարծուած հարցերը - 1:
Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արք. Աթէշեան մանրամասնեց իր մօտեցումները թրքահայ կեանքի առաջնահերթ խնդիրներուն շուրջ՝ միշտ շեշտադրելով միասնականութեան ոգիին անհրաժեշտութիւնը:

Այս նորը…

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Ան­ցեալ տա­րե­մու­տին օ­րա­կար­գի կի­զա­կէ­տին էին հայ-թրքա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը։ Ցե­ղաս­պա­նու­թեան հար­ցը մնա­ցեալ ա­մէն ին­չը երկ­րոր­դա­կան հար­թու­թեան վրայ մղեց. Թուր­քիա եւ Հա­յաս­տան ան­ցան մեծ մրցակ­ցու­թեան մը բո­վով։

Ազնիւ մղումը

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Թրքա­հայ հա­մայն­քի մա­նա­ւա՛նդ Հան­րա­պե­տա­կան շրջա­նի տա­րեգ­րու­թիւն­նե­րը կրնան հա­մա­րուիլ, կարճ խօս­քով, զօ­րակ­ցու­թեան պատ­մու­թիւն մը։ Ազ­նիւ մղու­մի մը դրսե­ւո­րում­նե­րը պայ­մա­նա­ւո­րած են մեր հա­ւա­քա­կա­նու­թեան յա­րա­տե­ւու­թիւ­նը։ Վիթ­խա­րի ժա­ռան­գու­թիւն մը կեն­սու­նակ պա­հե­լու ձգտու­մը գործ­նա­կան գետ­նի վրայ միշտ բիւ­րե­ղա­ցած է օ­րի­նա­կե­լի զօ­րակ­ցու­թիւ­նով, հա­ւա­քա­կան ճի­գով մը։

Ուշագրաւ ելոյթ

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

​Սերժ Սարգ­սեան ե­րէկ ու­նե­ցաւ ու­շագ­րաւ ու շատ կա­րե­ւոր ե­լոյթ մը։ Հա­զիւ եր­կու օր ա­ռաջ Պեռ­նի մէջ Իլ­համ Ա­լիե­ւի հետ տե­սակ­ցե­լէ վերջ ան ան­ցած էր Մոս­կուա՝ մաս­նակ­ցե­լու հա­մար Հա­ւա­քա­կան անվ­տան­գու­թեան պայ­մա­նագ­րի կազ­մա­կեր­պու­թեան (ՀԱՊԿ) գա­գա­թա­ժո­ղո­վին։

Ասուլիս​ - Գ -

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

​Ան­թի­լիա­սի կող­մէ Իս­թան­պու­լի մէջ կազ­մա­կեր­պուած մամ­լոյ ա­սու­լի­սին վե­րա­բե­րեալ մեր խորհր­դա­ծու­թիւն­նե­րուն շար­քը այ­սօր կը հաս­նի իր ա­ւար­տին։ Սի­սի եր­բեմ­նի Մայր տա­ճա­րի եւ յա­րա­կից կա­թո­ղի­կո­սա­րա­նի սե­փա­կա­նու­թեան ի­րա­ւուն­քը վե­րա­ձեռք­բե­րե­լու նպա­տա­կին ուղ­ղեալ այս դա­տա­կան նա­խա­ձեռ­նու­թեան շրջագծով, դժբախ­տա­բար, ա­ռա­ջին իսկ օ­րէն կա­րե­լի չէ ե­ղած հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան եւ զօ­րակ­ցու­թեան մթնո­լորտ մը ձե­ւա­ւո­րել Ան­թի­լիա­սի եւ Պոլ­սոյ Պատ­րիար­քա­կան Ա­թո­ռին մի­ջեւ։

Էջեր