Օրակարգի նիւթերը

Երեքին ալ բարի երթ… - Գ -

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

​Խորհր­դա­րան մուտք գոր­ծել յա­ջո­ղած թրքա­հայ ե­րեք ե­րես­փո­խան­նե­րուն վե­րա­բե­րեալ մեր ներ­կայ յօ­դուա­ծա­շար­քի այ­սօ­րուան բաժ­նին մէջ կը մէջ­բե­րենք նոյ­նինքն ի­րենց ար­տա­յայ­տու­թիւն­նե­րը։ Ե­րես­փո­խան­նե­րու երդ­ման ա­րա­րո­ղու­թեան շար­ժա­ռի­թով զրու­ցե­ցինք Մար­գար Է­սաեա­նի (ԱՔ կու­սակ­ցու­թիւն) եւ Սե­լի­նա Տո­ղա­նի (ՃՀՓ) հետ։

Երեքին ալ բարի երթ… - Բ -

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

26-րդ գու­մար­ման Թուր­քիոյ Ազ­գա­յին մեծ ժո­ղո­վի եր­դի­քին տակ ներ­կա­յա­ցուած է չորս կու­սակ­ցու­թիւն եւ ե­րես­փո­խան ընտ­րուած ե­րեք հա­յազ­գի ա­նուն­նե­րը կը պատ­կա­նին տար­բեր կու­սակ­ցու­թիւն­նե­րու։ Այ­սինքն, խորհր­դա­րա­նի չորս կու­սակ­ցու­թիւն­նե­րէն ե­րե­քի խմբակ­ցու­թեան շար­քե­րէն ներս յա­ռա­ջի­կայ շրջա­նին պի­տի գտնուի թրքա­հայ մէ­կա­կան ե­րես­փո­խան։

Երեքին ալ բարի երթ… - Ա -

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

​26-րդ գու­մար­ման Թուր­քիոյ Ազ­գա­յին մեծ ժո­ղո­վը ե­րէկ պաշ­տօ­նա­պէս աշ­խա­տան­քի ձեռ­նար­կեց նո­րըն­տիր ե­րես­փո­խան­նե­րու երդ­ման հան­դի­սա­ւոր ա­րա­րո­ղու­թիւ­նով։ Ե­րէկ գու­մա­րուած խորհր­դա­րա­նը մեծ նե­րուժ մը ու­նի՝ մօ­տա­ւոր ա­պա­գա­յին երկ­րի կա­յու­նու­թիւնն ու զար­գա­ցու­մը ե­րաշ­խա­ւո­րե­լու տե­սան­կիւ­նէն։

Ծանր վիճակ

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

​Մո­լե­ռան­դու­թիւն, այ­լա­տեա­ցու­թիւն, ծայ­րա­յե­ղու­թիւն եւ ա­հա­բեկ­չու­թիւն… Հա­մայն մարդ­կու­թեան դի­մագ­րա­ւած մար­տահ­րա­ւէր­նե­րը կը խորհր­դան­շուին, ըստ էու­թեան, այս բա­ռե­րով։ Իս­կա­պէս, մարդ­կու­թիւ­նը կ՚ապ­րի ծանր շրջան մը՝ բռնու­թեան ճի­րան­նե­րուն եւ ա­հա­բեկ­չու­թեան սպառ­նա­լի­քին ներ­քեւ։

Փայլուն օրինակ

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

​Հայ­կա­կան բա­րե­գոր­ծա­կան ընդ­հա­նուր միու­թիւ­նը (ՀԲԸՄ) վեր­ջին տա­րի­նե­րուն հա­մա­ցան­ցի վրայ ստեղ­ծած է հայ­կա­կան հա­մալ­սա­րան մը՝ www.avc-agbu.org։ Երբ հա­յոց ամ­բողջ Սփիւռ­քը ձուլ­ման լուրջ վտան­գի մը դէմ յան­դի­ման կը գտնուի, այս հա­մա­ցան­ցա­յին հա­մալ­սա­րա­նը մեծ կա­րե­ւո­րու­թիւն կը ներ­կա­յաց­նէ այդ հո­սան­քին դէմ պայ­քա­րե­լու եւ հա­յոց նոր սե­րուն­դին հա­մար իր ար­մատ­նե­րուն, ազ­գա­յին ժա­ռան­գու­թեան հետ շփման հնա­րա­ւո­րու­թիւն­ներ ըն­ձե­ռե­լու տե­սան­կիւ­նէն։

Մշտական պայքար

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

​Ա­նա­հիտ Տօ­նա­պե­տեա­նի ե­րէ­կուան դա­սա­խօ­սու­թիւ­նը իս­կա­պէս հե­տաքրք­րա­կան էր, նաեւ հարս­տա­ցու­ցիչ։ Ի­րա­կա­նու­թեան մէջ, իր խօս­քե­րը հիմ­նա­կան ո­րե­ւէ ար­տա­սո­վոր նո­րու­թիւն չէին բո­վան­դա­կեր՝ հայ ի­րա­կա­նու­թեան քիչ թէ շատ ծա­նօթ ան­ձի մը տե­սան­կիւ­նէն։

Ենթագետին

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

​Սուրբ Փրկիչ Ազ­գա­յին հի­ւան­դա­նո­ցի հո­գա­բար­ձու­թեան աղ­բիւր­նե­րէն ող­ջու­նե­լի լու­րեր հա­սան վեր­ջին օ­րե­րուն։ Թէ՛ քա­նա­կի եւ թէ ո­րա­կի ա­ռու­մով հի­ւան­դա­նո­ցի հնա­րա­ւո­րու­թիւն­նե­րուն հա­մար սահ­մա­նուած է նոր գա­գաթ մը։ Ա­ռա­ւե­լա­գոյն ճշգրտու­թեամբ ախ­տա­ճա­նաչ­ման տուեալ­ներ ա­պա­հո­վե­լու ճա­նա­պար­հին մեծ ար­դիւն­քի մը եւ ան­բաղ­դա­տե­լի հնա­րա­ւո­րու­թեան մը հա­սած է Ազ­գա­յին հի­ւան­դա­նո­ցը՝ շնոր­հիւ հո­գա­բար­ձու­թեան աստ­ղա­բաշ­խա­յին ներդ­րում­նե­րուն։

Հասուն մօտեցում

​​ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Սուրբ Փրկիչ Ազ­գա­յին հի­ւան­դա­նո­ցի հո­գա­բար­ձու­թեան ա­տե­նա­պետ Պետ­րոս Շի­րի­նօղ­լուի կող­մէ ե­րէկ թեր­թիս մէջ լոյս տե­սած լու­սա­բա­նու­թիւ­նը ա­ռար­կայ դար­ձաւ հա­մայն­քա­յին շրջա­նակ­նե­րու ան­մի­ջա­կան ու­շադ­րու­թեան։ VADİP-ի վեր­ջին ժո­ղո­վին ըն­թաց­քին ան ու­նե­ցած էր ծա­ւա­լուն ե­լոյթ մը, ո­րու ըն­թաց­քին տե­սա­կէտ­ներ յայտ­նած էր մեր կրթա­կան հա­մա­կար­գի հրա­տապ խնդիր­նե­րուն շուրջ, այդ ամ­բող­ջին մէջ օ­րա­կար­գի վրայ բե­րե­լով զա­նա­զան ա­ռա­ջարկ­ներ, ժո­ղո­վա­կան­նե­րուն հետ բաժ­նե­լով ներ­կայ ծանր ի­րա­վի­ճա­կին եւ հա­ւա­նա­կան հե­տե­ւանք­նե­րուն մա­սին դի­տար­կում­ներ եւ շարք մը վար­ժա­րան­նե­րու ա­նուն­ներն ալ տա­լով խորհր­դա­ծու­թիւն­ներ ը­նե­լով։

Կարեւոր նօթեր՝ VADİP-ի վերջին ժողովէն

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

​Հա­մայն­քա­յին վա­քըֆ­նե­րու հար­թա­կի (VADİP) 2015-2016 շրջա­նի ա­ռա­ջին ժո­ղո­վին ըն­թաց­քին կարգ մը հա­մայն­քա­յին վա­րիչ­ներ փո­խան­ցե­ցին ի­րենց հաս­տա­տու­թիւն­նե­րուն վե­րա­բե­րեալ շարք մը կա­րե­ւոր տե­ղե­կու­թիւն­ներ։ Ժո­ղո­վին վե­րա­բե­րեալ ե­րէ­կուան ման­րա­մասն հա­ղոր­դում­նե­րէն վերջ այ­սօր կ՚անդ­րա­դառ­նանք նաեւ հա­մայն­քա­յին վա­րիչ­նե­րուն կող­մէ փո­խան­ցուած այդ տե­ղե­կու­թիւն­նե­րուն։

ԱՆԱԿՆԿԱԼ ՎԻՃԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Մեր համայնքի հրատապ խնդիրներու լուծման գրաւականը անոր վարիչներու զօրակցութեան եռանդին, գործակցութեան ոգիին մէջ է:
Ֆէրիգիւղի երէկուան սիրոյ սեղանի եզրափակիչ փուլին Տ. Արամ Արքեպիսկոպոս Աթէշեան եւ Իսկէնտէր Շահինկէօզ բարձրաձայնեցին տարակարծութիւններ:

Էջեր