Օրակարգի նիւթերը

«Տոն Քիշոթի օրագիրը» եւ «Ձիւնամարդու աւետարանը»

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

​Ի ձե­ռին ու­նիմ շա­հե­կան ու հե­տաքրք­րա­կան եր­կու գիր­քեր, ո­րոնց հե­ղի­նակն է սի­րե­ցեալ բա­րե­կամ մը՝ Տիգ­րան Պաս­կե­ւի­չեան։ Ե­րե­ւա­նի մէջ վեր­ջերս նշուե­ցաւ իր ծննդեան 50-ա­մեա­կը։

Թոփգաբուի Սուրբ Նիկողայոս եկեղեցւոյ թաղային խորհուրդի ատենապետուհի Մոնիք Երկանեան հրաժարեցաւ իր պաշտօնէն՝ տասնմէկ տարիներու երախտաշատ սպասարկութենէ մը վերջ

Թոփ­գա­բուի Ս. Նի­կո­ղա­յոս ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պե­տու­հի Մո­նիք Եր­կա­նեան հրա­ժա­րե­ցաւ իր պաշ­տօ­նէն։ Ան այս ա­ռա­ւօտ մեր մա­մու­լը տե­ղեակ պա­հեց այս ի­րա­դար­ձու­թեան շուրջ։ Մո­նիք Եր­կա­նեան եր­կար ժա­մա­նա­կէ ի վեր կ՚ար­տա­յայ­տուէր նման մտադ­րու­թեան շուրջ։

Թրքահայութիւնը՝ Ապրիլի 24-էն դէպի Յունիսի 7-ը…

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Ան­ցաւ Ապ­րի­լի 24-ը, սա­կայն ար­ձա­գանգ­նե­րը տա­կա­ւին կը շա­րու­նա­կուին։ Առ­նուազն մին­չեւ Յու­նի­սի 7-ին կա­յա­նա­լիք ընտ­րու­թիւն­նե­րը՝ Թուր­քիոյ մէջ այս հար­ցը օ­րա­կար­գի վրայ կրնայ գտնուիլ. այդ ալ բա­ւա­կան ամ­բո­խա­վա­րա­կան տրա­մադ­րու­թիւն­նե­րով։

Գումգաբու առայժմ լուռ…

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Գումգաբու առայժմ լուռ…​

Մե­ծի Տանն Կի­լի­կիոյ Կա­թո­ղի­կո­սու­թեան կող­մէ ծրագ­րուած դի­մու­մը ի վեր­ջոյ կա­տա­րուած է։ Ան­ցեալ տա­րի Սեպ­տեմ­բե­րին Ա­րամ Ա. Կա­թո­ղի­կոս Ե­րե­ւա­նի մէջ տե­ղե­կա­ցու­ցած էր այս մա­սին ա­ռա­ջին ան­գամ։

ՍՈՒՐԲԵՐՈՒՆ ՀԵՏ…

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Աշխարհի բազմաթիւ քրիստոնէական եկեղեցիներուն զանգերը հնչեցին ի յիշատակ հայոց նահատակներուն:
2015-ի ոգեկոչումները կը կատարուին զգացականութեան եւ տրամաբանութեան առաւելագոյնս համընկման մթնոլորտին մէջ:

Հարուստ հայերը

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Տե­ղա­կան մա­մու­լը ո­ղո­ղուած է հայ­կա­կան հար­ցին վե­րա­բե­րեալ նիւ­թե­րով։ Այդ ամ­բող­ջէն ան­մասն չէ նաեւ թրքա­հա­յու­թիւ­նը։ Ինչ­պէս միշտ, հայ-թրքա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու գոր­ծըն­թա­ցին վրայ ազ­դե­ցու­թիւն գոր­ծե­լու հնա­րա­ւո­րու­թե­նէն զուրկ ըլ­լա­լով հան­դերձ մեր հա­մայն­քին գո­յու­թեան փաս­տը կը շեշ­տադ­րուի՝ նշա­նա­կու­թեան ուռճա­ցու­մով։

ԵՐԿԱՐԱԺԱՄԿԷՏ ՀԱՇՈՒԱՐԿ

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Պատրիարքական ընդհանուր փոխանորդը ԺԱՄԱՆԱԿ-ին մասնաւոր յայտարարութիւններ ըրաւ՝ Ապրիլի 24-էն վերջ ընտրութեան հարցին առընչութեամբ ծրագրուած նախաձեռնութիւններուն կապակցութեամբ։
Տ. Արամ Արքեպիսկոպոս Աթէշեանի բացատրութիւններով, առաջին հերթին Ներքին գործոց նախարարութեան եւ Իսթանպուլի կուսակալութեան պիտի ներկայացուի մշակուած կանոնադրութեան նախագիծը, որու հաստատման հիման վրայ պիտի ընտրուի աթոռին նոր գահակալը։
Ըստ Նորին Սրբազնութեան, Պատրիարքարանի պաշտօնական կարգավիճակի սահմանման առկայ խնդրին յաղթահարման սպասման մէջ անհրաժեշտօրէն կ՚առնուին միջանկեալ քայլեր եւ այդ կարգադրութիւններուն ծիրին մաս կազմէ «Յովակիմ 1461» նորաստեղծ հիմնարկը, որ պիտի կարենայ ընդունիլ կտակներ։

 

Կենսունակ դառնալու աւիշ

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Կրթա­կան բնա­գա­ւա­ռը թրքա­հայ ի­րա­կա­նու­թեան մօտ եր­կար տաս­նա­մեակ­նե­րէ ի վեր նոյ­նա­ցած է քա­րա­ցած խնդիր­նե­րով։ Վէրք մը, որ կը կոտ­տայ շատ եր­կար ժա­մա­նա­կէ ի վեր ու չի սպիա­նար դժբախ­տա­բար։

Որոնում

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

VADİP-ի ե­րէ­կուան ժո­ղո­վին ըն­թաց­քին եր­կար քննար­կում­ներ ծա­ւա­լուե­ցան, թէ ինչ պէտք է ը­նէ մեր հա­մայն­քը յա­ռա­ջի­կայ Ապ­րի­լի 24-ին։ Կան­խաւ պէտք է ը­սել, որ մեր աշ­խար­հա­կան վա­րիչ­նե­րը շատ յա­պա­ղած են այս նիւ­թին վրայ ծան­րա­նա­լու հա­մար։ Ետ մնա­ցած են մեր հա­սա­րա­կա­կան գոր­ծիչ­նե­րէն։ 

Էջեր