Եկեղեցական

ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ Տ.Տ. ԳԱՐԵԳԻՆ Բ. ՎԵՀԱՓԱՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏԻՆ ԳԱՀԱԿԱԼՈՒԹԵԱՆ ՏԱՐԵԴԱՐՁԸ

Այ­սօր Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սի գա­հա­կա­լու­թեան տա­րե­դարձն է։ Հա­յոց հա­ւատ­քի հօր՝ Ս. Գրի­գոր Լու­սա­ւոր­չի Աս­տուա­ծա­կա­ռոյց ու Ա­ռա­քե­լա­հաս­տատ գա­հուն վրայ ան կը դի­մա­ւո­րէ իր 16-րդ տա­րին՝ որ­պէս հայ ժո­ղո­վուր­դի ընդ­հան­րա­կան ու պա­տուա­կան հայ­րա­պե­տը եւ որ­պէս Հա­յաս­տա­նեայց Ա­ռա­քե­լա­կան Ե­կե­ղեց­ւոյ թիւ մէկ սպա­սա­ւո­րը։

ՎԵՀԱՓԱՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏԸ ՀԱՆԴԻՍԱՊԵՏԵՑ ԴԻԼԻՋԱՆԻ ՄԷՋ ԿԱՌՈՒՑՈՒԵԼԻՔ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՀՈՂՕՐՀՆԷՔԻ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԵԱՆ

Հա­յաս­տա­նի Տա­ւու­շի մար­զի Դի­լի­ջան քա­ղա­քին մէջ վեր­ջերս Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը նա­խա­գա­հեց նոր կա­ռու­ցուե­լիք ե­կե­ղե­ցիի մը հո­ղօրհ­նէ­քի հան­դի­սա­ւոր ա­րա­րո­ղու­թեան։ Այս ե­կե­ղե­ցին պի­տի կա­ռու­ցուի Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի, Դի­լի­ջա­նի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի, «Հա­յաս­տա­նի զար­գաց­ման նա­խա­ձեռ­նու­թիւն­ներ» հիմ­նադ­րա­մի եւ «Դի­լի­ջա­նի զար­գաց­ման հիմ­նադ­րամ»ի հա­մա­տեղ ջան­քե­րով։ Ե­կե­ղե­ցա­շի­նա­կան ծրագ­րի բա­րե­րար­ներն են Ռու­բէն Վար­դա­նեան, Գա­գիկ Ա­դի­բէ­կեան, Մաք­սիմ Ա­թաեանց եւ Ար­մէն Կա­րա­պե­տեան։

ԱՐԱՄ Ա. ԵԳԻՊՏՈՍԻ ՄԷՋ

Մե­ծի Տանն Կի­լի­կիոյ Տ.Տ. Ա­րամ Ա. Կա­թո­ղի­կո­սը այս օ­րե­րուն կ՚այ­ցե­լէ Ե­գիպ­տոս։ Այս ու­ղե­ւո­րու­թեան ըն­թաց­քին ան կը նա­խա­գա­հէ Մի­ջին Ա­րե­ւել­քի Ե­կե­ղե­ցի­նե­րու խոր­հուր­դի գոր­ծա­դիր վար­չու­թեան ժո­ղո­վին։ Նո­րին Սրբու­թիւ­նը այս առ­թիւ հան­դի­պում մըն ալ կ՚ու­նե­նայ Ղպտի Ուղ­ղա­փառ Ե­կե­ղեց­ւոյ գա­հա­կալ՝ Թա­ւատ­րոս Պատ­րիար­քին հետ։

Անուշ Թրուանց եւ Ալպերթ Խառատեան

Մի­ջին Ա­րե­ւել­քի հո­գե­ւոր ա­ռաջ­նորդ­նե­րը տա­րած­քաշր­ջա­նի տագ­նա­պա­լի ի­րադ­րու­թեան մթնո­լոր­տին մէջ ան­մի­ջա­կան շփման մէջ կը մնան ի­րա­րու հետ։ Այս­պէս, Ա­սո­րի Կա­թո­լիկ Ե­կե­ղեց­ւոյ վան­քին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ հո­գե­ւոր պե­տե­րու հան­դի­պում, ո­րուն ներ­կայ էին Մի­ջին Ա­րե­ւել­քի հո­գե­ւոր պե­տե­րը եւ ի­րենց ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը։

ԹԻՖԼԻԶԻ ՄԷՋ ՕԾՈՒՄ

Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցւոյ Վիրահայոց Թեմէն ներս հոգեւոր ցնծութիւն:
Ս. Գէորգ Առաջնորդանիստ պատմական եկեղեցին պաշտամունքի վերաբացուեցաւ հանդիսաւոր արարողութիւնով մը, որուն նախագահեց Ամենայն Հայոց Վեհափառ Հայրապետը - Ներկայ էին նաեւ Սերժ Սարգսեան եւ Հայաստանի պետական աւագանիէն դէմքեր: Պիծինա Իվանիշվիլի «Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ» շքանշանով պարգեւատրուեցաւ Նորին Սրբութեան ձեռամբ:

Տ. ԱՐԱՄ ԱՐՔ. ԱԹԷՇԵԱՆ ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ Ս. ԷՋՄԻԱԾՆԻ ՄԷՋ ԿԸ ՄԱՍՆԱԿՑԻ ԳՀԽ-Ի ԺՈՂՈՎԻՆ

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան ե­րէկ մեկ­նե­ցաւ Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միա­ծին։ Գում­գա­բուի աղ­բիւր­նե­րը տե­ղե­կա­ցու­ցին, որ Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նոր­դը կը մաս­նակ­ցի Գե­րա­գոյն հո­գե­ւոր խոր­հուր­դի (ԳՀԽ) ժո­ղո­վին, որ կը գու­մա­րուի Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սի բարձր նա­խա­գա­հու­թեամբ։

ՀԱՆԴԻՍԱՒՈՐ ՅՈԲԵԼԵԱՆ

Տ. Յովնան Արք. Տէրտէրեանի քահանայական ձեռնադրութեան եւ եպիսկոպոսական օծման կրկնակ տարեդարձներուն առթիւ փայլուն արարողութիւններ:
Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցւոյ Հիւսիսային Ամերիկայի Արեւմտեան Թեմէն ներս Նորին Սրբազնութիւնը շրջապատուեցաւ ամենաջերմ զգացումներով:

ՅԱՏԿԱՆՇԱԿԱՆ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ

Ամենայն Հայոց Վեհափառ Հայրապետը այս շաբաթավերջին այցելութիւն մը կու տայ Թիֆլիզ:
Վաղը պիտի վերաօծուի վերջերս վերանորոգուած Ս. Գէորգ պատմական եկեղեցին, որ կառուցուած է 13-րդ դարուն: Ներկայ պիտի գտնուին նաեւ Հայաստանի եւ Վրաստանի ղեկավարները:

Էջեր