Եկեղեցական

ՊԱՏՐԻԱՐՔԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՓՈԽԱՆՈՐԴ ՍՐԲԱԶԱՆ ՀՕՐ Ս. ԾՆՆԴԵԱՆ ՊԱՏԳԱՄԸ

Ա­ՐԱՄ ԱՐ­ՔԵ­ՊԻՍ­ԿՈ­ՊՈՍ Ա­ԹԷ­ՇԵԱՆ

Հա­պա ան­ձը ու­նայ­նա­ցուց ծա­ռա­յի կեր­պա­րանք առ­նե­լով՝ մար­դոց նման ըլ­լա­լով եւ մար­դու կեր­պա­րան­քո­վը Ինք­զինք խո­նար­հե­ցուց։

(Փի­լի­պպե­ցիս. 2.7-8)

ՀԻՒՍԻՍԱՅԻՆ ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ԹԵՄԻ Ա­ՌԱՋ­ՆՈՐԴ Տ. ՅՈՎՆԱՆ ԱՐՔ. ՏԷՐՏԷՐԵԱՆԻ ՍՈՒՐԲ ԾՆՆԴԵԱՆ ՊԱՏ­ԳԱ­ՄԸ

ՅՈՎ­ՆԱՆ ԱՐ­ՔԵ­ՊԻՍ­ԿՈ­ՊՈՍ

Ո՜վ մա­նուկ Յի­սուս, շուա­րած հո­վիւ­նե­րուն նման` ան­թարթ աչ­քերս հա­մեստ մսու­րի մէջ ծուա­րած աս­տուա­ծա­յին ան­հու­նիդ սե­ւե­ռած եմ։

2016 ԹՈՒԱԿԱՆԻ ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ՏՕՆԵՐՆ ՈՒ ՍՐԲՈՑ ՅԻՇԱՏԱԿՈՒԹԵԱՆ ՕՐԵՐԸ, ԸՍՏ ՆՈՐ ՏՈՄԱՐԻ

Հայց. Ա­ռա­քե­լա­կան Ե­կե­ղե­ցին 2016 թուա­կա­նին ըստ Նոր տո­մա­րի պի­տի նշէ ե­կե­ղե­ցա­կան տօ­նե­րը եւ սրբոց յի­շա­տա­կու­թեան օ­րե­րը։ Ստո­րեւ կը ներ­կա­յաց­նենք Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի կող­մէ հրա­պա­րա­կուած հա­մա­պա­տաս­խան ամ­փոփ ցան­կը.-

ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ՎԵՀԱՓԱՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏԻՆ ԱՄԱՆՈՐԻ ՊԱՏԳԱՄԸ

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը ե­րէկ կէս գի­շե­րին Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­յին հե­ռուս­տա­տե­սու­թեան մի­ջո­ցաւ Ա­մա­նո­րի իր պատ­գա­մը փո­խան­ցեց հա­մայն հա­յու­թեան։ Ստո­րեւ կը ներ­կա­յաց­նենք Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տին պատ­գա­մը։

ՆՌՆՕՐՀՆԷՔԻ ԿԱՐԳ

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սի օրհ­նու­թեամբ, այ­սօր կէս գի­շե­րին՝ ժա­մը ճիշդ 24.00-ին, Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի եւ Հա­յաս­տա­նեայց Ա­ռա­քե­լա­կան բո­լոր ե­կե­ղե­ցի­նե­րուն մէջ կը կա­տա­րուի գո­հա­բա­նա­կան մաղ­թանք եւ տե­ղի կ՚ու­նե­նայ նռնօրհ­նէք։

ՄԱՅՐ ԱԹՈՌԷՆ ՕԺԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ ՍՈՒՐԻԱՀԱՅ ՎԱՐԺԱՐԱՆՆԵՐՈՒՆ ՀԱՄԱՐ

Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միա­ծի­նը Ա­մա­նո­րի եւ Ս. Ծննդեան առ­թիւ հեր­թա­կան ան­գամ զօ­րակ­ցու­թեան ա­ռար­կայ դար­ձու­ցած է սու­րիա­հա­յու­թիւ­նը, որ կը դի­մագ­րա­ւէ մեծ ող­բեր­գու­թիւն մը։ Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սի օրհ­նու­թեամբ, Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միա­ծի­նը 100 հա­զար ա­մե­րի­կեան տո­լար փո­խան­ցած է Դա­մաս­կո­սի Հա­յոց Թե­մին՝ Սու­րիոյ հայ­կա­կան դպրոց­նե­րուն հա­մար։

ՔՍԱՆ ՆՈՐ ՍԱՐԿԱՒԱԳ

Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ շա­բա­թա­վեր­ջին հան­դի­սա­ւոր պայ­ման­նե­րու մէջ նշուե­ցաւ Ս. Ստե­փա­նոս նա­խավ­կա­յի տօ­նը։ Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սի բարձր նա­խա­գա­հու­թեամբ, Սուրբ Էջ­միած­նի Մայր Տա­ճա­րին մէջ մա­տու­ցուե­ցաւ հան­դի­սա­ւոր Ս. Պա­տա­րագ եւ տե­ղի ու­նե­ցաւ նոր սար­կա­ւագ­նե­րու ձեռ­նադ­րու­թիւն։

ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻՆ ԿԸ ՆՇԷ Ս. ՍՏԵՓԱՆՈՍԻ ՏՕՆԸ

Հա­յաս­տա­նեայց Ա­ռա­քե­լա­կան Ե­կե­ղե­ցին այ­սօր կը վեր­յի­շէ Ս. Ստե­փա­նոս նա­խա­սար­կա­ւա­գը։ Քրիս­տո­նէու­թեան ա­ռա­ջին նա­խավ­կա­յին ձօ­նուած ա­ւան­դա­կան տօ­նա­կա­տա­րու­թիւն­ներ տե­ղի կ՚ու­նե­նան մեր ե­կե­ղե­ցի­նե­րուն մէջ։

Էջեր