Եկեղեցական

ՎԵՀԱՓԱՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏԻՆ ԱՆՈՒԱՆԱԿՈՉՈՒԹԵԱՆ ՏՕՆԸ

Հա­յաս­տա­նեայց Ա­ռա­քե­լա­կան Սուրբ Ե­կե­ղե­ցին այ­սօր կը նշէ Ս. Վար­դա­նանց տօ­նը։ Սրբոց Վար­դա­նանց յի­շա­տա­կու­թիւ­նը հա­յոց ազ­գա­յին-ե­կե­ղե­ցա­կան կեան­քի ա­մե­նա­յատ­կան­շա­կան հանգ­րուան­նե­րէն մին կը հա­մա­րուի։

ԵՐՈՒՍԱՂԵՄԻ ՊԱՏՐԻԱՐՔՈՒԹԻՒՆԸ ՍՐԲԱԴԱՍՄԱՆ ՅԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻՆ ՊԻՏԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԷ ԳՐԻԳՈՐ ՊԱՐՈՆՏԷՐ ԵՒ ԳՐԻԳՈՐ ՇՂԹԱՅԱԿԻՐ ՊԱՏՐԻԱՐՔԻԵՐՈՒՆ ԱՆՈՒՆՆԵՐԸ

Երուսաղէմի Սրբոց Յակոբեանց հայոց վանքէն ներս երէկ գումարուեցաւ Միաբանական ընդհանուր ժողով։ Երուսաղէմի Հայոց Պատրիարք Տ. Նուրհան Արք. Մանուկեանի նախագահութեամբ գումարուեցաւ ժողովը, որուն մասնակցեցաւ Սրբոց Յակոբեանց միաբանութեան 37 անդամներէն 24-ը։

ՀԱ­ՄԱ­ԳՈՒ­ՄԱՐ ԺՈ­ՂՈՎ ՊԱՏ­ՐԻԱՐ­ՔԱ­ՐԱ­ՆԻ ՄԷՋ

Պատ­կա­ռե­լի Կրօ­նա­կան Ժո­ղո­վոյ ո­րո­շու­մով եւ Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Բարձր. Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեա­նի հրա­ւէ­րով, 31 Դեկ­տեմ­բեր 2015, Հինգ­շաբ­թի օր, Թուր­քիոյ Հա­յոց Պատ­րիար­քա­րա­նի Դահ­լի­ճին մէջ գու­մա­րուե­ցաւ Ե­կե­ղե­ցա­կան ընդ­հա­նուր հա­մա­գու­մար, ո­րուն  նա­խա­գա­հեց Նո­րին Սրբազ­նու­թիւ­նը։

ԱՆԹԻԼԻԱՍԻ ՄԷՋ ԽՈՐՀՐԴԱԿՑԱԿԱՆ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսին նախագահութեամբ, Անթիլիասի մէջ տեղի ունեցաւ խորհրդակցական հանդիպում մը, որուն նպատակն էր Սուրիոյ հայութեան վերականգնումի յառաջիկայ աշխատանքները կազմակերպել:

Տ. ԱՐԱՄ ԱՐՔ. ԱԹԷՇԵԱՆ ԼՈՍ ԱՆՃԵԼԸՍԻ ՄԷՋ ԵՒՍ ՇՕՇԱՓԵՑ ԳԱՂԹԱԿԱՆԱՑ ՀԱՐՑԸ

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան կը շա­րու­նա­կէ իր այ­ցե­լու­թիւ­նը դէ­պի Լոս Ան­ճե­լըս։ Հա­յաս­տա­նեայց Ա­ռա­քե­լա­կան Ե­կե­ղեց­ւոյ Հիւ­սի­սա­յին Ա­մե­րի­կա­յի Ա­րեւմ­տեան Թե­մէն ներս ան կը հիւ­րըն­կա­լուի ջերմ մթնո­լոր­տի մը մէջ։

ՋԵՐՄ ՀԻՒՐԸՆԿԱԼՈՒԹԻՒՆ

Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցւոյ Հիւսիսային Ամերիկայի Արեւմտեան Թեմէն ներս:
Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արքեպիսկոպոս Աթէշեան երէկ պատարագեց Լոս Անճելըսի մէջ - Նորին Սրբազնութիւնը ձեռաց խաչ մը նուիրեց Առաջնորդ Տ. Յովնան Արքեպիսկոպոս Տէրտէրեանին:

ՄԻՋԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ

Գա­տը­գիւ­ղի Ս. Թա­գա­ւոր ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ շա­բա­թա­վեր­ջին տե­ղի ու­նե­ցաւ մի­ջե­կե­ղե­ցա­կան ա­րա­րո­ղու­թիւն մը, ո­րուն հան­դի­սա­պե­տեց Տ. Սա­հակ Եպսկ. Մա­շա­լեան։ Մի­ջե­կե­ղե­ցա­կան ա­ղօթ­քի շաբ­թուան եզ­րա­փա­կիչ փու­լը բնո­րո­շեց այս ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը, ո­րուն ի­րենց մաս­նակ­ցու­թիւ­նը բե­րին Լա­տին Կա­թո­լիկ­նե­րու Վի­ճա­կա­ւոր Լուի Փե­լաթր Ե­պիս­կո­պո­սը, Յոյն Ուղ­ղա­փառ, Ա­սո­րի Ուղ­ղա­փառ, Հայ Կա­թո­ղի­կէ եւ Անկ­լի­քան ե­կե­ղե­ցի­նե­րէ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ։

ՍՈՒՐԲ ՍԱՐԳԻՍԻ ՏՕՆԸ

ՇՈՒ­ՇԻԿ ՄԱ­ՒԻ­ՍԱ­ԳԱ­ԼԵԱՆ

Սուրբ Սար­գի­սը թէ՛ պատ­մա­կան անձ­նա­ւո­րու­թիւն է, եւ թէ՛ սրբա­զան ա­ռաս­պե­լա­կան կեր­պար՝ օժ­տուած տար­բեր հմա­յա­կան յատ­կա­նիշ­նե­րով եւ գոր­ծա­ռոյթ­նե­րով։ Ան զա­նա­զան զրոյց­նե­րու, եր­գե­րու եւ ա­ռաս­պել­նե­րու հե­րոսն է։

Էջեր