Ընկերա-մշակութային

ՆՈՐ ՏԱՐԻՆ ԲԵՐԷ՛ ԲԱՐԻՆ

ՍԻԼ­ՎԻ ՍՐԲՈՒ­ՀԻ ՄԱ­ՐԱ­ԶԵԱՆ

Տա­րի մը եւս բո­լո­րե­ցինք՝ քաղցր ու դառն յու­շե­րու հետ­քե­րով: Խան­դա­ղա­տան­քով ու տագ­նապ­նե­րով ծան­րա­բեռնուած օ­րե­րը հեւ ի հեւ սա­հած, սլա­ցած են մեր կեան­քէն: Հե­ռա­ցող տա­րին ա՛լ գաղտ­նիք մը չու­նի մե­զի հա­մար, իսկ նոր տա­րին, ա­նակն­կալ­նե­րով լիա­ռատ, ծա­ծուկ յու­զում­նե­րով ու անս­պա­սե­լի ա­րարք­նե­րով բե­ղուն՝ կը ծա­ւա­լի մեր առ­ջեւ:

Ս. ՂԱԶԱՐ ՎԱՆՔԻՆ ՄԷՋ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍ

Վե­նե­տի­կի Մխի­թա­րեան միա­բա­նու­թեան Սուրբ Ղա­զար վան­քին մէջ Յու­նուար 6-ին տե­ղի ու­նե­ցաւ բա­ցու­մը Շա­ւարշ եւ Ար­փիկ Մի­սա­քեա­նի նուի­րուած ցու­ցա­հան­դէ­սին, ներ­կա­յու­թեան Վե­նե­տի­կի զա­նա­զան շրջան­նե­րէն շուրջ հարիւր յիսուն ի­տա­լա­հա­յե­րու, միա­բան­նե­րու, Ի­տա­լիոյ մօտ Հա­յաս­տա­նի դես­պան՝ Սար­գիս Ղա­զա­րեա­նի, նա­խա­գա­հու­թեամբ Միա­բա­նու­թեան վա­նա­հայր՝ Հ. Ե­ղիա Վրդ. Քի­լաղ­պեա­նի։

Պերճ Պռօշեան. Հայրենի Գիւղին Եւ Մարդուն Ժողովրդային Երգիչը

​ՆԱԶԱՐԷԹ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ

Աշ­տա­րա­կե­ցի դեր­ձակ Ս­­տե­փան Տէր-Ա­ռա­քե­լեա­նի ըն­տա­նե­կան հա­մեստ ու չքա­ւոր եր­դի­քին տակ ծնաւ ա­րու զա­ւակ մը՝ ­Յով­հան­նէս ա­նու­նով, որ իր կեան­քով եւ գոր­ծով մնա­յուն ու ար­ժէ­քա­ւոր վաս­տակ մը կա­պեց իր ընտ­րած ­Պերճ Պ­­ռօ­շեան (1837-1907) գրչա­նու­նին եւ ար­ժա­նա­ցաւ հայ գրա­կա­նու­թեան դա­սա­կան մե­ծե­րու պա­տո­ւան­դա­նին։

Բա­ռեր… Նոր Բա­ռեր… Նոր Եզ­րեր… Նո՞ր…

ՆԱ­ՐԷ ԳԱ­ԼԵՄ­ՔԷ­ՐԵԱՆ

Բա­ռե­րը, եր­բեմն նոյ­նիսկ գիր մը կամ շեշտ մը, բա­ւա­կան նե­րուժ ու­նին, զօ­րեղ են, ե­թէ մա­նա­ւանդ ճիշդ տե­ղին եւ պատ­շաճ կեր­պով օգ­տա­գոր­ծուին: Ա­րուես­տա­գէտ գրող­նե­րը, բա­նաս­տեղծ­նե­րը, նաեւ բա­ռաս­տեղծ են, մա­նա­ւանդ երբ տուեալ լե­զուին մէջ չեն գտներ ի­րենց ներ­քին ապ­րու­մը կամ միտ­քը լա­ւա­գոյնս ար­տա­յայ­տող բա­ռը, կը ստեղ­ծեն նո­րը, եւ ե­թէ այդ բա­ռը մար­դիկ ըն­դու­նին ու օգ­տա­գոր­ծեն, կը նե­րա­ռուի բա­ռա­րան­նե­րուն մէջ՝ հարս­տաց­նե­լով լե­զուի բա­ռա­պա­շա­րը:

Նիկողոս Սարաֆեան. Արդի Ժամանակներու Եւ Սփիւռքցի Հայուն Խոհուն Ու Գեղագէտ Երգիչը

Ն. ՊԷՐ­ՊԷ­ՐԵԱՆ

Հայ ժո­ղո­վուր­դի մե­ծար­ժէք տա­ղանդ­նե­րէն Նի­կո­ղոս Սա­րա­ֆեան (1902-1972) 43 տա­րի ա­ռաջ հե­ռա­ցաւ այս կեան­քէն՝ հա­յոց սե­րունդ­նե­րուն ա­ւանդ ու ժա­ռանգ կտա­կե­լով գրա­կան-ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան խո­րա­խոր­հուրդ եւ գե­ղեց­կա­գոյն աշ­խարհ մը:

Քրիստոս Հաշիւի Եւ Թուականի Աստուած Չէ

Անց­նող օ­րե­րուն հա­մա­ցան­ցի մէ­կէ ա­ւե­լի օգ­տա­տէ­րեր գրե­ցին Յի­սուս Քրիս­տո­սի Ծննդեան օ­րուան ճիշդ թուա­կա­նի նշման մա­սին: Իւ­րա­քան­չիւ­րը տար­բեր մեկ­նա­կէտ ու­նե­նա­լով կը փոր­ձէր հա­մո­զում ձե­ւա­ւո­րել, որ «ի­ր» հա­մայն­քին կող­մէ ըն­դու­նուած օրն է ճիշ­դը՝ տօ­նե­լու Սուրբ Ծննդեան օ­րը:

ԱՒԱՆԴՈՅԹՆԵՐՈՒՆ ՀԱՒԱՏԱՐԻՄ

ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Ճրա­գա­լոյ­ցի ու­րա­խա­րար օրն է: Վա­ղը հա­մայն հա­յու­թիւ­նը կը տօ­նէ Սուրբ Ծննդեան եւ Աս­տուա­ծա­յայտ­նու­թեան տօ­նը, իսկ մինչ այդ, այ­սօր, նա­խա­տօ­նա­կի այս հրա­շա­լի ա­ռի­թով, կը հա­մախմ­բուի ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ՝ ներ­կայ ըլ­լա­լու Ճրա­գա­լոյ­ցի պա­տա­րա­գին:

ՏԱՐԵՄՈՒՏԻ ՓԱՅԼՈՒՆ ՀԱՄԵՐԳ

Պատրիարքական Աթոռի հովանաւորութեան ներքեւ, Ֆէրիգիւղի եկեղեցւոյ երդիքին տակ երաժշտական աւանդական երեկոյթ:
Վարդանանց Դպրաց Դաս-երգչախումբը հերթական անգամ տօնական մթնոլորտի մէջ համախմբեց մեր համայնքի գեղարուեստասէրները, որոնք ապրեցան մեծ ոգեւորութիւն: Ձեռնարկին նախագահեց Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արքեպիսկոպոս Աթէշեան:

2016-Ի ՏԱՐԵՄՏԵԱՆ ԽՈՀԵՐ - Բ -

ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

ԴԱ­ՒԻԹ ԿԻՒՐ­ՃԻ­ՆԵԱՆ (լե­զուա­բան, հա­յե­րէ­նա­գէտ, խմբա­գիր).-
2015-ը ան­հան­գիստ տա­րի մըն էր հա­յե­րուս հա­մար: Սու­րիա­հա­յու­թեան կեան­քը տակ­նուվրայ ե­ղաւ, ջլա­տուե­ցաւ հա­յու­թեան ա­մե­նաա­ւան­դա­պահ եւ հզօր հա­մայնք­նե­րէն մէ­կը:

Էջեր