Ընկերա-մշակութային

ԽՈՐՀՐԴԱՆՇԱԿԱՆ ՔԱՅԼ

​Տեսակցեցաւ՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Հայաստան եւ Պաղեստին կը պատրաստուին փոխադարձաբար դեսպանատուներ հաստատել Ռամալլայի եւ Երեւանի մէջ:
Դեսպան Մամուէլ Հասսասեան. «Հայ-արաբական բարեկամութիւնը կը բխի՝ մարդկութեան խաղաղութեան հանդէպ երկու ժողովուրդներու ունեցած պաշտամունքէն»:

«ՍՈՒՓԸՐՄԱՐՔԷԹ»Ի ԿԱՄ WALL STREET-Ի ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹԻՒՆ

ՄԻ­ՆԱՍ ԳՈ­ՃԱ­ՅԵԱՆ

Տա­րի­ներ ա­ռաջ մեր ե­րախ­տաշատ եւ վաս­տա­կա­շատ ու­սուց­չու­հի­նե­րէն ու ա­պա տնօ­րէնու­հի­նե­րէն Տիկ. Սօ­սի Պե­տիկեան, ու­սու­ցիչ­նե­րու կող­մէ իր ու­շադ­րու­թեան յանձ­նուած ար­դար դժգո­հու­թիւն մը ունկնդ­րե­լէ ետք (բա­րո­յա­կան եւ նիւ­թա­կան գնա­հա­տան­քի խնդրան­քի մը առ­թիւ), պահ մը լուռ մնա­լէ ետք, սա­պէս պատաս­խա­նեց քիչ մը ընկ­ճուած ձայ­նով.

ՈԳԵՇՆՉԵԼՈՎ ՆՈՐ ՍԵՐՈՒՆԴԸ

​Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Հայաստանի մէջ 2003 թուականէն ի վեր բեղուն գործունէութիւն կը ծաւալէ «Դէպի Հայք» միջազգային բարեսիրական հիմնադրամը:
Տասներկու տարիներու ընթացքին այս կազմակերպութիւնը եղած է սփիւռքեան նոր սերունդի հազարաւոր ներկայացուցիչներու ուղեցոյցը:

ՍԷՆ ՓԵԹԵՐՍՊՈՒՐԿԻ «ԷՄՓԷՐԻԱԼ ՇԱՓԻԹՕ» ԿՐԿԷՍԻՆ ԵԼՈՅԹԸ ՋԵՐՄ ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԹԵԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅ ԴԱՐՁԱՒ ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ

Սէն Փե­թերս­պուր­կի «Էմ­փէ­րիալ շա­փի­թօ» կրկէ­սը շա­բա­թա­վեր­ջին սկսաւ Ե­րե­ւա­նի ներ­կա­յա­ցում­նե­րու շար­քին։

ՊԱՊԻ՛Կ, ՔՈՒ ՔԱՂԱՔԻԴ ԱՆՈՒՆԸ Ի՞ՆՉ Է…

​ԳԷՈՐԳ ՊԵՏԻԿԵԱՆ

Թոռ­նի­կիս՝ Վա­նա­յին, իր տա­րե­դար­ձին իբ­րեւ նուէր այս տա­րի խա­ղա­լի­քի փո­խա­րէն գնած էի վար­դա­գոյն կող­քով յու­շա­տետր մը, ո­րուն ա­ռա­ջին է­ջին նախ պի­տի ար­ձա­նագ­րէր իր ա­նունն ու մա­կա­նու­նը, ծննդեան թուա­կանն ու ծնած քա­ղա­քը, ա­պա, ըստ մեր ներ­քին հա­մա­ձայ­նու­թեան, ա­մէն ե­րե­կոյ քա­նի մը տող յուշ պի­տի գրէր:

Էջեր