Ընկերա-մշակութային

ԷՐԼԻՆԻ ԵՐԷԿՈՒԱՆ ԽԱՆԴԱՎԱՌ ՀԱՄԵՐԳԸ

ՍԵՒԱՆ ՏԷՅԻՐՄԵՆՃԵԱՆ

Էր­լին, եր­կու տա­րուան դա­դա­րէ մը վերջ, ե­րէկ ի­րի­կուն տպա­ւո­րիչ մե­նա­հա­մեր­գով մը ներ­կա­յա­ցաւ հան­դի­սա­տե­սին։ «Քենթ» մշա­կու­թա­յին կեդ­րո­նի դահ­լի­ճին մէջ կա­յա­ցած ձեռ­նար­կը ար­ժա­նա­ցած էր Էր­լի­նի հա­մա­կիր­նե­րուն հե­տաքրք­րու­թեան, ո­րոնք վա­յե­լե­ցին հա­ճե­լի ի­րի­կուն մը։

ՇՏԱՊՈՂ ՊՈԼԻՍԻՆ ՀՄԱՅՔԸ

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

​Պո­լի­սը մեզ կը դի­մա­ւո­րէ պաղ ե­ղա­նա­կով: Օ­դա­կա­յա­նէն դէ­պի այն շրջա­նը, ուր պի­տի ի­ջե­ւա­նինք Պո­լիս կարճ հանգ­րուա­նի մը ըն­թաց­քին, ճա­նա­պար­հին անձ­րեւ կը սկսի, թաք­սիի վա­րոր­դը շատ ա­րագ կը վա­րէ, ին­չ որ տագ­նապ կը յա­ռա­ջաց­նէ, կը խնդրենք քիչ մը դան­դա­ղեց­նել ըն­թաց­քը, սա­կայն այդ ե­րե­ւոյ­թին ա­կա­նա­տես կ՚ըլ­լանք նաեւ հե­տա­գայ օ­րե­րուն՝ ինք­նա­շարժնե­րու ըն­թաց­քը շատ ա­րագ կը թուի, բայց ա­ւե­լի ուշ կը հասկ­նանք, որ ա­րագ ու շտա­պող քա­ղա­քի՝ Պոլ­սոյ ըն­թացքն է այդ մէ­կը:

Շուէտի Մէջ Հայաստանի Օրեր

Շուէ­տի հնա­գոյն թան­գա­րա­նի՝ Թա­գա­ւո­րա­կան զի­նա­պա­լա­տին մէջ կ՚ի­րա­կա­նա­ցուին Հա­յաս­տա­նի օ­րեր, ո­րոնք կազ­մա­կեր­պուած են թան­գա­րա­նի եւ Հա­յաս­տա­նի մօտ Շուէ­տի դես­պա­նու­թեան հա­մա­տեղ ջան­քե­րով:

ԱՆԳԼԻԱԿԱՆ ՎԱՌ ԲՆԱՊԱՏԿԵՐՆԵՐ

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Օ­դա­նաւ­ներ, գնացք­ներ, կառ­քեր… Ձ­­մե­ռնա­յին տասն օ­րուան ճա­նա­պարհ: Ե­րե­ւա­նէն դուրս ե­կանք այն օ­րե­րուն, երբ Հա­յաս­տա­նի մէջ կրի­փի ա­ռա­ջին տե­սա­կի H1N1 են­թա­տե­սա­կի բռնկում կար, դպրոց­նե­րը գոց էին, հի­ւան­դա­նոց­նե­րը լե­ցուն՝ հի­ւանդ­նե­րով, կը յայ­տա­րարուէր, որ կրի­փի վի­րիւ­սը Հա­յաս­տան հա­սած է դուր­սի եր­կիր­նե­րէն, եւ օ­դա­նա­ւե­րու, գնացք­նե­րու, կա­յա­նա­տե­ղի­նե­րու, օ­դա­կա­յան­նե­րու եւ բո­լոր մար­դա­շատ վայ­րե­րու մէջ, ուր­կէ ան­ցանք տա­սը օ­րը, ա­մէն մէկ փռշտա­ցող, հա­զա­ցող կամ պա­ղա­ռու­թեան նշան ու­նե­ցող անձ մե­զի հա­մար «զինուած» վա­րա­կա­կիր էր, որ­մէ քիչ մը ար­դէն զա­ւեշ­տի հաս­նող զգու­շու­թեամբ կը փոր­ձէինք հե­ռու մնալ:

«ՓՐՈՏ ԷՔՍՓՕ-2016» ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍԻՆ ԿԸ ՄԱՍՆԱԿՑԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆ

 

Հա­յաս­տա­նի Զար­գաց­ման հիմ­նադ­րա­մին ա­ջակ­ցու­թեամբ Փետ­րուա­րի 8-­12 թուա­կան­նե­րուն հայ­կա­կան 21 ըն­կե­րու­թիւն­ներ միաս­նա­կան տա­ղա­ւա­րով մը երկ­րի սննդաար­դիւ­նա­բե­րու­թեան ո­լոր­տը կը ներ­կա­յաց­նեն Մոս­կուա­յի մէջ տե­ղի ու­նե­ցող «Փրոտ Էքս­փօ-2016» մի­ջազ­գա­յին ցու­ցա­հան­դէ­սին:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆԸ

Բուն Բա­րե­կեն­դա­նի առ­թիւ շա­բա­թա­վեր­ջին Հա­յաս­տա­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցան ա­ւան­դա­կան խրախ­ճանք­ներ։ Թէ՛ Ե­րե­ւա­նի մէջ եւ թէ ա­րուար­ձա­նա­յին շրջան­նե­րէն ներս, նաեւ երկ­րի մար­զե­րուն մէջ տօ­նա­կա­տա­րու­թիւն­նե­րը ստեղ­ծե­ցին մեծ ո­գե­ւո­րու­թիւն։

Ո­ՐՈ՞ՆՔ ԵՆ ՄԵԾ ՊԱ­ՀՈՑ ՅԱ­ՋՈՐ­ԴԱ­ԿԱՆ ԿԻ­ՐԱ­ԿԻ­ՆԵ­ՐԸ

Հայ ե­կե­ղե­ցին այսօր թե­ւա­կո­խած է Մեծ պա­հոց շրջա­նը։ Շրջան մը, որ կը կո­չուի Քա­ռաս­նոր­դա­կան պա­հե­ցո­ղու­թեան շրջան կամ ժո­ղովր­դա­յին բա­ցատ­րու­թեամբ աղ ու հա­ցի շրջան։

ԲՈՒՆ ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆԻ ԽԱՆԴԱՎԱՌՈՒԹԻՒՆ

Այս շա­բա­թա­վեր­ջին կը տի­րէ Բա­րե­կեն­դա­նի խան­դա­վա­ռու­թիւ­նը։ Մեր հա­մայնքն ալ ա­ւան­դա­կան ո­գե­ւո­րու­թեան մը մթնո­լոր­տին մէջ ոգեւորութեամբ կ՚ող­ջու­նէ Բուն բա­րե­կեն­դա­նը։

Էջեր