Թրքահայ կեանք

ՄԽԻԹԱՐԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻՆ ՄԷՋ Ս. ԶԱՏԿԻ ԽԱՆԴԱՎԱՌ ՏՕՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԷԶԻ ՓՈՔՐԻԿՆԵՐՈՒՆ ՀԱՄԱՐ

Բան­կալ­թիի Մխի­թա­րեան վար­­ժա­րա­նի ման­կա­պար­տէ­զի փոք­րիկ­նե­րը մեծ ո­գե­ւո­րու­թեամբ տօ­նե­ցին Ս. Զատ­կի մօ­տա­լուտ գա­լուս­տը:

ՓՈՔՐԱՄԱՍՆՈՒԹԵԱՆՑ ՀԱՄԱՐ ՊԱՀՔԻ ՍԵՂԱՆ՝ ՖԼՈՐԻԱՅԻ ՄԷՋ

ԱԳ կու­սակ­ցու­թեան Պա­քըր­գիւ­ղի մաս­նա­ճիւ­ղը ե­րէկ պահ­քի սե­ղա­նով մը պա­տուեց փոք­րա­մաս­նու­թեանց ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը։ Այս­պէս, Ս. Զատ­կի տօ­նին ըն­դա­ռաջ կու­սակ­ցա­կան շրջա­նակ­նե­րը հիւ­րըն­կա­լե­ցին հայ, յոյն եւ ա­սո­րի հա­մայնք­նե­րէն դէմ­քեր։

ՕՐԹԱԳԻՒՂԻ ԹԱՐԳՄԱՆՉԱՑ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻՆ ՄԷՋ Ս. ԶԱՏԿԻ ՍԵՄԻՆ ԽԱՆԴԱՎԱՌ ՀԱՒԱՔՈՅԹ

Օր­թա­գիւ­ղի Թարգ­ման­չաց վար­ժա­րա­նին մէջ ե­րէկ տե­ղի ու­նե­ցաւ ման­կա­պար­տէ­զի հան­դէս մը, որ ձօ­նուած էր Ս. Զատ­կուան։ Ման­կա­պար­տէ­զի փոք­րիկ­նե­րը այս առ­թիւ ապ­րե­ցան մեծ ո­գե­ւո­րու­թիւն։

ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ԹԱՏՐՈՆԻ ՕՐՈՒԱՆ ԱՌԹԻՒ ՄԽԻԹԱՐԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԷՆ ԽՈՒՄԲ ՄԸ ՍԱՆԵՐ ԱՅՑԵԼԵՑԻՆ ՊԵՏՐՈՍ ԱԴԱՄԵԱՆԻ ՇԻՐԻՄԸ

Բան­կալ­թըի Մխի­թա­րեան վար­ժա­րա­նէն խումբ մը ա­շա­կերտ­ներ, գլխա­ւո­րու­թեամբ հա­յե­րէ­նի ու­սու­ցիչ Սե­ւան Տէ­յիր­մեն­ճեա­նի, Հա­մաշ­խար­հա­յին թատ­րո­նի օ­րուան առ­թիւ, Մար­տի 27-ին, այ­ցե­լե­ցին մե­ծա­նուն դե­րա­սան Պետ­րոս Ա­դա­մեա­նի (1849-1891) շի­րի­մը։

ՈՉ ԵՒՍ Է ՍԱՐԳԻՍ ՍԵՐՈՎԲԵԱՆ

Խոր ցա­ւով վե­րա­հա­սու ե­ղանք, թէ շա­բա­թա­վեր­ջին իր մահ­կա­նա­ցուն կնքած է «Ա­կօս» շա­բա­թա­թեր­թի հա­յե­րէն բաժ­նի խմբա­գիր Սար­գիս Սե­րով­բեան։ 80 տա­րե­կան հա­սա­կին ան մա­հա­ցած է ա­նո­ղոք հի­ւան­դու­թեան պատ­ճա­ռով։

ՓԱՌԱՇՈՒՔ ԵՒ ԴԻՊՈՒԿ…

Ֆէրիգիւղի Ս. Վարդանանց Դ. Դաս-երգչախումբը երէկ երեկոյեան հանդէս եկաւ հոգեւոր փայլուն համերգով մը:
Խմբավար Ատրուշան Հալաճեան եւ իր սաները պանծացուցին հայկական երաժշտութիւնը: Ձեռնարկին ներկայ էր նաեւ Տ. Արամ Արք. Աթէշեան:

ԹՈՒՐՔԻՈՅ ՄԱՍՆԱՒՈՐ ՎԱՐԺԱՐԱՆՆԵՐՈՒ ՄԻՈՒԹԻՒՆԸ ՊԱՐԳԵՒԱՏՐԵՑ ԻՍԹԱՆՊՈՒԼԱՀԱՅ ՇԱՐՔ ՄԸ ԿՐԹՕՃԱԽՆԵՐ

Թուր­քիոյ Մաս­նա­ւոր վար­ժա­րան­նե­րու միու­թեան այս տարուան հա­մա­գու­մա­րը բա­ցա­ռիկ նշա­նա­կու­թիւն ու­նե­ցաւ մեր հա­մայն­քին տե­սա­կէ­տէ։

ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ ԵՐԳՉԱԽՈՒՄԲԻՆ ԿՈՂՄԷ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐ ԽՄԲԱԳՐԱՏԱՆՍ ՄԷՋ

Ե­րէկ, հա­ճոյքն ու­նե­ցանք խմբագ­րա­տանս մէջ հիւ­րըն­կա­լե­լու Ֆէ­րի­գիւ­ղի Ս. Վար­դա­նանց Դպրաց Դաս-երգ­չա­խում­բի ըն­տա­նի­քին կող­մէ ե­րեք ար­ժէ­քա­ւոր ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ՝ Ա­նի Սա­րա­ճան, Սա­րօ Սի­րա­կա­նեան եւ Նու­պար Կիւ­զէլ­տէվ­լէ­թեան։

Էջեր