Թրքահայ կեանք

ՅՈՎՍԷՓ ԹՈՔԱՏԻ ՀԵՂԻՆԱԿԱԾ «ԱՒԵՐԱԿ ՔՂԻՆ» ԳՐՔԻՆ ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍԸ ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՑԱՒ ՄԽԻԹԱՐԵԱՆ ՍԱՆՈՒՑ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋ

Իս­թան­պու­լա­հա­յու­թեան հա­մար հա­րա­զատ ա­նուն մըն է Յով­սէփ Թո­քատ, որ­քան որ ալ բնա­կու­թիւն հաս­տա­տած ըլ­լայ Լոս Ան­ճե­լը­սի մէջ՝ տաս­նա­մեակ­նե­րէ ի վեր։

ԱԳ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ՊԱՔԸՐԳԻՒՂԻ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻՆ ԿՈՂՄԷ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐ ԱՅՑԵԼԵՑԻՆ ՍՈՒՐԲ ՓՐԿԻՉ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՒԱՆԴԱՆՈՑԻ ԾԵՐԱՆՈՑԸ

Ծե­րե­րու շաբ­թուան առ­թիւ Սուրբ Փր­կիչ Ազ­գա­յին հի­ւան­դա­նոց այ­ցե­լե­ցին ԱԳ կու­սակցութեան Պա­քըր­գիւ­ղի շրջա­նա­յին վար­չու­թեան նա­խա­գահ Այ­սուն Չե­լիք­լէր, փոխ-նա­խա­գահ­ներ Մեհ­մէտ Զէքի Կիւն­տող­տու, Ե­շիմ Մեր­թէր, վար­չու­թեան ան­դամ­ներ Ա­րամ Տէմիր, Միւ­նիր Է­րէն, հաշ­ման­դամ­նե­րու բաժ­նի վա­րիչ Շեպ­նէմ Պա­րըշ։

ՊԱՏՐԻԱՐՔԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՓՈԽԱՆՈՐԴ Տ. ԱՐԱՄ ԱՐՔ. ԱԹԷՇԵԱՆ ԵՐԷԿ ՆԱԽԱԳԱՀԵՑ ԵՇԻԼԳԻՒՂԻ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆԻՆ

Պատ­րիար­քա­կան Ա­թո­ռի տնօ­րի­նու­թեամբ Իս­թան­պու­լի հա­յա­հոծ ութ թա­ղե­րու ե­կե­ղե­ցի­նե­րուն մէջ ե­րէկ յա­ւարտ Ս. Պա­տա­րա­գի տե­ղի ու­նե­ցան հո­գե­հանգս­տեան պաշ­տօն­ներ, ո­րոնց ըն­թաց­քին ո­գե­կո­չուե­ցան Չա­նաք­քա­լէի պա­տե­րազ­մին ըն­թաց­քին նա­հա­տա­կուած­նե­րը։

ՎԱԳԸՖԼԸԳԻՒՂՑԻՆԵՐ ՅԱՋՈՐԴ ԱՄԻՍ ՁԵՌՆԱՐԿԻ ՄԸ ՊԻՏԻ ՄԱՍՆԱԿՑԻՆ ԻՍԹԱՆՊՈՒԼԻ ՄԷՋ

Գո­հու­նա­կու­թեամբ վե­րա­հա­սու կ՚ըլ­լանք, թէ յա­ռա­ջի­կայ օ­րե­րուն քա­ղա­քիս մէջ ծրագ­րի մը պի­տի մաս­նակ­ցին Վա­գըֆ­լը­գիւ­ղի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը։

ԶԷՔԻԵԱՆ ԳԵՐԱՊԱՅԾԱՌ ՇԱԲԱԹԱՎԵՐՋԻՆ ՄԷԿՏԵՂՈՒԵՑԱՒ ԽՈՒՄԲ ՄԸ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐՈՒ ՀԵՏ

Թուր­քիոյ Հայ կա­թո­ղի­կէ հա­սա­րա­կու­թեան վի­ճա­կա­ւոր Տ. Լե­ւոն Արք. Զէ­քիեան շա­բա­թա­վեր­ջին հան­դի­պում մը ու­նե­ցաւ խումբ մը ե­րի­տա­սարդ­նե­րու հետ

ՆԿԱՐՉՈՒԹԵԱՆ ՄՐՑՈՅԹ՝ Ի ՅԻՇԱՏԱԿ ՔՐԻՍՏԻՆ ՍԱԼԷՐԻԻ

Պոլ­սա­հայ գե­ղա­րուես­տա­կան կեան­քի մօ­տա­ւոր ան­ցեա­լի նուի­րեալ եւ ան­մո­ռա­նա­լի դէմ­քե­րէն Քրիս­տին Սա­լէ­րի այս տա­րի եւս կ՚ո­գե­կո­չուի միջ­վար­ժա­րա­նա­յին նկար­չա­կան մրցոյ­թով մը

ՅՈՒՇԱՆՈՒԷՐ՝ ԿԱՐՊԻՍ ՊԱԼՄՈՒՄՃԵԱՆԻՆ

Պէ­շիկ­թա­շի Ս. Աս­տուա­ծա­ծին ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ ան­ցեալ Ուր­բաթ Ա­րե­ւա­գա­լի ա­րա­րո­ղու­թեան նա­խա­գա­հեց եւ քա­րո­զեց Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան։

ՏՈՑ. ԱԼՃԱՆԻ ԿՈՂՄԷ ԱՅՑ

Թուր­քիոյ Հայ Կա­թո­ղի­կէ հա­սա­րա­կու­թեան վի­ճա­կա­ւոր Տ. Լե­ւոն Արք. Զէ­քիեան ե­րէկ հիւ­րըն­կա­լեց Վա­գըֆ­նե­րու խոր­հուր­դի մօտ փոք­րա­մաս­նու­թեանց ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Տոց. Թո­րոս Ալ­ճա­նը։ Սա­գը­զա­ղա­ճի ար­քե­պիս­կո­պո­սա­րա­նի յար­կէն ներս տե­ղի ու­նե­ցած զրոյ­ցը ան­ցաւ ջերմ մթնո­լոր­տի մը մէջ։

ՍԱՄԱԹԻՈՅ ՍԱՀԱԿԵԱՆ ԴՊՐԱՑ ԴԱՍ ԵՐԳՉԱԽՈՒՄԲԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐԸ ՈՒԽՏԱԳՆԱՑՈՒԹԵԱՆ ՎԱՌ ՏՊԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒՆ ՏԱԿ

Սա­մա­թիոյ Սա­հա­կեան Դպրաց Դաս-երգ­չա­խում­բին կող­մէ Մեծ պա­հոց Մի­ջին­քին առ­թիւ դէ­պի գա­ւա­ռի մեր ե­կե­ղե­ցի­նե­րը ի­րա­կա­նա­ցուած ուխ­տագ­նա­ցու­թեան ար­ձա­գանգ­նե­րը կը շա­րու­նա­կուին։

Էջեր