Թրքահայ կեանք

ԹՈՒՐՔԻՈՅ ՄԱՍՆԱՒՈՐ ՎԱՐԺԱՐԱՆՆԵՐՈՒ ՄԻՈՒԹԻՒՆԸ ՊԱՐԳԵՒԱՏՐԵՑ ԻՍԹԱՆՊՈՒԼԱՀԱՅ ՇԱՐՔ ՄԸ ԿՐԹՕՃԱԽՆԵՐ

Թուր­քիոյ Մաս­նա­ւոր վար­ժա­րան­նե­րու միու­թեան այս տարուան հա­մա­գու­մա­րը բա­ցա­ռիկ նշա­նա­կու­թիւն ու­նե­ցաւ մեր հա­մայն­քին տե­սա­կէ­տէ։

ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ ԵՐԳՉԱԽՈՒՄԲԻՆ ԿՈՂՄԷ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐ ԽՄԲԱԳՐԱՏԱՆՍ ՄԷՋ

Ե­րէկ, հա­ճոյքն ու­նե­ցանք խմբագ­րա­տանս մէջ հիւ­րըն­կա­լե­լու Ֆէ­րի­գիւ­ղի Ս. Վար­դա­նանց Դպրաց Դաս-երգ­չա­խում­բի ըն­տա­նի­քին կող­մէ ե­րեք ար­ժէ­քա­ւոր ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ՝ Ա­նի Սա­րա­ճան, Սա­րօ Սի­րա­կա­նեան եւ Նու­պար Կիւ­զէլ­տէվ­լէ­թեան։

ՄԵՐԻ ՄՈՒՆ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍԻ ՄԸ ԿԸ ՄԱՍՆԱԿՑԻ ՔԱՂԱՔԻՍ ՄԷՋ

Տա­ղան­դա­շատ ա­րուես­տա­գէտ Մե­րի Մուն (Հա­յաս­տան) այս օրերուն կը մաս­նակ­ցի «Մա­մութ արթ փրո­ճեքթ 2015» հե­ղի­նա­կա­ւոր ցու­ցա­հան­դէ­սին, որ կը կա­յա­նայ «Աք­քէօք հոլ­տինկ»ի հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ։

ՓԱՌԷՆ ՄԵԾԱՏՈՒՐԻ ԵՒ ՄԱՍԻՍ ՔԱՐԱՅԻ ՅԱՋՈՂՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ ՃԱՏՐԱԿԻ ԳԾՈՎ

«Թե­րաք­քի» հիմ­նար­կի վար­ժա­րան­նե­րուն նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ, ան­ցեալ շա­բա­թա­վեր­ջին կազ­մա­կեր­պուե­ցաւ ճատ­րա­կի միջ­վար­ժա­րա­նա­յին մրցա­շարք մը։ 24-րդ ան­գամ կազ­մա­կերպուած այս ա­ւան­դա­կան մրցա­շար­քին մաս­նակ­ցու­թիւն բե­րաւ նաեւ Ֆէ­րի­գիւ­ղի Մէ­րա­մէթ­ճեան վար­ժա­րա­նէն խումբ մը։

ԶԱՔԱՐԻԱ ՄԻԼՏԱՆՕՂԼՈՒ ԵԼՈՅԹ ՄԸ ՈՒՆԵՑԱՒ ԳԱՐԱԿԷՕԶԵԱՆ ՏԱՆ ՄԷՋ

Գա­րա­կէօ­զեան Տան եր­դի­քին տակ նա­խըն­թաց օր հիւ­րըն­կա­լուե­ցաւ ճար­տա­րա­պետ Զա­քա­րիա Միլ­տա­նօղ­լու, որ անդ­րա­դար­ձաւ եր­բեմ­նի հա­յաբ­նակ գա­ւառ­նե­րու այժ­մու մշա­կու­թա­յին հետ­քե­րուն։

«ՀՐԱՆԴ ՏԻՆՔ» ՀԻՄՆԱՐԿԻ ՆՈՐ ՇԷՆՔԻՆ ՀԱՄԱՐ ԲԱՑՄԱՆ ԽԱՆԴԱՎԱՌ ՀԱՆԴԻՍՈՒԹԻՒՆ

Բանկալթիի երբեմնի Անարատ Յղութիւն վարժարանը վերանորոգուելէ վերջ դարձած է ժամանակակից կեդրոն մը:
Համալիրը կ՚ընդգրկէ «Ակօս» շաբաթաթերթի խմբագրատունը, նաեւ գրադարան, հաւաքներու դահլիճ եւ ցուցադրասրահ:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՃԱՏՐԱԿԻ ՀԱՒԱՔԱԿԱՆԷՆ ՀՐԱՆԴ ՄԵԼՔՈՒՄԵԱՆ ԱՅՑԵԼԵՑ ԻՍԹԱՆՊՈՒԼ

Հա­յաս­տա­նի ճատ­րա­կի հա­ւա­քա­կա­նի ան­դամ­նե­րէն Հրանդ Մել­քու­մեան ան­ցեալ շա­բա­թա­վեր­ջին այ­ցե­լեց Իս­թան­պուլ։ Ե­ռօ­րեայ կե­ցու­թեան ըն­թաց­քին ան հիւրն էր Իս­թան­պու­լի Ճատ­րա­կի միու­թեան նա­խա­գահ Առ­նօ Կա­րա­պե­տեա­նի։

ԱԼՃԱՆԻ ԵՒ ԱՎՃԸԻ ԵՐԷԿ ԾՐԱԳՐՈՒԱԾ ԶՐՈՅՑԸ ՏԵՂԻ ՉՈՒՆԵՑԱՒ

Հա­մայն­քա­յին վա­գըֆ­նե­րու հար­թա­կի (VADİP) վեր­ջին ժո­ղո­վին ըն­թաց­քին յայ­տա­րա­րուած էր, թէ Վագ­ըֆնե­րու խոր­հուր­դի մօտ փոք­րա­մաս­նու­թեանց ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Թո­րոս Ալ­ճան ե­րէկ հան­դի­պում մը պի­տի ու­նե­նար Ազ­գա­յին կրթու­թեան նա­խա­րար Նա­պի Ավ­ճըի հետ։ Այս ա­ռա­ւօտ հե­ռա­ձայ­նա­յին տե­սակ­ցու­թիւն մը ու­նե­ցանք Թո­րոս Ալ­ճա­նի հետ, որ մե­զի յայտ­նեց, թէ այդ տե­սակ­ցու­թիւ­նը տե­ղի չէ ու­նե­ցած՝ վեր­ջին պա­հուն յա­ռա­ջա­ցած հան­գա­մանք­նե­րու բե­րու­մով։

Էջեր