Թրքահայ կեանք

ԳՈՒՄԳԱԲՈՒԻ ԴՐՍԻ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ԹԱՂԱՅԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ ԱՅՑԵԼԵՑ ՊԱՏՐԻԱՐՔԱՐԱՆ

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան ե­րէկ ըն­դու­նեց Գում­գա­բուի Դրսի Ս. Յա­րու­թիւն ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ան­դամ­նե­րը՝ գլխա­ւո­րու­թեամբ ա­տե­նա­պետ Վա­րու­ժան Թավ­րա­յի։ Թա­ղա­կան­նե­րուն կ՚ու­ղեկ­ցէր նաեւ ե­կե­ղեց­ւոյ ե­րէց Տ. Ե­ղիա Քհնյ. Քեր­վան­ճեան։

ԳԱՏԸԳԻՒՂԻ ԱՐԱՄԵԱՆ-ՈՒՆՃԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻՆ ՄԷՋ ՏՕՆԱԿԱՆ ՓԱՅԼՈՒՆ ԽՐԱԽՃԱՆՔ

Գա­տը­գիւ­ղի Ա­րա­մեան-Ուն­ճեան վար­ժա­րա­նին մէջ ա­շա­կերտ­նե­րը լիու­լի ապ­րե­ցան Ս. Զատ­կի շրջա­նի ո­գե­ւո­րու­թիւ­նը։ Դպրո­ցի ա­ւան­դա­պահ ըն­տա­նիք­նե­րը այս առ­թիւ կազ­մա­կեր­պե­ցին փա­ռա­տօն մը, որ ու­նէր ճոխ յայ­տա­գիր։

Ս. ԶԱՏԿԻ ԱՒԱՆԴՈՒԹԻՒՆ

Ֆէ­րի­գիւ­ղի Մէ­րա­մէթ­ճեան վար­ժա­րա­նի ծնո­ղաց միու­թիւ­նը ե­րէկ կազ­մա­կեր­պեց հե­տաքրք­րա­կան ձեռ­նարկ մը, որ մեծ ո­գե­ւո­րու­թիւն ստեղ­ծեց դպրո­ցի ա­շա­կեր­տու­թեան մօտ։ Այս­պէս, թա­ղի «Նա­զար Շի­րի­նօղ­լու» սրա­հին մէջ Ս. Զատ­կի տօ­նին ըն­դա­ռաջ, ծնո­ղաց միու­թեան ան­դա­մու­հի­նե­րը ա­ռիթ ըն­ձե­ռե­ցին, որ­պէս­զի տղա­քը պատ­րաս­տեն տօ­նին բնո­րոշ ու­տես­տե­ղէն­ներ՝ չէօ­րէք­ներ, խմո­րե­ղէն­ներ եւ հաւ­կիթ­ներ։

«ԿՈՐՍՏԵԱԼ ԹՌՉՈՒՆՆԵՐ»ՈՒ ՄԱՍԻՆ ԱՍՈՒԼԻՍ՝ ԳԱՏԸԳԻՒՂԻ ՄԷՋ

Յա­ռա­ջի­կայ Ապ­րի­լի 1-ին Թուր­քիոյ մէջ ա­ռա­ջին ան­գամ պի­տի ցու­ցադ­րուի «Կորս­տեալ թռչուն­ներ» անուն ժա­պա­ւէ­նը, ո­րուն հե­տաքրք­րու­թեամբ կը սպասէ շար­ժան­կա­րի աշ­խար­հը։

ՊԱՐԹԵՒ ԿԱՐԵԱՆ ԵՐԳԵՑ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐՈՒ ՀԱՄԱՐ

Գա­տը­գիւ­ղի Ա­րա­մեան սա­նուց միութեան եր­դի­քին տակ շա­բա­թա­վերջին ե­րաժշ­տա­կան ո­գե­ւոր ձեռ­նարկ մը կազ­մա­կեր­պուե­ցաւ քա­ղա­քիս Ա­սիա­կան ա­փի հա­մայն­քա­յին ե­րեք վար­ժա­րան­նե­րու ա­շա­կերտ­նե­րուն հա­մար։

ՍՈՒՐԲ ԶԱՏԿԻ ԱՌԹԻՒ ԽԱՆԴԱՎԱՌ ՔԷՐՄԷՍ

Պո­մոն­թիի Մխի­թա­րեան վար­ժա­րա­նի ծնո­ղաց միու­թիւ­նը շա­բա­թա­վեր­ջին Ս. Զատ­կի առ­թիւ կազ­մա­կեր­պեց եր­կօ­րեայ քէր­մէս մը, որ ար­ժա­նա­ցաւ այ­ցե­լու­ներու ան­մի­ջա­կան հե­տաքրք­րու­թեան։

ՖԷՐԻԳԻՒՂԻ ՄԷՋ Ս. ԶԱՏԿԻ ԱՒԱՆԴԱԿԱՆ ՔԷՐՄԷՍ

Ֆէ­րի­գիւ­ղի Մէ­րա­մէթ­ճեան վար­ժա­րա­նի Ծնո­ղաց միու­թեան եւ Քէր­մէ­սի յանձ­նա­խում­բի հա­մա­տեղ նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ ե­րէկ թա­ղի «Նա­զար Շի­րի­նօղ­լու» սրա­հին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ քէր­մէս մը, որ ա­ռար­կայ դար­ձաւ ան­մի­ջա­կան հե­տաքրք­րու­թեան։

Էջեր