Թրքահայ կեանք

ԹՈՓԳԱԲՈՒԻ ԼԵՒՈՆ-ՎԱՐԴՈՒՀԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ՍԱՆԵՐՈՒՆ ՊՏՈՅՏՆԵՐԸ

Թոփ­գա­բուի Լե­ւոն-Վար­դու­հեան վար­ժա­րա­նի ման­կա­պար­տէ­զի փոք­րիկ­նե­րը՝ ի­րենց ու­սու­ցիչ­նե­րուն հսկողու­թեամբ, կա­տա­րե­ցին օգ­տա­շատ եր­կու պտոյտ­ներ, որ­պէս­զի զար­գաց­նեն  դպրո­ցի մէջ ի­րենց սոր­ված գի­տե­լիք­նե­րը:

ԱՍՈՂԻԿ ԵՐԳՉԱԽՈՒՄԲԸ ԱՅՑԵԼԵՑ ԿԵՍԱՐԻԱ, ԻՍՔԷՆՏԷՐՈՒՆ ԵՒ ՎԱՔԸՖԼԸԳԻՒՂ

Պէ­յօղ­լուի Ս. Եր­րոր­դու­թիւն ե­կե­ղեց­ւոյ Ա­սո­ղիկ Դպրաց Դաս-երգ­չա­խում­բի ան­դամ­նե­րը՝ գլխա­ւո­րու­թեամբ Պէ­յօղ­լուի քա­հա­նա­յից դա­սէն Տ. Միւ­ռոն Ա. Քհնյ. Այ­վա­զեա­նի, ինչ­պէս նաեւ Տ. Գէորգ Քհնյ. Չը­նա­րեա­նի եւ Տ. Տրդատ Քհնյ. Ուզունեանի, Մեծ պա­հոց Մի­ջին­քին առ­թիւ կա­տա­րե­ցին ուխ­տագ­նա­ցու­թիւն մը, դէ­պի Կե­սա­րիա, Իս­քէն­տէ­րուն եւ Վա­քըֆ­լը­գիւղ։

Տ. ԱՐԱՄ ԱՐՔԵՊՍԿ. ԱԹԷՇԵԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԵՑ ԿԷՏԻԿՓԱՇԱՅԻ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ԱՐԵՒԱԳԱԼԻՆ

Մեծ պա­հոց շրջա­նին Ա­րե­ւա­գա­լի հո­գե­պա­րար ա­րա­րո­ղու­թիւն­նե­րը կը շա­րու­նա­կուին մեր ե­կե­ղե­ցի­նե­րէն ներս։ Այս­պէս, Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան նա­խա­գա­հեց Կէ­տիկ­փա­շա­յի Ս. Յով­հան­նէս ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ տե­ղի ու­նե­ցած Ա­րե­ւա­գա­լի հո­գե­զմայլ ա­րա­րո­ղու­թեան։

Պոմոնթիի Մխիթարեան Վարժարանին Մէջ Բանախօսութիւն

Պո­մոն­թիի Մխի­թա­րեան վար­ժա­րա­նը իր եր­դի­քին տակ հիւ­րըն­կա­լեց մտա­ւո­րա­կան, հրա­տա­րա­կիչ  եւ պատ­մա­բան Օս­ման Քէօ­քէ­րը: Բա­նա­խօ­սու­թեան ներ­կայ էին Հայ կա­թո­ղի­կէ հա­մայն­քի վի­ճա­կա­ւոր Տ. Լե­ւոն Արք. Զէ­քիեան, վար­ժա­րա­նի հիմ­նադ­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ եւ տնօ­րէն Գա­րե­գին Պար­սա­մեան, ու­սուց­չա­կան կազ­մը, ա­շա­կեր­տու­թիւ­նը եւ բազ­մա­թիւ հիւ­րեր:

ԳՈՒԶԿՈՒՆՃՈՒՔԻ ՄԷՋ ՀԱՆԴԻՍԱՒՈՐ ԱՐԵՒԱԳԱԼ

Գուզ­կուն­ճու­քի Ս. Գրի­գոր Լու­սա­ւո­րիչ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ ե­րէկ տե­ղի ու­նե­ցաւ Ա­րե­ւա­գա­լի ժա­մեր­գու­թիւն, ո­րուն հան­դի­սա­պե­տեց Տ. Եղիշէ Վարդապետ Ուչքունեան։ Գուզ­կուն­ճու­քի ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ սա Մեծ պա­հոց շրջա­նի հինգերորդ Ա­րե­ւա­գա­լի ա­րա­րո­ղու­թիւնն էր, ո­րուն ներ­կայ գտնուե­ցաւ Տ. Շա­հէն Քհնյ. Օ­հա­նեան։

ՖԷՐԻԳԻՒՂԻ ՄԷՋ ԱՒԱՐՏԱԿԱՆ

Ե­րէկ ե­րե­կո­յեան, Ֆէ­րի­գիւ­ղի սա­նուց միու­թեան մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ այս տա­րի 22-րդ ան­գամ կազ­մա­կեր­պուած նար­տի մրցա­շար­քին ա­ւար­տա­կա­նը։ Հան­գու­ցեալ Թա­դէոս Կիւն­թէ­րի յի­շա­տա­կին կազ­մա­կեր­պուած մրցա­շար­քին ա­ռա­ջի­նը ե­ղաւ Ա­ւե­տիս Տե­միր­ճի, ո­րուն յա­ջոր­դե­ցին՝ Մու­րատ Պալ եւ Եըլ­մազ Եափ­սաք­լը։

ՄԽԻԹԱՐԵԱՆՑԻՆԵՐԸ ԱՅՑԵԼԵՑԻՆ ՍՐԲՈՒՀԻ ՏԻՒՍԱԲԻ ԳԵՐԵԶՄԱՆԸ

Բան­կալ­թըի Մխի­թա­րեան վար­ժա­րա­նէն խումբ մը սա­ներ, ա­ռաջ­նոր­դու­թեամբ հա­յե­րէ­նի ու­սու­ցիչ Սե­ւան Տէ­յիր­մեն­ճեա­նի ու կեն­սա­բա­նու­թեան ու­սուց­չու­հի Նա­թա­լի Պեն­լիօղ­լուի, Հա­մաշ­խար­հա­յին կա­նանց օ­րուան առ­թիւ այ­ցե­լե­ցին Ֆէ­րի­գիւ­ղի լա­տի­նաց գե­րեզ­մա­նա­տու­նը՝ ի­րենց յար­գան­քի տուր­քը մա­տու­ցե­լու ա­րեւմ­տա­հայ գրա­կա­նու­թեան յա­ռա­ջա­տար կին գրող­նե­րէն, կա­նանց ի­րա­ւունք­նե­րու պաշտ­պան Սրբու­հի Տիւ­սա­բին, որ կը ննջէ այս­տեղ, իր ըն­տա­նե­կան դամ­բա­րա­նին մէջ։

ՏԻՐԱՄԱՅՐԸ ԽՆԱՄԱՏԱՐ ՆՇԱՆԱԿՈՒԱԾ

Թուր­քիոյ հա­յոց 84-րդ պատ­րիարք Տ. Մես­րոպ Արք. Մու­թա­ֆեա­նին հա­մար ե­րէկ խնա­մա­տար (vasi) մը նշա­նա­կուե­ցաւ դա­տա­կան իշ­խա­նու­թիւն­նե­րուն կող­մէ ար­ձա­կուած վճի­ռով։ Մեր հա­մայն­քէն չորս ան­հատ­նե­րու՝ Թա­դէոս Պէ­պէ­քի, Յա­րութ Էօ­զէ­րի, Նա­զար Պի­նաթ­լըի եւ Տքթ. Ար­թին Մե­ծա­տու­րի կող­մէ բա­ցուած դա­տի ար­դիւն­քին՝ պատ­րիար­քին հա­մար խնա­մա­տար նշա­նա­կուե­ցաւ տի­րա­մայր Մա­րի Մու­թա­ֆեան։

ԹԱՏԵՐԱԿԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ

«Վա­րիշ» թա­տե­րա­խում­բը ե­րէկ ե­րե­կո­յեան հան­դէս ե­կաւ «Քաչ քա­չա­մաք» խո­րագ­րեալ խա­ղի ա­ռա­ջին ներ­կա­յաց­մամբ։ Կեդ­րո­նա­կան սա­նուց միու­թեան մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ ե­րե­կոյ­թը, ո­րուն ներ­կայ էին Տ. Թա­թուլ Ծ. Վրդ. Ա­նու­շեան, Իս­թան­պու­լի քա­ղա­քա­պե­տու­թեան թատ­րո­նի գե­ղա­րուես­տա­կան ղե­կա­վար Սիւ­հա Ույ­կուր, մեր թա­տե­րա­կան աշ­խար­հէն բազ­մա­թիւ ծա­նօթ դէմ­քեր եւ գե­ղա­րուես­տա­սէր­ներ։

Էջեր