Թրքահայ կեանք

ՄԻՋՎԱՐԺԱՐԱՆԱՅԻՆ ՄՐՑԱՇԱՐՔԸ ԱՒԱՐՏԱԾ

Ֆէ­րի­գիւ­ղի Մէ­րա­մէթ­ճեան վար­ժա­րա­նի նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ կազ­մա­կեր­պուած միջ­վար­ժա­րա­նա­յին ֆութ­պո­լի մրցա­շար­քը ե­րէկ հա­սաւ իր ա­ւար­տին։ Հան­գու­ցեալ Ա­լեք­սան Տա­տեա­նի յի­շա­տա­կին ձօ­նուած եւ այս տա­րի երկ­րորդ ան­գամ կազ­մա­կեր­պուած այս մրցա­շար­քը նա­խա­տե­սուած էր միջ­նա­կարգ­նե­րու մա­կար­դա­կին հա­մար։

ԱՐԻՍ ԹԻՐԵԱՔԻԵԱՆ ԻՍԹԱՆՊՈՒԼԻ ԼՈՂԻ ԱԽՈՅԵԱՆ

Գո­հու­նա­կու­թեամբ վե­րա­հա­սու կ՚ըլ­լանք, թէ Է­սաեան վար­ժա­րա­նի 8-րդ դա­սա­րա­նի ա­շա­կերտ­նե­րէն Ա­րիս Թի­րեա­քիեան լո­ղի մէջ կա­յուն թա­փով կ՚ար­ձա­նագ­րէ յա­ջո­ղու­թիւն­ներ եւ վեր­ջերս նուա­ճած է Իս­թան­պու­լի ա­խո­յե­նու­թիւ­նը։

ԳՈՒՄԳԱԲՈՒԻ ՄԷՋ ԺՈՂՈՎ

Իսթանպուլահայ վարժարաններու հիմնադրի ներկայացուցիչներն ու տնօրէնները համախմբուեցան Պատրիարքարանի երդիքին տակ:
Տ. Արամ Արքեպիսկոպոս Աթէշեան երէկ երեկոյեան կարեւոր նիւթերու շուրջ խորհրդակցեցաւ համայնքային դպրոցներու պատասխանատուներուն հետ:

ՄԻՋՎԱՐԺԱՐԱՆԱՅԻՆ ՄՐՑԱՇԱՐՔ

Ֆէ­րի­գիւ­ղի Մէ­րա­մէթ­ճեան վար­ժա­րա­նի նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ վեր­ջին եր­կու օ­րե­րուն տե­ղի ու­նե­ցաւ միջ­վար­ժա­րա­նա­յին ֆութ­պո­լի մրցա­շար­քը, որ ձօ­նուած է հան­գու­ցեալ Ա­լեք­սան Տա­տեա­նի յի­շա­տա­կին եւ այս տա­րի կազ­մա­կեր­պուե­ցաւ երկ­րորդ ան­գամ։

ՔԵՐԻՄՕՂԼՈՒԻ ՀՐԱՒԷՐԸ

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան ե­րէկ ըն­դու­նեց Պա­քըր­գիւ­ղի քա­ղա­քա­պետ Պիւ­լենտ Քե­րի­մօղ­լուն։ Զրոյ­ցին ըն­թաց­քին քա­ղա­քա­պե­տը տե­ղե­կա­ցուց, թէ յա­ռա­ջի­կայ ա­միս կը նա­խա­տե­սեն կազ­մա­կեր­պել «Ներ­քին գոր­ծա­րան­նե­րու նուի­րա­բեր­ման» մասին հա­ւա­քոյթ մը, ո­րուն պի­տի մաս­նակ­ցին նաեւ կրօ­նա­կան առաջնորդ­ներ։ 

«ՔՐԻՍՏԻՆ ՍԱԼԵՐԻ» ՀԻՄՆԱՐԿԸ ՈՒՇԱԳՐԱՒ ՅԱՋՈՂՈՒԹԻՒՆՆԵՐ Կ՚ԱՐՁԱՆԱԳՐԷ ԹԷ՛ ՔԱՂԱՔԻՍ ԵՒ ԹԷ ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆԻ ՄԷՋ

Գո­հու­նա­կու­թեամբ վե­րա­հա­սու կ՚ըլ­լանք, թէ «Քրիս­տին Սա­լե­րի» հիմ­նար­կը թա­փով կը շա­րու­նա­կէ իր գոր­ծու­նէու­թիւ­նը թէ՛ Իս­թան­պու­լի եւ թէ ար­տա­սահ­մա­նի մէջ։ Ան­մահ նկար­չու­հի Քրիս­տին Սա­լե­րիի յի­շա­տա­կը կեն­դա­նի պա­հե­լու ա­ռա­ջադ­րու­թեամբ կ՚աշ­խա­տի այս հիմ­նար­կը, որ զու­գա­հե­ռա­բար ծնունդ կու տայ գե­ղա­րուես­տա­կան նոր շար­ժում­նե­րու։

ՏԱՏԵԱՆԻ ՄԷՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ

«Պո­ղա­զի­չի» տե­սո­ղա­կան ա­րուեստ­նե­րու հա­ւա­քա­կա­նու­թիւ­նը ե­րէկ ե­րե­կո­յեան ներ­կա­յա­ցում մը սար­քեց Պա­քըր­գիւ­ղի Տա­տեան վար­ժա­րա­նի նո­րա­կա­ռոյց հա­մա­լի­րի «Տիգ­րան Կիւլ­մէզ­կիլ» սրա­հին մէջ։

ԿԱԶԴՈՒՐՄԱՆ ԿԱՅԱՆԻ 50-ԱՄԵԱԿԸ

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան ե­րէկ ըն­դու­նեց Գա­րա­կէօ­զեան Տան Գնա­լը կղզիի Կազ­դուր­ման կա­յա­նի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը։ Նկա­տի ու­նե­նա­լով, որ այս հաս­տա­տու­թիւ­նը թե­ւա­կո­խած է իր հիմ­նադ­րու­թեան 50-ա­մեայ յո­բե­լե­նա­կան շրջա­նը՝ ա­նոր ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը փա­փա­քած էին այ­ցե­լել Գում­գա­բու։

ՄԻՆՉԵՒ 12 ՏԱՐԵԿԱՆՆԵՐՈՒ ԱՐԱԳ ՃԱՏՐԱԿԻ ՄՐՑԱՇԱՐՔ

Իս­թան­պու­լի Ճատ­րա­կի միու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ շա­բա­թա­վեր­ջին կազ­մա­կեր­պուե­ցաւ մրցա­շարք մը, որ ձօ­նուած էր Ժի­րայր Օ­հա­նեան Չա­քը­րի յի­շա­տա­կին։ Մին­չեւ տաս­ներ­կու տա­րե­կան մար­զիկ­նե­րու հա­մար նա­խա­տե­սուած ա­րագ ճատ­րա­կի մրցա­շարք մըն էր այս մէ­կը, ո­րու սկիզ­բին ող­ջոյ­նի խօս­քով մը հան­դէս ե­կաւ Իս­թան­պու­լի Ճատ­րա­կի միու­թեան նա­խա­գահ Առ­նօ Կա­րա­պե­տեան։

ԳՈՒԶԿՈՒՆՃՈՒՔԻ ՎԵՐՋԻՆ ԱՐԵՒԱԳԱԼԸ

Գուզ­կուն­ճու­քի Ս. Գրի­գոր Լու­սա­ւո­րիչ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ ե­րէկ տե­ղի ու­նե­ցաւ Մեծ պա­հոց շրջա­նի վեր­ջին Ա­րե­ւա­գա­լի ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը, ո­րուն հան­դի­սա­պե­տեց Տ. Զա­քէոս Ծ. Վրդ. Օ­հա­նեան։

Էջեր