Թրքահայ կեանք

ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ ԵՐԳՉԱԽՈՒՄԲԻ ՄԱՆԿԱՊԱՏԱՆԵԿԱՆ ԿԱԶՄԻ ՏՂԱՔԸ ՆՈՒԷՐՆԵՐ ՍՏԱՑԱՆ Ս. ԾՆՆԴԵԱՆ ԱՌԹԻՒ

Ա­մա­նո­րի եւ Ս. Ծննդեան տա­ղա­ւա­րի շրջա­նին Ֆէ­րի­գիւ­ղի Ս. Վար­դա­նանց ե­կե­ղե­ցիէն ներս ապ­րուե­ցաւ մեծ ո­գե­ւո­րու­թիւն։ Վար­դա­նանց Դպրաց Դաս-երգ­չա­խումբն ալ ան­մասն չմ­­նաց ստեղ­ծուած մթնո­լոր­տէն, մաս­նա­ւո­րա­պէս իր ման­կա­պա­տա­նե­կան կազ­մով։

ԷՍԱԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԷՆ ԵՐԿՈՒ ՍԱՆԵՐ ՃԱՏՐԱԿԻ ՄԷՋ ԴԱՓՆԵԿԻՐ՝ ՊԷՅՕՂԼՈՒԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ՄՐՑԱՇԱՐՔԻՆ ԳԾՈՎ

Պէ­յօղ­լուի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նին նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ, Քա­սըմ­փա­շա­յի մար­զա­կան հա­մա­լի­րէն ներս ան­ցեալ տա­րուան վեր­ջըն­թեր օ­րը կազ­մա­կեր­պուե­ցաւ ճատ­րա­կի մրցա­շարք մը, ո­րուն մաս­նակ­ցե­ցան զա­նա­զան վար­ժա­րան­նե­րէ չորս հա­րիւր ա­շա­կերտ­ներ։ Այս մրցա­շար­քին մաս­նակ­ցե­ցան նաեւ Է­սաեան վար­ժա­րա­նէն Ա­րիս Նշան եւ Տա­ւիտ Իւ­կէ, ո­րոնք մրցե­ցան աստ­ղե­րու դա­սա­ւոր­ման մէջ։

ՊԱՔԸՐԳԻՒՂԻ ՏԱՏԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻՆ ՄԷՋ ԱՄԱՆՈՐԻ ԵՒ ՍՈՒՐԲ ԾՆՆԴԵԱՆ ԱՌԹԻՒ ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՑԱՆ ԱՒԱՆԴԱԿԱՆ ՓԱՅԼՈՒՆ ՀԱՆԴԷՍՆԵՐ

Պա­քըր­գիւ­ղի Տա­տեան վար­ժա­րա­նին մէջ Ա­մա­նո­րի եւ Սուրբ Ծննդեան շրջա­նին տե­ղի ու­նե­ցան եր­կու փայ­լուն ա­ւան­դա­կան հան­դէս­ներ, ո­րոնք տօ­նա­կան տրա­մադ­րու­թիւն ստեղ­ծե­ցին ա­շա­կեր­տու­թեան մօտ։ Դեկ­տեմ­բե­րի 29-ին եւ 30-ին կազ­մա­կեր­պուած խրախ­ճանք­նե­րուն ժա­մա­նակ տօ­նա­կան շրջա­նի ո­գե­ւո­րու­թեան մաս­նա­կից եւ ի­մաս­տին հա­ղոր­դա­կից դար­ձան ման­կա­պար­տէ­զի, նա­խակր­թա­րա­նի եւ միջ­նա­կար­գի սա­նե­րը։

ՆՈՐ ՏԱՐՈՒԱՅ ԽՐԱԽՃԱՆՔ

Պատ­րիար­քա­կան Ա­թո­ռի հո­վա­նա­ւո­րու­թեան ներ­քեւ, Գում­գա­բուի Պէզ­ճեան սրա­հին մէջ շա­բա­թա­վեր­ջին տե­ղի ու­նե­ցաւ Նոր տա­րուան ա­ւան­դա­կան խրախ­ճան­քը։ Պոլ­սա­հայ վար­ժա­րան­նե­րու ա­շա­կերտ­նե­րը այս առ­թիւ միաս­նա­բար ող­ջու­նե­ցին Կա­ղանդ պա­պու­կը, որ ի­րենց յանձ­նեց յու­շա­նուէր­ներ։

ՂԱԼԱԹԻՈՅ ԽՆԱՄԱԿԱԼՆԵՐԸ ԱՅՑԵԼԵՑԻՆ ՊԱՏՐԻԱՐՔԱՐԱՆ

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան ան­ցեալ տա­րուան վեր­ջին օ­րը Գում­գա­բուի մէջ հիւ­րըն­կա­լեց Ղա­լա­թիոյ Ս. Գրի­գոր Լու­սա­ւո­րիչ ե­կե­ղեց­ւոյ եւ Կեդ­րո­նա­կան վար­ժա­րա­նի խնա­մա­կա­լու­թեան ա­տե­նա­պետ Յա­րու­թիւն Է­պէօղ­լուն եւ իր ըն­կեր­նե­րը։ Խում­բին միա­ցած էր նաեւ Տ. Զա­տիկ Վրդ. Պա­պի­կեան։

2016-Ի ՋԵՐՄ ԲԱՐԵՄԱՂԹԱՆՔՆԵՐ

Ս. Փ. Ազգային հիւանդանոցէն ներս բժիշկներու մեծարման հաւաքոյթը եւ մնայուն բնակիչներու ամանորեան ընթրիքը այս տարի տեղի ունեցաւ միացեալ ձեւաչափով: Պատրիարքաւան Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արք. Աթէշեան նախագահեց աւանդական երեկոյթին, որու ընթացքին յուշանուէրներ ստացան Փրոֆ. Մերի Ուրկանճըօղլու եւ Տքթ. Արմենակ Մեծատուրեան:

ՖԷՐԻԳԻՒՂԻ ՄԷՐԱՄԷԹՃԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻՆ ԽՐԱԽՃԱՆՔԸ

Ֆէ­րի­գիւ­ղի Մէ­րա­մէթ­ճեան վար­ժա­րա­նին մէջ վեր­ջին օ­րե­րուն տե­ղի ու­նե­ցան Կա­ղան­դի խան­դա­վառ խրախ­ճանք­ներ, ո­րոնց ըն­թաց­քին ստեղ­ծուե­ցաւ տօ­նա­կան մթնո­լորտ։

Էջեր