Թրքահայ կեանք

ՈՐԱԿԵԱԼ ՊԱՐՈՔ ՀԱՄԵՐԳ ՄԸ

Հար­պի­յէի Սէն թ՚Էսփ­րի լա­տի­նա­կան ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ շա­բա­թա­վեր­ջին տե­ղի ու­նե­ցաւ պա­րոք հա­մերգ մը։ Ե­րաժշ­տա­սէր­նե­րուն տե­սա­կէ­տէ ե­զա­կի ձեռ­նարկ մըն էր այս մէ­կը, ո­րու յայ­տագ­րին մաս կազ­մե­ցին Հեն­տե­լի, Վի­վալ­տիի եւ Փեր­կո­լէսի գոր­ծե­րը։

ԹՈՓԳԱԲՈՒԻ ԼԵՒՈՆ-ՎԱՐԴՈՒՀԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ՍԱՆԵՐԸ ԱՅՑԵԼԵՑԻՆ ԻՍԹԱՆՊՈՒԼԻ ԱՐԴԻ ԱՐՈՒԵՍՏԻ ԹԱՆԳԱՐԱՆԸ

Թոփ­գա­բուի Լե­ւոն-Վար­դու­հեան վար­ժա­րա­նէն խումբ մը ա­շա­կերտ­ներ վեր­ջերս այ­ցե­լե­ցին Իս­թան­պու­լի Ար­դի ա­րուես­տի թան­գա­րա­նը։ Հին­գե­րորդ դա­սա­րա­նի սա­նե­րէն բաղ­կա­ցեալ խում­բը թան­գա­րա­նի հա­մա­լի­րէն ներս մաս­նակ­ցու­թիւն բե­րաւ «BASF Kids» գի­տու­թեան աշ­խա­տա­նո­ցին։

Տ. ՍԱՀԱԿ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ՄԱՇԱԼԵԱՆ ԱՐԵՒԱԳԱԼԻ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԵԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԵՑ ԿԷՏԻԿՓԱՇԱՅԻ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՄԷՋ

Կրօ­նա­կան Ժո­ղո­վի Ա­տե­նա­պետ Տ. Սա­հակ Եպսկ. Մա­շա­լեան ե­րէկ Ա­րե­ւա­գա­լի ա­րա­րո­ղու­թեան նա­խա­գա­հեց Կէ­տիկ­փա­շա­յի Ս. Յով­հան­նէս ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, ուր հա­մախմ­բուած էր հա­ւա­տա­ցեալ­նե­րու խուռ­նե­րամ բազ­մու­թիւն մը։

ՀԻՒԱՆԴԱՆՈՑԻ ՄԷՋ ՀԻՒՐԵՐ

Պո­մոն­թիի Մխի­թա­րեան վար­ժա­րա­նէն խումբ մը ա­շա­կերտ­ներ վեր­ջերս այ­ցե­լե­ցին Սուրբ Փրկիչ Ազ­գա­յին հի­ւան­դա­նոց։ Խում­բը գլխա­ւո­րեց վար­ժա­րա­նի հիմ­նադ­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ ու տնօ­րէն Գա­րե­գին Պար­սա­մեան։

ԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ ՀԻՒՐԵՐ՝ ԹՈՓԳԱԲՈՒԻ ԼԵՒՈՆ-ՎԱՐԴՈՒՀԵԱՆԻՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻՆՆ ՄԷՋ

Ֆա­թի­հի քա­ղա­քա­պե­տա­կան խոր­հուր­դի ան­դա­մու­հի­նե­րէն Ճա­հի­տէ Ահ­մէ­տօղ­լու նա­խըն­թաց օր այ­ցե­լեց Թոփ­գա­բուի Լե­ւոն-Վար­դու­հեան վար­ժա­րա­նը։ Ճա­հի­տէ Ահ­մէ­տօղ­լու ԱՔ կու­սակ­ցու­թեան Ֆա­թի­հի մաս­նա­ճիւ­ղի ար­տա­քին յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու միա­ւո­րը կը գլխա­ւո­րէ։

ՄԻՋՄԻՈՒԹԵՆԱԿԱՆ ԳԻՏԵԼԻՔԻ ՄՐՑՈՅԹԸ ԱՅՍ ՏԱՐԻ ԿԸ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԻ 20-ՐԴ ԱՆԳԱՄ

Գո­հու­նա­կու­թեամբ վե­րա­հա­սու կ՚ըլ­լանք, թէ այս տա­րի քսա­նե­րորդ ան­գամ կը կազ­մա­կեր­պուի Միջ­միու­թե­նա­կան գի­տե­լի­քի մրցոյ­թը։ Կազ­մա­կերպ­չա­կան պա­տաս­խա­նա­տուու­թիւ­նը ստանձ­նած է Պո­մոն­թիի Մխի­թա­րեան սա­նուց միու­թիւ­նը։

ՊԱՏՐԻԱՐՔԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՓՈԽԱՆՈՐԴ Տ. ԱՐԱՄ ԱՐՔ. ԱԹԷՇԵԱՆ ԵՐԷԿ ԱՅՑԵԼԵՑ ԺԱՄԱՆԱԿ-Ի ԽՄԲԱԳՐԱՏՈՒՆԸ

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան ե­րէկ յետ­մի­ջօ­րէին պա­տուեց ԺԱ­ՄԱ­ՆԱԿ օ­րա­թեր­թի խմբագ­րա­տու­նը։ Ինչ­պէս ծա­նօթ է, նա­խան­ցեալ շա­բա­թա­վեր­ջին տե­ղի ու­նե­ցած էր «ԺԱ­ՄԱ­ՆԱԿ 100» մա­տե­նա­շա­րէն լոյս տե­սած ա­ռա­ջին ե­րեք գիր­քե­րուն հա­մա­տեղ շնոր­հան­դէ­սը՝ Ֆէ­րի­գիւ­ղի «Նա­զար Շի­րի­նօղ­լու» սրա­հին մէջ։

Տ. ԱՐԱՄ ԱՐՔԵՊՍԿ. ԱԹԷՇԵԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԵՑ ԳՈՒԶԿՈՒՆՃՈՒՔԻ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ԱՐԵՒԱԳԱԼԻՆ

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան ե­րէկ նա­խա­գա­հեց Գուզ­կուն­ճու­քի Ս. Գրի­գոր Լու­սա­ւո­րիչ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ տե­ղի ու­նե­ցած Ա­րե­ւա­գա­լի ժա­մեր­գու­թեան։ Սա Մեծ պա­հոց շրջա­նի եր­րորդ Ա­րե­ւա­գա­լի ա­րա­րո­ղու­թիւնն էր Գուզ­կուն­ճու­քի ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ։

Էջեր