Օրակարգի նիւթերը

Կենսունակ դառնալու աւիշ

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Կրթա­կան բնա­գա­ւա­ռը թրքա­հայ ի­րա­կա­նու­թեան մօտ եր­կար տաս­նա­մեակ­նե­րէ ի վեր նոյ­նա­ցած է քա­րա­ցած խնդիր­նե­րով։ Վէրք մը, որ կը կոտ­տայ շատ եր­կար ժա­մա­նա­կէ ի վեր ու չի սպիա­նար դժբախ­տա­բար։

Որոնում

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

VADİP-ի ե­րէ­կուան ժո­ղո­վին ըն­թաց­քին եր­կար քննար­կում­ներ ծա­ւա­լուե­ցան, թէ ինչ պէտք է ը­նէ մեր հա­մայն­քը յա­ռա­ջի­կայ Ապ­րի­լի 24-ին։ Կան­խաւ պէտք է ը­սել, որ մեր աշ­խար­հա­կան վա­րիչ­նե­րը շատ յա­պա­ղած են այս նիւ­թին վրայ ծան­րա­նա­լու հա­մար։ Ետ մնա­ցած են մեր հա­սա­րա­կա­կան գոր­ծիչ­նե­րէն։ 

Ծափահարելի յաջողութիւն

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

«Շան» սի­նե­մա­յի հրդե­հին յա­ջոր­դած տաս­նա­մեակ­նե­րուն Իսթանպուլի սրտին վրայ մնաց մեծ պա­րա­պու­թիւն մը, որ խորհր­դան­շա­կան էր՝ Թուր­քիոյ մէջ փոք­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րուն հան­դէպ որ­դեգ­րուած քա­ղա­քա­կա­նու­թեան մտայ­նու­թիւ­նը ցո­լաց­նե­լու ա­ռու­մով։

Հիւրերու դիմագիծը

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Յա­ռա­ջի­կայ Ապ­րի­լի 24-ին ո՛վ, ո՛ւր պի­տի եր­թայ։ Ո՛ր ղե­կա­վա­րը պի­տի նա­խընտ­րէ ո՛ր հաս­ցէն. Հա­յաս­տա՞ն, թէ Թուր­քիա, Ծի­ծեռ­նա­կա­բե՞րդ, թէ Չա­նաքքա­լէ։ Այս հար­ցու­մը հետզ­հե­տէ ա­ւե­լի կա­րե­ւոր ի­մաստ մը կը ստա­նայ հայ­կա­կան հար­ցին տե­սան­կիւ­նէն։

Փակ սահմանի երկխօսութիւնը…

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Թուր­քիա-Հա­յաս­տան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու բնա­կա­նո­նաց­ման գոր­ծըն­թա­ցին վե­րի­վայ­րում­նե­րը միշտ կը դի­տար­կուին աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կան ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րու կամ «ռէէլ-փո­լի­թիք» ազ­դակ­նե­րու տե­սան­կիւ­նէն։ Միւս կող­մէ, առ­կայ ա­նե­լը այն աս­տի­ճան խո­րա­ցած է, որ ար­դէն ե­րե­ւոյ­թը ու­սում­նա­սի­րու­թեան ա­ռար­կայ կը դառ­նայ նաեւ այլ տե­սան­կիւն­նե­րէ։

Էջեր