Արխիւ

Երեքշաբթի, Յուլիս 14, 2015

ԵԱՀԿ-ի Մինս­քեան խմբա­կի ա­մե­րի­կա­ցի հա­մա­նա­խա­գահ Ճէյմս Ո­ւոր­լիք ե­րէկ շփում­ներ ու­նե­ցաւ Մոս­կուա­յի մէջ՝ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հա­կա­մար­տու­թեան կար­գա­ւոր­ման վե­րա­բե­րեալ հար­ցե­րուն շուրջ։

Երեքշաբթի, Յուլիս 14, 2015

Ի­րա­նի մի­ջու­կա­յին ծրագ­րին շուրջ տա­րի­նե­րէ ի վեր ապ­րուած ճգնա­ժա­մա­յին ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րէն վերջ, ի վեր­ջոյ հա­մա­ձայ­նու­թիւն գո­յա­ցաւ Թեհ­րա­նի ղե­կա­վա­րու­թեան եւ մի­ջազ­գա­յին ըն­տա­նի­քի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն մի­ջեւ։

Երեքշաբթի, Յուլիս 14, 2015

Յու­նաս­տա­նի ելմ­տա­կան ճգնա­ժա­մի վե­րա­բե­րեալ հար­ցը կը շա­րու­նա­կէ ա­ռաջ­նա­հեր­թօ­րէն զբա­ղեց­նել մի­ջազ­գա­յին օ­րա­կար­գը։ Ան­ցեալ շա­բա­թա­վեր­ջին այս խնդրին շուրջ կազ­մա­կեր­պուած հան­րա­քուէէն վերջ, Յու­նաս­տա­նի ղե­կա­վա­րու­թիւ­նը յա­ջո­ղե­ցաւ հա­մա­ձայ­նու­թեան եզր մը գտնել Եւ­րո­յի գօ­տիի եր­կիր­նե­րուն հետ։ Եւ­րո­միու­թեան ան­դամ

Երեքշաբթի, Յուլիս 14, 2015

​Հայաստանի Նախագահ Սերժ Սարգսեան հիւրընկալեց 12-րդ փառատօնի պատուոյ հիւրերը:
Օրնելլա Մութի պատրաստակամութիւն յայտնեց հայկական ժապաւէնի մը մէջ նկարահանուելու համար:

Երեքշաբթի, Յուլիս 14, 2015

ԱՔ կուսակցութեան եւ ՃՀՓ-ի կուսակցապետները տեսակցեցան՝ ամուր համախոհութեան մը ձեւաւորման ցանկութեան մթնոլորտին մէջ:
Տավուտօղլու-Քըլըչտարօղլու հանդիպումէն վերջ շփումները յառաջ պիտի տանին Էօմէր Չելիք եւ Հալուք Քոչ:

Երեքշաբթի, Յուլիս 14, 2015

Ռազմիկ Փանոսեան վերջին օրերուն Երեւանի մէջ ունեցած շփումներուն շուրջ բացատրութիւններ տուաւ ԺԱՄԱՆԱԿ-ին:
«Կիւլպէնկեան» հիմնարկը ձեռնամուխ պիտի ըլլայ թարգմանական ծրագրերու՝ ներառեալ հայերէն եւ թրքերէն լեզուները:

Երկուշաբթի, Յուլիս 13, 2015

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Ա­րեւ­մուտ­քի կա­տա­րած բո­լոր սեղ­մում­նե­րուն դի­մաց Ռու­սաս­տան կը շա­րու­նա­կէ մնալ անդր­դուե­լի: Ան­ցեալ Դեկ­տեմ­բե­րին եր­կի­րը հա­րուա­ծած տնտե­սա­կան «շին­ծու» տագ­նա­պէն ետք Ռու­սաս­տա­նի նա­խա­գա­հը՝ Վլա­տի­միր Փու­թին տնտե­սա­կան տար­բեր ո­լորտ­նե­րու մէջ կա­րե­ւոր եւ ե­րե­ւե­լի բա­րե­նո­րոգ­ման ծրա­գր­­ե­րու զարկ տա­լով կրցաւ «ներծ­ծել» այդ տագ­նա­պի հե­տե­ւանք­նե­րը:
 

Երկուշաբթի, Յուլիս 13, 2015

Թուրքիոյ ներքին քաղաքական օրակարգը կեդրոնացած միջկուսակցական շփումներուն վրայ:
Ահմէտ Տավուտօղլու շարժման անցած համախոհական կառավարութիւն մը ստեղծելու համար:

Երկուշաբթի, Յուլիս 13, 2015

​Սկիւտարի Ս. Կարապետ եկեղեցւոյ մէջ երէկուան կրօնական եւ աշխարհիկ արարողութիւններուն նախագահեց Տ. Արամ Արք. Աթէշեան:
Աւանդական հանդիսութիւններուն ընթացքին արձակուեցան աղաւնիներ՝ ի նշան խաղաղութեան: Պատարագիչն էր Տ. Բարսեղ Քհնյ. Վանլեան:

Երկուշաբթի, Յուլիս 13, 2015

Պէյօղլուի Ս. Երրորդութիւն եկեղեցւոյ մէջ փառաշուք յուղարկաւորութիւն մը:
Յուզումնախառն հանդիսութեան ընթացքին Տ. Արամ Արք. Աթէշեան ցաւակցեցաւ հարազատներուն:

Երկուշաբթի, Յուլիս 13, 2015

Տոց. Թորոս Ալճան տեսակցեցաւ փոքրամասնական հաստատութիւններու իրաւաբաններուն հետ:
Սելինա Տողանի մասնակցած քննարկումներուն ընթացքին շօշափուեցան ընտրական խնդիրները:

Երկուշաբթի, Յուլիս 13, 2015

Գու­նեղ, հա­մեղ, բազ­մա­թիւ խո­հա­նոց­նե­րու ազ­դե­ցութ­իւ­նը կրող, բայց իր ինք­նա­տպութ­իւ­նը պահ­պա­նած հայ­կա­կան խո­հա­նո­ցը ա­ռա­ջար­կե­լու շատ բան ու­նի նոյ­նիսկ ա­մե­նա­պա­հանջ­կոտ հա­մա­դա­մա­սէր­նե­րուն հա­մար։ Ա­հա­ւա­սիկ այդ խո­հա­նո­ցի ա­մե­նաա­խոր­ժա­լի եւ նրբա­ճա­շակ ու­տեստ­նե­րու ցանկ մը, զոր պէտք է ճա­շա­կէ Հա­յաս­տա­նի իս­կա­կան հա­մը զգալ ու­զող ա­մէն ոք։

Երկուշաբթի, Յուլիս 13, 2015

Ե­րէկ, Ե­րե­ւա­նի մէջ հան­դի­սա­ւոր պայ­ման­նե­րու ներ­քեւ սկսաւ «Ոս­կէ ծի­րան» շար­ժան­կա­րի մի­ջազ­գա­յին փա­ռա­տօ­նը, որ այս տա­րի կազ­մա­կերպուած է 12-րդ ան­գամ։ Ըստ ձե­ւա­ւո­րուած նա­խըն­թաց­նե­րուն, օ­րուան ա­ռա­ջին կէ­սին կա­տա­րուե­ցաւ Ծի­րա­նօրհ­նէ­քի ա­րա­րո­ղու­թիւն, ինչ որ բնո­րո­շեց փա­ռա­տօ­նին սկիզ­բը։

Երկուշաբթի, Յուլիս 13, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Երբ կը տօ­նենք Յի­սուս Քրիս­տո­սի Պայ­ծա­ռա­կեր­պու­թեան հրա­շա­լի դէպ­քը՝ Ե­կե­ղե­ցին, մա­նա­ւանդ կը շեշ­տէ Ա­նոր ճա­ռա­գող աս­տուա­ծա­յին փառ­քը ու փայ­լը։ Ինչ­պէս կը վկա­յէ Ա­ւե­տա­րա­նը, Պայ­ծա­ռա­կեր­պու­թեան ըն­թաց­քին Յի­սու­սի ամ­բող­ջո­վին լոյ­սով ո­ղո­ղուի­լը եւ Ան­կէ լոյ­սի ճա­ռա­գու­մը կը հաս­տա­տէ Ա­նոր աս­տուա­ծա­յին բնու­թիւ­նը։

Երկուշաբթի, Յուլիս 13, 2015

​ՆԱԶԱՐԷԹ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ

Յու­լիս 6-ին, 195 տա­րի ա­ռաջ, ­Պոլ­սոյ մէջ, հնա­հա­ւաք ու դրա­մա­գէտ ­Պետ­րոս-­Մար­գար Ա­լի­շա­նեա­նի ըն­տա­նե­կան յար­կին տակ ու­րա­խու­թիւն կը տի­րէր։

Երկուշաբթի, Յուլիս 13, 2015

Հա­յաս­տա­նի մէջ վեր­ջերս ա­ռա­ջին ան­գամ կազ­մա­կեր­պուե­ցաւ փա­րափ­լա­նա­յին թռիչք­նե­րու մի­ջազ­գա­յին մրցա­շարք մը։ Տե­ղա­ցի մաս­նա­կից­նե­րուն ա­ռըն­թեր ար­տա­սահ­մա­նէն բազ­մա­թիւ մար­զիկ­ներ ալ մաս­նակ­ցու­թիւն բե­րին այս մրցա­շար­քին։

Երկուշաբթի, Յուլիս 13, 2015

Ըն­թա­ցիկ տա­րո­ւան Յու­նո­ւար-Յու­նիս ա­միս­նե­րուն Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղ այ­ցե­լած է 5286 զբօ­սաշր­ջիկ, նա­խորդ տա­րո­ւան նոյն ժա­մա­նա­կա­հա­տո­ւա­ծի 4353-ի փո­խա­րէն:

Երկուշաբթի, Յուլիս 13, 2015

Ե­րե­ւա­նի ծննդա­տու­նե­րուն մէջ տա­րո­ւան ա­ռա­ջին կի­սա­մեա­կին ար­ձա­նագ­րո­ւած ծնունդ­նե­րուն թի­ւը կը գե­րա­զան­ցէ նա­խորդ տա­րո­ւան նոյն ցու­ցա­նի­շը: «Ար­մէնփ­րէս» համաձայն, 2015-ի առաջին կի­սա­մեա­կին մայ­րա­քա­ղա­քին մէջ ծնունդ­նե­րուն թի­ւը նա­խորդ տա­րո­ւան նոյն ժա­մա­նա­կա­հա­տո­ւա­ծի ցու­ցա­նի­շը գե­րա­զան­ցած է 180-­ով:

Շաբաթ, Յուլիս 11, 2015

Ե­րե­ւա­նի մէջ նա­խըն­թաց օր յա­տուկ ե­րե­կոյթ մը կազ­մա­կերպուե­ցաւ հայ­կա­կան ժա­մա­նա­կա­կից գե­ղա­րուես­տի մե­ծա­նուն վար­պետ­նե­րէն քան­դա­կա­գործ ու նկա­րիչ Ար­թօ Չաք­մաք­ճեա­նի ի պա­տիւ։

Շաբաթ, Յուլիս 11, 2015

Թրքա­կան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան եւ հա­մա­կարգ­ման գոր­ծա­կա­լու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ իֆ­թա­րի սե­ղան մը կազ­մա­կեր­պուե­ցաւ Պա­քուի մէջ։

Էջեր