Արխիւ

Հինգշաբթի, Յուլիս 9, 2015

Ե­րե­ւա­նի Ա­զա­տու­թեան հրա­պա­րա­կին վրայ կը շա­րու­նա­կուի հա­ցա­դու­լը այն ե­րի­տա­սարդ­նե­րուն, ո­րոնք կը բո­ղո­քեն Հա­յաս­տա­նի մէջ ե­լեկտ­րա­կան ու­ժա­նիւ­թի սա­կա­գի­նի բարձ­րաց­ման դէմ։

Հինգշաբթի, Յուլիս 9, 2015

Ա­մե­րի­կա­ցի յայտ­նի մե­ներգ­չու­հի Պեթ Հարթ վեր­ջերս հա­մեր­գով մը հան­դէս ե­կաւ Ե­րե­ւա­նի մէջ։

Հինգշաբթի, Յուլիս 9, 2015

Հա­յաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան այ­սօր աշ­խա­տան­քա­յին այ­ցե­լու­թեամբ կը մեկ­նի Ռու­սաս­տան։ Ու­ֆա­յի մէջ ան կը մաս­նակ­ցի ՊՐԻՔՍ-ի, Եւ­րոա­սիոյ տնտե­սա­կան միու­թեան (ԵՏՄ) եւ Շան­հա­յի հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան կազ­մա­կեր­պու­թեան գա­գա­թա­ժո­ղո­վի աշ­խա­տանք­նե­րուն։

Հինգշաբթի, Յուլիս 9, 2015

Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի Նա­խա­գահ Բա­կօ Սա­հա­կեան այս օ­րե­րուն այ­ցե­լու­թիւն մը կու տայ Լոն­տոն։ Իր կող­մէ գլխա­ւո­րուած պա­տուի­րա­կու­թիւ­նը վեր­ջին օ­րե­րուն ու­նե­ցած է բազ­մաբ­նոյթ շփում­ներ։

Հինգշաբթի, Յուլիս 9, 2015

​Ցեղասպանագէտներու միջազգային ընկերակցութեան 12-րդ համաժողովը տեղի կ՚ունենայ Երեւանի մէջ:
«20-րդ դարու ցեղասպանութիւններու համեմատական վերլուծութիւն» խորագրեալ գիտաժողովի բացման հանդիսաւոր նիստը տեղի ունեցաւ Հայաստանի Ամերիկեան համալսարանի երդիքին տակ: Սերժ Սարգսեան հանդէս եկաւ ելոյթով մը:

Հինգշաբթի, Յուլիս 9, 2015

​Հայաստանի Ազգային արխիւը պիտի հրատարակէ «Հայ եկեղեցւոյ կալուածները Օսմանեան Թուրքիոյ մէջ» երկլեզու աշխատութիւնը:
Տնօրէն Ամատունի Վիրաբեանի բացատրութիւններով, կան նաեւ սեփականութեան վկայականներ, որոնք ժամանակին տրուած են եկեղեցապատկան հողերու եւ կալուածներու համար:

Հինգշաբթի, Յուլիս 9, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Ա­րե­նակ­ցա­կան կամ ազ­գակ­ցա­կան աս­տիճան եւ կամ պորտ կ՚ա­նուա­նուի՝ մէ­կու մը կա­պը միւ­սի հետ ծննդեամբ։

Չորեքշաբթի, Յուլիս 8, 2015

Պել­ժիոյ Ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու պա­լա­տի Ար­տա­քին յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու յանձ­նա­ժո­ղո­վը ե­րէկ քուէար­կեց հայ­կա­կան հար­ցին վե­րա­բե­րեալ նա­խա­գիծ մը, որ պատ­րաս­տուած էր երկ­րի կա­ռա­վա­րու­թեան կող­մէ։

Չորեքշաբթի, Յուլիս 8, 2015

​Ալֆորվիլի «Գէորգ Արապեան» վարժարանի հանդիսաւոր բացման արձագանգները կը շարունակուին։
Փարիզի հայաշատ արուարձանին մէջ կեանքի կոչուած ծրագիրը՝ ամէնօրեայ աշխատանքի արդիւնք։

Չորեքշաբթի, Յուլիս 8, 2015

​ԵԱՀԿ-ի Մինսքեան խմբակի համանախագահները կը շարունակեն քննարկումները:
ԱՄՆ պատրաստակամ է աշխատանքը շարունակելու համար Ռուսաստանի եւ Ֆրանսայի հետ:

Չորեքշաբթի, Յուլիս 8, 2015

ԼԵՌ­ՆԱ ԳԱ­ՐԱ­ԳԻՒ­ԹԻ­ՒՔ

Խա­մա­ճիկ­նե­րը օ­դին մէջ կա­խուած- ա­ռանց չուա­նի
Ա­ռանց­քին շուրջ գլխի­կոր կը տապլտ­կին.

Չորեքշաբթի, Յուլիս 8, 2015

Հա­յաս­տա­նի Վար­չա­պետ Յո­վիկ Աբ­րա­հա­մեան վա­ղը Մոս­կուա­յի մէջ պի­տի տե­սակ­ցի Ռու­սաս­տա­նի Վար­չա­պետ Տի­միթ­րի Մետ­վե­տե­ւի հետ՝ քննար­կե­լու հա­մար Եւ­րոա­սիոյ տնտե­սա­կան միու­թեան (ԵՏՄ) շրջա­նակ­նե­րէն ներս հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան վե­րա­բե­րեալ հար­ցեր։

Չորեքշաբթի, Յուլիս 8, 2015

Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րար Հրա­նոյշ Յա­կո­բեան ե­րէկ տե­սակ­ցե­ցաւ Լիզ­պո­նի «Գա­լուստ Կիւլ­պէն­կեան» հիմ­նար­կի հայ­կա­կան հա­մայնք­նե­րու բա­ժան­մուն­քի տնօ­րէն Տքթ. Ռազ­միկ Փա­նո­սեա­նի հետ, որ այս օ­րե­րուն կ՚այ­ցե­լէ Ե­րե­ւան։

Չորեքշաբթի, Յուլիս 8, 2015

​Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արք. Աթէշեան երէկ միօրեայ շփումներ ունեցաւ Ուրֆայի մէջ:
Սուրիայէն խոյս տալով Թուրքիա ապաստանած հայ ընտանիքներուն կարիքները անմիջական ուշադրութեան առարկայ:

Չորեքշաբթի, Յուլիս 8, 2015

​ՆԱԶԱՐԷԹ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ

​Մ­խի­թա­րեան Միա­բա­նու­թեան մե­ծա­վաս­տակ դէմ­քե­րու ոս­կե­մա­տեա­նին մէջ բարձր է ար­ժէ­քը ­Հայր ­Ղու­կաս Ին­ճի­ճեա­նի (Ղուզիոս Միքայէլեան), որ վախ­ճա­նած է ­Յու­լիս 2-ի օ­րը, 182 տա­րի ա­ռաջ։

Չորեքշաբթի, Յուլիս 8, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Մար­դուս սե­փա­կա­նու­թիւ­նը հո­գի՛ն է, եւ ա­նոր զօ­րու­թեան մի­ջո­ցով կը հաս­նի ի­մաս­տա­սի­րա­կան ու գա­ղա­փա­րա­յին վե­րելք­նե­րու եւ մտքին կա­րո­ղու­թիւն­նե­րը կը ծա­ռա­յեց­նէ մարդ­կա­յին քա­ղա­քակր­թու­թեան յա­ռաջ­դի­մու­թեան ու լու­սա­ւո­րու­թեան։

Չորեքշաբթի, Յուլիս 8, 2015

Գա­նա­տա­հայ հա­մայն­քի սի­րուած ու յար­գուած ե­րէց սե­րուն­դի անձ­նա­ւո­րու­թիւն­նե­րէն Տքթ. Ար­թօ Տէ­միր­ճեան վեր­ջերս պար­գե­ւատ­րուած է Քէ­պէ­քի Ա­տամ­նա­բոյժ­նե­րու ըն­կե­րակ­ցու­թեան կող­մէ։

Չորեքշաբթի, Յուլիս 8, 2015

Մի­ջազ­գա­յին Ո­ղիմ­պիա­կան կո­մի­տէի նա­խա­գահ Թո­մաս Պախ եւ եւ­րո­պա­կան Ո­ղիմ­պիա­կան կո­մի­տէի նա­խա­գահ Փաթ­րիք Հի­քէ յա­ռա­ջի­կայ Սեպ­տեմ­բե­րին պի­տի այ­ցե­լեն Ե­րե­ւան՝ մաս­նակ­ցե­լու հա­մար Հա­յաս­տա­նի Ո­ղիմ­պիա­կան ազ­գա­յին կո­մի­տէի հիմ­նադ­րու­թեան 25-ա­մեա­կի յո­բե­լե­նա­կան ա­րա­րո­ղու­թիւն­նե­րուն։

Երեքշաբթի, Յուլիս 7, 2015

Հայ-ա­զէ­րի սահ­մա­նին վրայ այս շրջա­նին վերս­տին կ՚ապ­րուին լա­րուա­ծու­թիւն­ներ։ Ատր­պէյ­ճա­նի զօր­քե­րը կրակ կը բա­նան հայ­կա­կան դիր­քե­րուն վրայ։

Երեքշաբթի, Յուլիս 7, 2015

​Հայաստանի Սփիւռքի նախարարութեան «Արի տուն» ծրագիրը կը շարունակուի թափով:
Նախարար Հրանոյշ Յակոբեան երիտասարդներուն միշտ կը յորդորէ՝ անպայման սորվիլ հայերէն:

Էջեր