Արխիւ

Շաբաթ, Յուլիս 11, 2015

«Հայաստան եւ հայերը Առաջին համաշխարհային պատերազմին»:
Երեւանի մօտ Ֆրանսայի դեսպանատան երդիքին տակ մամլոյ ծանօթացման հաւաքոյթ:

Շաբաթ, Յուլիս 11, 2015

Stratfor ամերիկեան վերլուծական կեդրոնը հրապարակեց հետաքրքրական ուսումասիրութիւն մը:
Հայաստանի ելեկտրական ուժանիւթի փոխարժէքը՝ քաղաքական վարկածներու լոյսին տակ:

Շաբաթ, Յուլիս 11, 2015

​ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Լի­բա­նա­նեան բա­նա­կի նախ­կին հրա­մա­նա­տար (1984-1988) զօ­րա­վար Մի­շէլ Աուն (80 տա­րե­կան) կը փոր­ձէ քա­ղա­քա­կան նոր օ­րա­կարգ թե­լադ­րել: Աու­նի հիմ­նադ­րած «Ազ­գա­յին ա­զատ հո­սանք» շար­ժու­մին ան­դամ­նե­րը նա­խըն­թաց Չո­րեք­շաբ­թի օ­րուը­նէ սկսեալ բո­ղո­քի հա­ւաք­ներ կը կա­տա­րեն Պէյ­րու­թի տար­բեր շրջան­նե­րուն մէջ:

Շաբաթ, Յուլիս 11, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Պայ­ծա­ռա­կեր­պու­թիւն կամ Այ­լա­կեր­պու­թիւն՝ «Վար­դա­վառ»ը՝ հինգ Տա­ղա­ւար­նե­րու եր­րորդն է։ Քրիս­տո­նէա­կան հաս­կա­ցո­ղու­թեամբ Պայ­ծա­ռա­կեր­պու­թեան տօ­նը՝ Քրիս­տո­սի աս­տուա­ծու­թեան բա­ցա­յայտ­ման տօ­նախմ­բու­թիւնն է։

Շաբաթ, Յուլիս 11, 2015

​Էսաեան սանուց միութեան «Մարալ» երգի-պարի համոյթի հիմնադրութեան 35-ամեակին ձօնուած երէկուան երեկոյթը փայլուն անցաւ:
Լողաւազանի համալիրէն ներս սարքուած ընթրիքի սեղաններուն շուրջ համախմբուած համակիրները յարատեւութիւն մաղթեցին ապագայ գործունէութեան համար:

Շաբաթ, Յուլիս 11, 2015

Ե­րե­ւա­նի մէջ նա­խըն­թաց օր յա­տուկ ե­րե­կոյթ մը կազ­մա­կերպուե­ցաւ հայ­կա­կան ժա­մա­նա­կա­կից գե­ղա­րուես­տի մե­ծա­նուն վար­պետ­նե­րէն քան­դա­կա­գործ ու նկա­րիչ Ար­թօ Չաք­մաք­ճեա­նի ի պա­տիւ։

Շաբաթ, Յուլիս 11, 2015

Թրքա­կան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան եւ հա­մա­կարգ­ման գոր­ծա­կա­լու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ իֆ­թա­րի սե­ղան մը կազ­մա­կեր­պուե­ցաւ Պա­քուի մէջ։

Շաբաթ, Յուլիս 11, 2015

Ե­րէկ, Ե­րե­ւա­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ ԱՊՀ-ի մշա­կու­թա­յին հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան խոր­հուր­դին նիս­տը։ Հա­յաս­տա­նի Մշա­կոյ­թի նա­խա­րար Յաս­միկ Պօ­ղո­սեա­նի տան­տի­րու­թեամբ տե­ղի ու­նե­ցաւ այս ժո­ղո­վը։

Ուրբաթ, Յուլիս 10, 2015

ԼԵՌ­ՆԱ ԳԱ­ՐԱ­ԳԻՒ­ԹԻ­ՒՔ

Ապրիլ.
Առանց աղմուկի - առանց հոգի - առանց վշտի

Ուրբաթ, Յուլիս 10, 2015

ՆԱԶԱՐԷԹ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ

Յու­լիս 4-էն 5-ի լուս­ցող գի­շե­րը, 107 տարի ա­ռաջ, մեր աշ­խար­հէն առ­յա­ւէտ բաժ­նո­ւե­ցաւ հայ գրա­կա­նու­թեան ա­մե­նէն գե­ղա­պաշտ բա­նաս­տեղ­ծը՝ Մի­սաք Մե­ծարենց (Մեծատուրեան, 1886-1908)։

Ուրբաթ, Յուլիս 10, 2015

Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի Նա­խա­գահ Բա­կօ Սա­հա­կեան Լոն­տոն կա­տա­րած այ­ցե­լու­թեան շրջագ­ծով տե­սակ­ցե­ցաւ Հայ­կա­կան բա­րե­գոր­ծա­կան ընդ­հա­նուր միու­թեան (ՀԲԸՄ) Անգ­լիոյ մաս­նա­ճիւ­ղի ան­դամ­նե­րուն հետ։

Ուրբաթ, Յուլիս 10, 2015

Եւ­րո­միու­թիւ­նը այս տա­րուան հա­մար 6 մի­լիոն եւ­րօ դրա­մա­կան օգ­նու­թիւն փո­խան­ցեց Հա­յաս­տա­նի կա­ռա­վա­րու­թեան՝ գիւ­ղատն­տե­սու­թեան եւ գիւ­ղա­կան շրջան­նե­րու զար­գաց­ման նպա­տա­կով։

Ուրբաթ, Յուլիս 10, 2015

Ե­րե­ւա­նի Ա­զա­տու­թեան հրա­պա­րա­կին վրայ ե­րէկ հեր­թա­կան բո­ղո­քի ցոյ­ցը տե­ղի ու­նե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի մէջ ե­լեկտ­րա­կան ու­ժա­նիւ­թի սա­կա­գի­նի բարձ­րաց­ման դէմ։

Ուրբաթ, Յուլիս 10, 2015

Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րար Հրա­նոյշ Յա­կո­բեան ե­րէկ Ե­րե­ւա­նի մէջ հիւ­րըն­կա­լեց ա­մե­րի­կա­հայ բա­րե­րար Տքթ. Յով­հան­նէս Օ­յուն­ճեա­նը, ո­րու կող­մէ հո­վա­նա­ւո­րուած հա­մա­նուն բա­րե­գոր­ծա­կան հիմ­նադ­րա­մը կա­րե­ւոր ծրագ­րեր կեան­քի կը կո­չէ Հա­յաս­տա­նի մէջ։

Ուրբաթ, Յուլիս 10, 2015

​Հայաստան բոլոր հարթակներու վրայ կը մատնանշէ Իրանի հետ երկաթուղիի կառուցման նիւթը:
Ըստ Սերժ Սարգսեանի, Երեւան պատրաստակամ է զանազան ձեւաչափերու մէջ երկխօսութեան:

Ուրբաթ, Յուլիս 10, 2015

​Յունիս 7-ի ընտրութիւններէն երեսուներկու օր անց նոր կառավարութեան ձեւաւորման գործընթացը պաշտօնապէս սկսաւ:
Հանրապետութեան նախագահ Էրտողան պաշտօն յանձնեց Տավուտօղլուին, որ յառաջիկայ շաբաթ շփումներու պիտի ձեռնարկէ կուսակցութիւններուն հետ:

Ուրբաթ, Յուլիս 10, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Մարդ կեան­քի ըն­թաց­քին զա­նա­զան դէպ­քե­րու ա­կա­նա­տես կ՚ըլ­լայ, կ՚ապ­րի, կ՚ազդուի ու կը տպա­ւո­րուի, ո՛ր մէ­կը հա­ճոյք, ու­րիշ մէ­կը ցաւ կը պատ­ճա­ռէ. ո՛ր մէ­կը կ՚անց­նի կ՚եր­թա՜յ, ու­րիշ մէ­կը տեղ կը գրա­ւէ մտքին ու սրտին մէկ ան­կիւ­նը, միշտ կը մնայ որ­պէս ան­բու­ժելի վէ՛րք մը…։

Հինգշաբթի, Յուլիս 9, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Ա­րե­նակ­ցա­կան կամ ազ­գակ­ցա­կան աս­տիճան եւ կամ պորտ կ՚ա­նուա­նուի՝ մէ­կու մը կա­պը միւ­սի հետ ծննդեամբ։

Հինգշաբթի, Յուլիս 9, 2015

​Տեսակցեցաւ՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Վիթխարի գիտակրթական նախագիծ մը, որ կ՚առանձնանայ իր ծաւալով եւ կարեւոր հեռանկարներ կը խոստանայ երկրի ապագային համար:
Հիմնարկի խորհուրդի անդամներէն Մհեր Պեքարեան բացառիկ հարցազրոյց մը տուաւ ԺԱՄԱՆԱԿ օրաթերթին:

Հինգշաբթի, Յուլիս 9, 2015

Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րար Հրա­նոյշ Յա­կո­բեան նա­խըն­թաց օր հիւ­րըն­կա­լեց Հայց. Ա­ռա­քե­լա­կան Ե­կե­ղեց­ւոյ Հիւ­սի­սա­յին Ա­մե­րի­կա­յի Ա­րե­ւե­լեան Թե­մի Նիւ Եոր­քի Ս. Վար­դան մայր տա­ճա­րի «Շու­շի» պա­րա­խում­բի ան­դամ­նե­րը, ո­րոնք ներ­կա­յիս կ՚այ­ցե­լեն Ե­րե­ւան։ 

Էջեր