Արխիւ

Չորեքշաբթի, Յուլիս 22, 2015

​Սուրուչի ահաբեկչութեան տեղի տուած հակազդեցութեան ալիքը կը բնորոշէ երկրին օրակարգը:
Հանրապետութեան նախագահ Րէճէպ Թայյիպ Էրտողան հեռախօսազրոյց մը ունեցաւ իր ֆրանսացի պաշտօնակցին՝ Ֆրանսուա Օլանտի հետ: Վարչապետ Ահմէտ Տավուտօղլու կրկնեց կուսակցութիւններուն ուղղեալ կոչը:

Չորեքշաբթի, Յուլիս 22, 2015

Ար­ցա­խի ճա­կա­տին վրայ լա­րուա­ծու­թիւ­նը հետզ­հե­տէ կը բարձ­րա­նայ։ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան աղ­բիւր­նե­րը տե­ղե­կա­ցու­ցին, թէ Մար­տու­նիի եւ Աս­կե­րա­նի ուղ­ղու­թեամբ կ՚ապ­րուի խտա­ցեալ փոխհ­րաձ­գու­թիւ­նը։

Չորեքշաբթի, Յուլիս 22, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Յա­ճախ կ՚ը­սենք՝ իւ­րա­քան­չիւր ան­հատ օժ­տուած է տե­սակ տե­սակ կա­րո­ղու­թիւն­նե­րով, ա­ռա­ւել կամ նուազ ըն­դու­նա­կու­թեամբ եւ ո­րոշ աս­տի­ճա­նի հմտու­թեամբ։

Չորեքշաբթի, Յուլիս 22, 2015

Աշ­խար­հահռ­չակ ծո­վան­կա­րիչ Յով­հան­նէս Այ­վա­զովս­քիի «9-րդ ա­լիք» ստեղ­ծա­գոր­ծու­թիւ­նը ընդգր­կուած է ծո­վա­յին նիւ­թով աշ­խար­հի տասն լա­ւա­գոյն կտաւ­նե­րու ցան­կին վրայ։

Երեքշաբթի, Յուլիս 21, 2015

Ե­րե­ւա­նի մօտ Ի­րա­նի դես­պան Մու­համ­մէտ Րէիս «Ար­մէնփ­րէս» գոր­ծա­կա­լու­թեան թղթակ­ցին տուած հար­ցազ­րոյ­ցին մէջ յայ­տա­րա­րեց, որ կը նա­խա­պատ­րաս­տուի Նա­խա­գահ Հա­սան Ռու­հա­նիի այ­ցե­լու­թիւ­նը Հա­յաս­տան։

Երեքշաբթի, Յուլիս 21, 2015

Թուրքիոյ եւ Ռուսաստանի միջեւ ուժանիւթի բնագաւառէն ներս տարակարծութիւն:
Ըստ Թանէր Եըլտըզի, Անգարա չի գոհանար տարանցման դերով ու սակագինի զեղչերով:

Երեքշաբթի, Յուլիս 21, 2015

Ի­րա­նի հիւ­լէա­կան ծրագ­րին կա­պակ­ցու­թեամբ գո­յա­ցած մի­ջազ­գա­յին հա­մա­ձայ­նու­թեան ար­ձա­գանգ­նե­րը կը շա­րու­նա­կեն ա­ռաջ­նա­հեր­թօ­րէն զբա­ղեց­նել մի­ջազ­գա­յին օ­րա­կար­գը։

Երեքշաբթի, Յուլիս 21, 2015

​Ճէյմս Ուորլիք խօսեցաւ Արցախի ճակատին վրայ միջազգային խաղաղապահ ուժեր տեղակայելու մասին:
Նախագահ Սերժ Սարգսեան. «Որքան որ ալ Ատրպէյճան փորձէ խեղաթիւրել հիմնախնդրի էութիւնը Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդի ազատ կամքի արտայայտութեամբ իր ապագան որոշելու իրաւունքը վաղուց արդէն չի քննարկուիր»:

Երեքշաբթի, Յուլիս 21, 2015

«Եւրոպական միութեան նպատակն է Երեւանի հետ հասնիլ ազատ մուտքի դրութեան»:
Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Սերժ Սարգսեան երէկ հիւրընկալեց Տանըլտ Թուսքը:

Երեքշաբթի, Յուլիս 21, 2015

Թուր­քիա ե­րէկ ցնցուե­ցաւ ա­հաբեկ­չա­կան տմար­դի ու ան­հա­ւա­տա­լի պայ­թու­մի մը բե­րու­մով։ Շանլըուր­ֆա­յի Սու­րուչ գա­ւա­ռա­կին մէջ, մշա­կոյ­թի կեդ­րո­նի մը մօտ պա­տա­հած բա­խու­մը սու­գի մատ­նեց ամ­բողջ եր­կի­րը։

Երեքշաբթի, Յուլիս 21, 2015

Վաս­տա­կա­ւոր դես­պան Իւ­նալ Չե­ւի­քէօզ յայ­տա­րա­րեց, որ Թուր­քիա եւ Հա­յաս­տան կրնան բա­րե­լա­ւել ի­րենց յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը յա­նուն ա­պա­գա­յին։

Երեքշաբթի, Յուլիս 21, 2015

Սու­րու­չի ա­հա­բեկ­չա­կան դէպ­քին կա­պակ­ցու­թեամբ Հա­յաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան ե­րէկ Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղա­նին ու­ղար­կեց ցա­ւակ­ցա­կան մը, ուր մաս­նա­ւո­րա­պէս ը­սուած է հե­տե­ւեա­լը. 
Ձերդ գե­րա­զան­ցու­թիւն,
Ցա­ւով տե­ղե­կա­ցայ Յու­լի­սի 20-ին Թուր­քիոյ Շան­լըուր­ֆա նա­հան­գի Սու­րուչ քա­ղա­քին մէջ տե­ղի ու­նե­ցած եւ քա­նի մը տաս­նեակ զո­հե­րու պատ­ճառ դար­ձած պայ­թու­մին։

Երեքշաբթի, Յուլիս 21, 2015

Աշ­խար­հահռ­չակ եր­գա­հան Տիգ­րան Ման­սու­րեան նա­խըն­թաց օր խումբ մը ե­րաժշ­տա­սէր­նե­րու հետ մէկ­տե­ղուե­ցաւ Ե­րե­ւա­նի նո­րա­հաս­տատ Կո­մի­տա­սի թան­գա­րան-կա­ճա­ռի եր­դի­քին տակ։

Երեքշաբթի, Յուլիս 21, 2015

Տեսակցեցաւ՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Հայկական լեռնաշխարհի ամենահին կոթողները միշտ կը մնան անմիջական ուշադրութեան առարկայ՝ վերանորոգ հետաքրքրութեամբ:
Ազգագրագէտ Արսէն Բոբոխեանի կողմէ ուսումնասիրութեան վայրին իսկ վրայ շահեկան բացատրութիւններ տրուեցան ԺԱՄԱՆԱԿ օրաթերթին:

Երեքշաբթի, Յուլիս 21, 2015

Խոր ցա­ւով վե­րա­հա­սու ե­ղանք, թէ ան­ժա­մա­նակ ձե­ւով յան­կար­ծա­մահ ե­ղած է մեր ե­կե­ղեց­ւոյ նուի­րեալ սպա­սա­ւոր­նե­րէն Լե­ւոն Կսրկ. Քի­րէ­միտ­ճեան։

Երեքշաբթի, Յուլիս 21, 2015

​Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ ե­րէկ տե­ղի ու­նեցաւ Գէոր­գեան հո­գե­ւոր ճե­մա­րա­նի 2014-2015 ու­սում­նա­կան տա­րուան եզ­րա­փա­կիչ հան­դի­սու­թիւ­նը։

Երեքշաբթի, Յուլիս 21, 2015

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը շա­բա­թա­վեր­ջին Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ հիւ­րըն­կա­լեց Սպա­նիոյ Կա­թո­լիկ ե­կե­ղե­ցիէն խումբ մը ուխ­տա­ւոր­ներ։

Երեքշաբթի, Յուլիս 21, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Հրաշ­քը՝ բնու­թեան օ­րէնք­նե­րուն, սո­վո­րա­կան կա­նոն­նե­րու այն­պի­սի բա­ցա­ռու­թիւն­ներ են՝ ո­րոնց մարդ ան­մի­ջա­պէս կ՚անդ­րա­դառ­նայ, քա­նի որ ա­նոնք զգա­լի դէպ­քեր են եւ ուղ­ղու­թիւն կու տան սո­վո­րա­կան կեան­քին ան­սո­վոր կեր­պով ըն­թացք մը ստա­նա­լուն։

Երեքշաբթի, Յուլիս 21, 2015

WBO վար­կա­ծով բռնցքա­մար­տի աշ­խար­հի ա­խոյեան Ար­թուր Աբ­րա­համ (Ա­ւե­տիք Աբ­րա­հա­մեան) յա­ջո­ղե­ցաւ պահ­պա­նել իր տիտ­ղո­սը։

Երկուշաբթի, Յուլիս 20, 2015

Ե­րե­ւա­նի «Մի­սաք Մա­նու­շեան» պու­րա­կին մէջ վեր­ջերս կազ­մա­կերպուե­ցաւ գրքի տօ­նա­վա­ճառ մը, որ երկ­րորդն էր իր տե­սա­կին մէջ։ «Ըն­թեր­ցող Ե­րե­ւան» խո­րագ­րեալ այս եր­կօ­րեայ ծրա­գի­րը հա­մախմբեց ա­ւե­լի քան եր­կու տաս­նեակ կազ­մա­կեր­պու­թիւն­ներ։

Էջեր