Արխիւ

Հինգշաբթի, Սեպտեմբեր 17, 2015

Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րար Հրա­նոյշ Յա­կո­բեան նա­խըն­թաց օր տե­սակ­ցե­ցաւ ՄԱԿ-ի Փախս­տա­կան­նե­րու հար­ցե­րով գե­րա­գոյն յանձ­նա­կա­տա­րի Ե­րե­ւա­նի գրա­սե­նեա­կի ղե­կա­վար Քրիս­տոֆ Ֆրե­տե­րիք Օթ­թօ Պիէր­վիր­տի հետ։ Տե­սակ­ցու­թեան ներ­կայ էին նաեւ նա­խա­րա­րու­թեան աշ­խա­տա­կազ­մի ղե­կա­վար Ֆիր­տուս Զա­քա­րեան եւ «Սու­րիա­հա­յե­րու հիմ­նախն­դիր­նե­րը հա­մա­կար­գող կեդ­րոն» հա­սա­րա­կա­կան կազ­մա­կեր­պու­թեան տնօ­րէն Լե­նա Հա­լա­ճեան։

Հինգշաբթի, Սեպտեմբեր 17, 2015

Կիւմ­րիի մէջ, ան­ցեալ Յու­նուա­րի 12-ին Ա­ւե­տի­սեան­նե­րու ըն­տա­նի­քի եօթ ան­դա­մը սպան­նած ռուս զի­նուո­րա­կան Վա­լե­րի Փեր­մեա­քո­վի դա­տա­հո­գե­բա­նա­կան եւ դա­տա­հո­գե­բու­ժա­կան հա­մա­լիր փոր­ձա­գի­տու­թիւ­նը տե­ղի կ՚ու­նե­նայ այ­սօր։ Կիւմ­րիի մէջ տե­ղա­կա­յուած Ռու­սաս­տա­նի զի­նուո­րա­կան ռազ­մա­խա­րիս­խէն ներս տե­ղի կ՚ու­նե­նայ փոր­ձաքն­նու­թիւ­նը, ո­րուն ներ­կայ կը գտնուին Ա­ւե­տի­սեան­նե­րու փաս­տա­բան­նե­րը։ 

Հինգշաբթի, Սեպտեմբեր 17, 2015

Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղան ե­րէկ հե­ռա­խօ­սազ­րոյց մը ու­նե­ցաւ Գեր­մա­նիոյ Վար­չա­պետ Ան­կե­լա Մեր­քէ­լի հետ։ «Ա­նա­տո­լու» գոր­ծա­կա­լու­թեան հա­ղոր­դում­նե­րով, Էր­տո­ղան եւ Մեր­քէլ զրու­ցե­ցին սու­րիա­ցի գաղ­թա­կան­նե­րու կա­ցու­թեան շուրջ։

Հինգշաբթի, Սեպտեմբեր 17, 2015

Արտաքին գործոց նախարարը Պաքուի պաշտօնական շփումներուն աւարտին ուղեւորուեցաւ դէպի Սոչի:
Ֆերիտուն Սինիրլիօղլու վերահաստատեց Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրին վերաբերեալ Անգարայի մօտեցումները:

Հինգշաբթի, Սեպտեմբեր 17, 2015

Սուրբ Խաչ դպրե­վան­քի խումբ մը սա­ներ նա­խըն­թաց օր այ­ցե­լե­ցին Սկիւ­տա­րի Ս. Խաչ ե­կե­ղե­ցին։ Վար­ժա­րա­նի 9-րդ դա­սա­րա­նի ա­շա­կերտ­նե­րէն բաղ­կա­ցեալ խում­բը ջերմ մթնո­լոր­տի մը մէջ հիւ­րըն­կա­լուե­ցաւ ե­կե­ղեց­ւոյ հո­գե­ւոր հո­վիւ Տ. Կո­րիւն Քհնյ. Ֆէ­նէր­ճեա­նի կող­մէ։

Հինգշաբթի, Սեպտեմբեր 17, 2015

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

TEOG-ի քննութիւններուն այս տարի առաջին անգամ պիտի ընդգրկուին նաեւ հայոց կրօնին վերաբերեալ հարցումներ:
Տ. Թաթուլ Ծ. Վրդ. Անուշեան եւ խումբ մը կրթական մշակներ երէկ Անգարա այցելեցին՝ քննարկելու համար հարցումներու պատրաստութեան վերաբերեալ նիւթեր: Ազգային կրթութեան նախարարութեան չափման եւ արժեւորման բաժանմունքին հետ կը ծաւալուի դրական աշխատանք:

Հինգշաբթի, Սեպտեմբեր 17, 2015

Տեսակցեցաւ՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

​Մեծն Բրի­տա­նիոյ թա­գա­ւո­րա­կան ըն­տա­նի­քի ա­մե­նէն կրտսեր ան­դա­մը՝ չորս ամ­սուան ար­քա­յա­դուստր Շար­լո­թը, որ ծնուն­դէն ի վեր հան­րու­թեան ներ­կա­յա­ցուած է ըն­դա­մէ­նը ե­րեք ան­գամ, ար­դէն 4 մի­լիառ եւ­րօ ա­պա­հո­ված է իր հա­րա­զատ երկ­րին հա­մար։

Հինգշաբթի, Սեպտեմբեր 17, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Այս սիւ­նակ­նե­րուն մէջ յա­ճախ խօ­սե­ցանք, խորհր­դակ­ցե­ցանք ծխե­լու մա­սին, որ ի­րա­պէս ընդ­հան­րա­ցած մո­լու­թիւն մըն է, եւ կը վնա­սէ թէ՛ ծխո­ղին եւ թէ իր շուր­ջին­նե­րուն։ Ծխա­խոտ գոր­ծա­ծե­լու մո­լու­թեան պատ­ճա­ռած վնաս­նե­րը ակ­նե­րեւ ու ա­նու­րա­նա­լի են, բայց կա­րե­լի չ՚ըլ­լար հրա­ժա­րիլ, քա­նի որ ան մո­լու­թիւն մըն է՝ ու­նա­կու­թիւն մը, որ գե­րի դար­ձու­ցած է են­թա­կան։

Հինգշաբթի, Սեպտեմբեր 17, 2015

Ըստ Travel.ru զբօ­սաշր­ջա­յին ծա­ռա­յու­թեան հե­տա­զօ­տու­թեան, թէ 2015 թո­ւա­կա­նին ԱՊՀ-ա­կան եր­կիր­նե­րուն մէջ ո՞ր ուղ­ղու­թիւն­նե­րուն նա­խա­պա­տուու­թիւն տո­ւած են ռուս զբօ­սաշր­ջիկ­նե­րը: Վար­կա­նի­շը կազ­մո­ւած է ԱՊՀ-ա­կան հիւ­րա­նոց­նե­րուն մէջ այս տա­րո­ւան ըն­թաց­քին ռուս զբօ­սաշր­ջիկ­նե­րու ը­րած նախ­նա­կան պա­տո­ւէր­նե­րու տուեալ­նե­րով: Խօս­քը այն զբօ­սաշր­ջիկ­նե­րու մա­սին է, ո­րոնք ճամ­բոր­դած են որ­պէս ան­հատ­ներ։

Չորեքշաբթի, Սեպտեմբեր 16, 2015

Ան­ջա­տո­ղա­կան ա­հա­բեկ­չա­կան ՓՔՔ կազ­մա­կեր­պու­թիւ­նը կը շա­րու­նա­կէ ի­րա­կա­նաց­նել տմար­դի բռնա­րարք­ներ, ո­րոնք բո­վան­դակ երկ­րին մէջ կը յա­ռա­ջաց­նեն ցա­սում։ Մինչ ժո­ղո­վուր­դը միա­հա­մուռ ձե­ւով կը պա­խա­րա­կէ ա­հա­բեկ­չու­թիւ­նը, ե­րէկ, դժբախ­տա­բար դար­ձեալ նոր նա­հա­տակ­նե­րու վե­րա­բե­րեալ լու­րեր հա­սան Հաք­քեա­րիէն եւ Մար­տի­նէն։

Չորեքշաբթի, Սեպտեմբեր 16, 2015

Ռու­սա­հայ յայտ­նի գոր­ծա­րար Լե­ւոն Հայ­րա­պե­տեան ա­զա­տուե­ցաւ տնա­յին կա­լան­քէ։ Շուրջ տա­րիէ մը ի վեր ան դա­տա­կան ո­րո­շու­մով տնա­յին կա­լան­քի տակ կը գտնուէր «Պաշ­նէֆթ» ըն­կե­րու­թեան բաժ­նե­տոմ­սե­րու վե­րա­բե­րեալ ա­պօ­րի­նու­թիւն­նե­րուն շրջագ­ծով ի­րեն վե­րագ­րուած պնդում­նե­րուն բե­րու­մով։

Չորեքշաբթի, Սեպտեմբեր 16, 2015

ՄԱԿ-ի ընդ­հա­նուր ժո­ղո­վը ե­րէկ ձեռ­նար­կեց իր 70-րդ նս­տաշր­ջա­նի աշ­խա­տանք­նե­րուն։ Տա­րե­կան շրջա­փու­լին մեկ­նար­կը ազ­դա­րա­րե­ցին ՄԱԿ-ի Ընդ­հա­նուր քար­տու­ղար Ման Քի Մուն եւ դա­նիա­ցի դի­ւա­նա­գէտ Մո­կենս Լի­քէ­թոֆթ, որ ան­ցեալ Յու­նի­սին ընտ­րուած էր նա­խա­գահ։

Չորեքշաբթի, Սեպտեմբեր 16, 2015

«ՀԱՊԿ-ի անդամ պետութիւններու նեղ կազմով հանդիպման ընթացքին քննարկուեցան սուր հարցեր, ըստ աւանդութեան, անկեղծ ձեւով»։
Նախագահ Սերժ Սարգսեան. «Իրադրութիւնը սրելու ուղղեալ Ատրպէյճանի փորձերը՝ միջազգային հանրութեան համարժէք հակազդեցութեան բացակայութեան պարագային յղի են ամբողջ Հարաւային Կովկասի տարածքաշրջանի ապակայունացման»։
Տուշանպէի մէջ հրապարակուած համատեղ յայտարարութեան գծով անհանգստութիւն յայտնուեցաւ կառոյցի պատասխանատուութեան գօտիէն ներս չկարգաւորուած հակամարտութիւններուն շուրջ եւ անթոյլատրելի համարուեցան նոր բաժանարար գիծերն ու փակ սահմանները։

Չորեքշաբթի, Սեպտեմբեր 16, 2015

Տ. Գարեգին Աբեղայ Համբարձումեան նշանակուեցաւ Գէորգեան հոգեւոր ճեմարանի տեսուչ:
«Հոգեւորականի առաջին բարենիշը անոր նկարագիրն է», ըսաւ Վեհափառ Հայրապետը:

Չորեքշաբթի, Սեպտեմբեր 16, 2015

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան ե­րէկ Գում­գա­բուի մէջ հիւ­րըն­կա­լեց Իս­թան­պու­լի մօտ Պել­ժիոյ ա­ւագ հիւ­պա­տոս Ան­րի Ֆան Թիէ­կը­մը։ Զրոյ­ցի ըն­թաց­քին Նո­րին Սրբազ­նու­թիւ­նը ող­ջու­նեց պել­ժիա­ցի դի­ւա­նա­գէ­տը եւ գո­հու­նա­կու­թիւն յայտ­նեց այ­ցե­լու­թեան կա­պակ­ցու­թեամբ։ Կար­ծի­քի փո­խա­նա­կում­ներ կա­տա­րուե­ցան թրքա­հայ հա­մայն­քա­յին կեան­քին վե­րա­բե­րեալ զա­նա­զան նիւ­թե­րու շուրջ։

Չորեքշաբթի, Սեպտեմբեր 16, 2015

Անգ­լիոյ ռազ­մա­կան նուա­գա­խում­բը այս օ­րե­րուն կ՚այ­ցե­լէ Հա­յաս­տան եւ շարք մը հա­մերգ­նե­րով հան­դէս կու գայ Ե­րե­ւա­նի մէջ։ Այս շրջագ­ծով ա­ռա­ջին հա­մեր­գը տե­ղի ու­նե­ցաւ շա­բա­թա­վեր­ջին, Կաս­կա­տի մէջ։

Չորեքշաբթի, Սեպտեմբեր 16, 2015

Աշ­նան շրջա­նին Ե­րե­ւա­նի մէջ ի­րե­րա­յա­ջորդ կը կազ­մա­կեր­պուին շարք մը հե­տաքրք­րա­կան ցու­ցա­հան­դէս­ներ, ո­րոնք գե­ղա­րուես­տա­սէր­նե­րու ան­մի­ջա­կան ու­շադ­րու­թեան ա­ռար­կայ կը դառ­նան։ Այս­պէս, Կո­մի­տա­սի նո­րա­հաս­տատ թան­գա­րան-կա­ճա­ռի եր­դի­քին տակ, Հա­յաս­տա­նի Մշա­կոյ­թի նա­խա­րա­րու­թեան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեամբ բա­ցուե­ցաւ «Ար­դիա­կա­նէն-գե­րար­դիա­կան» խո­րագ­րեալ ցու­ցա­հան­դէս մը, ո­րու կազ­մա­կեր­պիչն է «Բարձր ա­րուեստ» կեր­պա­րուես­տի կեդ­րո­նը։

Չորեքշաբթի, Սեպտեմբեր 16, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

«Հի­ւանդ­նե­րը բու­ժե­ցէ՛ք» (ՄԱՏԹ. Ժ 8)։ Այս­պէս կ՚ը­սէ Յի­սուս, ինչ որ ե­կե­ղե­ցին ըն­դու­նած է որ­պէս յանձ­նա­ռու­թիւն Տի­րոջ­մէ եւ կը ջա­նայ ի­րա­գոր­ծել զայն թէ՛ այն խնամք­նե­րուն շնոր­հիւ՝ ո­րոնք կը մա­տա­կա­րա­րէ հի­ւանդ­նե­րուն, թէ՛ ա­նոնց ըն­կե­րակ­ցող բա­րե­խօ­սու­թեան ա­ղօթ­քով։ Ան կը հա­ւա­տայ կեն­սա­գործ ներ­կա­յու­թեան Քրսի­տո­սի՝ բժիշկ հո­գի­նե­րու եւ մար­մին­նե­րու։

Երեքշաբթի, Սեպտեմբեր 15, 2015

Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ֆե­րի­տուն Սի­նիր­լիօղ­լու այ­սօր պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թեան մը կը ձեռ­նար­կէ դէ­պի Պա­քու։ Եր­կօ­րեայ ու­ղե­ւո­րու­թեան ըն­թաց­քին ան ա­մե­նա­բարձր մա­կար­դա­կի վրայ կը հիւ­րըն­կա­լուի Ատր­պէյ­ճա­նի ղե­կա­վա­րու­թեան կող­մէ։

Երեքշաբթի, Սեպտեմբեր 15, 2015

Նախագահ Սերժ Սարգսեան, որ երէկ ժամանեց Տուշանպէ, այսօր կը մասնակցի ՀԱՊԿ-ի անդամ երկիրներու գագաթաժողովին:
Հայաստանի լրատուամիջոցները միշտ կը քննարկեն այս դաշինքին վստահելիութիւնը՝ երկրի ենթարկուած յարձակումներուն լոյսին տակ:

Էջեր