Արխիւ

Չորեքշաբթի, Դեկտեմբեր 16, 2015

Ինչ­պէս ա­մէն տա­րի՝ այս տա­րի եւս Մխի­թա­րեան վար­ժա­րա­նի ման­կապա­տա­նե­կան երգ­չա­խում­բը իր մաս­նակ­ցու­թիւ­նը բե­րաւ Աւստ­րիա­կան Մշա­կոյ­թի կեդ­րո­նի կող­մէ սար­քուած Ս.  Ծննդեան հա­մեր­գին: 

Չորեքշաբթի, Դեկտեմբեր 16, 2015

Ա­մա­նո­րի ըն­դա­ռաջ Է­սաեան վար­ժա­րա­նի ի նպաստ կազ­մա­կեր­պուած ա­ւան­դա­կան քէր­մէ­սը վեր­ջին եր­կու օ­րե­րուն ար­ժա­նա­ցաւ ան­մի­ջա­կան ու­շադ­րու­թեան։ Զա­նա­զան թա­ղե­րէ Է­սաեա­նի հա­մա­կիր­ներ եւ վար­ժա­րա­նի շրջա­նա­ւարտ­ներ հա­մախմ­բուե­ցան վար­ժա­րա­նի սրա­հին մէջ, ուր զե­տե­ղուած էին քէր­մէ­սի տա­ղա­ւար­նե­րը։

Չորեքշաբթի, Դեկտեմբեր 16, 2015

«Ներդաշնակութեան մեղեդի» ծրագրին շրջագծով Սիպիլ արձանագրեց իր հերթական նուաճումը
Պոլսահայ մեներգչուհին Երեւանի մէջ անգամ մը եւս յաջողեցաւ գրաւել երաժշտասէրներուն սիրտը

Չորեքշաբթի, Դեկտեմբեր 16, 2015

Ազգային կրթութեան նախարարութեան խորհրդատուն այցելեց Գատըգիւղի Արամեան-Ունճեան վարժարանը:
Սարվէն Սերթշիմշէք Եուսուֆ Թեքինի հետ զրուցելու ընթացքին օրակարգի վրայ բերաւ թրքահայ դպրոցներու կարգավիճակի հարցը:

Չորեքշաբթի, Դեկտեմբեր 16, 2015

ՆԱԶԱՐԷԹ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ

Դեկ­տեմ­բեր 14-ին, սի­րոյ ու մե­ծա­րան­քի, հպար­տու­թեան եւ յու­զու­մի վա­րա­կիչ զե­ղու­մով ու հան­դի­սա­ւո­րու­թեամբ, ի Հա­յաս­տան թէ սփիւռս աշ­խար­հի, հա­յու­թիւ­նը կը նշէ ծննդեան տա­րե­դար­ձը հա­յոց անն­ման ձայ­նա­ւո­րին, հայ եր­գի ու դա­սա­կան ե­րաժշ­տու­թեան հմա­յիչ «Սո­խակ»ին՝ Գո­հար Գաս­պա­րեա­նի (Խա­չա­տու­րեան, 1924-2007)։

Երեքշաբթի, Դեկտեմբեր 15, 2015

«Փա­րոս» ամ­սագ­րի ա­ռըն­թեր գոր­ծող հրա­տա­րակ­չու­թիւ­նը այս շրջա­նին ըն­թեր­ցա­սէր հա­սա­րա­կու­թեան տրա­մադ­րու­թեան տակ դրած է Ա­նիի ա­ւե­րակ­նե­րուն վե­րա­բե­րեալ հե­տաքրք­րա­կան գիրք մը։ 1910 թուա­կա­նին, հո­գե­լոյս Տ. Գրի­գո­րիս Ծ. Վրդ. Պա­լա­քեա­նի կող­մէ հե­ղի­նա­կուած «Նկա­րագ­րու­թիւն Ա­նիի ա­ւե­րակ­նե­րուն» գոր­ծին թրքե­րէն թարգ­մա­նու­թիւնն է այս մէ­կը։

Երեքշաբթի, Դեկտեմբեր 15, 2015

ՆԱԶԱՐԷԹ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ

​Հայ ժո­ղո­վուր­դի մե­ծա­րան­քին ար­ժա­նա­ցած տոհմ է ա­րեւմ­տա­հայ Օ­տեան ըն­տա­նի­քը, ո­րուն ար­ժա­նա­ւոր ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րէն Գ­­րի­գոր Օ­տեա­նի (1834-1887) ծննդեան 181-րդ ­տա­րե­դարձն է Դեկ­տեմ­բերի 9-ը։

Երեքշաբթի, Դեկտեմբեր 15, 2015

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Մոսկուայի ամենանշանաւոր ճաշարաններէն մին՝ «Gayane’s» իր այցելուներուն կը մատուցէ շատ բարձր որակով սպասարկութիւն բոլոր առումներով:
Գայիանէ Պրէյովա-Աֆեան յաջողած է բազմազգ միջավայրի մը մէջ արձանագրել անանտեսելի նուաճում:
 

Երեքշաբթի, Դեկտեմբեր 15, 2015

​Երեւանի մօտ Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու դեսպանութեան կողմէ կարեւոր նախաձեռնութիւն:
«Յակոբ Պարոնեան» երաժշտական երգիծական թատրոնի սրահին մէջ երէկ տեղի ունեցաւ թուրք եւ հայ երաժիշտներու համատեղ համերգ մը, որու ընթացքին հանդէս եկաւ նաեւ Սիպիլ: Ձեռնարկին ներկայ էր նաեւ Տ. Արամ Արք. Աթէշեան:

Երեքշաբթի, Դեկտեմբեր 15, 2015

​Ան­թի­լիա­սի աղ­բիւր­նե­րը Մե­ծի Տանն Կի­լի­կիոյ Կա­թո­ղի­կո­սու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ Իս­թան­պու­լի մէջ ան­ցեալ շա­բաթ կազ­մա­կեր­պուած մամ­լոյ ա­սու­լի­սին շուրջ մա­տու­ցած են հե­տաքրք­րա­կան տուեալ­ներ։ Սի­սի եր­բեմ­նի մայր տա­ճա­րի եւ յա­րա­կից կա­թո­ղի­կո­սա­րա­նի սե­փա­կա­նու­թեան ի­րա­ւուն­քը վե­րա­ձեռք­բե­րե­լու նպա­տա­կով Թուր­քիոյ Սահ­մա­նադ­րա­կան ա­տեա­նին մօտ բա­ցուած դա­տին ա­ռըն­չու­թեամբ կազ­մա­կեր­պուած է այս ա­սու­լի­սը։

Երեքշաբթի, Դեկտեմբեր 15, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

«Ա­ղանդ», «հեր­ձուած» եւ «հե­րե­տի­կո­սու­թիւն»՝ այս ե­րե­քը շար­ժում­ներ են, ո­րոնք ուղ­ղա­փառ դա­ւա­նան­քէ շե­ղած վար­դա­պե­տու­թիւն կը մշա­կեն, ոչ-ուղ­ղա­փառ տար­բեր ու­սու­ցու­մով վար­դա­պե­տու­թիւն կը քա­րո­զեն։ Թէեւ ե­րեքն ալ «շե­ղում» են ուղ­ղա­փառ վար­դա­պե­տու­թե­նէ եւ դա­ւա­նան­քէ, բայց իւ­րա­քան­չիւ­րին բնոյ­թը տար­բեր է՝ թէ՛ ծագ­ման, թէ՛ զար­գաց­ման եւ թէ տա­րած­ման տե­սա­կէ­տէ։

Երեքշաբթի, Դեկտեմբեր 15, 2015

Չի­նաս­տա­նի Տա­լիան քա­ղա­քի օ­տար լե­զու­նե­րու հա­մալ­սա­րա­նին մէջ կա­յա­ցաւ բա­ցու­մը Չի­նաս­տա­նի մէջ ա­ռա­ջին հա­յա­գի­տու­թեան կեդ­րո­նին, որ հնա­րա­ւոր ե­ղաւ ի­րա­կա­նաց­նել Ե­րե­ւա­նի Վ. Պրիւ­սո­վի ա­նուան լե­զուա­հա­սա­րա­կա­գի­տա­կան հա­մալ­սա­րա­նի եւ Տա­լիա­նի օ­տար լե­զու­նե­րու հա­մալ­սա­րա­նի հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան ար­դիւն­քով: Այս մա­սին յայտ­նեց Չի­նաս­տա­նի մօտ Հա­յաս­տա­նի դես­պա­նու­թիւ­նը:

Երեքշաբթի, Դեկտեմբեր 15, 2015

Ար­ցա­խի ճա­կա­տին վրայ առ­կայ լա­րուա­ծու­թեան պայ­ման­նե­րուն ներ­քեւ հայ եւ ա­զէ­րի կող­մե­րը վեր­ջին օ­րե­րուն կը տրա­մադ­րեն ի­րե­րա­մերժ տուեալ­ներ։ Ատր­պէյ­ճա­նի Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան աղ­բիւր­նե­րը ե­րէկ տե­ղե­կու­թիւն­ներ տա­րա­ծե­ցին, թէ հա­րուած­ներ հաս­ցուած են հայ­կա­կան դիր­քե­րուն վրայ։

Երեքշաբթի, Դեկտեմբեր 15, 2015

ԱՄՆ-ի պաշտպանութեան նախարարը փութաց խրախուսելու Ինճիրլիքի ռազմախարիսխի անձնակազմը:
Ռուս եւ ամերիկեան կողմերուն միջեւ այսօր բարձր մակարդակի վրայ բանակցութիւններ տեղի կ՚ունենան Մոսկուայի մէջ: Վարչապետ Ահմէտ Տավուտօղլու հեռախօսազրոյց մը ունեցաւ Ճօ Պայտընի հետ:

Երեքշաբթի, Դեկտեմբեր 15, 2015

​Եւրոպական երկիրներու եւ կառոյցներու հետ քաղաքական երկխօսութեան զարգացման ուղղեալ ջանքեր:
Նախարար Եդուարդ Նալպանտեան եւ դեսպանները անդրադարձան տարածքաշրջանային ու միջազգային հրատապ հարցերուն:

Երեքշաբթի, Դեկտեմբեր 15, 2015

Հայ­կա­կան բա­րե­գոր­ծա­կան ընդ­հա­նուր միու­թեան (ՀԲԸՄ) կող­մէ հո­վա­նա­ւո­րուած Հայ­կա­կան հա­մա­ցան­ցա­յին հա­մալ­սա­րա­նը (www.avc-agbu.org) վեր­ջին տա­րի­նե­րու կա­րե­ւո­րա­գոյն ձեռք­բե­րում­նե­րէն մին կը հա­մա­րուի՝ թէ՛ հայ­կա­կան մշա­կոյթն ու ար­ժէք­նե­րը մի­ջազ­գա­յին մա­կար­դա­կի վրայ ծա­նօ­թաց­նե­լու եւ թէ հայ­կա­կան ինք­նու­թեան պահ­պան­ման խնդիր­նե­րու յաղ­թա­հար­ման նպաս­տե­լու տե­սան­կիւ­նէն։

Երեքշաբթի, Դեկտեմբեր 15, 2015

Կեդ­րո­նա­կան սա­նուց միու­թեան մէջ ե­րէկ ե­րե­կո­յեան տե­ղի ու­նե­ցաւ Միջ­միու­թե­նա­կան նար­տի մրցա­շար­քի ա­ւար­տա­կան ու եզ­րա­փա­կիչ փու­լի պար­գե­ւատր­ման հան­դի­սու­թիւ­նը։ Հան­գու­ցեալ Թա­դէոս Կիւն­թէ­րի յի­շա­տա­կին այս տա­րի 19-րդ ան­գամ կազ­մա­կեր­պուած մրցա­շար­քը ստեղ­ծեց մեծ ո­գե­ւո­րու­թիւն։

Երկուշաբթի, Դեկտեմբեր 14, 2015

Աւանդական բաժակի օրը երէկ սանուց միութեան երդիքին տակ համախմբեց վարժարանի զանազան սերունդներէ շրջանաւարտները:
Յոբելեար դասարանի ընթացաւարտները զիրար վերագտան աշակերտական տարիներու բարձր տրամադրութեամբ եւ դպրոցին նկատմամբ երախտագիտութեամբ:

Երկուշաբթի, Դեկտեմբեր 14, 2015

Գա­րա­կէօ­զեան Տան Ա­մա­նո­րի ա­ւան­դա­կան քէր­մէ­սը շա­բա­թա­վեր­ջին ա­ռիթ հան­դի­սա­ցաւ մեծ խան­դա­վա­ռու­թեան։ Եր­կար տա­րի­նե­րէ ի վեր ձե­ւա­ւո­րուած նա­խըն­թաց­նե­րու հի­ման վրայ այս քէր­մէ­սը հան­դի­սա­ցաւ բազ­մա­թիւ թա­ղե­րէ ժա­մա­նած հա­մա­կիր­նե­րու ժա­մադ­րա­վայ­րը։

Երկուշաբթի, Դեկտեմբեր 14, 2015

​Պաքըրգիւղի ընտանիքը Ծնունդ Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ տարեկան սիրոյ սեղանին առթիւ հերթական անգամ նոյնացաւ մեր համայնքին հետ:
Տատեան վարժարանի նորակառոյց համալիրի ծախսերը հաւասարակշռելու համար թաղային խորհուրդը միջոց մը եւս պիտի մնայ որոնումներու մէջ

Էջեր