Արխիւ

Ուրբաթ, Դեկտեմբեր 11, 2015

Կեդ­րո­նա­կան սա­նուց միու­թեան մէջ ե­րէկ ե­րե­կո­յեան տե­ղի ու­նե­ցաւ «Նոր զար­թօնք»ի նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ կազ­մա­կեր­պուած բա­նա­խօ­սու­թիւն մը, ո­րու ա­տե­նա­խօսն էր Ե­րուանդ Պա­րէտ Մա­նոք։ Ձեռ­նար­կի սկիզ­բին յա­նուն «Նոր զար­թօնք»ին ող­ջոյ­նի խօսք մը ար­տա­սա­նեց Սա­յաթ Թե­քիր։

Ուրբաթ, Դեկտեմբեր 11, 2015

Իս­թան­պու­լի մօտ Յու­նաս­տա­նի ա­ւագ հիւ­պա­տո­սու­թեան հո­վա­նիին ներ­քեւ որ­պէս մշա­կոյ­թի կեդ­րոն գոր­ծող՝ Իս­թիք­լալ պո­ղո­տա­յի «Շիշ­մա­նօղ­լու» ա­պա­րան­քի եր­դի­քին տակ ե­րէկ ե­րե­կո­յեան բա­ցուե­ցաւ շա­հե­կան ցու­ցա­հան­դէս մը, որ խո­րագ­րուած է «Ուր­բաթ, Շա­բաթ, Կի­րա­կի»։

Ուրբաթ, Դեկտեմբեր 11, 2015

Հա­յաս­տա­նի ֆութ­պո­լի ազ­գա­յին հա­ւա­քա­կա­նի նոր ա­ւագ մար­զիչ նշա­նա­կուե­ցաւ Վա­րու­ժան Սու­քիա­սեան։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, Հա­յաս­տա­նի Ֆութ­պո­լի դաշ­նակ­ցու­թեան նա­խա­գահ Ռու­բէն Հայ­րա­պե­տեան եւ Վա­րու­ժան Սու­քիա­սեան ե­րէկ ստո­րագ­րե­ցին հա­մա­պա­տաս­խան պայ­մա­նա­գի­րը։

Ուրբաթ, Դեկտեմբեր 11, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

«Ի­րենք պէտք չու­նին եր­թա­լու։ Դո՛ւք տուէք ա­նոնց ու­տե­լի­քը» (ՄԱՏԹ. ԺԴ 16)։ Այս­պէս կ՚ը­սէ Յի­սուս, երբ ա­շա­կերտ­նե­րը ա­ռա­ջար­կե­ցին Յի­սու­սի՝ որ­պէս­զի ար­ձա­կէ ժո­ղո­վուր­դը՝ շրջա­կայ գիւ­ղե­րը եր­թան եւ ի­րենց հա­մար ու­տե­լիք հաց ա­պա­հո­վեն։

Ուրբաթ, Դեկտեմբեր 11, 2015

Հա­յաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան ե­րէկ ըն­դու­նեց Ե­րե­ւա­նի մօտ Հո­լան­տա­յի դես­պան Եո­հան­նէս Տաու­ման, որ յանձ­նեց իր հա­ւա­տար­մա­գի­րը։

Ուրբաթ, Դեկտեմբեր 11, 2015

​Հրեայ հա­մայն­քը այս օ­րե­րուն կը նշէ «Հա­նու­քա»ի տօ­նը։ Այս առ­թիւ ե­րէկ ե­րե­կո­յեան Պէ­յօղ­լուի մէջ յատ­կան­շա­կան տօ­նա­կա­տա­րու­թիւն մը տե­ղի ու­նե­ցաւ։

Ուրբաթ, Դեկտեմբեր 11, 2015

Կարէն Միրզոյեան Արցախի անկախութեան տարեդարձին առթիւ ելոյթ մը ունեցաւ ԱՄՆ-ի Գոնկրէսին մէջ:
Այս առաւօտեան կանուխ ժամերուն Լեռնային Ղարաբաղի ճակատին վրայ նահատակուեցաւ հայ զինուոր մը եւս:

Ուրբաթ, Դեկտեմբեր 11, 2015

Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան ե­րէկ շփում­ներ ու­նե­ցաւ Վիեն­նա­յի մէջ, ուր տե­սակ­ցե­ցաւ Աւս­տրիոյ Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Սե­պաս­թիան Քուր­ցի հետ։ Պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րով նա­խա­րար­նե­րը գո­հու­նա­կու­թիւն յայտ­նե­ցին բարձր մա­կար­դա­կով փո­խա­դարձ յա­ճա­խա­կի այ­ցե­լու­թիւն­նե­րուն կա­պակ­ցու­թեամբ եւ ընդգ­ծե­ցին, թէ ա­նոնք նոր լիցք կը հա­ղոր­դեն զա­նա­զան բնա­գա­ւառ­նե­րէ ներս երկ­կող­մա­նի հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան զար­գաց­ման։

Ուրբաթ, Դեկտեմբեր 11, 2015

Հանրապետութեան նախագահ Էրտողան յայտնեց, որ Թուրքիա մտադիր չէ իր զինուորները դուրս բերելու Իրաքէն:
Հաքան Ֆիտան եւ դեսպան Ֆերիտուն Սինիրլիօղլու երէկ բազմակողմանի շփումներ ունեցան Պաղտատի ղեկավարութեան  հետ: Մեսուտ Պարզանի յայտարարեց, որ ԻՇԻՊ-ի դէմ պայքարի հարցին շուրջ համաձայնութեան հասած են Անգարայի հետ

Ուրբաթ, Դեկտեմբեր 11, 2015

Հայ­կա­կան բա­րե­գոր­ծա­կան ընդ­հա­նուր միու­թեան (ՀԲԸՄ) կող­մէ հո­վա­նա­ւո­րուած Հայ­կա­կան հա­մա­ցան­ցա­յին հա­մալ­սա­րա­նի հիմ­նա­դիր ու տնօ­րէն Ե­րուանդ Զօ­րեան այս Եր­կու­շաբ­թի միօ­րեայ այ­ցե­լու­թիւն մը պի­տի տայ Իս­թան­պուլ։

Ուրբաթ, Դեկտեմբեր 11, 2015

Մե­ծի Տանն Կի­լի­կիոյ Կա­թո­ղի­կո­սու­թեան կող­մէ Սահ­մա­նադ­րա­կան ա­տեա­նին մօտ բա­ցուած դա­տի ար­դիւն­քին շուրջ սպա­սու­մը կը շա­րու­նա­կուի։ Սի­սի եր­բեմ­նի մայր տա­ճա­րի եւ յա­րա­կից կա­թո­ղի­կո­սա­կան հա­մա­լի­րի սե­փա­կա­նու­թեան ի­րա­ւուն­քի վե­րա­դար­ձի պա­հան­ջով բա­ցուած է այս դա­տը եւ ըստ Ան­թի­լիա­սի աղ­բիւր­նե­րուն կող­մէ նա­խա­պէս կա­տա­րուած յայ­տա­րա­րու­թիւն­նե­րուն՝ ար­դէն դա­տավճ­ռի ար­ձակ­ման հա­մար նա­խա­տե­սուած ժամ­կէ­տը հա­սած է։

Ուրբաթ, Դեկտեմբեր 11, 2015

Ա­մա­նո­րի ըն­դա­ռաջ Սա­մա­թիոյ Ա­նա­րատ Յղու­թիւն վար­ժա­րա­նին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ եր­կօ­րեայ քէր­մէս մը, որ ար­ժա­նա­ցաւ մօ­տիկ հե­տաքրք­րու­թեան։

Ուրբաթ, Դեկտեմբեր 11, 2015

Գա­տը­գիւ­ղի Ա­րա­մեան-Ուն­ճեան վար­ժա­րա­նի միջ­նա­կար­գի բաժ­նէն խումբ մը ա­շա­կերտ­ներ վեր­ջերս Իս­թան­պու­լի զա­նա­զան թա­ղե­րուն մէջ կա­տա­րե­ցին յատ­կան­շա­կան պտոյտ մը՝ վեր­յի­շե­լով Պա­լեան ըն­տա­նի­քի ան­դամ­նե­րը։

Ուրբաթ, Դեկտեմբեր 11, 2015

Այս Կի­րա­կի, հա­մայն­քա­յին շրջա­նակ­նե­րը ժա­մադ­րուած են Պա­քըր­գիւ­ղի մէջ, ուր տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ թա­ղի Ծնունդ Ս. Աս­տուա­ծա­ծին ե­կե­ղեց­ւոյ եւ յա­րա­կից Տա­տեան վար­ժա­րա­նի ի նպաստ տա­րե­կան ա­ւան­դա­կան մա­տա­ղօրհ­նու­թիւ­նը։

Ուրբաթ, Դեկտեմբեր 11, 2015

Ե­րէկ, Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան ըն­դու­նեց Կէ­տիկ­փա­շա­յի Ս. Յով­հան­նէս ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ Յա­րու­թիւն Շան­լըն եւ իր ըն­կեր­նե­րը։ Մեր այս պատ­մա­կան ե­կե­ղեց­ւոյ տա­րե­կան ա­նուան տօ­նախմ­բու­թեան ըն­դա­ռաջ թա­ղա­կան­նե­րը փա­փա­քած էին այ­ցե­լել Գում­գա­բու՝ ըստ ըն­կա­լեալ սո­վո­րու­թեան։

Ուրբաթ, Դեկտեմբեր 11, 2015

Է­սաեան վար­ժա­րա­նին մէջ վեր­ջերս տե­ղի ու­նե­ցաւ Ու­սուց­չաց օ­րուան առ­թիւ հա­ւա­քոյթ մը, որ ստեղ­ծեց մեծ ո­գե­ւո­րու­թիւն։ Դպրո­ցի ներ­կայ ու­սուց­չա­կան կազ­մի ան­դամ­նե­րուն ա­ռըն­թեր, հանգս­տեան կո­չուած կրթա­կան մշակ­ներն ալ մե­ծա­րուե­ցան այս առ­թիւ։

Ուրբաթ, Դեկտեմբեր 11, 2015

Սա­մա­թիոյ Ա­նա­րատ Յղու­թեան հայ կա­թո­ղի­կէ ե­կե­ղեց­ւոյ յա­րա­կից կա­ռու­ցուած եւ շա­բա­թա­վեր­ջին բա­ցու­մը կա­տա­րուած «Սուրբ Ներ­սէս Շնոր­հա­լի» նոր սրա­հը մեծ ո­գե­ւո­րու­թիւն յա­ռա­ջա­ցու­ցած է Հայ կա­թո­ղի­կէ հա­սա­րա­կու­թեան մօտ։ Այս սրա­հը կա­ռու­ցուած է Ֆա­թի­հի քա­ղա­քա­պե­տու­թեան ա­ջակ­ցու­թեամբ։

Հինգշաբթի, Դեկտեմբեր 10, 2015

Տեսակցեցաւ՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Ս. Ծննդեան տօնավաճառներու մշակոյթը ներկայացնող կայքէջը Երեւանը այս տարի ընդգրկած է եւրոպական քսաներեք մայրաքաղաքներու մէջ:
Նախաձեռնող Փիէռ Պաղտատեան, որ հեղինակն է Հիւսիսային պողոտային վրայ զետեղուած տնակ-տաղաւարներուն, հարցազրոյց մը տուաւ ԺԱՄԱՆԱԿ օրաթերթին:

Հինգշաբթի, Դեկտեմբեր 10, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

«Պի­ղա­տոս հար­ցուց.- Ի՞նչ է ճշմար­տու­թիւ­նը» (ՅՈՎՀ. ԺԸ 38)։ Ի­րա­պէս խորհր­դա­ւոր հար­ցում մըն է սա, քա­նի որ ընդ­հան­րա­պէս կա­րե­լի չէ՛ յստակ պա­տաս­խան մը գտնել այդ հար­ցու­մին, թէ՝ ի՛նչ է ճշմար­տու­թիւ­նը։ Չա­փա­զան­ցած կ՚ըլ­լա՞նք, երբ ը­սենք, թէ ա­մէն մարդ ու­նի իր ճշմար­տու­թեան ըմբռ­նու­մը։

Հինգշաբթի, Դեկտեմբեր 10, 2015

Ե­րե­ւա­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ բռնցքա­մար­տի գեր­մի­ջին ծան­րու­թեան WBO վար­կա­ծով աշ­խար­հի ա­խո­յեան Ար­թուր Աբ­րա­հա­մի մամ­լոյ ա­սու­լի­սը, ո­րուն ըն­թաց­քին ան ը­սաւ.

Էջեր