Արխիւ

Հինգշաբթի, Սեպտեմբեր 17, 2015

Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղան ե­րէկ հե­ռա­խօ­սազ­րոյց մը ու­նե­ցաւ Գեր­մա­նիոյ Վար­չա­պետ Ան­կե­լա Մեր­քէ­լի հետ։ «Ա­նա­տո­լու» գոր­ծա­կա­լու­թեան հա­ղոր­դում­նե­րով, Էր­տո­ղան եւ Մեր­քէլ զրու­ցե­ցին սու­րիա­ցի գաղ­թա­կան­նե­րու կա­ցու­թեան շուրջ։

Չորեքշաբթի, Սեպտեմբեր 16, 2015

Ան­ջա­տո­ղա­կան ա­հա­բեկ­չա­կան ՓՔՔ կազ­մա­կեր­պու­թիւ­նը կը շա­րու­նա­կէ ի­րա­կա­նաց­նել տմար­դի բռնա­րարք­ներ, ո­րոնք բո­վան­դակ երկ­րին մէջ կը յա­ռա­ջաց­նեն ցա­սում։ Մինչ ժո­ղո­վուր­դը միա­հա­մուռ ձե­ւով կը պա­խա­րա­կէ ա­հա­բեկ­չու­թիւ­նը, ե­րէկ, դժբախ­տա­բար դար­ձեալ նոր նա­հա­տակ­նե­րու վե­րա­բե­րեալ լու­րեր հա­սան Հաք­քեա­րիէն եւ Մար­տի­նէն։

Չորեքշաբթի, Սեպտեմբեր 16, 2015

Ռու­սա­հայ յայտ­նի գոր­ծա­րար Լե­ւոն Հայ­րա­պե­տեան ա­զա­տուե­ցաւ տնա­յին կա­լան­քէ։ Շուրջ տա­րիէ մը ի վեր ան դա­տա­կան ո­րո­շու­մով տնա­յին կա­լան­քի տակ կը գտնուէր «Պաշ­նէֆթ» ըն­կե­րու­թեան բաժ­նե­տոմ­սե­րու վե­րա­բե­րեալ ա­պօ­րի­նու­թիւն­նե­րուն շրջագ­ծով ի­րեն վե­րագ­րուած պնդում­նե­րուն բե­րու­մով։

Չորեքշաբթի, Սեպտեմբեր 16, 2015

ՄԱԿ-ի ընդ­հա­նուր ժո­ղո­վը ե­րէկ ձեռ­նար­կեց իր 70-րդ նս­տաշր­ջա­նի աշ­խա­տանք­նե­րուն։ Տա­րե­կան շրջա­փու­լին մեկ­նար­կը ազ­դա­րա­րե­ցին ՄԱԿ-ի Ընդ­հա­նուր քար­տու­ղար Ման Քի Մուն եւ դա­նիա­ցի դի­ւա­նա­գէտ Մո­կենս Լի­քէ­թոֆթ, որ ան­ցեալ Յու­նի­սին ընտ­րուած էր նա­խա­գահ։

Չորեքշաբթի, Սեպտեմբեր 16, 2015

«ՀԱՊԿ-ի անդամ պետութիւններու նեղ կազմով հանդիպման ընթացքին քննարկուեցան սուր հարցեր, ըստ աւանդութեան, անկեղծ ձեւով»։
Նախագահ Սերժ Սարգսեան. «Իրադրութիւնը սրելու ուղղեալ Ատրպէյճանի փորձերը՝ միջազգային հանրութեան համարժէք հակազդեցութեան բացակայութեան պարագային յղի են ամբողջ Հարաւային Կովկասի տարածքաշրջանի ապակայունացման»։
Տուշանպէի մէջ հրապարակուած համատեղ յայտարարութեան գծով անհանգստութիւն յայտնուեցաւ կառոյցի պատասխանատուութեան գօտիէն ներս չկարգաւորուած հակամարտութիւններուն շուրջ եւ անթոյլատրելի համարուեցան նոր բաժանարար գիծերն ու փակ սահմանները։

Չորեքշաբթի, Սեպտեմբեր 16, 2015

Տ. Գարեգին Աբեղայ Համբարձումեան նշանակուեցաւ Գէորգեան հոգեւոր ճեմարանի տեսուչ:
«Հոգեւորականի առաջին բարենիշը անոր նկարագիրն է», ըսաւ Վեհափառ Հայրապետը:

Չորեքշաբթի, Սեպտեմբեր 16, 2015

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան ե­րէկ Գում­գա­բուի մէջ հիւ­րըն­կա­լեց Իս­թան­պու­լի մօտ Պել­ժիոյ ա­ւագ հիւ­պա­տոս Ան­րի Ֆան Թիէ­կը­մը։ Զրոյ­ցի ըն­թաց­քին Նո­րին Սրբազ­նու­թիւ­նը ող­ջու­նեց պել­ժիա­ցի դի­ւա­նա­գէ­տը եւ գո­հու­նա­կու­թիւն յայտ­նեց այ­ցե­լու­թեան կա­պակ­ցու­թեամբ։ Կար­ծի­քի փո­խա­նա­կում­ներ կա­տա­րուե­ցան թրքա­հայ հա­մայն­քա­յին կեան­քին վե­րա­բե­րեալ զա­նա­զան նիւ­թե­րու շուրջ։

Չորեքշաբթի, Սեպտեմբեր 16, 2015

Անգ­լիոյ ռազ­մա­կան նուա­գա­խում­բը այս օ­րե­րուն կ՚այ­ցե­լէ Հա­յաս­տան եւ շարք մը հա­մերգ­նե­րով հան­դէս կու գայ Ե­րե­ւա­նի մէջ։ Այս շրջագ­ծով ա­ռա­ջին հա­մեր­գը տե­ղի ու­նե­ցաւ շա­բա­թա­վեր­ջին, Կաս­կա­տի մէջ։

Չորեքշաբթի, Սեպտեմբեր 16, 2015

Աշ­նան շրջա­նին Ե­րե­ւա­նի մէջ ի­րե­րա­յա­ջորդ կը կազ­մա­կեր­պուին շարք մը հե­տաքրք­րա­կան ցու­ցա­հան­դէս­ներ, ո­րոնք գե­ղա­րուես­տա­սէր­նե­րու ան­մի­ջա­կան ու­շադ­րու­թեան ա­ռար­կայ կը դառ­նան։ Այս­պէս, Կո­մի­տա­սի նո­րա­հաս­տատ թան­գա­րան-կա­ճա­ռի եր­դի­քին տակ, Հա­յաս­տա­նի Մշա­կոյ­թի նա­խա­րա­րու­թեան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեամբ բա­ցուե­ցաւ «Ար­դիա­կա­նէն-գե­րար­դիա­կան» խո­րագ­րեալ ցու­ցա­հան­դէս մը, ո­րու կազ­մա­կեր­պիչն է «Բարձր ա­րուեստ» կեր­պա­րուես­տի կեդ­րո­նը։

Չորեքշաբթի, Սեպտեմբեր 16, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

«Հի­ւանդ­նե­րը բու­ժե­ցէ՛ք» (ՄԱՏԹ. Ժ 8)։ Այս­պէս կ՚ը­սէ Յի­սուս, ինչ որ ե­կե­ղե­ցին ըն­դու­նած է որ­պէս յանձ­նա­ռու­թիւն Տի­րոջ­մէ եւ կը ջա­նայ ի­րա­գոր­ծել զայն թէ՛ այն խնամք­նե­րուն շնոր­հիւ՝ ո­րոնք կը մա­տա­կա­րա­րէ հի­ւանդ­նե­րուն, թէ՛ ա­նոնց ըն­կե­րակ­ցող բա­րե­խօ­սու­թեան ա­ղօթ­քով։ Ան կը հա­ւա­տայ կեն­սա­գործ ներ­կա­յու­թեան Քրսի­տո­սի՝ բժիշկ հո­գի­նե­րու եւ մար­մին­նե­րու։

Երեքշաբթի, Սեպտեմբեր 15, 2015

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Սրբալոյս Միւռոնի օրհնութեան եզակի ու մեծահանդէս արարողութիւնը այս տարի կը զուգադիպի Վարագայ Խաչի տօնի օրուան:
Սուրբ Իւղին աւանդական ուժը հաւատացեալներուն պարգեւած մխիթարութիւնով կը բիւրեղանայ ու կ՚առթէ կենսունակութիւն:

Երեքշաբթի, Սեպտեմբեր 15, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Սի­րե­լի բա­րե­կամ­նե՜ր, բնաւ խոր­հա՞ծ էք, մար­դուս հա­մար կա­րե­լի՞ է ա­մէն պա­րա­գա­յի, ա­մէն նե­ղու­թեան մէջ զուարթ ըլ­լալ, գո­նէ վատ տրա­մադ­րու­թեան չմատ­նուիլ։ Ի՞նչ է ձեր կար­ծի­քը սի­րե­լի­ներ, բայց կար­ծեմ կա­րե­լի չէ՛ չազ­դուիլ, չտպա­ւո­րուիլ մի­ջա­վայ­րէն, մա­նա­ւանդ ուղ­ղա­ղի ի­րենց դէմ­կա­տա­րուած հո­գե­կան, բա­րո­յա­կան եւ ֆի­զի­քա­կան յար­ձա­կում­նե­րէն՝ ո­րոնք կը խան­գա­րեն, տակ­նուվ­րայ կ՚ը­նեն մար­դուս ամ­բողջ նե­րաշ­խար­հը, տրա­մադ­րու­թիւ­նը…։

Երեքշաբթի, Սեպտեմբեր 15, 2015

Հայ­կա­կան բա­րե­գոր­ծա­կան ընդ­հա­նուր միու­թեան (ՀԲԸՄ) Եւ­րո­պա­յի մաս­նա­ճիւ­ղը վեր­ջերս մաս­նակ­ցե­ցաւ մի­ջազ­գա­յին հե­տաքրք­րա­կան գի­տա­ժո­ղո­վի մը։ Այս­պէս, ՀԲԸՄ-Եւ­րո­պան Փա­րի­զի մէջ ի­րա­կա­նա­ցուց ե­ռօ­րեայ աշ­խա­տանք մը՝ հրեայ եւ ռո­ման հա­մայնք­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն հետ։

Երեքշաբթի, Սեպտեմբեր 15, 2015

Հա­յաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սերժ Սարգսեան շա­բա­թա­վեր­ջին Ծաղ­կա­ձո­րի մէջ մաս­նակ­ցե­ցաւ «Լա­ւա­գոյն մար­զա­կան ըն­տա­նիք-2015» մրցոյ­թին։ Ծաղ­կա­ձո­րի ո­ղիմ­պիա­կան գլխա­ւոր մար­զա­հա­մա­լի­րէն ներս ան հե­տե­ւե­ցաւ մրցոյ­թի եզ­րա­փա­կիչ փու­լի մրցում­նե­րուն եւ մրցա­նա­կա­բաշխ­ման ա­րա­րո­ղու­թեան։

Երեքշաբթի, Սեպտեմբեր 15, 2015

Թուր­քիա, Ատր­պէյ­ճան, Ղա­զա­խիս­տան եւ Խրղը­զիս­տան աշ­խա­տան­քի ձեռ­նար­կած են միաս­նա­կան հե­ռուս­տաա­լիք մը ստեղ­ծե­լու ուղ­ղու­թեամբ։ Կը հա­ղոր­դուի, որ այս չորս եր­կիր­նե­րուն մի­ջեւ հա­մա­ձայ­նու­թիւն գո­յա­ցած է թրքե­րէն միաս­նա­կան հե­ռուս­տա­կա­յան մը հիմ­նե­լու ուղ­ղու­թեամբ։

Երեքշաբթի, Սեպտեմբեր 15, 2015

Ի­րա­նի եւ Ատր­պէյ­ճա­նի մի­ջեւ աշ­խա­տանք­ներ կը տա­րուին հա­մա­տեղ դրա­մա­տուն մը հիմ­նե­լու ուղ­ղու­թեամբ։ Եր­կու եր­կիր­նե­րը ար­դէն բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րու ձեռ­նար­կած են այս նիւ­թին շուրջ։ Նոր ստեղ­ծուե­լիք դրա­մա­տան մաս­նա­ճիւ­ղե­րը պի­տի գտնուին Պա­քուի եւ Թեհ­րա­նի մէջ։

Երեքշաբթի, Սեպտեմբեր 15, 2015

ԵԱՀԿ-ի Մշտա­կան խոր­հուր­դի ան­ցեալ շաբ­թուան մէջ տե­ղի ու­նե­ցած վեր­ջին ժո­ղո­վին ըն­թաց­քին օ­րա­կար­գի վրայ ե­կաւ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հիմ­նախնդի­րը։ Այս առ­թիւ ե­լոյթ մը ու­նե­ցաւ ԵԱՀԿ-ի մօտ Հա­յաս­տա­նի մշտա­կան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ դես­պան Ար­ման Կի­րա­կո­սեան, որ անդ­րա­դար­ձաւ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի եւ Ատր­պէյ­ճա­նի մի­ջեւ շփման գծին եւ Հա­յաս­տան-Ատր­պէյ­ճան պե­տա­կան սահ­մա­նին եր­կայն­քով վեր­ջին շրջա­նին ի­րա­վի­ճա­կի սրման։

Երեքշաբթի, Սեպտեմբեր 15, 2015

ՄԱԿ-ի Ընդ­հա­նուր ժո­ղո­վի 69-րդ նս­տաշր­ջա­նի 103-րդ լիա­գու­մար նիս­տին ըն­թաց­քին միա­ձայ­նու­թեամբ ըն­դու­նուե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի կող­մէ ներ­կա­յա­ցուած «Ցե­ղաս­պա­նու­թեան յան­ցա­գոր­ծու­թեան զո­հե­րու յի­շա­տա­կի եւ ար­ժա­նա­պա­տուու­թեան եւ այդ յան­ցա­գոր­ծու­թեան կան­խար­գիլ­ման մի­ջազ­գա­յին օր» խո­րագ­րեալ բա­նա­ձե­ւը։

Երեքշաբթի, Սեպտեմբեր 15, 2015

Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ֆե­րի­տուն Սի­նիր­լիօղ­լու այ­սօր պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թեան մը կը ձեռ­նար­կէ դէ­պի Պա­քու։ Եր­կօ­րեայ ու­ղե­ւո­րու­թեան ըն­թաց­քին ան ա­մե­նա­բարձր մա­կար­դա­կի վրայ կը հիւ­րըն­կա­լուի Ատր­պէյ­ճա­նի ղե­կա­վա­րու­թեան կող­մէ։

Երեքշաբթի, Սեպտեմբեր 15, 2015

Նախագահ Սերժ Սարգսեան, որ երէկ ժամանեց Տուշանպէ, այսօր կը մասնակցի ՀԱՊԿ-ի անդամ երկիրներու գագաթաժողովին:
Հայաստանի լրատուամիջոցները միշտ կը քննարկեն այս դաշինքին վստահելիութիւնը՝ երկրի ենթարկուած յարձակումներուն լոյսին տակ:

Էջեր