Թրքահայ կեանք

Տ. ԱՐԱՄ ԱՐՔ. ԱԹԷՇԵԱՆ ԱՅՑԵԼԵՑ ԿԱԶԴՈՒՐՄԱՆ ԿԱՅԱՆ

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան շա­բա­թա­վեր­ջին այ­ցե­լեց Գա­րա­կէօ­զեան Տան Գնա­լը կղզիի Կազ­դուր­ման կա­յա­նը։ Կղզեաց հո­գե­ւոր հո­վիւ Տ. Յա­րու­թիւն Ա­բե­ղայ Տա­մա­տեան կող­քին էր Նո­րին Սրբազ­նու­թեան։ Այ­ցե­լու­թեան մաս­նակ­ցե­ցան նաեւ Կղզեաց թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ Լե­ւոն Շա­տեան, Կազ­դուր­ման կա­յա­նի խնա­մա­տար մարմ­նէն Նաժ­տա Շա­տեան եւ այլ պա­տաս­խա­նա­տու­ներ։

ՊԱՏՐԻԱՐՔԱՐԱՆԷՆ ՆՈՐ ԳԻՐՔ

Պատ­րիար­քա­կան Ա­թո­ռին կող­մէ ե­րա­նաշ­նորհ Շնորհք Պատ­րիար­քի ծննդեան 100-ա­մեա­կին առ­թիւ հաս­տա­տուած «Շնորհք Պատ­րիարք 100» մա­տե­նա­շա­րէն լոյս տե­սաւ «Գու­նա­գեղ Կի­րա­կի­ներ եւ Հո­գե­գա­լուստ» հա­տո­րը։

ԳՈՒԶԿՈՒՆՃՈՒՔԻ Ս. ԳՐԻԳՈՐ ԼՈՒՍԱՒՈՐԻՉ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՄԷՋ ՍՈՒՐԲ ՊԱՏԱՐԱԳ

Գուզ­կուն­ճու­քի Ս. Գրի­գոր Լու­սա­ւո­րիչ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ ե­րէկ Ս. Պա­տա­րագ մա­տոյց Տ. Շա­հէն Քհնյ. Օ­հա­նեան։ Ինչ­պէս ա­մէն Չո­րեք­շաբ­թի, այս ան­գամ եւս Վոս­փո­րի Ա­սիա­կան ա­փի մեր այս գողտ­րիկ ե­կե­ղե­ցին լե­ցուած էր հոծ թի­ւով հա­ւա­տա­ցեալ­նե­րով, ո­րոնք եր­կիւ­ղա­ծու­թեամբ հե­տե­ւե­ցան ա­րա­րո­ղու­թիւն­նե­րուն։

ՎԱՔԸՖՆԵՐՈՒ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ ՈՐՈՇԵՑ ՓՈԽԵԼ ՊԷՅՔՈԶԻ ՀԱՅՈՑ ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՏԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻՆ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԸ

Վա­քըֆ­նե­րու խոր­հուր­դը ան­ցեալ Եր­կու­շաբ­թի իր հեր­թա­կան ժո­ղո­վը գու­մա­րեց մայ­րա­քա­ղաք Ան­գա­րա­յի մէջ։ Վա­քըֆ­նե­րու խոր­հուր­դի մօտ փոք­րա­մաս­նու­թեանց ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Թո­րոս Ալ­ճա­նի գրա­սե­նեա­կը տե­ղե­կա­ցուց, որ նիս­տին ըն­թաց­քին կա­րե­ւոր ո­րո­շում մը առ­նուած է թրքա­հայ հա­մայն­քին տե­սա­կէ­տէ։ Այս­պէս, խոր­հուր­դը ո­րո­շած է փո­փո­խու­թեան են­թար­կել Պէյ­քո­զի հա­յոց գե­րեզ­մա­նա­տան տա­րած­քին կար­գա­վի­ճա­կը։

ԱՅՏԱ ՔԱՅԱԷՐ ՀՐԱԺԵՇՏ ԿՈՒ ՏԱՅ ԳԱԼՖԱԵԱՆԻ ԸՆՏԱՆԻՔԻՆ

Գալ­ֆաեան Տան տնօ­րէ­նու­հի Այ­տա Քա­յաէր ար­դէն իր պաշ­տօ­նը փո­խան­ցած է Թա­մար Ներ­կի­զին։ Ան Գալ­ֆաեա­նի ըն­տա­նի­քէն հրա­ժեշտ կ՚առ­նէ յու­զում­նա­խառն զգա­ցում­նե­րով։

ՅՈՒՆԱՑ ՊԱՏՐԻԱՐՔԸ ԱՆՊԱՇՏՕՆ ԱՅՑ ՄԸ ՏՈՒԱՒ ԿԱԶԴՈՒՐՄԱՆ ԿԱՅԱՆ

Ուղ­ղա­փառ Ե­կե­ղեց­ւոյ Ծայ­րա­գոյն Պատ­րիարք Տ.Տ. Պար­թո­լո­մէոս Ա. շա­բա­թա­վեր­ջին այ­ցե­լեց Գնա­լը կղզիի Ս. Գրի­գոր Լու­սա­ւո­րիչ ե­կե­ղե­ցին եւ յա­րա­կից Գա­րա­կէօ­զեան Տան Կազ­դուր­ման կա­յա­նը։

ԱԹՈՌԱՆԻՍՏ ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ԹԱՂԱԿԱՆՆԵՐԸ ԸՆԴՈՒՆՈՒԵՑԱՆ Տ. ԱՐԱՄ ԱՐՔ. ԱԹԷՇԵԱՆԻ ԿՈՂՄԷ

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան շա­բա­թա­վեր­ջին հիւ­րըն­կա­լեց Ա­թո­ռա­նիստ Մայր ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ Հրանդ Մոս­կո­ֆեանն ու իր ըն­կեր­նե­րը։

ՍՈՒՐԲ ԽԱՉ ԴՊՐԵՎԱՆՔԻ ԸՆՏԱՆԻՔԸ ՀՐԱԺԵՇՏ ԿՈՒ ՏԱՅ ԱՐՄԷՆ ՍԱՐՈՒԽԱՆԵԱՆԻՆ ԵՒ Կ՚ՈՂՋՈՒՆԷ ԻՐ ՅԱՋՈՐԴԸ՝ ԺԱՆԷԹ ԱՒԵՏԻՔԵԱՆԸ

Սուրբ Խաչ դպրե­վան­քի ըն­տա­նի­քը ներ­կա­յիս յու­զում­նա­խառն զգա­ցում­ներ կ՚ապ­րի վար­ժա­րա­նի տնօ­րէ­նի փո­փո­խու­թեան առ­թիւ։ Ինչ­պէս հա­ղոր­դած էինք, Ար­մէն Սա­րու­խա­նեան հեր­թը կը փո­խան­ցէ Ժա­նէթ Ա­ւե­տի­քեա­նին։

ՇԻՇԼԻ ՄԱՐԶԱԿՈՒՄԲԻ ՃԱՏՐԱԿԻ ԽՈՒՄԲԸ Կ՚ԱՐՁԱՆԱԳՐԷ ԿԱՐԵՒՈՐ ՆՈՒԱՃՈՒՄՆԵՐ

Շիշ­լի մար­զա­կում­բը ճատ­րա­կի մէջ կ՚ար­ձա­նագ­րէ փայ­լուն յա­ջո­ղու­թիւն­ներ։ 15-22 Յու­լիս թուա­կան­նե­րուն Շիշ­լիի ճատ­րա­կի կազ­մը Գո­նիա­յի մէջ մաս­նակ­ցե­ցաւ Թուր­քիոյ ա­ռաջ­նու­թեան։

ԱՐՄԱՒԵՆԻ ՄԻՐՕՂԼՈՒԻ «ՊՈԼՍԱՀԱՅԵՐԸ (1923-1939)»

Նա­խըն­թաց օր հա­ճոյքն ու­նե­ցանք խմբագ­րա­տանս մէջ հիւ­րըն­կա­լե­լու վաս­տա­կա­ւոր կրթա­կան մշակ ու գիտ­նա­կան Տքթ. Ար­մա­ւե­նի Մի­րօղ­լուն, որ մե­զի նուի­րեց Ե­րե­ւա­նի մէջ վեր­ջերս հրա­տա­րա­կուած իր գիր­քը, որ կը կո­չուի «Պոլ­սա­հա­յե­րը (1923-1939)»։

Էջեր