Թրքահայ կեանք

ՍԱՄԱԹԻՈՅ ՍԱՀԱԿԵԱՆ-ՆՈՒՆԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳԻ ԲԱԺՆԻ ՇՐՋԱՆԱՒԱՐՏՆԵՐՈՒՆ ՀԱՄԱՐ ՀՐԱԺԵՇՏԻ ՓԱՅԼՈՒՆ ԸՆԹՐԻՔ

Սա­մա­թիոյ Սա­հա­կեան-Նու­նեան վար­ժա­րա­նի միջ­նա­կար­գի բաժ­նի այս տա­րուան շրջա­նա­ւարտ­նե­րուն ի պա­տիւ ե­րէկ ե­րե­կո­յեան հրա­ժեշ­տի ընթ­րիք մը տե­ղի ու­նե­ցաւ Պէ­յա­զը­տի «Փրե­զի­տընթ» պան­դո­կին մէջ։ Տօ­նա­կան մթնո­լոր­տի մը մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ այս հա­ւա­քոյ­թը, ո­րու ըն­թաց­քին Սա­մա­թիոյ ըն­տա­նի­քին ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը ջեր­մօ­րէն շրջա­պա­տե­ցին միջ­նա­կար­գի բաժ­նի այս տա­րուան շրջա­նա­ւարտ­նե­րը։

ՄԽԻԹԱՐԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ՄԷՋ ԻՖԹԱՐ

Մխի­թա­րեան վար­ժա­րա­նի պար­տէ­զին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ իֆ­թա­րի հա­ւա­քոյթ մը: Այս առ­թիւ վար­ժա­րա­նին մէջ հիւ­րըն­կա­լուե­ցան Ազ­գա­յին կրթու­թեան փոխ-նա­խա­րար Օր­հան Էր­տէմ, Կրթա­կան նա­խա­րա­րու­թեան մօտ գլխա­ւոր խորհր­դա­տուի օգ­նա­կան Տքթ. Մուամ­մէր Եըլ­տըզ, կու­սա­կա­լի օգ­նա­կան Ահ­մէտ Համ­տի Ուս­թա, Կրթա­կան նա­խա­րա­րի խորհր­դա­տու Տքք. Էօ­մէր Ա­քար, Շիշ­լի գա­ւա­ռա­կի կրթա­կան տնօ­րէն Մու­րատ Միւ­ճա­հիթ Են­թիւր, նաեւ ԱՔ կու­սակ­ցու­թեան Իս­թան­պու­լի եւ Շիշ­լի գա­ւա­ռա­կի ղե­կա­վար­ներ:

ԳՈՒՄԳԱԲՈՒԻ ՄԷՋ ՑՈՅՑ

«Միտք» հարթակը այս առաւօտ բողոքի արարք մը կազմակերպեց՝ «Մեր պատրիարքը կ՚ուզենք մե՛նք ընտրել» կարգախօսով:
Ս. Աստուածածին Աթոռանիստ Մայր եկեղեցւոյ եւ Պատրիարքարանի գտնուած փողոցը թատերաբեմը հանդիսացաւ արտասովոր իրադարձութեան:

ՊԱՏՐԻԱՐՔԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՓՈԽԱՆՈՐԴ Տ. ԱՐԱՄ ԱՐՔ. ԱԹԷՇԵԱՆ ՎԵՐԱԴԱՐՁԱՒ ՔԱՂԱՔՍ

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան վե­րա­դար­ձաւ քա­ղաքս։ Ինչ­պէս ծա­նօթ է, Նո­րին Սրբազ­նու­թիւ­նը ան­ցեալ շաբթուան մէջ Իս­թան­պու­լէն մեկ­նած էր Մոս­կուա, ուր­կէ պի­տի անց­նէր Հա­յաս­տան՝ մաս­նակ­ցե­լու հա­մար Սրբա­զան Պա­պի դէ­պի Ս. Էջ­միա­ծին այ­ցե­լու­թեան եւ Գե­րա­գոյն հո­գե­ւոր խոր­հուր­դի նստաշր­ջա­նին։

ՍԱՀԱԿԵԱՆ-ՆՈՒՆԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳԻ ԲԱԺՆԻ ԸՆԹԱՑԱՒԱՐՏՆԵՐՈՒՆ ՀԱՄԱՐ ՀԱՆԴԻՍՈՒԹԻՒՆ

Ե­րէկ ե­րե­կո­յեան Սա­մա­թիոյ ըն­տա­նի­քը թա­ղի Սա­հա­կեան-Նու­նեան վար­ժա­րա­նի միջ­նա­կար­գի բաժ­նի շրջա­նա­ւար­տու­թեան հան­դի­սու­թեան առ­թիւ ապ­րե­ցաւ մեծ ո­գե­ւո­րու­թիւն։ Տօ­նա­կան մթնո­լորտ մը ստեղ­ծուե­ցաւ դպրո­ցին մէջ, մինչ գոր­ծադ­րուե­ցաւ բազ­մա­կող­մա­նի յայ­տա­գիր մը։ Սա­մա­թիոյ ըն­տա­նի­քէն վար­չա­յին­ներ եւ բազ­մա­թիւ հիւ­րեր փու­թա­ցած էին շնոր­հա­ւո­րել միջ­նա­կար­գի բաժ­նի շրջա­նա­ւարտ­նե­րը։

ԶԻՊԷՉ-Ի ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹԵԱՄԲ ԿՐԹԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՅԹՆԵՐՈՒ ԱՋԱԿՑԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

ԶԻ­ՊԷՉ-ի վար­չու­թիւ­նը եւ մաս­նա­գի­տա­կան անձ­նա­կազ­մը կը ձգտին խո­րաց­նել մեր վար­ժա­րան­նե­րու կրթա­կան մշակ­նե­րուն հետ ի­րենց հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը՝ որ­պէս­զի յա­տուկ խնամ­քի կա­րօտ ա­շա­կերտ­նե­րու պա­րա­գա­յին կա­տարուին ա­ւե­լի գի­տա­կից կար­գադ­րու­թիւն­ներ։

ՊԷՇԻԿԹԱՇԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ ՄՈՒՐԱՏ ՀԱԶԻՆԵՏԱՐԻ ՏԱՆՏԻՐՈՒԹԵԱՄԲ ԻՖԹԱՐԻ ՍԵՂԱՆ

Ե­րէկ ե­րե­կո­յեան Պէ­շիկ­թա­շի քա­ղա­քա­պե­տու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ կազ­մե­կեր­պուե­ցաւ իֆ­թա­րի սե­ղան մը, ո­րուն մաս­նակ­ցիլ հրա­ւի­րուած էին նաեւ մեր հա­մայն­քա­յին շրջա­նակ­նե­րէն դէմ­քեր։ Պէ­շիկ­թա­շի «Four Seasons» պան­դո­կին մէջ, բա­ցօ­թեայ սար­քուած այս ընթ­րի­քին տան­տէրն էր Պէ­շիկ­թա­շի քա­ղա­քա­պետ Մու­րատ Հա­զի­նետար։

ԳԱԼՖԱԵԱՆ ՏԱՆ ՇՐՋԱՆԱՒԱՐՏՆԵՐՈՒՆ ՀԱՄԱՐ ՀՐԱԺԵՇՏԻ ԸՆԹՐԻՔ

Սկիւ­տա­րի սա­նուց միու­թեան մէջ վեր­ջերս տե­ղի ու­նե­ցաւ Գալ­ֆաեան Տան այս տա­րուան շրջա­նա­ւարտ­նե­րուն հա­մար կազ­մա­կերպուած հրա­ժեշ­տի ընթ­րիք մը, ո­րու ըն­թաց­քին ստեղ­ծուե­ցաւ մեծ խան­դա­վա­ռու­թիւն։ Ա­ւար­տա­կան դա­սա­րա­նի ա­շա­կերտ­նե­րուն հրա­ժեշտ տա­լու հա­մար կազ­մա­կեր­պուած ե­րե­կոյ­թին մաս­նակ­ցե­ցան Գալ­ֆաեան Տան պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րը, ծնող­ներ եւ հիւ­րեր։

«ՄԻՏՔ» ՀԱՐԹԱԿԸ ՎԱՂԸ ԱՌԱՒՕՏ ԲՈՂՈՔԻ ՑՈՅՑ ՄԸ ՊԻՏԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԷ ՊԱՏՐԻԱՐՔԱՐԱՆԻՆ ԱՌՋԵՒ

Պատ­րիար­քա­կան առ­կա­խեալ ընտ­րու­թեան խնդի­րը այս օ­րե­րուն դար­ձեալ գե­տի նման վա­րա­րած է մեր հա­մայն­քի օ­րա­կար­գին վրայ։ «Միտք» հար­թա­կին ա­նու­նով, Թա­դէոս Պէ­պէք ե­րէկ թեր­թիս յայտ­նեց, որ վա­ղը Գում­գա­բուի մէջ ցոյց մը պի­տի կա­տա­րեն հեր­թա­կան ան­գամ հա­մայն­քին ու­շադ­րու­թիւ­նը հրա­ւի­րե­լու հա­մար այս խնդրին վրայ։

ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԿԱՐԳ ՄԸ ՎԱՐԺԱՐԱՆՆԵՐՈՒ ՏՆՕՐԷՆՆԵՐԸ ՓՈՓՈԽՈՒԹԵԱՆ Կ՚ԵՆԹԱՐԿՈՒԻՆ

2015-2016 կրթա­կան շրջա­նը հա­սաւ իր ա­ւար­տին։ Մեր վար­ժա­րան­նե­րու ա­շա­կերտ­նե­րը մեկ­նե­ցան ամ­րան ար­ձա­կուր­դի։ Մինչ այդ, այս մթնո­լոր­տին մէջ, ար­դէն հա­մայն­քա­յին կեան­քէն ներս հետզ­հե­տէ ար­ձա­գանգ կը գտնեն դպրոց­նե­րուն վե­րա­բե­րեալ վար­չա­կան ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րը։

Էջեր