Թրքահայ կեանք

ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍՈՒԹԵԱՆ ԴՊՐԵՎԱՆՔԻ «ԱՐՄԱՇ» ԵՐԳՉԱԽՈՒՄԲԸ ՇԱԲԱԹԱՎԵՐՋԻՆ ՀՈԳԵՒՈՐ ՓԱՅԼՈՒՆ ՀԱՄԵՐԳՈՎ ՄԸ ՀԱՆԴԷՍ ԵԿԱՒ ԳՈՒՄԳԱԲՈՒԻ ՄԷՋ

Պոլ­սոյ Պատ­րիար­քա­կան Ա­թո­ռի 82-րդ գա­հա­կա­լը՝ հո­գե­լոյս Շնորհք Պատ­րիարք Գա­լուս­տեան շա­բա­թա­վեր­ջին ո­գե­կո­չուե­ցաւ իր վախ­ճան­ման 25-րդ տա­րե­լի­ցին առ­թիւ։ Այս առ­թիւ Պատ­րիար­քա­կան Ա­թո­ռի հո­վա­նա­ւո­րու­թեան ներ­քեւ ան վեր­յի­շուե­ցաւ փա­ռա­շուք ձեռ­նար­կով մը, որ Շա­բաթ ե­րե­կո­յեան տե­ղի ու­նե­ցաւ Գում­գա­բուի մէջ։

ԳԱԼՖԱԵԱՆ ՈՒԽՏԻ ՀԻՄՆԱԴԻՐՆԵՐՆ ՈՒ ՍՊԱՍԱՒՈՐՆԵՐԸ ՈԳԵԿՈՉՈՒԵՑԱՆ ՇԻՇԼԻԻ ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՏԱՆ ՄԷՋ

Գալ­ֆաեան Տան հիմ­նադ­րու­թեան 150-ա­մեա­կի յո­բե­լե­նա­կան ներ­կայ հանգ­րուա­նին շրջագ­ծով շա­բա­թա­վեր­ջին տե­ղի ու­նե­ցան ո­գե­կոչ­ման ա­րա­րո­ղու­թիւն­ներ։ Հա­մա­նուն ուխ­տի հիմ­նա­դիր­ներն ու սպա­սա­ւոր­նե­րը վեր­յի­ուե­ցան բիւր յար­գան­քով։ Ֆէ­րի­գիւ­ղի Ս. Վար­դա­նանց ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, յա­ւարտ կի­րակ­նօ­րեայ Ս. Պա­տա­րա­գի ե­րէկ հո­գե­հանգս­տեան պաշ­տօն տե­ղի ու­նե­ցաւ Գալ­ֆաեան ուխ­տի միա­բան­նե­րուն հա­մար։

ՖԼՈՐԻԱՅԻ ՄԷՋ ԽԱՆԴԱՎԱՌ ՆԱԽԱՃԱՇ

Սա­մա­թիոյ Սա­հա­կեան-Նու­նեան վար­ժա­րա­նի ծնո­ղաց միու­թիւ­նը նա­խըն­թաց օր նա­խա­ճաշ մը կազ­մա­կեր­պեց Ֆլո­րիա­յի «Շա­զե­լի» ճա­շա­րա­նին մէջ։ Շուրջ 250 հո­գի մաս­նակ­ցե­ցաւ այս հա­ւա­քոյ­թին, ո­րու մաս­նա­կից­նե­րը ու­նե­ցան հա­ճե­լի ժա­մանց։ Տե­ղի ու­նե­ցաւ նաեւ վի­ճա­կա­հա­նու­թիւն մը։

ՍԻՊԻԼ ՊԻՏԻ ՄԵԿՆԻ ԻՐԱՆ

Գո­հու­նա­կու­թեամբ վե­րա­հա­սու կ՚ըլ­լանք, թէ մե­ներգ­չու­հի Սի­պիլ յա­ռա­ջի­կայ օ­րե­րուն պի­տի այ­ցե­լէ Ի­րան։ Թեհ­րա­նի Հա­յոց Թե­մա­կան խոր­հուր­դի հրա­ւէ­րով՝ իր ու­ղե­ւո­րու­թիւ­նը տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ այս ամ­սա­վեր­ջին։

ՈՉ ԵՒՍ Է ԱՆԱՀԻՏ ՏԻԼՍԻԶԵԱՆ

Խոր ցա­ւով վե­րա­հա­սու ե­ղանք, թէ Սուրբ Փրկիչ Ազ­գա­յին հի­ւան­դա­նո­ցի մէջ իր մահ­կա­նա­ցուն կնքած է մեր հա­մայն­քի ե­րէց սե­րուն­դի վառ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րէն մին՝ Ա­նա­հիտ Տիլ­սի­զեան։ Իս­կա­պէս ե­զա­կի ան­հա­տա­կա­նու­թիւն մըն էր Ա­նա­հիտ Տիլ­սի­զեան, որ կը վա­յե­լէր մեծ յար­գանք ու հա­մակ­րանք։

ԳՈՒՄԳԱԲՈՒԻ ՄԷՋ ԺՈՂՈՎ՝ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐՈՒ ՇՈՒՐՋ ՈՐՈՆՈՒՄՆԵՐՈՎ

Պատ­րիար­քա­րա­նի մէջ ե­րէկ յետ­մի­ջօ­րէին տե­ղի ու­նե­ցաւ ե­րի­տա­սար­դաց հար­ցե­րու վե­րա­բե­րեալ քննար­կում մը։ Ծա­նօթ է, որ Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան Ս. Զատ­կի ըն­դու­նե­լու­թեան ըն­թաց­քին տե­ղե­կա­ցու­ցած էր այս մա­սին։

ՏԱՏԵԱՆ ՍԱՆՈՒՑ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ԹԱՏԵՐԱԽՈՒՄԲԸ ԿԸ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄՆԵՐՈՒ

Տա­տեան սա­նուց միու­թեան թա­տե­րա­խում­բը կը պատ­րաս­տուի հան­դէս գալ ներ­կա­յա­ցում­նե­րու շար­քով մը։ «Hangisi Babası» ա­նուն զա­ւեշ­տը միու­թեան թա­տե­րա­խում­բին կող­մէ պի­տի բե­մադ­րուի՝ բե­մադ­րիչ Մերթ Ա­սու­թա­յի մա­կա­նին ներ­քեւ։

ԽԱՆԴԱՎԱՌ ՅԻՍՆԱՄԵԱԿ

Գա­րա­կէօ­զեան Տան Գնա­լը կղզիի Կազ­դուր­ման կա­յա­նը ներ­կա­յիս կ՚ող­ջու­նէ իր հիմ­նադ­րու­թեան 50-ա­մեայ յո­բե­լեա­նը։ Գո­հու­նա­կու­թեամբ վե­րա­հա­սու կ՚ըլ­լանք, թէ յա­ռա­ջի­կայ օ­րե­րուն Գա­րա­կէօ­զեան Տան պար­տէ­զին մէջ նա­խա­տե­սուած է մաս­նա­ւոր ձեռ­նարկ մը՝ որ­պէս­զի հա­մայն­քա­յին շրջա­նակ­նե­րը ըմ­բոշխ­նեն այս խան­դա­վառ յո­բե­լեա­նին, այս յատ­կան­շա­կան հանգ­րուա­նին առ­թած ու­րա­խու­թիւ­նը։

ԳԱՏԸԳԻՒՂԻ ՄԱՏԱՂՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆԸ

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան ե­րէկ նա­խա­գա­հեց Գա­տը­գիւ­ղի Ս. Թա­գա­ւոր ե­կե­ղեց­ւոյ տա­րե­կան ա­ւան­դա­կան մա­տա­ղօրհ­նու­թեան։ Ա­ռա­ւօ­տեան կա­նուխ ժա­մե­րէն սկսեալ մեծ ե­ռու­զեռ ստեղ­ծուե­ցաւ պատ­մա­կան ե­կե­ղեց­ւոյ շրջա­փա­կէն ներս։

ԱՐԱ ՏԻՆՔՃԵԱՆԻ ԱՅՑԸ

Ա­մե­րի­կա­հայ յայտ­նի ու­տա­հար Ա­րա Տինք­ճեան, որ վեր­ջին օ­րե­րուն կը գտնուէր Իս­թան­պու­լի մէջ, նա­խըն­թաց օր այ­ցե­լեց խմբագ­րա­տունս։ Ինչ­պէս ծա­նօթ է, ան Իս­թան­պուլ այ­ցե­լած էր նուա­գե­լու հա­մար «Որ­պէս նուռ» խո­րագ­րեալ ցու­ցա­հան­դէ­սի բաց­ման ձեռ­նար­կին ըն­թաց­քին։

Էջեր