Թրքահայ կեանք

ՄԻՆՉԵՒ 12 ՏԱՐԵԿԱՆՆԵՐՈՒ ԱՐԱԳ ՃԱՏՐԱԿԻ ՄՐՑԱՇԱՐՔ

Իս­թան­պու­լի Ճատ­րա­կի միու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ շա­բա­թա­վեր­ջին կազ­մա­կեր­պուե­ցաւ մրցա­շարք մը, որ ձօ­նուած էր Ժի­րայր Օ­հա­նեան Չա­քը­րի յի­շա­տա­կին։ Մին­չեւ տաս­ներ­կու տա­րե­կան մար­զիկ­նե­րու հա­մար նա­խա­տե­սուած ա­րագ ճատ­րա­կի մրցա­շարք մըն էր այս մէ­կը, ո­րու սկիզ­բին ող­ջոյ­նի խօս­քով մը հան­դէս ե­կաւ Իս­թան­պու­լի Ճատ­րա­կի միու­թեան նա­խա­գահ Առ­նօ Կա­րա­պե­տեան։

ԳՈՒԶԿՈՒՆՃՈՒՔԻ ՎԵՐՋԻՆ ԱՐԵՒԱԳԱԼԸ

Գուզ­կուն­ճու­քի Ս. Գրի­գոր Լու­սա­ւո­րիչ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ ե­րէկ տե­ղի ու­նե­ցաւ Մեծ պա­հոց շրջա­նի վեր­ջին Ա­րե­ւա­գա­լի ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը, ո­րուն հան­դի­սա­պե­տեց Տ. Զա­քէոս Ծ. Վրդ. Օ­հա­նեան։

ՊԱՔԸՐԳԻՒՂԻ ՏԱՏԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԸ ԱՅՑԵԼԵՑԻՆ ԷՏԻՐՆԷԳԱԲՈՒԻ ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՏՈՒՆԸ

Պա­քըր­գիւ­ղի Տա­տեան վար­ժա­րա­նէն խումբ մը ա­շա­կերտ­ներ ե­րէկ այ­ցե­լե­ցին Է­տիր­նէ­գա­բուի գե­րեզ­մա­նա­տու­նը։ Տնօ­րէ­նու­հի Ա­լիս Պայ­րա­մի կող­մէ գլխա­ւո­րուած ա­շա­կերտ­նե­րը գե­րեզ­մա­նա­տան մէջ կա­տա­րե­ցին ծա­ռա­տունկ, ինչ որ հա­ճե­լի ու ե­զա­կի փոր­ձա­ռու­թիւն մըն էր ի­րենց տե­սան­կիւ­նէն։

ՊԱՍՔԵԹՊՈԼԻ ՄՐՑԱՇԱՐՔ

Շիշ­լի մար­զա­կում­բի նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ այս տա­րի եւս կազ­մա­կեր­պուե­ցաւ պաս­քեթ­պո­լի մրցա­շարք մը՝ ի յի­շա­տակ հան­գու­ցեալ Ար­ման Մա­նու­կեա­նի։ 3x3 ձե­ւա­չա­փով կազ­մա­կեր­պուած պաս­քեթ­պո­լի մրցա­շար­քը այս տա­րի հա­մընկ­նե­ցաւ Շիշ­լի մար­զա­կում­բի հիմ­նադ­րու­թեան 70-ա­մեա­կի յո­բե­լե­նա­կան շրջա­նին։

ՄԻՋՄԻՈՒԹԵՆԱԿԱՆ ԳԻՏԱԿԱՆ ՄՐՑՈՅԹԻՆ ԵԶՐԱՓԱԿԻՉԸ ԵՐԷԿ ԵՐԵԿՈՅԵԱՆ ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՑԱՒ ԳՈՒՄԳԱԲՈՒԻ ՄԷՋ

Գում­գա­բուի «Պէզ­ճեան» սրա­հին մէջ ե­րէկ ե­րե­կո­յեան տե­ղի ու­նե­ցաւ միջ­միու­թե­նա­կան գի­տա­կան մրցոյ­թին եզ­րա­փա­կիչ հանգ­րուա­նը, որ ստեղ­ծեց մեծ ո­գե­ւո­րու­թիւն։ Այս տա­րի Պո­մոն­թիի Մխի­թա­րեան վար­ժա­րա­նի սա­նուց միու­թեան կող­մէ կազ­մա­կեր­պուած էր այս մրցոյ­թը, ո­րու ա­ւար­տա­կան հանգ­րուա­նը հա­մայն­քա­յին շրջա­նակ­նե­րու ան­մի­ջա­կան ու­շադ­րու­թեան ար­ժա­նա­ցաւ։

ՖԷՐԻԳԻՒՂԻ ՄԷՐԱՄԷԹՃԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԷՆ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐ ԱՅՑԵԼԵՑԻՆ ԽՄԲԱԳՐԱՏՈՒՆՍ

Ե­րէկ, հա­ճոյքն ու­նե­ցանք խմբագ­րա­տանս մէջ հիւ­րըն­կա­լե­լու Ֆէ­րի­գիւ­ղի Մէ­րա­մէթ­ճեան վար­ժա­րա­նէն խումբ մը ա­շա­կերտ­ներ։ Այս­պէս, ե­րի­տա­սարդ կրթա­կան մշակ Մե­լի­սա Ֆե­րա­հեա­նի ու­ղեկ­ցու­թեամբ մեր այ­ցե­լու­թեան փու­թա­ցին դպրո­ցի 8-րդ դա­սա­րա­նի սա­նե­րը։

ԳԱՐԱԿԷՕԶԵԱՆԻ ՄԻՋՎԱՐԺԱՐԱՆԱՅԻՆ ՄՏԱԽԱՂԵՐԸ

Գա­րա­կէօ­զեան Տան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ շա­բա­թա­վեր­ջին տե­ղի ու­նե­ցան միջ­վար­ժա­րա­նա­յին մտա­խա­ղե­րը, ո­րոնք այս տա­րի կազ­մա­կեր­պուե­ցան 7-րդ ան­գամ։ «Türk beyin takımı»ի մաս­նա­գի­տա­կան ա­ջակ­ցու­թեամբ կազ­մա­կեր­պուած այս ծրագ­րին մաս­նակ­ցե­ցան պոլ­սա­հայ տաս­ներ­կու միջ­նա­կարգ­նե­րէ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ՝ ի­րենց ու­սու­ցիչ­նե­րուն հսկո­ղու­թեամբ։

Տ. ԼԵՒՈՆ ԱՐՔ. ԶԷՔԻԵԱՆ ԲԱՆԱԽՕՍԵՑ ԷՍԱԵԱՆ Ս. ՄԻՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋ

Թուր­քիոյ Հայ Կա­թո­ղի­կէ Հա­սա­րա­կու­թեան Վի­ճա­կա­ւոր Տ. Լե­ւոն Արք. Զէ­քիեան շա­բա­թա­վեր­ջին Է­սաեան սա­նուց միու­թեան մէջ հան­դէս ե­կաւ շա­հե­կան բա­նա­խօ­սու­թիւ­նով մը։

ՍՐԲՈՒՀԻ ՏԻՒՍԱԲ ՈԳԵԿՈՉՈՒԵՑԱՒ ՇԻՇԼԻԻ ԼԱՏԻՆ ԿԱԹՈԼԻԿ ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՏԱՆ ՄԷՋ

Շիշ­լիի Լա­տին Կա­թո­լիկ գե­րեզ­մա­նա­տան մէջ ե­րէկ ո­գե­կո­չուե­ցաւ հայ նշա­նա­ւոր ֆե­մի­նիստ­նե­րէն Սրբու­հի Տիւ­սաբ, որ կը հա­մա­րուի մեր կա­նանց շարժ­ման ռահ­վի­րա­նե­րէն։ Հա­մաշ­խար­հա­յին կա­նանց օ­րուան յա­ջոր­դած շա­բա­թա­վեր­ջին տե­ղի ու­նե­ցաւ իր ո­գե­կո­չու­մը։

ԳՈՒԶԿՈՒՆՃՈՒՔԻ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՄԷՋ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆ

Ս. Գրի­գոր Լու­սա­ւոր­չի մուտն ի վի­րա­պին առ­թիւ շա­բա­թա­վեր­ջին հան­դի­սա­ւոր ա­րա­րո­ղու­թիւն­ներ տե­ղի ու­նե­ցան Գուզ­կուն­ճու­քի հա­մա­նուն ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ։ Տ. Թա­թուլ Ծ. Վրդ. Ա­նու­շեան նա­խա­գա­հեց տօ­նա­կա­տա­րու­թիւն­նե­րուն։

Էջեր