Թրքահայ կեանք

ԷՍԱԵԱՆՑԻՆԵՐՈՒ ԱՅՑԸ

Է­սաեան վար­ժա­րա­նի ա­շա­կեր­տու­հի­նե­րէն Նա­թա­լի Պար­սա­մեան, Սե­սիլ Կիւ­կիւշ, Լա­րի­սա Եըլ­մազ եւ Գա­րին Ման­թօ վեր­ջերս Ֆին­լան­տիոյ մէջ մաս­նակ­ցե­ցան «Է­րաս­մուս» ծրագ­րին շրջագ­ծով կազ­մա­կեր­պուած «European Job Market For Youth» խո­րագ­րեալ հա­ւա­քոյ­թի մը։

ԷՍԱԵԱՆՑԻ ՍԱՆԵՐՈՒՆ ՓԱՅԼՈՒՆ ՆՈՒԱՃՈՒՄԸ՝ ՃԱՏՐԱԿԻ ՄԷՋ

Է­սաեան վար­ժա­րա­նի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ ա­շա­կերտ­նե­րը շա­բա­թա­վեր­ջին մաս­նակ­ցե­ցան «Պիլ­ֆէն» նա­խակր­թա­րա­նին կող­մէ կազ­մա­կեր­պուած ճատ­րա­կի վե­ցե­րորդ մրցա­շար­քին։

ՄԻՋՎԱՐԺԱՐԱՆԱՅԻՆ ՄԱՐՄՆԱՄԱՐԶԻ ԽՐԱԽՃԱՆՔ

Ա­թա­գիւ­ղի «Աս­լը Չա­քըր Ալփ­թե­քին» հա­մա­լի­րէն ներս ան­ցեալ շաբ­թուան մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ Գալ­ֆաեան Տան կող­մէ կազ­մա­կեր­պուած մարմ­նա­մար­զի միջ­վար­ժա­րա­նա­յին ա­ւան­դա­կան խրախ­ճան­քը։ Այս տա­րի 11-րդ ան­գամ կազ­մա­կեր­պուած խրախ­ճան­քը ձօ­նուած էր Գալ­ֆաեան Տան հիմ­նադ­րու­թեան 150-ա­մեա­կի յո­բե­լեա­նին։

Տ. ԱՐԱՄ ԱՐՔ. ԱԹԷՇԵԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԵՑ ԳՈՒՄԳԱԲՈՒԻ ԴՐՍԻ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒՆ

Գում­գա­բուի Դրսի Ս. Յա­րու­թիւն ե­կե­ղեց­ւոյ տա­րե­կան ա­նուան տօ­նախմ­բու­թիւ­նը ե­րէկ տե­ղի ու­նե­ցաւ կրօ­նա­կան եւ աշ­խար­հիկ ա­րա­րո­ղու­թիւն­նե­րով, ո­րոնց նա­խա­գա­հեց Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան։ Ե­կե­ղեց­ւոյ հիմ­նադ­րու­թեան 161-րդ տա­րե­դար­ձին առ­թիւ ստեղ­ծուե­ցաւ հո­գե­ւոր հրճուան­քի մթնո­լորտ։

ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՆՈՒԱՆ ՏՕՆԱԽՄԲՈՒԹԻՒՆ՝ ԹԱՔՍԻՄԻ Ս. ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՄԷՋ

Սուրբ Յա­րու­թեան տա­ղա­ւա­րին յա­ջոր­դած ա­ռա­ջին Կի­րա­կիին՝ Նոր Կի­րա­կի օ­րը, ե­րէկ, Թաք­սի­մի Ս. Յա­րու­թիւն ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ ա­ւան­դա­կան ա­րա­րո­ղու­թիւն­ներ տե­ղի ու­նե­ցան տա­րե­կան ա­նուան տօ­նախմ­բու­թեան առ­թիւ։

ՊՈՄՈՆԹԻԻ ՄԽԻԹԱՐԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ՏՆՕՐԷՆՈՒԹԵԱՆ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹԵԱՄԲ ՊՏՈՅՏ ՄԸ՝ ԴԷՊԻ ԱՐՄԱՇ ԵՒ ՊԱՐՏԻԶԱԿ

Պո­մոն­թիի Մխի­թա­րեան վար­ժա­րա­նի տնօ­րէ­նու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ այս շաբ­թուան սկիզ­բին պտոյտ մը կազ­մա­կեր­պուե­ցաւ դէ­պի Պար­տի­զակ եւ Ար­մաշ։ Դպրո­ցի ու­սուց­չա­կան կազ­մը, ա­շա­կեր­տու­թիւ­նը եւ հա­մա­կիր­նե­րը մաս­նակ­ցե­ցան այս ծրագ­րին։

ԳՈՒՄԳԱԲՈՒԻ ՄԷՋ ՀԻՒՐ

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան ե­րէկ յետ­մի­ջօ­րէին հիւ­րըն­կա­լեց Սիվ­րի­հի­սա­րի քա­ղա­քա­պետ Հա­միթ Եիւ­զիւ­կիւլ­լիւն։ Ան Գում­գա­բու փու­թա­ցած էր Սիվ­րի­հի­սա­րի Ս. Եր­րոր­դու­թիւն ե­կե­ղեց­ւոյ վե­րա­նո­րոգ­ման աշ­խա­տանք­նե­րուն կա­պակ­ցու­թեամբ տե­սակ­ցե­լու հա­մար Նո­րին Սրբազ­նու­թեան հետ։

ԻՍԹԱՆՊՈՒԼԱՀԱՅ ՏԻԿՆԱՆՑ ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲԵՐՈՒ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԸ ՍՈՒՐԲ ԶԱՏԿԻ ԱՌԹԻՒ ՀԱՄԱԽՄԲՈՒԵՑԱՆ ՊԱՏՐԻԱՐՔԱՐԱՆԻ ՄԷՋ

Քրիս­տո­սի Հրա­շա­փառ Ս. Յա­րու­թեան տօ­նին առ­թիւ իս­թան­պու­լա­հայ տիկ­նանց յանձ­նա­խում­բե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը ե­րէկ այ­ցե­լե­ցին Պատ­րիար­քա­րան։ Այս տա­րի եւս Ս. Զատ­կի առ­թիւ Գում­գա­բուի մէջ ստեղ­ծուե­ցաւ ան­մի­ջա­կան մի­ջա­վայր մը։ Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան ջերմ մթնո­լոր­տի մը մէջ հիւ­րըն­կա­լեց տիկ­նանց յանձ­նա­խում­բե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը, ո­րոնք փու­թա­ցած էին շնոր­հա­ւո­րե­լու տա­ղա­ւա­րը։

ԱՆԿԵՂԾ ԲԱՐԵՄԱՂԹԱՆՔՆԵՐ

Քրիստոսի Սուրբ Յարութեան տօնին առթիւ երէկ օրուան տեւողութեան Պատրիարքարանի երդիքին տակ ընդունուեցան բազմաթիւ հիւրեր:
Քոյր եկեղեցիներու առաջնորդներն ու տեղական ինքնակառավարման մարմիններու ներկայացուցիչները շնորհաւորութիւններ յղեցին մեր համայնքին:

Էջեր