Թրքահայ կեանք

ՅՈՒՂԱՐԿԱՒՈՐՈՒԹԵԱՆ ԿԱՐԳ

Ս. Աս­տուա­ծա­ծին Ա­թո­ռա­նիստ Մայր ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ ե­րէկ տե­ղի ու­նե­ցաւ նո­րոգ հան­գու­ցեալ Շա­հին Տօ­նի­կեա­նի յու­ղար­կա­ւո­րու­թիւ­նը։ Ծա­նօթ է, որ հան­գու­ցեա­լը հայրն է Տ. Շնորհք Ա­բե­ղայ Տօ­նի­կեա­նի եւ իր կո­րուս­տը վեր­ջին օ­րե­րուն մեծ ցաւ ստեղ­ծեց հա­մայն­քա­յին շրջա­նակ­նե­րէն ներս։

ԱՐԱՄ ՍՐԲԱԶԱՆ ՎԵՐԱԴԱՐՁԱՒ

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան վե­րա­դար­ձաւ քա­ղաքս։ Ինչ­պէս ծա­նօթ է, Նո­րին Սրբազ­նու­թիւ­նը շուրջ շա­բա­թէ մը ի վեր կը գտնուէր Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ, ուր մաս­նակ­ցե­ցաւ Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սի բարձր նա­խա­գա­հու­թեամբ տե­ղի ու­նե­ցած Գե­րա­գոյն հո­գե­ւոր խոր­հուր­դի նստաշր­ջա­նին։

ՄԱՀ՝ ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՏԵՄԻՐՃԻԻ

Խոր ցա­ւով վե­րա­հա­սու ե­ղանք, թէ իր մահ­կա­նա­ցուն կնքած է հա­մայն­քա­յին շրջա­նակ­նե­րու հա­մակ­րե­լի դէմ­քե­րէն, ե­կե­ղե­ցա­կան կեան­քի ազ­նիւ սպա­սա­ւոր Անդ­րա­նիկ Սրկ. Տե­միր­ճիօղ­լու։ Ա­ւե­լի քան տա­րիէ մը ի վեր ան կը գտնուէր բժշկա­կան խտա­ցեալ խնամ­քի տակ։

«ՍԱՐ» ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄՆԵՐՈՒ ՇԱՐՔԻՆ ՍԿԻԶԲԸ

«Չըփ­լաք ա­յաք­լար քում­փա­նեա­սը»ն ե­րէկ ե­րե­կո­յեան Թոփ­հա­նէի իր աշ­խա­տա­նո­ցի եր­դի­քին տակ գե­ղա­րուես­տա­սէր­նե­րուն ներ­կա­յա­ցուց ար­դի պա­րի նոր ե­լոյթ մը։ «Սար» կո­չուած է այս ներ­կա­յա­ցու­մը, ո­րու հա­մա­հե­ղի­նակ­նե­րը կը հան­դի­սա­նան Միհ­րան Թով­մա­սեան եւ Սա­րօ Ուս­տա։

ԴԱՐԵՐՈՒ ՄԻՋԵՒ ԵՐԹԵՒԵԿ

«ԺԱՄԱՆԱԿ-100» մատենաշարէն հրատարակուած առաջին երեք գիրքերու համատեղ շնորհանդէսը փայլուն անցաւ՝ շաբաթավերջին բնորոշելով համայնքային օրակարգը։
Ներկան եւ անցեալը… ընդելուզուած։
Սեւան Տէյիրմենճեանի աշխատասիրութեամբ լոյս տեսած Քասիմի, Երուխանի եւ Զարդարեանի գործերուն մասին հանգամանօրէն արտայայտուեցան այլին Գօչունեան, Իշխան Չիֆթճեան, Վարդան Մատթէոսեան եւ Վահէ Թաշճեան, որոնք կանգ առին պատմութեան եւ արդի ժամանակներու զուգահեռականներուն վրայ: «Անատոլու Քիւլթիւր»ի աջակցութեամբ կազմակերպուած նիստը վարեց Սագօ Արեան։
Ֆէրիգիւղի «Նազար Շիրինօղլու» սրահի երդիքին տակ տեղի ունեցած յատկանշական ու եզակի ձեռնարկը պատուեց Կրօնական Ժողովի Ատենապետ Տ. Սահակ Եպիսկոպոս Մաշալեան։

Տ. ԱՐԱՄ ԱՐՔ. ԱԹԷՇԵԱՆ ՄԵԿՆԵՑԱՒ ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾԻՆ

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան ե­րէկ մեկ­նե­ցաւ Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միա­ծին։ Յա­ռա­ջի­կայ օ­րե­րուն Նո­րին Սրբազ­նու­թիւ­նը պի­տի մաս­նակ­ցի Գե­րա­գոյն հո­գե­ւոր խոր­հուր­դի ընդ­լայ­նուած կազ­մով ժո­ղո­վին, որ պի­տի գու­մա­րուի Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սի բարձր նա­խա­գա­հու­թեամբ։

ՂԱԼԱԹԻՈՅ ՄԷՋ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆ

Ղա­լա­թիոյ Ս. Գրի­գոր Լու­սա­ւո­րիչ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ շա­բա­թա­վեր­ջին ո­գե­կո­չուե­ցաւ Պատ­րիար­քա­կան Ա­թո­ռի ե­րա­նաշ­նորհ գա­հա­կալ­նե­րէն Յով­հան­նէս Կո­լոտ Բա­ղի­շե­ցի՝ վախ­ճան­ման տա­րե­լի­ցին առ­թիւ։ Ա­րա­րո­ղու­թիւն­նե­րուն հան­դի­սա­պե­տեց Տ. Թա­թուլ Ծ. Վրդ. Ա­նու­շեան։

«ՄԱՐԱԼ» ՄԻՈՒԹԵԱՆ ՎԱՐՉԱՅԻՆՆԵՐԸ ԱՅՑԵԼԵՑԻՆ ՊԱՏՐԻԱՐՔԱՐԱՆ

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան նա­խըն­թաց օր ըն­դու­նեց «Մա­րալ» միու­թեան վար­չա­յին­նե­րը։ Ծա­նօթ է, որ այս միու­թիւ­նը կը պատ­րաս­տուի բե­մադ­րել «Ա­րա եւ Շա­մի­րամ»ը։

Էջեր