Թրքահայ կեանք

ԿԷՏԻԿՓԱՇԱՅԻ ՄԷՋ ՍԿՍԱՆ ՊԱՀՔԻ ՍԵՂԱՆՆԵՐԸ

Կէ­տիկ­փա­շա­յի Ս. Յով­հան­նէս ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ այս տա­րի եւս Մեծ պա­հոց շրջա­նին առ­թիւ ստեղ­ծուած է հո­գե­ւոր յու­զում­նա­լի ապ­րում­նե­րու մթնո­լորտ մը։ Ա­տե­նա­պետ Յա­րու­թիւն Շան­լըի կող­մէ գլխա­ւո­րուած թա­ղա­յին խոր­հուր­դը Մեծ պա­հոց շրջա­նին ա­մէն օր Ս. Յով­հան­նէս ե­կե­ղեց­ւոյ յա­րա­կից սրա­հին մէջ կը սար­քէ սի­րոյ սե­ղան։

ՍԱՀԱԿԵԱՆ ԵՐԳՉԱԽՈՒՄԲԸ ԱՅՑԵԼԵՑ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՒԱՆԴԱՆՈՑ

Սա­մա­թիոյ Ս. Գէորգ ե­կե­ղեց­ւոյ Սա­հա­կեան Դպրաց Դաս-երգ­չա­խում­բը շա­բա­թա­վեր­ջին փու­թաց Սուրբ Փրկիչ Ազ­գա­յին հի­ւան­դա­նո­ցի մնա­յուն բնա­կիչ­նե­րու այ­ցե­լու­թեան։ Խում­բը գլխա­ւո­րեց դպրա­պետ Խա­չիկ Սար­կա­ւագ Սա­րը­լը։

ԳՈՒԶԿՈՒՆՃՈՒՔԻ ՄԷՋ ՀԱՆԴԻՍԱՒՈՐ ԱՐԵՒԱԳԱԼ

Գուզ­կուն­ճու­քի Ս. Գրի­գոր Լու­սա­ւո­րիչ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ Եր­կու­շաբ­թի տե­ղի ու­նե­ցաւ Մեծ պա­հոց շրջա­նի ա­ռա­ջին Ա­րե­ւա­գա­լի ժա­մեր­գու­թիւ­նը, ո­րուն նա­խա­գա­հեց եւ քա­րո­զեց Կրօ­նա­կան Ժո­ղո­վի Ա­տե­նա­պետ Տ. Սա­հակ Եպսկ. Մա­շա­լեան։

«ՄԱՐԱԼ» ՄԻՈՒԹԻՒՆԸ ԿԸ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼ «ԱՐԱ ԵՒ ՇԱՄԻՐԱՄ»Ը

«Մա­րալ» միու­թիւ­նը կը պատ­րաս­տուի հան­դէս գալ ներ­կա­յա­ցում­նե­րու շար­քով մը։ Նա­խըն­թաց օր հա­ճոյքն ու­նե­ցանք խմբագ­րա­տանս մէջ հիւ­րըն­կա­լե­լու «Մա­րալ» միու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը՝ Մա­րի Աք­պաշ, Սել­մա Մե­լե­քեան, Լեռ­նա Փա­փա­զեան եւ Ա­լին Քում­րալ։

ՊԱՔԸՐԳԻՒՂԻ ՄԷՋ ԱՍՈՒԼԻՍ

Տա­տեան վար­ժա­րա­նի նո­րա­կա­ռոյց հա­մա­լի­րի «Տիգ­րան Կիւլ­մէզ­կիլ» հան­դի­սաս­րա­հին մէջ ե­րէկ ե­րե­կո­յեան տե­ղի ու­նե­ցաւ հե­տաքրք­րա­կան ա­սու­լիս մը՝ մաս­նակ­ցու­թեամբ յայտ­նի դե­րա­սան Միւժ­տատ Կե­զէ­նի։ Ձեռ­նար­կը կազ­մա­կեր­պուած էր Տա­տեան սա­նուց միու­թեան վար­չու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ։

ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆԻ ԽՐԱԽՃԱՆՔ

Թոփ­գա­բուի Լե­ւոն-Վար­դու­հեան վար­ժա­րա­նին մէջ վեր­ջերս տե­ղի ու­նե­ցաւ Բա­րե­կեն­դա­նի խրախ­ճանք մը, ո­րով ստեղ­ծուե­ցաւ մեծ ո­գե­ւո­րու­թիւն։ Դպրոցն ալ պատ­շա­ճօ­րէն յար­դա­րուած էր այս խրախ­ճան­քին առ­թիւ եւ փոք­րիկ­նե­րը ու­նե­ցան ան­մո­ռա­նա­լի ժա­մանց։

ՊԻԹԼԻՍԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԸ ՊԱՏՐԻԱՐՔԱՐԱՆ ԱՅՑԵԼԵԼՈՎ ԲԱՑԱՏՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ ՏՈՒԱՒ ԵՐԿՈՒ ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐՈՒ ՆՈՐՈԳՈՒԹԵԱՆ ԾՐԱԳՐԻՆ ԸՆԹԱՑՔԻՆ ՇՈՒՐՋ

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան նա­խըն­թաց օր Գում­գա­բուի մէջ հիւ­րըն­կա­լեց Պիթ­լի­սի քա­ղա­քա­պետ Հիւ­սէ­յին Օ­լա­նը։ Քա­ղա­քա­պե­տը եւ իր ըն­կե­րա­կից­նե­րը Պատ­րիար­քա­րա­նի մէջ անդ­րա­դար­ձան Կարմ­րա­կի Ս. Նշան եւ Տէ­յիր­մէ­նալ­թը գիւ­ղի Ս. Ա­նա­նիա ե­կե­ղե­ցի­նե­րու բա­րե­նո­րոգ­ման աշ­խա­տանք­նե­րուն։

ՏԱՐԵԴԱՐՁ ԵՒ ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ

Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արք. Աթէշեան նախագահեց Ֆէրիգիւղի եկեղեցւոյ երէկուան կրօնական եւ աշխարհիկ արարողութիւններուն:
Ս. Վարդանանց Դպրաց Դաս-երգչախումբը պատնէշի վրայ կը մնայ իր փայլուն անցեալով եւ ապագայատեսիլ վերանորոգ գործունէութեամբ:

Էջեր