Լրահոս

ԿԼՈՊԱԼ ՀԱՒԱՔ

Թուրքիա կը պատրաստուի հիւրընկալել G-20-ի գագաթաժողովը՝ 15-16 Նոյեմբեր թուականներուն
Անթալիոյ մէջ նախատեսուած մեծ ժամադրութեան պիտի մասնակցին աշխարհի բազում երկիրներէն ղեկավարներ եւ ազդու դէմքեր: Ծրագրին հանգրուանները արդէն սկսած են կեանքի կոչուիլ փուլ առ փուլ զանազան քաղաքներու մէջ

ՆԱԽԱՐԱՐՆԵՐԸ ԴԷՊԻ ՆԻՒ ԵՈՐՔ

Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգաւորման գործընթացի վերաշխուժացման հանգրուանը կ՚ուղղորդուի բազմաբնոյթ վարկածներու քննարկումով: Եդուարդ Նալպանտեան-Էլմար Մամէտեարով ժամադրութեան լոյսին տակ միջնորդները պիտի աշխատին մինչեւ տարեվերջ նախագահներու հանդիպում մը կազմակերպելու համար:

«ԱՐՄԵՆԻԱ-ԷՔՍՓՕ 2015» ՏՕՆԱՎԱՃԱՌԸ

Ե­րե­ւա­նի մէջ շա­բա­թա­վեր­ջին տե­ղի ու­նե­ցաւ «Ար­մե­նիա-Էքս­փօ 2015» տա­րե­կան ցու­ցա­հան­դէ­սին հան­դի­սա­ւոր բա­ցու­մը։ Ար­դէն 15-րդ ան­գամ կը կազ­մա­կեր­պուի այս ցու­ցա­հան­դէ­սը, ո­րու բա­ցու­մը պա­տուեց նաեւ Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան։

ԵԱՀԿ-Ի ՀԻՄՆԱՐԱՐ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹԵՐՈՒ ՍՏՈՐԱԳՐՄԱՆ 40-ԱՄԵԱՅ ՅՈԲԵԼԵԱՆԸ ՆՇՈՒԵՑԱՒ ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ

ԵԱՀԿ-ի հիմ­նա­րար փաս­տա­թուղ­թե­րու ստո­րագր­ման 40-ա­մեայ յո­բե­լեա­նը նա­խըն­թաց օր հան­դի­սա­ւո­րա­պէս նշուե­ցաւ Ե­րե­ւա­նի մէջ։ 1975 թուա­կա­նին ստո­րագ­րուած Հել­սին­քեան եզ­րա­փա­կիչ աք­տի 40-ա­մեա­կին ձօ­նուած ձեռ­նարկ­նե­րուն տան­տէրն էր Ե­րե­ւա­նի մօտ ԵԱՀԿ-ի գրա­սե­նեա­կի ղե­կա­վար Անտ­րէյ Սո­րո­քին։

ՌՈՒՍԱԿԱՆ ՌՈՒԼԷԹԸ ԵՒ ՎՏԱՆԳՈՒԱԾ ՀԱԼԷՊԸ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

​Գա­լիք օ­րե­րը կրնան ծան­րակ­շիռ ըլ­լալ Սու­րիոյ մէջ ըն­թա­ցող պա­տե­րազ­մա­կան գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րուն ա­ռըն­թեր: Այ­սինքն թէ­ժա­ցում Դա­մաս­կո­սի մէջ: Թէ­ժա­ցում Հոմս-Դա­մաս­կոս գլխա­ւոր ճա­նա­պար­հին վրայ եւ թէ­ժա­ցում Հա­լէ­պի մէջ:

ԴԵՍՊԱՆԻՆ ՀԵՏ ԶՐՈՅՑ

Հա­յաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան ե­րէկ ըն­դու­նեց Ե­րե­ւա­նի մօտ Եւ­րո­միու­թեան պա­տուի­րա­կու­թեան նո­րան­շա­նակ ղե­կա­վար դես­պան Փիո­թըր Սվի­թալս­քին, որ յանձ­նեց իր հա­ւա­տար­մա­գի­րը։ Ա­րա­րո­ղու­թեան ներ­կայ գտնուե­ցան Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան եւ այլ բարձ­րաս­տի­ճան պաշ­տօ­նա­տար­ներ։

«THE GUARDIAN»Ի ՈՒՇԱԳՐԱՒ ԱՆԴՐԱԴԱՐՁԸ

Անգ­լիա­կան «The Guardian» հե­ղի­նա­կա­ւոր օ­րա­թեր­թը գրեց, թէ ԻՒ­ՆԷՍ­ՔՕ պէտք է քննա­դա­տէ Ատր­պէյ­ճա­նի կող­մէ Ջու­ղա­յի խաչ­քա­րե­րու կազ­մա­կերպուած ա­ւե­րու­մը։ Ինչ­պէս ծա­նօթ է, 2005 թուա­կա­նին Ատր­պէյ­ճա­նի կա­ռա­վա­րու­թեան կող­մէ կազ­մա­կեր­պուած ձե­ւով ոչն­չա­ցուած էին հա­մա­մարդ­կա­յին ժա­ռան­գու­թեան այդ կա­րե­ւոր ու անկրկ­նե­լի ար­ժէք­նե­րը։

ՎԻՐԱՀԱՅՈՑ ՄԱՍԻՆ ՅՕԴՈՒԱԾ

«The Tbilisi Times» վրա­ցա­կան թեր­թը ծա­ւա­լուն յօդուած մը հրա­պա­րա­կեց Հա­յաս­տա­նեայց Ա­ռա­քե­լա­կան Ե­կե­ղեց­ւոյ Վի­րա­հա­յոց Թե­մի գոր­ծու­նէու­թեան շուրջ։ Այս յօ­դուա­ծին կցուած են նաեւ շարք մը լու­սան­կար­ներ։

Էջեր