Լրահոս

ՔԱՆՅԷ ՈՒԵՍՏ ԽԱՆԴԱՎԱՌ ՀԱՄԵՐԳՈՎ ՄԸ ՀԱՆԴԷՍ ԵԿԱՒ ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ

Ա­մե­րի­կա­հայ հե­ռուս­տաաստղ Քիմ Քար­տա­շեա­նի եւ ըն­տա­նի­քին Հա­յաս­տան կա­տա­րած այ­ցե­լու­թիւ­նը կը շա­րու­նա­կէ ար­ժա­նա­նալ ան­մի­ջա­կան հե­տաքրք­րու­թեան։ Շա­բա­թա­վեր­ջին Քիմ Քար­տա­շեա­նի եւ հա­րա­զատ­նե­րուն շրջայ­ցին հա­մա­հա­ւա­սար հե­տաքրքրու­թիւն ստեղ­ծեց նաեւ ա­մուս­նոյն՝ ռեփ ե­րաժշ­տու­թեան յայտ­նի աստղ Քան­յէ Ո­ւես­տի ե­լոյ­թը։

ՀՈԳԵՒՈՐ ՍԽՐԱՆՔԻ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ

2015 թուականի մթնոլորտին մէջ հայոց բիւրաւոր նահատակներուն յիշատակը երկիւղած յարգանքի առարկայ կը դառնայ համաքրիստոնէական մակարդակի վրայ: Հռոմէական Կաթոլիկ Եկեղեցւոյ կեդրոնին մէջ ունեցած ելոյթէն վերջ Ամենայն Հայոց Վեհափառ Հայրապետը եղբայրական սիրով ողջագուրուեցաւ Սրբազան Պապին հետ: Արարողութիւններուն ներկայ գտնուեցաւ նաեւ Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Սերժ Սարգսեանի կողմէ գլխաւորուած պատուիրակութիւնը: Խօսք առին նաեւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Արամ Ա. Կաթողիկոսն ու Հայ Կաթողիկէից Ներսէս Պետրոս ԺԹ. Կաթողիկոս-Պատրիարքը:
Սուրբ Պետրոսի տաճարի երդիքին տակ Ֆրանսիսքոս Ա. Սրբազան Քահանայապետին կողմէ երէկ մատուցուած Սուրբ Պատարագը դարձաւ պատմական: Վատիկանի մէջ օրուան աւետարանական ընթերցումը կատարուեցաւ հայերէնով, հնչեցին նաեւ հայերէնով շարականներ

ՅԻՇԱՏԱԿՈՒԹԻՒՆ…

Հայաշխարհի ուշադրութիւնը այս շաբաթավերջին կեդրոնացած է Վատիկանի վրայ:
Ս. Պետրոսի տաճարին մէջ Ֆրանսիսքոս Ա. Քահանայապետը վաղը պիտի պատարագէ՝ ոգեկոչելով հայոց բիւրաւոր նահատակները - Արարողութենէն վերջ տեղի պիտի ունենայ Ս. Գրիգոր Նարեկացիի վարդապետացման կարգը:

ԵԷՄԷՆ. սիւննի-շիի հակամարտութեան ամերիկեան խաղադաշտը

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ
Եէ­մէ­նի մէջ ստեղ­ծուած ի­րա­վի­ճա­կը կը խօ­սի ա­րա­բա­կան նոր հանգ­րուա­նի մը մա­սին: Եր­կար ժա­մա­նա­կէ ի վեր սիւն­նի-շիի լա­րուած ի­րա­վի­ճա­կը հա­սաւ իր գա­գա­թնա­կէ­տին, երբ ան­ցեալ 25 Մար­տին Սէու­տա­կան Ա­րա­բիոյ նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ սկիզբ ա­ռաւ «Վճռա­կա­մու­թեան փո­թո­րիկ» ա­նու­նը կրող զի­նուո­րա­կան գոր­ծո­ղու­թիւ­նը: Գոր­ծո­ղու­թեան հիմ­նա­կան նպա­տակն էր կա­սեց­նել շիի հու­սի­նե­րու ա­րա­գըն­թաց ներ­խու­ժու­մը մայ­րա­քա­ղաք Սան­հա­յէն ետք Եէ­մէ­նի ռազ­մա­քա­ղա­քա­կան երկ­րորդ քա­ղա­քը հա­մա­րուող Ա­տան քա­ղաքը, որ դար­ձած է երկ­րի օ­րի­նա­կան նա­խա­գահ Ապ­տէլ Ռա­պու Ման­սուր Էլ Հա­տիի կեդ­րո­նա­տե­ղին:

ԵՐԵՒԱՆԻ ՀԱՄԱՐ ՀԵՌԱՆԿԱՐ

Ի­րա­նի հիւ­լէա­կան ծրագ­րին կա­պակ­ցու­թեամբ մի­ջազ­գա­յին գետ­նի վրայ գո­յա­ցած հա­մա­ձայ­նու­թեան մթնո­լոր­տին մէջ ներ­կա­յիս քա­ղա­քա­կան մեկ­նա­բան­նե­րը կը քննար­կեն Հա­յաս­տա­նի առ­ջեւ ու­րուագ­ծուած նոր հնա­րա­ւո­րու­թիւն­նե­րը։ Այս­պէս, ե­թէ Ի­րա­նի մի­ջու­կա­յին ծրագ­րին շուրջ վերջ­նա­կան հա­մա­ձայ­նու­թիւն մը գո­յա­նայ, ա­պա Հա­յաս­տան կրնայ լաւ հնա­րա­ւո­րու­թիւն մը ու­նե­նալ այդ երկ­րին հետ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը ընդ­լայ­նե­լու հա­մար զա­նա­զան ո­լորտ­նե­րէ ներս։

ՀԱՄԱՏԵՂ ՆԱՄԱԿԱՆԻՇԻ ԹՈՂԱՐԿՈՒՄ

Հա­յաս­տա­նի եւ Յու­նա­կան Կիպ­րո­սի թղթա­տա­րու­թեան ըն­կե­րու­թիւն­նե­րը հա­մա­տեղ նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ թո­ղար­կե­ցին «Մել­գո­նեան վար­ժա­րան» խո­րագ­րեալ դրոշ­մա­թուղ­թեր։ «Ար­մէն-փրէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, նա­մա­կա­նի­շե­րէն մէ­կուն վրայ պատ­կե­րուած են Մել­գո­նեան վար­ժա­րա­նի շէնքն ու այն ծա­ռե­րը, ո­րոնք տնկած են այդ կրթօ­ճա­խէն ներս ա­պաս­տան գտած որ­բե­րը։

ՀՌՈՄԻ ՄԷՋ ՇՓՈՒՄՆԵՐ

Հայաստանի եւ Իտալիոյ ղեկավարութեանց միջեւ երէկ տեղի ունեցան բարձր մակարդակի վրայ արդիւնաւէտ բանակցութիւններ:
Սերժ Սարգսեան եւ Սերճիօ Մաթարելլա երկկողմանի համագործակցութեան առընթեր շօշափեցին նաեւ Երեւան-Եւրոմիութիւն յարաբերութիւններուն ընթացքը:

ԷԹԻԷՆ ՄԱՀՉՈՒՊԵԱՆ ՄԵՂՄԱՑՈՒՄ ԿԸ ՆԿԱՏԷ ՍՓԻՒՌՔԻ ՊԱՐԱԳԱՅԻՆ

Վար­չա­պետ Ահ­մէտ Տա­վու­տօղ­լուի ա­ւագ խորհր­դա­կան Է­թիէն Մահչու­պեան ե­րէկ ե­րե­կո­յեան յայ­տա­րա­րու­թիւն­նե­րով հան­դէս ե­կաւ «CNN Türk» հե­ռուս­տա­կա­յա­նէն։ Հե­ռուս­տա­հա­ղոր­դա­վար Շի­րին Փայ­զը­նի հար­ցում­նե­րուն պա­տաս­խա­նե­լով՝ Է­թիէն Մահ­չու­պեան մեկ­նա­բա­նու­թիւն­ներ ը­րաւ Թուր­քիոյ ներ­քին եւ ար­տա­քին քա­ղա­քա­կա­նու­թեան օ­րա­կար­գի շարք մը հրա­տապ խնդիր­նե­րուն շուրջ։ Այս շրջագ­ծով ան անդ­րա­դար­ձաւ հայ­կա­կան հար­ցին, նաեւ հայաշ­խար­հի տե­սան­կիւ­նէն հե­տաքրք­րա­կան ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րու։

ՄԻՋՆՈՐԴՆԵՐԸ ԿԸ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԻՆ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ԱՅՑԵԼՈՒԹԵԱՆ

 ԵԱՀԿ-ի Մինս­քեան խմբա­կի հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րը կը պատ­րաս­տուին ի­րա­կա­նաց­նել ի­րենց հեր­թա­կան այ­ցե­լու­թիւ­նը դէ­պի Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հա­կա­մար­տու­թեան տա­րած­քաշր­ջան։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, ռուս հա­մա­նա­խա­գահ Ի­կոր Փո­փով տե­ղե­կա­ցուց, թէ ան­ցեալ Փետ­րուա­րին կա­յա­ցած ի­րենց այ­ցե­լու­թե­նէն վերջ միջ­նորդ­նե­րը յա­ռա­ջի­կայ Մա­յի­սին կամ Յու­նի­սին վերս­տին պի­տի այ­ցե­լեն տա­րած­քաշր­ջան։

Էջեր