Լրահոս

ՎՈԼՔԱՆ ՊՈԶՔԸՐ Կ՚ԱՅՑԵԼԷ ԵՒՐՈՊԱ

Եւ­րո­միու­թեան գծով նա­խա­րար եւ ա­ւագ բա­նագ­նաց Վոլ­քան Պոզ­քըր կը պատ­րաս­տուի այս շաբ­թուան տե­ւո­ղու­թեան ի­րա­կա­նաց­նել ու­ղե­ւո­րու­թիւն մը՝ Եւ­րո­պա­յի մէջ բա­ցատ­րե­լու հա­մար Թուր­քիոյ կող­մէ ա­հա­բեկ­չու­թեան դէմ ձեռ­նար­կուած պայ­քա­րը եւ լուծ­ման գոր­ծըն­թա­ցին ուղ­ղու­թեամբ ա­նոր վճռա­կա­մու­թիւ­նը։ «Ա­նա­տո­լու» գոր­ծա­կա­լու­թեան հա­ղոր­դում­նե­րով, եւ­րո­պա­կան եր­կիր­նե­րէն ներս ու­նե­նա­լիք շփում­նե­րուն ըն­թաց­քին Վոլ­քան Պոզ­քըր երկ­խօս­նե­րուն տե­ղե­կու­թիւն­ներ պի­տի փո­խան­ցէ Թուր­քիոյ վեր­ջին ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րուն շուրջ ու պի­տի մատ­նան­շէ, թէ ա­հա­կեկ­չու­թեան դէմ ձեռ­նար­կուած պայ­քա­րը չէ փո­խած կա­ռա­վա­րու­թեան վճռա­կա­մու­թիւ­նը՝ բա­րե­փո­խում­նե­րուն եւ լուծ­ման գոր­ծըն­թա­ցին ուղ­ղու­թեամբ։

ԵՐԿՈՒ ՀԱՅ ԱՐԿԱԾԱՀԱՐ

Ռու­սաս­տա­նի մէջ շա­բա­թա­վեր­ջին տե­ղի ու­նե­ցաւ օ­դա­յին ար­կած մը, ո­րու զո­հե­րու շար­քին կը գտնուին հա­յեր։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, Իսթ­րինս­քի ջրամ­բա­րին մօտ ապ­րուե­ցաւ այս ար­կա­ծը, ո­րուն զոհ գնաց ինն հո­գի։

ԶՄՄԱՌԻ ՄԷՋ ՇՔԵՂ ԳԱՀԱԿԱԼՈՒԹԻՒՆ

Հայ Կա­թո­ղի­կէ Ե­կե­ղեց­ւոյ մայ­րա­վան­քին՝ Զմմա­ռի մէջ, ե­րէկ, ապ­րուե­ցաւ յատ­կան­շա­կան օր մը։ Այս­պէս, հան­դի­սա­ւոր պայ­ման­նե­րու ներ­քեւ տե­ղի ու­նե­ցաւ Հայ Կա­թո­ղի­կէ Ե­կե­ղեց­ւոյ նո­րըն­տիր Կա­թո­ղի­կոս-Պատ­րիարք Գրի­գոր-Պետ­րոս Ի.-ի գա­հա­կա­լու­թեան շքեղ ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը։

ԱԶ­ՆԱ­ՒՈՒՐ ԱՆ­ԳԱՄ ՄԸ ԵՒՍ ԿՐՑԱՒ ՆՈ­ՒԱ­ՃԵԼ ԼԻ­ԲԱ­ՆԱ­ՆԵԱՆ ԲԵ­ՄԱ­ՀԱՐ­ԹԱ­ԿԸ...

ՊԱՅ­ԾԻԿ ԳԱ­ԼԱՅ­ՃԵԱՆ

Կա­րե­լի է ան­վա­րան յայ­տա­րա­րել, թէ հա­կա­ռակ զինք շրջա­պա­տող ա­հա­զան­գա­յին քա­ղա­քա­կա­նու­թեան, Լի­բա­նա­նի մշա­կու­թա­յին կեան­քը յա­ջո­ղա­պէս ինք­զինք գե­րա­զան­ցեց  այս ե­ղա­նա­կին: Ա­միս­ներ ա­ռաջ ար­դէն իսկ տոմ­սե­րու վա­ճառ­քը սպա­ռած նկա­տուած հա­մեր­գը յի­րա­ւի ար­դա­րա­ցուց ինք­զինք, ա­պա­հո­վե­լով վեց հա­զար հան­դի­սա­տես ո­րոնք ժա­մա­նած էին Լի­բա­նա­նի զա­նա­զան շրջան­նե­րէ:

ՕՊԱՄԱՅԻ ՄԻՋԻՆ ԱՐԵՒԵԼՔԻ ՄԷՋ ՆՈՐ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ՄԱՍԻՆ ԽՕՍՔԵՐԸ ԻՒԹՈՓԻՔ ԵՆ

​ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Չո­րեք­շաբ­թի, Օ­գոս­տո­սի 5-ին, Ո­ւա­շինկ­թը­նի Ա­մե­րի­կեան հա­մալ­սա­րա­նին մէջ տե­ղի ունե­ցած հան­դի­սու­թեան մը ըն­թաց­քին խօսք առ­նե­լով Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու Նա­խա­գահ Պա­րաք Օ­պա­մա ման­րա­մաս­նօ­րէն ներ­կա­յա­ցուց Ի­րա­նի հետ կա­յա­ցուած կո­րի­զա­յին հա­մա­ձայ­նու­թեան տար­բեր ե­րե­սակ­նե­րը:

Էջեր