Լրահոս

ՌՈՒՍԱՍՏԱՆ ՌՄԲԱԿՈԾՈՒՄՆԵՐՈՒ ՍԿՍԱՒ ՍՈՒՐԻՈՅ ՄԷՋ

Սու­րիոյ ներ­քին պա­տե­րազ­մի մթնո­լոր­տին մէջ ապ­րուած ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րը կը շա­րու­նա­կեն ա­ռաջ­նա­հեր­թօ­րէն զբա­ղեց­նել մի­ջազ­գա­յին օ­րա­կար­գը։ Ե­րէկ այս ա­ռու­մով տե­ղի ու­նե­ցան կա­րե­ւոր նո­րու­թիւն­ներ։

ՍՈՒՐԻԱՀԱՅԵՐԸ ՉԵՆ ՆԱԽԸՆՏՐԵՐ ՎՏԱՆԳԱՒՈՐ ՈՒՂԻՆԵՐՈՎ ԵՐԹԱԼ ԵՒՐՈՊԱ

Սու­րիա­կան պա­տե­րազ­մի հե­տե­ւան­քով վտան­գա­ւոր ու­ղի­նե­րով ա­ւե­լի բա­րե­կե­ցիկ եր­կիր­նե­րու ճամ­բան բռնող սու­րիա­ցի փախս­տա­կան­նե­րուն մէջ հա­յեր չկան, իսկ ե­թէ ըլ­լան ալ՝ կա­րե­լի է մատ­նե­րու վրայ հա­շո­ւել: Հայ հա­մայն­քը մին­չեւ այ­սօր կրցած է բար­ւոք ճա­նա­պարհ­նե­րով հաս­նիլ Լի­բա­նան, Հա­յաս­տան կամ այլ եւ­րո­պա­կան եր­կիր­ներ:

ՄԱՀ՝ ԺԱՆ ՏԷՐ-ՄԵՐԿԵՐԵԱՆԻ

Հա­յաս­տա­նի Մշա­կոյ­թի նա­խա­րա­րու­թեան աղ­բիւր­նե­րը ե­րէկ խոր ցա­ւով ար­ձա­գանգ հան­դի­սա­ցան, թէ 80 տա­րե­կան հա­սա­կին Մար­սէյ­լի մէջ մահ­կա­նա­ցուն կնքած է ֆրան­սա­հայ յայտ­նի ջու­թա­կա­հար ու ման­կա­վարժ Ժան Տէր-Մեր­կե­րեան։ Ե­րէց սե­րուն­դէ այս ա­րուես­տա­գէ­տը Խորհր­դա­յին Հա­յաս­տա­նի Ժո­ղովր­դա­կան ա­րուես­տա­գէ­տի կո­չու­մին եւ պա­տուոյ շքան­շա­նին ար­ժա­նա­ցած էր։

Երբ Պատ­րիար­քը Կը Մեր­ժէ Խօ­սիլ

ՍԱ­ԳՕ Ա­ՐԵԱՆ

Պատ­մա­կան օ­րեր են Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ: Ան­կախ Հա­յաս­տա­նի չոր­րորդ Միւ­ռո­նօրհ­նէ­քը ար­դէն կա­տա­րուած է նոր էջ մը ա­ւելց­նե­լով բազ­մա­դա­րեան Սուրբ Ա­թո­ռի՝ Մայր Ա­թո­ռի տա­րեգ­րու­թեան մէջ: Միւ­ռո­նօրհ­նէ­քի ա­րա­րո­ղու­թեան հետ հա­մըն­թաց կ­՚ար­ձա­նագ­րուին «յոյժ կա­րե­ւո­ր» ե­ղե­լու­թիւն­ներ, ո­րոնց ա­մե­նէն ու­շագ­րա­ւը Ե­րու­սա­ղէ­մի Պատ­րիար­քին կա­տա­րուած ա­րա­րո­ղու­թեանց ներ­կա­յու­թիւնն ու մաս­նակ­ցու­թիւնն է:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՈՂԻՄՊԻԱԿԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿՈՄԻՏԷԻՆ ՀԻՄՆԱԴՐՈՒԹԵԱՆ 25-ԱՄԵԱՅ ՅՈԲԵԼԵԱՆԸ ՓԱՅԼՈՒՆ ԱՆՑԱՒ

Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին ո­ղիմ­պիա­կան կո­մի­տէի հիմ­նադ­րու­թեան 25-ա­մեա­կը նա­խըն­թաց օր հան­դի­սա­ւոր ա­րա­րո­ղու­թիւ­նով մը նշուե­ցաւ Ե­րե­ւա­նի մէջ։ Քա­նի մը հանգ­րուան­նե­րէ բաղ­կա­ցեալ ծրա­գիր մը գոր­ծադ­րուե­ցաւ յո­բե­լեա­նին առ­թիւ։

ՆԻՒ ԵՈՐՔԻ ՄԷՋ ԿԱՐՃ ԶՐՈՅՑ

Նիւ Եոր­քի մէջ Հա­յաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան աշ­խոյժ մաս­նակ­ցու­թիւն կը բե­րէ ՄԱԿ-ի 70-րդ նստաշր­ջա­նի բաց­ման հանգ­րուա­նի աշ­խա­տանք­նե­րուն։ Այս շրջագ­ծով նա­խըն­թաց օր ե­րե­կո­յեան ալ մաս­նակ­ցե­ցաւ Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու Նա­խա­գահ Պա­րաք Օ­պա­մա­յի տան­տի­րու­թեամբ կազ­մա­կեր­պուած ըն­դու­նե­լու­թեան՝ ի պա­տիւ ՄԱԿ-ի ընդ­հա­նուր ժո­ղո­վի 70-րդ նս­տաշր­ջա­նի մաս­նա­կից եր­կիր­նե­րու պա­տուի­րա­կու­թիւն­նե­րու ղե­կա­վար­նե­րուն։

ՀԵՏԵՒՈՂԱԿԱՆ ՅՈՐԴՈՐ

​Պաքու անդառնալիօրէն կորսնցուցած է իրականութեան զգացումը եւ մարդկային չափանիշները:
Նախագահ Սերժ Սարգսեան. «Ատրպէյճանի յարձակողական քաղաքականութեան շարունակման պարագային Հայաստանի տեսակէտէ չի մնար ուրիշ այլընտրանք. մենք կ՚իրականացնենք անհրաժեշտ իրաւական ու ռազմաքաղաքական քայլերը՝ ապահովելու համար մեր անվտանգութիւնն ու խաղաղ զարգացումը»:

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹԵԱՆ ՆԵՐԴՐՈՂ

ՄԱԿ-ի խաղաղապահութեան ձօնուած գագաթաժողովը համախմբեց աշխարհի բազմաթիւ ղեկավարները:
Սարգսեան. «Հակառակ մեր սահմաններուն առկայ լարուածութեան, միջազգային խաղաղապահութեան ոլորտէն ներս Հայաստանի ներգրաւուածութիւնը աստիճանաբար կ՚ընդլայնուի թէ՛ աշխարհագրութեան, թէ՛ քանակական եւ թէ որակական իմաստով»:

ՀԱՅ ԿԱԹՈՂԻԿԷԻՑ ՆՈՐԸՆՏԻՐ ՊԱՏՐԻԱՐՔԸ ԱՆԴՐԱՆԻԿ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆԸ ՏՈՒԱՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆ

Հայ Կա­թո­ղի­կէ Ե­կե­ղեց­ւոյ նո­րըն­տիր պատ­րիարք Գրի­գոր-Պետ­րոս Ի. Կապ­րո­յեան այս օ­րե­րուն կ՚այ­ցե­լէ Հա­յաս­տան։ Սա իր գա­հա­կա­լու­թեան շրջա­նի ա­ռա­ջին ու­ղե­ւո­րու­թիւնն է դէ­պի Հա­յաս­տան՝ զու­գա­դի­պած Միւ­ռո­նօրհ­նէ­քի սրբա­զան ա­րա­րո­ղու­թեան։ Նո­րըն­տիր պատ­րիար­քը ջերմ մթնո­լոր­տի մը մէջ հիւ­րըն­կա­լուե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի պե­տա­կան ա­ւա­գա­նիին կող­մէ։

Հրայր Բա­զէի «100 » Լու­սան­կար­չա­կան Գիր­քիՆ Շնոր­հա­ն­դէսԸ

Հա­մազ­գա­յին հայ կրթա­կան եւ մշա­կու­թա­յին միու­թեան Մոն­րէա­լի «Սա­նա­հին» մաս­նա­ճիւ­ղի գրա­կան յանձ­նա­խում­բին կազ­մա­կեր­պած Հրայր Խա­չե­րեա­նի «100» պատ­կե­րա­գիր­քի շնոր­­հան­դէ­սը տեղի ունեցաւ վերջերս:

Էջեր