Լրահոս

ԱՃԷՄՕՂԼՈՒ ԱՌԱՋԻՆ ԴԻՐՔԻ ՎՐԱՅ

Տնտե­սա­կան աշ­խար­հէ ներս մաս­նա­գի­տա­կան մա­կար­դա­կի վրայ Փրոֆ. Տա­րօն Ա­ճէ­մօղ­լուի աստ­ղը փայ­լիլ կը շա­րու­նա­կէ։ Տնտե­սու­թեան ո­լոր­տէ ներս հրա­պա­րա­կած հե­տա­զօ­տու­թիւն­նե­րով ծա­նօթ «RePec» հար­թա­կը պատ­րաս­տեց ցու­ցակ մը, որ կ՚ընդգր­կէ աշ­խար­հի ա­մե­նա­կա­րե­ւոր տնտե­սա­գէտ­նե­րը։

ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹՈՒԹԵԱՆ ԱՌԱՆՑՔ

Ա­նուշ Թրուանց մե­զի կը տե­ղե­կաց­նէ Ե­րե­ւա­նէն.-

«Արեւմտահայերէնի եւ արեւելահայերէնի մերձեցման խնդիրները» համաժողովը եզրափակուեցաւ:
Նախարար Հրանոյշ Յակոբեան. «Լեզուի հարցը մեր ազգի գերխնդիրն է այսօր, եթէ լեզուն տկար վիճակի մէջ է, ապա մենք ենք յանցաւորը, հայերէնը մեր լեզուն է ու մենք պէտք է ըլլանք անոր պահապանը»:

ԵՒՍ ՀԻՆԳ ՆԱՀԱՏԱԿ

Շըրնաքի եւ Փոզանթըի մէջ ահաբեկիչները երէկ դարձեալ անիծելի յարձակումներ գործեցին զինուորներու եւ ոստիկաններու վրայ:
Թուրքիա վճռակամութեամբ յառաջ կը տանի իշիպ-ի եւ փքք-ի դէմ պայքարը:
Հանրապետութեան նախագահ Րէճէպ Թայյիպ Էրտողան կողմնակից է փոքրամասնական կառավարութիւնով մը փութով ձեռնարկել նոր ընտրութեան:

ԱԲՐԱՀԱՄԵԱՆ ՀԻՒՐԸՆԿԱԼԵՑ ՎԱՐԴԱՆ ՍՐՄԱՔԷՇԸ

Հա­յաս­տա­նի Վար­չա­պետ Յո­վիկ Աբ­րա­հա­մեան նա­խըն­թաց օր Ե­րե­ւա­նի մէջ հիւ­րըն­կա­լեց զուի­ցե­րա­հայ յայտ­նի գոր­ծա­րար ու բա­րե­րար, աշ­խար­հահռ­չակ «Ֆրանք Միւլ­լէր» ըն­կե­րու­թեան նա­խա­գահ Վար­դան Սրմա­քէ­շը։ Ծա­նօթ է, որ այս վեր­ջի­նը նախ­կին պոլ­սա­հայ մըն է ու միեւ­նոյն ժա­մա­նակ Հա­յաս­տա­նի ա­ւագ հիւ­պա­տո­սը՝ Մար­սէյ­լի մօտ։

ՀԱԼԷՊԻ ՄԷՋ ԱՆՏԱՆԵԼԻ ՎԻՃԱԿ

Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րար Հրա­նոյշ Յա­կո­բեան ե­րէկ Ե­րե­ւա­նի մէջ տե­սակ­ցե­ցաւ Հա­լէ­պի մօտ Հա­յաս­տա­նի ա­ւագ հիւ­պա­տոս Տիգ­րան Գէոր­գեա­նին հետ։ Պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րով, Տիգ­րան Գէոր­գեան Հրա­նոյշ Յա­կո­բեա­նին ներ­կա­յա­ցուց Հա­լէ­պի առ­կայ ի­րա­վի­ճա­կը, որ վեր­ջին շրջան­նե­րուն սրուած է ա­ռա­ւել եւս։

ԸՍՏ ՇԱՒԱՐՇ ՔՈՉԱՐԵԱՆԻ, ՊԱՔՈՒ ՊԷՏՔ Է ԽԵԼՔԸ ԳԼՈՒԽԸ ՀԱՒԱՔԷ

Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց փոխ-նա­խա­րար Շա­ւարշ Քո­չա­րեան յայ­տա­րա­րեց, որ Ատր­պէյ­ճան պէտք է խել­քը գլու­խը հա­ւա­քէ։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, փոխ-նա­խա­րա­րը կոչ ուղ­ղեց, որ­պէս­զի Պա­քու չտա­րուի սպա­ռա­զի­նու­թիւն­նե­րու մրցա­վազ­քէն։

«ՍՓԻՒՌՔ» ԱՄԱՌՆԱՅԻՆ ԴՊՐՈՑԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԸ ԱՅՑԵԼԵՑԻՆ ՆԱԽԱԳԱՀԱԿԱՆ ԱՊԱՐԱՆՔ

Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ կազ­մա­կեր­պուած «Սփիւռք» ա­մառ­նա­յին դպրո­ցի մաս­նա­կից­նե­րը նա­խըն­թաց օր Ե­րե­ւա­նի մէջ այ­ցե­լե­ցին Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գա­հի ա­պա­րան­քը։ Այս առ­թիւ ա­նոնք հիւ­րըն­կա­լուե­ցան Նա­խա­գա­հա­կան աշ­խա­տա­կազ­մի հա­սա­րա­կու­թեան եւ տե­ղե­կա­տուու­թեան մի­ջոց­նե­րու հետ կա­պե­րու վար­չու­թեան պետ Մե­րի Յա­րու­թիւ­նեա­նի կող­մէ։

ՀԻՒՍԻՍԱՅԻՆ ԻՐԱՔԻ ՔՐԴԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱՎԱՐՈՒԹԵԱՆ ԾՐԱԳՐԱՒՈՐՄԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԸ ՇՓՈՒՄՆԵՐ ՈՒՆԵՑԱՒ ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ

Հա­յաս­տա­նի Վար­չա­պետ Յո­վիկ Աբ­րա­հա­մեան նա­խըն­թաց օր հիւ­րըն­կա­լեց Հիւ­սի­սա­յին Ի­րա­քի քրդա­կան ինք­նա­վա­րու­թեան ծրագ­րա­ւոր­ման նա­խա­րար Ա­լի Սին­տին, որ շփում­ներ ու­նե­ցաւ Ե­րե­ւա­նի մէջ։ Ող­ջու­նե­լով հիւ­րը՝ Յո­վիկ Աբ­րա­հա­մեան ար­տա­յայ­տեց այն հա­մո­զու­մը, թէ իր այ­ցե­լու­թիւ­նը նոր թափ մը պի­տի տայ Հա­յաս­տա­նի եւ Ի­րա­քի, մաս­նա­ւո­րա­պէս Ի­րա­քեան Քիւր­տիս­տա­նի հետ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու զար­գաց­ման։

ԲԱՐԵՓՈԽՄԱՆ ՈՐՈՆՈՒՄ

Ա­նուշ Թրուանց մե­զի կը տե­ղե­կաց­նէ Ե­րե­ւա­նէն.-

Մօտաւորապէս հարիւր տարիէ ի վեր քննարկումներու առարկայ են հայոց լեզուին ուղղագրութիւնը եւ երկու ճիւղերու խնդիրները:
«Արեւելահայերէնի եւ արեւմտահայերէնի մերձեցման հարցերը» խորագրեալ համաժողովին շրջագծով ծաւալուն աշխատանք Երեւանի մէջ:

Էջեր