Լրահոս

ՄԱՆՈՒԿ ԸՆՏԱՆԻՔԸ ԵՐԵՒԱՆ ՄԵԿՆԱԾ

Սու­րիոյ ներ­քին պա­տե­րազ­մի  պայ­ման­նե­րուն ներ­քեւ Թուր­քիոյ մէջ ա­պաս­տան գտած հայ ըն­տա­նիք մը եւս մեկ­նե­ցաւ Հա­յաս­տան։ Ծա­նօթ է, որ Պատ­րիար­քա­կան Ա­թո­ռը Սու­րիա­յէն Թուր­քիա խոյս տուած ըն­տա­նիք­նե­րուն նկատ­մամբ կը ցու­ցա­բե­րէ ան­մի­ջա­կան հո­գա­ծու­թիւն եւ աշ­խա­տանք կը տա­նի, որ­պէս­զի ա­նոնք կա­րե­նան տե­ղա­փո­խուիլ Հա­յաս­տան։

ՆՈՐ ԿՐԹԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ՎԵՐԱՄՈՒՏԸ

Իս­թան­պու­լա­հայ վար­ժա­րան­նե­րէն ներս այս ա­ռա­ւօտ հնչեց վե­րա­մու­տի զան­գը։ 2015-2016 կրթա­կան շրջա­նը սկսաւ ո­գե­ւոր մթնո­լոր­տի մը մէջ։ Մեր վար­ժա­րան­նե­րու ա­շա­կերտ­նե­րը, կրթա­կան մշակ­նե­րը եւ բո­լոր պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րը ապ­րե­ցան զի­րար վե­րագտ­նե­լու ու­րա­խու­թիւ­նը։

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆՆԵՐՈՒ ԿԱՑԱՐԱՆ

Հայկական բարեգործական ընդհանուր միութիւնը կը շարունակէ կեանքի կոչել՝ երիտասարդներու համախմբման ուղղեալ ծրագրեր:
Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Սերժ Սարգսեան պատուեց «Վահէ Կարապետեան» կեդրոնին բացումը:

«ՀԱՅԱՍՏԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏ Է ԸՆԴՈՒՆԻԼ ՍՈՒՐԻՈՅ ՄԷՋ ՄՆԱՑԱԾ ԲՈԼՈՐ ՀԱՅԵՐԸ»

Հա­յաս­տան պատ­րաստ է ըն­դու­նիլ Սու­րիոյ մէջ մնա­ցած բո­լոր հա­յե­րը, ե­թէ նման անհ­րա­ժեշ­տու­թիւն յա­ռա­ջա­նայ: Այս մա­սին «Ար­մէնփ­րես» գոր­ծա­կա­լու­թեան հետ զրոյ­ցի ըն­թաց­քին ը­սած է Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րար Հրա­նոյշ Յա­կո­բեան՝ ա­ւելց­նե­լով, որ այս պա­հու դրու­թեամբ Սու­րիոյ մէջ 15-17 հա­զար հայ կայ:

«ԱԼ ԱՔՍԱ» ՄԶԿԻԹԻ ԲԱԽՈՒՄՆԵՐԸ ԿՐՆԱՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԵԼ ԿՐՕՆԱԿԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

​Ե­րու­սա­ղէ­մի «Ալ Աք­սա» մզկի­թին շուրջ ըն­թա­ցող բա­խում­նե­րը կրնան կրօ­նա­կան պա­տե­րազ­մի մը պատ­րոյ­գը վա­ռել: Անց­նող օ­րե­րուն գրան­ցուած բա­խում­նե­րը կը դառ­նա­յին հա­մա­տա­րած, երբ Իս­րա­յէ­լի ա­պա­հո­վա­կան մար­մին­նե­րը յա­ւե­լեալ ար­գե­լա­փա­կում­ներ կը դնէին մզկիթ մուտք գոր­ծել ու­զող պա­ղես­տին­ցի (եւ ոչ միայն պա­ղես­տին­ցի) մահ­մե­տա­կան­նե­րուն դէմ:

ՊԱՏՐԻԱՐՔԱՐԱՆԻ ԿՈՂՄԷ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆ ԵՆԻԳԱԲՈՒԻ ՀԱՆՐԱՀԱՒԱՔԻՆ

Ե­նի­գա­բուի հրա­պար­կին վրայ, Կիրակի օր, տե­ղի ու­նե­ցաւ «Մի­լիո­նա­ւոր շունչ, ա­հա­բեկ­չու­թեան դէմ մէկ ձայն» խո­րագ­րեալ հան­րա­հա­ւա­քը, ո­րուն նպա­տակն էր վեր­ջին շրջան­նե­րուն պա­տա­հած ա­հա­բեկ­չա­կան շար­ժում­նե­րը վար­կա­բե­կել ու ընդ­դէմ ա­հա­բեկ­չու­թեան միաս­նա­կան ո­գին ամ­րաց­նել։

ԿԻՊՐՈՍԻ ՄԷՋ ՊԻՏԻ ՍՏԵՂԾՈՒԻ ՀՈԳԵՒՈՐ ԱՌԱՋՆՈՐԴՆԵՐՈՒ ՄԻԱՒՈՐ ՄԸ

Կիպ­րա­կան հիմ­նախնդ­րի կար­գա­ւոր­ման գոր­ծըն­թա­ցին զու­գա­հեռ՝ ներ­կա­յիս աշ­խա­տանք կը տա­րուի կղզիէն ներս կրօ­նա­կան գետ­նի վրայ խա­ղա­ղու­թիւնն ու հա­մե­րաշ­խու­թիւ­նը ա­պա­հո­վե­լու ուղ­ղու­թեամբ։ Ծա­նօթ է, որ վեր­ջին շրջա­նին բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րուն մէջ ար­ձա­նագ­րուած է յա­ռա­ջըն­թաց եւ ստեղ­ծուած՝ յու­սադ­րիչ մթնո­լորտ մը։

Էջեր