Լրահոս

ՐԷՃԷՊ ԹԱՅՅԻՊ ԷՐՏՈՂԱՆ ՊԱՇՏՕՆԻ ԿՈՉԵՑ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱԿԱԿՇՌՄԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ

Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղան ե­րէկ յայ­տա­րա­րեց, թէ Պե­տա­կան հա­կակշռ­ման խոր­հուր­դը պաշ­տօ­նի կո­չած է՝ շա­բա­թա­վեր­ջին մայ­րա­քա­ղաք Ան­գա­րա­յի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած ա­հա­ւոր ա­հա­բեկ­չա­կան յար­ձա­կու­մի հար­ցաքն­նու­թեան հա­մար։

ՎԱՂԸ՝ ՕՐ ԴԱՏԱՎՃՌԻ

Եւ­րո­պա­յի մար­դու ի­րա­ւանց ա­տեա­նի (Ե­ՄԻԱ) Մեծ պա­լա­տը ար­դէն հա­սած է «Փե­րին­չէքն ընդ­դէմ Զուի­ցե­րիոյ» գոր­ծին վե­րա­բե­րեալ դա­տավ­ճի­ռը ար­ձա­կե­լու հանգ­րուա­նին։ Ծա­նօթ է, որ տաս­նեօթ դա­տա­ւոր­նե­րէ բաղ­կա­ցեալ այս Մեծ պա­լա­տը Ե­ՄԻԱ-ի վճռա­բեկ մար­մի­նը կը հա­մա­րուի։

ԱԶԳԱՅԻՆ ԵՐԳԱՐԱՆ ԳՐՊԱՆԻ

Ե­րէկ, Ե­րե­ւա­նի «Յա­կոբ Պա­րո­նեան» ե­րաժշ­տա-եր­գի­ծա­կան պե­տա­կան թատ­րո­նին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ «Ազ­գա­յին եր­գա­րան գրպա­նի» ժո­ղո­վա­ծո­յին շնոր­հան­դէ­սը։ Քսան­մէկ հա­տոր­նե­րէ բաղ­կա­ցեալ այս ժո­ղո­վա­ծոն հրա­տա­րա­կուած է Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թեան ա­ջակ­ցու­թեամբ։

ՖՐԱՆՍԱԽՕՍՈՒԹԵԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹԵԱՆ ԱՆԴԱՄ ԵՐԿԻՐՆԵՐՈՒ ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՈՐԾՈՑ ՆԱԽԱՐԱՐՆԵՐՈՒ ԽՈՐՀՈՒՐԴԻՆ 31-ՐԴ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆԸ ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՑԱՒ ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ

Ե­րե­ւա­նի մէջ վեր­ջին օ­րե­րուն տե­ղի ու­նե­ցաւ Ֆրան­սա­խօ­սու­թեան մի­ջազ­գա­յին կազ­մա­կեր­պու­թեան ան­դամ եր­կիր­նե­րու Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար­նե­րու խոր­հուր­դին 31-րդ նս­տաշր­ջա­նը։ «Կա­րէն Տէ­միր­ճեան» մար­զա­հա­մեր­գա­յին հա­մա­լի­րին մէջ գու­մա­րուե­ցան ժո­ղով­նե­րը, ո­րոնց տան­տէրն էր Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան։

ՇԱՐԼ ԱԶՆԱՒՈՒՐ ԱՅՑԵԼԵՑ ԵՐԵՒԱՆԻ ՆՈՐԱՀԱՍՏԱՏ ԿՈՄԻՏԱՍԻ ԹԱՆԳԱՐԱՆԸ

Ֆրան­սա­հայ աշ­խար­հահռ­չակ եր­գիչ Շարլ Ազ­նա­ւուր շա­բա­թա­վեր­ջին բա­ցա­ռիկ հա­մեր­գով մը հան­դէս ե­կաւ Ե­րե­ւա­նի մէջ։ Ե­րաժշ­տա­սէր­նե­րը հեր­թա­կան ան­գամ ջերմ վե­րա­բեր­մուն­քով եւ ո­րո­տըն­դոստ ծա­փա­հա­րու­թիւն­նե­րով ող­ջու­նե­ցին ա­ռաս­պե­լա­կան ա­րուես­տա­գէ­տը, որ ար­դէն 91 տա­րե­կան է։

ՍՈՒԳ ԵՒ ԴԻՄԱԴՐՈՒԹԻՒՆ

Մայրաքաղաք Անգարայի մէջ շաբաթավերջին տեղի ունեցած ահաբեկչական ահաւոր յարձակումը խլեց 97 հոգիի կեանքը, կայ նաեւ 246 վիրաւոր:
Թուրքիա կը ջանայ յամառ ջանքերով յաղթահարել վերջին շրջաններու իրերայաջորդ արիւնալի բռնութիւններուն փակ շրջանը:

ԵՐԵՒԱՆԷՆ ՑԱՒԱԿՑԱԿԱՆ

Շա­բա­թա­վեր­ջին տե­ղի ու­նե­ցած ա­րիւ­նա­լի ա­հա­բեկ­չու­թեան կա­պակ­ցու­թեամբ Ե­րե­ւա­նի ղե­կա­վա­րու­թեան կող­մէ ցա­ւակ­ցա­կան մը հա­սաւ Ան­գա­րա։ Այս­պէս, Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան հե­ռա­գիր մը ու­ղար­կեց Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղա­նին՝ Ան­գա­րա­յի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած ա­հա­բեկ­չու­թեան կա­պակ­ցու­թեամբ, որ քա­նի մը տաս­նեակ ան­մեղ զո­հե­րու եւ ա­ւե­լի քան հա­րիւր վի­րա­ւոր­նե­րու պատ­ճառ դար­ձած է

Էջեր