Լրահոս

«ՄԵՐ ԸՐԱԾԸ ԱԶԳԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹԻՒՆ Է, ՈՐՈՒՆ ՀԱՄԱՐ ԿԸ ՍՊԱՍԵՆՔ Ո՛Չ ԹԷ ԳՆԱՀԱՏԱՆՔԻ, ԱՅԼ՝ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹԵԱՆ» Հարցազրոյց՝ Բերիոյ Թեմի Առաջնորդ Տ. Շահան Արք. Սարգիսեանի հետ - Բ -

​ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

​-Շատ մը դէ­տեր կը խօ­սին Սու­րիոյ մաս­նատ­ման մա­սին: Յատ­կա­պէս նոր հա­մա­կարգ մը ստեղ­ծե­լու մա­սին, ո­րուն մէջ Դա­մաս­կո­սը, Թար­թու­սը, Լա­թա­քիան կը գրա­ւեն հիմ­նա­կան տեղ:

ԴԷՊԻ ՀԱՆՐԱՔՈՒԷ

Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վը տուաւ իր հա­մա­ձայ­նու­թիւ­նը, որ­պէս­զի Սահ­մա­նադ­րու­թեան փո­փո­խու­թիւն­նե­րու նա­խա­գի­ծը դրուի հան­րա­քուէի։ Նա­խագ­ծին կողմ քուէար­կե­ցին 104, դէմ՝ 10 եւ ձեռն­պահ՝ 3 պատ­գա­մա­ւոր­ներ։

«ՉԱՐՏԱՍԱՆՈՒԱԾ ՆՈՊԷԼԵԱՆ ՃԱՌԵՐ» ՖԻԼՄԸ

«Չար­տա­սա­նուած Նո­պէ­լեան ճա­ռեր». այս­պէս կը կո­չուի հա­ղոր­դա­վար, բե­մադ­րիչ, բե­մա­գիր Ար­թուր Բախ­տա­մեա­նի ֆիլ­մա­շա­րը, որ կը ներ­կա­յաց­նէ ա­րեւմ­տա­հայ նա­հա­տակ չորս մտա­ւո­րա­կան­նե­րու՝ Գրի­գոր Զօհ­րա­պի, Դա­նիէլ Վա­րու­ժա­նի, Սիա­ման­թո­յի եւ Ռու­բէն Սե­ւա­կի են­թադ­րեալ Նո­պէ­լեան ճա­ռե­րը՝ հե­ղի­նակ­նե­րու կեն­սագ­րա­կան եւ ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան փաս­տե­րու, ա­նոնց ապ­րած ժա­մա­նա­կի, իղ­ձե­րու ու հիաս­թա­փու­թիւն­նե­րու ճշգրիտ վա­ւե­րա­կան հիմ­քե­րով։

ՀԲԸՄ-Ի ՆԱԽԱԳԱՀ ՊԵՐՃ ՍԵԴՐԱԿԵԱՆ ՊԱՐԳԵՒԱՏՐՈՒԵՑԱՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՆԱԽԱԳԱՀ ՍԵՐԺ ՍԱՐԳՍԵԱՆԻ ԿՈՂՄԷ

Հայ­կա­կան բա­րե­գոր­ծա­կան ընդ­հա­նուր միու­թեան (ՀԲԸՄ) Կեդ­րո­նա­կան վար­չու­թեան նա­խա­գահ Պերճ Սեդ­րա­կեան «Հայ­րե­նի­քին մա­տու­ցած ծա­ռա­յու­թիւն­նե­րուն հա­մար» շքան­շա­նով պար­գե­ւատ­րուե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեա­նի կող­մէ։

ԳԱՂԱՓԱՐՆԵՐՈՒ ՏԱՐԱՓ

«Հայոց ցեղասպանութեան նկատմամբ քննադատական մօտեցումներ»ու քննարկումները եզրափակուեցան:
Քառօրեայ գիտաժողովին ծրագիրը աւարտին հասաւ շաբաթավերջի խտացեալ աշխատանքներով, որոնց ամփոփումը կատարուեցաւ հեղինակաւոր ակադեմականներու կողմէ: Ձեռնարկը ձօնուած էր Վանկելիս Քեխրիոթիսի յիշատակին:

«ՄԵՐ ԸՐԱԾԸ ԱԶԳԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹԻՒՆ Է, ՈՐՈՒՆ ՀԱՄԱՐ ԿԸ ՍՊԱՍԵՆՔ Ո՛Չ ԹԷ ԳՆԱՀԱՏԱՆՔԻ, ԱՅԼ՝ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹԵԱՆ» - Ա -

​ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Հարցազրոյց՝ Բերիոյ Թեմի Առաջնորդ Տ. Շահան Արք. Սարգիսեանի հետ:
 

Էջեր