Լրահոս

ԲԱՐԵՄԱՂԹԱՆՔՆԵՐ՝ ՀԱՅ ՊԱՏԳԱՄԱՒՈՐՆԵՐՈՒՆ

Ա­րեւմ­տա­հա­յոց ազ­գա­յին գոնկ­րէ­սը, որ Փա­րի­զի մէջ գտնուող սփիւռ­քա­հայ կազ­մա­կեր­պու­թիւն մըն է, յայ­տա­րա­րեց, թէ գո­հու­նա­կու­թեամբ կը դի­մա­ւո­րէ ե­րեք հայ ե­րես­փո­խան­նե­րու մուտ­քը Թուր­քիոյ խորհր­դա­րա­նէն ներս։

ԳԵՐՄԱՆԻՈՅ ԴԻՐՔՈՐՈՇՈՒՄԸ ՄԻՇՏ ՅՍՏԱԿ

Ե­րե­ւա­նի մօտ Գեր­մա­նիոյ դես­պան Ռայ­նէլ Մո­րէլ Ե­րե­ւա­նի մէջ մաս­նակ­ցե­ցաւ «ՆԱ­ԹՕ-Հա­յաս­տան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը՝ նոր մար­տահ­րա­ւէր­նե­րու լոյ­սի ներ­քոյ» խո­րագ­րով խորհր­դա­ժո­ղո­վին։ Ան իր ե­լոյ­թին մէջ յայ­տա­րա­րեց, թէ վստահ է, որ օր մը Գեր­մա­նիա պի­տի ճանչ­նայ Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը։

ՀԱՅԵՐԸ ՎԵՐՋԻՆ ԵՐԵՔ ՀԱԶԱՐ ՏԱՐԻՆԵՐՈՒՆ ՊԱՀՊԱՆԱԾ ԵՆ ԻՐԵՆՑ ՄԱՐԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ՏԵՍԱԿԸ

Քո­փեն­հա­կի հա­մալ­սա­րա­նին մէջ ու­սում­նա­սի­րո­ւած են 101 հնա­գոյն ծննդա­կան նմոյշ­ներ Եւ­րոա­սիա­յի տար­բեր շրջան­նե­րէն:

ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՊԱՏԳԱՄՆԵՐՈՒ ՓՈԽԱՆՑՈՒՄ

Երեսփոխանական ընտրութեանց արդիւնքին խորհրդարան մուտք գործած Տողանէն ու Փայլանէն յայտարարութիւններ:
ՃՀՓ-ի եւ ՀՏՓ-ի հայ պատգամաւորները իրենց գործունէութեան առանցքին կը նկատեն Թուրքիա-Հայաստան կապերն ու թրքահայ համայնքի խնդիրները:

ԵՐԿԻՐՆԵՐ, ՈՒՐԿԷ ԵՏ ԿԱՆՉՈՒԱԾ ԵՆ ԹՈՒՐՔԻՈՅ ԴԵՍՊԱՆՆԵՐ

Թուր­քիոյ կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը այս շրջա­նին դես­պան­ներ չու­նի Վա­տի­կա­նի, Լիւք­սեմ­պուր­կի, Աւստ­րիոյ եւ Պրա­զի­լիոյ մէջ. այս եր­կիր­նե­րու օ­րէնս­դիր մար­մին­ներ­րը վեր­ջին շրջա­նին պաշ­տօ­նա­պէս ճանչ­ցած են Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան փաս­տը եւ հե­տե­ւա­բար ար­ժա­նա­ցած՝ կա­ռա­վա­րու­թեան բո­ղո­քին։

ԲՈՂՈՔ ՄԸ ԵՒՍ

Նոր­վե­կիոյ Հել­սին­քեան կո­մի­տէի հա­ւատ­քի ա­զա­տու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թիւ­նը դա­տա­պար­տեց Գա­տը­գիւ­ղի Ս. Եր­րոր­դու­թիւն յու­նաց ե­կե­ղեց­ւոյ վրայ կա­տա­րուած յան­ձա­կու­մը եւ կոչ ուղ­ղեց պատ­կան մար­մին­նե­րուն, որ­պէս­զի մի­ջոց­նե­րու ձեռ­նար­կեն պաշ­տա­մուն­քի վայ­րերն ու հա­ւատ­քի վե­րա­բե­րեալ այլ վայ­րե­րը պահ­պա­նե­լու հա­մար։

ՈՒՇԱԳՐԱՒ ԳԻՐՔ ՄԸ

Ա­մե­րի­կաբ­նակ ար­ձա­կա­գիր Ա­լին Յով­հան­նէ­սեա­նի «Օր­հա­նի ժա­ռան­գու­թիւ­նը» վէ­պը կ՚ար­ժա­նա­նայ բարձր գնա­հա­տան­քի։ Այս­պէս, «Ա­մա­զոն» առ­ցանց գրա­խա­նու­թը վէ­պը ճանչ­ցաւ Ապ­րիլ ամ­սուան լա­ւա­գոյն գիր­քը։

ԵԹՈՎՊԱՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԸ ԱՅՑԵԼԵՑԻՆ ՍՓԻՒՌՔԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ

Ե­թով­պիոյ հայ հա­մայն­քի ղե­կա­վար Վարդ­գէս Նալ­պան­տեան եւ իր դուստ­րը՝ ի­րա­ւա­բան Գա­յիա­նէ Է­լիզ Նալ­պան­տեան այ­ցե­լե­ցին Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թիւն, ուր հան­դի­պում մը ու­նե­ցան փոխ-նա­խա­րար Վա­հագն Մե­լի­քեա­նի հետ։ Վեր­ջինս կա­րե­ւո­րեց Ե­թով­պիոյ հայ հա­մայն­քին հետ սերտ կա­պե­րու ամ­րապնդ­ման, հա­մայն­քի պատ­մու­թեան ու ներ­կայ խնդիր­նե­րուն ի­րա­զեկ ըլ­լա­լու անհ­րա­ժեշ­տու­թիւ­նը։

ԵՏՄ-Ը ԵՒ ՄԵՏԱՔՍԻ ՃԱՆԱՊԱՐՀԸ ԿՐՆԱՆ ԶԱՐԳԱՆԱԼ ԶՈՒԳԸՆԹԱՑ

Ռու­սաս­տա­նի Նա­խա­գահ Վլա­տի­միր Փու­թին յայ­տա­րա­րեց, թէ «Մե­տաք­սի ճա­նա­պար­հի» եւ Եւ­րոա­սիոյ տնտե­սա­կան միու­թեան (ԵՏՄ) նա­խա­գի­ծե­րու կա­պակց­ման աշ­խա­տան­քը կը հա­մա­պա­տաս­խա­նէ տա­րած­քաշր­ջա­նի եր­կիր­նե­րու շա­հե­րուն։

Էջեր