Լրահոս

ՄԻՋԱՆԿԵԱԼ ՇՐՋԱՆ

Ահմէտ Տավուտօղլու նոր նախարարաց խորհուրդը ձեւաւորելու պաշտօնը վերադարձուց երէկ երեկոյեան:
Հանրապետութեան նախագահ Էրտողան յայտնեց, թէ երկիրը ընտրութեան պիտի երթայ երկու ամսուան ժամանակաւոր կառավարութեամբ: Հաւանական թուականը կը համարուի Նոյեմբերի 1-ը:

ԱՐԱԳԱԾ ԱԽՈՅԵԱՆԻ ԶԱՐՄԱՆԱԼԻ ՊՆԴՈՒՄԸ

Վեր­ջերս Հա­յաս­տա­նի մէջ մկրտուե­լու դի­մում ներ­կա­յա­ցու­ցած, սա­կայն մեր­ժուած Էր­տալ Մեր­ճան Թուր­քիա վե­րա­դառ­նա­լէ վերջ փո­խած է իր անձ­նա­գի­րը ու դար­ձած՝ քրիս­տո­նեայ։ «news.am» կայ­քէ­ջի հա­ղոր­դում­նե­րով, Տիար­պա­գը­րէն Հա­յաս­տան մեկ­նած իս­լամ դա­ւա­նան­քէ Էր­տալ Մեր­ճան Թուր­քիա վե­րա­դար­ձին փո­խած է իր անձ­նա­գի­րը։

​ՉԻՆԱՍՏԱՆ ՅԱՏԿԱՑՈՒՄ Կ՚ԸՆԷ ՀԱՅԱՍՏԱՆ-ԻՐԱՆ ԵՐԿԱԹՈՒՂԻԻՆ ՀԱՄԱՐ

Հա­յաս­տա­նի Փո­խադ­րու­թեան ու կա­պի նա­խա­րար Գա­գիկ Բեգ­լա­րեան յայ­տա­րա­րեց, որ Չի­նաս­տա­նի նա­խա­գա­հը մի­ջոց­ներ յատ­կա­ցու­ցած է Հա­յաս­տան-Ի­րան եր­կա­թու­ղիի կա­ռուց­ման ծրագ­րին հա­մար։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, զան­գուա­ծա­յին լրա­տուու­թեան մի­ջոց­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն հետ զրու­ցե­լու ժա­մա­նակ նա­խա­րա­րը յայտ­նեց, թէ այդ եր­կա­թու­ղին կա­րե­ւոր նշա­նա­կու­թիւն ու­նի չի­նա­կան կող­մին հա­մար։

ՈՒԱՇԻՆԿԹԸՆԻ ԵՒ ԹԻՖԼԻԶԻ ՌԱԶՄԱՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԿԱՊԵՐԸ ԼՈՒՍԱՐՁԱԿԻ ՏԱԿ

Վրաս­տա­նի Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար Թի­նա­թին Խի­տա­շե­լի այս օ­րե­րուն շփում­ներ կ՚ու­նե­նայ Ո­ւա­շինկ­թը­նի մէջ։ Թիֆ­լի­զի պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րով, այս շրջագ­ծով կը քննար­կուին Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու եւ Վրաս­տա­նի ռազ­մա­քա­ղա­քա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը։

Ֆրեզնոյի «Հայկական Տուն» Ծերանոցին Մէջ Խաղողօրհնէք

Ֆրեզ­նո­յի հայ­կա­կան գա­ղու­թին մէջ, ա­ւան­դու­թիւն դար­ձած է Աս­տո­ւա­ծա­մօր Վե­րա­փոխ­ման տօնն ու խա­ղո­ղօրհ­նէ­քի ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը եր­կու ան­գա­մով կա­տա­րել՝ հեր­թա­կան կար­գով, «Հայ­կա­կան Տուն» ծե­րա­նո­ցի ըն­դար­ձակ պար­տէ­զին մէջ, Ս. Եր­րոր­դու­թիւն  եւ Ս. Պօ­ղոս ե­կե­ղե­ցի­նե­րուն կող­մէ: Ա­ռա­ջի­նը տե­ղի կ՚ու­նե­նայ Օ­գոս­տոս 15-ի տօ­նը կան­խող Կի­րա­կին, իսկ երկ­րոր­դը՝ Օ­գոս­տոս 15-ին:

Պոսթընի Մէջ Հայ Խոհարարը ՀՌՉԱԿՈՒԱԾ Է «խոհանոցի Արքայ»

Պոս­թը­նի մէջ գրե­թէ բո­լո­րը գի­տեն՝ ե­թէ տան մէջ խրախ­ճանք կազ­մա­կեր­պեն եւ ու­զեն հիւ­րե­րը զար­մաց­նել տնա­կան հա­մեղ ու­տեստ­նե­րով, ա­պա պէտք է դի­մեն ա­մե­րի­կա­հայ Նա­թան Կի­բա­րեա­նին: Զինք ա­նուա­նած են «խո­հա­նո­ցի ար­քայ» եւ կը զար­մա­նան, թէ ինչ­պէս ան կրնայ ա­մե­նա­պարզ մթեր­քէն իւ­րա­յա­տուկ ճա­շա­տե­սակ­ներ պատ­րաս­տել:

Ռումանիոյ Մէջ մատրան օծում

Ռու­մա­նիոյ Պո­թո­շան քա­ղա­քին մէջ Ռու­մա­նիոյ Հա­յոց Թե­մի Ա­ռաջ­նորդ Տ. Տա­թեւ Ե­պսկ. Յա­կո­բեա­նի ձե­ռամբ օ­ծուած է քա­ղա­քի հայ­կա­կան հնա­մեայ գե­րեզ­մա­նա­տան Ս. Ա­ւետ­ման մա­տու­ռը, որ նո­րո­գուած էր հայ բա­րե­րարուհի Է­մա­նուե­լա Քո­քոթա Ֆեր­հատեան Կոյ­լա­ւի օ­ժան­դա­կու­թեամբ:

«Լաւաշի Փառատօն»՝ Խոր Վիրապի Մէջ

​Խոր Վի­րա­պի մէջ Օ­գոս­տոս 23-ին պի­տի ի­րա­կա­նա­ցուի «Լա­ւա­շի փա­ռա­տօն», ո­րու ըն­թաց­քին՝ հաց­թուխ­նե­րը պի­տի ցու­ցադ­րեն լա­ւա­շի պատ­րաստ­ման ըն­թաց­քը, պի­տի սոր­վեց­նեն թխման ճիշդ ձեւը, պի­տի կազ­մա­կեր­պուի լա­ւա­շի եւ ա­ւան­դա­կան հաց ու պա­նի­րի, ինչ­պէս նաեւ ժեն­գեա­լով հա­ցի  հիւ­րա­սի­րու­թիւն:

ՏԱՎՈՒՏՕՂԼՈՒ ԿԸ ՎԵՐԱԴԱՐՁՆԷ ՆՈՐ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹԻՒՆԸ ԿԱԶՄԵԼՈՒ ՊԱՇՏՕՆԸ

ԱՔ կուսակցութեան եւ ՄՀՓ-ի համագործակցութեան անկարելիութիւնն ալ երէկ ի վերջոյ վերահաստատուեցաւ պաշտօնապէս: Անխուսափելի վարկած։ Ներքին քաղաքական օրակարգը կը ձեւաւորուի կանխահաս ընտրութեան ընթացակարգի զանազան հաւանականութիւններուն լոյսին տակ:

ՓԵՐՈՒԻ ԱՌԱՋԻՆ ԴԵՍՊԱՆԸ

Հա­յաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան ե­րէկ ըն­դու­նեց Ե­րե­ւա­նի մօտ Փե­րուի նո­րան­շա­նակ դես­պան Ում­պեր­թօ Ու­մե­րէս Ալ­ւա­րէ­սը, որ յանձ­նեց իր հա­ւա­տար­մա­գի­րը։ Հարկ է նշել, որ դես­պա­նին նստա­վայ­րը կը գտնուի Մոս­կուա­յի մէջ։

Էջեր