Լրահոս

ՆԱԽԱՐԱՐ ՀՐԱՆՈՅՇ ՅԱԿՈԲԵԱՆ ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ ՊԱՐԳԵՒԱՏՐԵՑ ՆԻՒ ԵՈՐՔԻ «ՇՈՒՇԻ» ՊԱՐԱԽՈՒՄԲԻ ԳԵՂԱՐՈՒԵՍՏԱԿԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐԸ

Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րար Հրա­նոյշ Յա­կո­բեան նա­խըն­թաց օր հիւ­րըն­կա­լեց Հայց. Ա­ռա­քե­լա­կան Ե­կե­ղեց­ւոյ Հիւ­սի­սա­յին Ա­մե­րի­կա­յի Ա­րե­ւե­լեան Թե­մի Նիւ Եոր­քի Ս. Վար­դան մայր տա­ճա­րի «Շու­շի» պա­րա­խում­բի ան­դամ­նե­րը, ո­րոնք ներ­կա­յիս կ՚այ­ցե­լեն Ե­րե­ւան։ 

ԻՐԱՒԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹԵՐ

​Հայաստանի Ազգային արխիւը պիտի հրատարակէ «Հայ եկեղեցւոյ կալուածները Օսմանեան Թուրքիոյ մէջ» երկլեզու աշխատութիւնը:
Տնօրէն Ամատունի Վիրաբեանի բացատրութիւններով, կան նաեւ սեփականութեան վկայականներ, որոնք ժամանակին տրուած են եկեղեցապատկան հողերու եւ կալուածներու համար:

ԹԱՓ ՏԱԼ ՊԱՅՔԱՐԻՆ

​Ցեղասպանագէտներու միջազգային ընկերակցութեան 12-րդ համաժողովը տեղի կ՚ունենայ Երեւանի մէջ:
«20-րդ դարու ցեղասպանութիւններու համեմատական վերլուծութիւն» խորագրեալ գիտաժողովի բացման հանդիսաւոր նիստը տեղի ունեցաւ Հայաստանի Ամերիկեան համալսարանի երդիքին տակ: Սերժ Սարգսեան հանդէս եկաւ ելոյթով մը:

ԲԱԿՕ ՍԱՀԱԿԵԱՆԻ ԼՈՆՏՈՆ ԱՅՑԸ

Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի Նա­խա­գահ Բա­կօ Սա­հա­կեան այս օ­րե­րուն այ­ցե­լու­թիւն մը կու տայ Լոն­տոն։ Իր կող­մէ գլխա­ւո­րուած պա­տուի­րա­կու­թիւ­նը վեր­ջին օ­րե­րուն ու­նե­ցած է բազ­մաբ­նոյթ շփում­ներ։

ՆԱԽԱԳԱՀ ՍԵՐԺ ՍԱՐԳՍԵԱՆ ԱՅՍՕՐ Կ՚ԱՅՑԵԼԷ ՌՈՒՍԱՍՏԱՆ

Հա­յաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան այ­սօր աշ­խա­տան­քա­յին այ­ցե­լու­թեամբ կը մեկ­նի Ռու­սաս­տան։ Ու­ֆա­յի մէջ ան կը մաս­նակ­ցի ՊՐԻՔՍ-ի, Եւ­րոա­սիոյ տնտե­սա­կան միու­թեան (ԵՏՄ) եւ Շան­հա­յի հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան կազ­մա­կեր­պու­թեան գա­գա­թա­ժո­ղո­վի աշ­խա­տանք­նե­րուն։

ԶՕՐԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ԱՅՑ

​Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արք. Աթէշեան երէկ միօրեայ շփումներ ունեցաւ Ուրֆայի մէջ:
Սուրիայէն խոյս տալով Թուրքիա ապաստանած հայ ընտանիքներուն կարիքները անմիջական ուշադրութեան առարկայ:

ՀՐԱՆՈՅՇ ՅԱԿՈԲԵԱՆ ԵՐԷԿ ՀԻՒՐԸՆԿԱԼԵՑ ՏՔԹ. ՌԱԶՄԻԿ ՓԱՆՈՍԵԱՆԸ

Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րար Հրա­նոյշ Յա­կո­բեան ե­րէկ տե­սակ­ցե­ցաւ Լիզ­պո­նի «Գա­լուստ Կիւլ­պէն­կեան» հիմ­նար­կի հայ­կա­կան հա­մայնք­նե­րու բա­ժան­մուն­քի տնօ­րէն Տքթ. Ռազ­միկ Փա­նո­սեա­նի հետ, որ այս օ­րե­րուն կ՚այ­ցե­լէ Ե­րե­ւան։

ՅՈՎԻԿ ԱԲՐԱՀԱՄԵԱՆ ՎԱՂԸ ՇՓՈՒՄՆԵՐ ՊԻՏԻ ՈՒՆԵՆԱՅ ՄՈՍԿՈՒԱՅԻ ՄԷՋ

Հա­յաս­տա­նի Վար­չա­պետ Յո­վիկ Աբ­րա­հա­մեան վա­ղը Մոս­կուա­յի մէջ պի­տի տե­սակ­ցի Ռու­սաս­տա­նի Վար­չա­պետ Տի­միթ­րի Մետ­վե­տե­ւի հետ՝ քննար­կե­լու հա­մար Եւ­րոա­սիոյ տնտե­սա­կան միու­թեան (ԵՏՄ) շրջա­նակ­նե­րէն ներս հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան վե­րա­բե­րեալ հար­ցեր։

Էջեր