Լրահոս

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՒ ԱՄՆ-Ի ՄԻՋԵՒ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹ

Հա­յաս­տա­նի եւ Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու մի­ջեւ ե­րէկ ստո­րագ­րուե­ցաւ ա­ռեւ­տու­րի եւ ներդ­րում­նե­րու շրջա­նա­կա­յին հա­մա­ձայ­նա­գիր։ Ո­ւա­շինկ­թը­նի մէջ այս փաս­տա­թուղ­թը ստո­րագ­րե­ցին Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան եւ ԱՄՆ-ի Ա­ռեւ­տու­րի ներ­կա­յա­ցու­ցի­չի տե­ղա­կալ Տէն Մու­լան։

ԳՈՒՄԳԱԲՈՒԻ ՄԷՋ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան ե­րէկ հիւ­րըն­կա­լեց ՃՀՓ­-ի կող­մէ ե­րես­փո­խա­նի թեկ­նա­ծու ա­ռա­ջադ­րուած Սե­լի­նա Տո­ղա­նը, որ փու­թա­ցած էր քա­ղա­քա­վա­րա­կան այ­ցե­լու­թիւն մը տա­լու եւ ստա­նա­լու իր օրհ­նու­թիւ­նը։

ՍԵՒԱՆ ՏԷՅԻՐՄԵՆՃԵԱՆԻ ԴԱՍԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆԸ

«Շե­հիր» հա­մալ­սա­րա­նի գրա­կա­նու­թեան բա­ժան­մուն­քը որ­պէս մա­գիստ­րո­սա­կան դա­սըն­թացք այս տա­րեշր­ջա­նին կ՚ա­ւան­դէ «Գրա­կա­նու­թիւն եւ ա­ղէտ» խո­րագ­րեալ դա­սըն­թաց­քը, ո­րուն ա­ռանց­քը կը կազ­մէ Մեծ Ե­ղեռ­նին ըն­կա­լումն ու փո­խան­ցու­մը գրա­կա­նու­թեան մի­ջո­ցով։ Դա­սըն­թաց­քը կը վա­րէ Մեհ­մէտ Ֆա­թիհ Ուս­լու, ո­րու հրա­ւէ­րով ե­րէկ դա­սա­խօ­սեց բա­նա­սէր ու ԺԱ­ՄԱ­ՆԱԿ-ի խմբգիր Սե­ւան Տէ­յիր­մեն­ճեան՝ նիւթ ու­նե­նա­լով Յա­կոբ Օ­շա­կա­նին գրա­կա­նու­թիւ­նը։

TANAP-Ի ՀԱՄԱՐ ՍՊԱՍՈՒՄ

Ան­գա­րա­յի մօտ Ատր­պէյ­ճա­նի դես­պան Ֆա­իք Պա­ղը­րով յայ­տա­րա­րեց, թէ TANAP-ի շրջագ­ծով 2018 թուա­կա­նին Ատր­պէյ­ճա­նի «Շահ­տե­նիզ 2» հան­քի ա­ռա­ջին կա­զը Թուր­քիոյ վրա­յով պի­տի հո­սի դէ­պի Եւ­րո­պա։ «Մի­լլի­յէթ» օ­րա­թեր­թին տուած հար­ցազ­րոյ­ցին մէջ դես­պա­նը շեշ­տած է, որ TANAP կը հան­դի­սա­նայ Թուր­քիոյ եւ Ատր­պէյ­ճա­նի ռազ­մա­վա­րա­կան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան ար­դիւն­քը։

ԽՈՐ ԹԱԽԻԾ ԵՒ ՅՈՅՍԻ ՇՈՂ

Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահն ու Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը Ուաշինկթընի մէջ այցելեցին Հոլոքոստի թանգարան եւ ԱՄՆ-ի գոնկրէսի գրադարան:
Սերժ Սարգսեան. «Մարդկութեան դէմ կատարուած ոճիրներուն ձօնուած թանգարանները ո՛չ միայն զոհերուն յարգանքի տուրք մատուցելու համար են, ո՛չ միայն վերապրածներու յիշողութիւններու խտացեալ ամփոփումներն են, այլ նաեւ յստակ պատգամ են ներկայ եւ ապագայ սերունդներուն, որպէսզի միշտ վառ պահեն անցեալի դառն յիշողութիւնները՝ դասեր քաղելու համար անոնցմէ եւ անոնց սերունդէ սերունդ փոխանցման համար»:

ԼԻՒՔՍԵՄՊՈՒՐԿԻ ԿՈՂՄԷ ԲԱՆԱՁԵՒ

Լիւք­սեմ­պուր­կի խորհր­դա­րա­նը ե­րէկ ըն­դու­նեց բա­նա­ձեւ մը, ո­րով իւ­րա­ցուց ցե­ղաս­պա­նու­թեան վե­րա­բե­րեալ հա­յոց տե­սա­կէտ­նե­րը։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, նա­խա­գի­ծը խորհր­դա­րան ներ­կա­յա­ցուած էր երկ­րի ընդ­դի­մա­դիր Քրիս­տո­նեայ  սո­ցիալ-ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան կու­սակ­ցու­թեան ե­րես­փո­խան­նե­րէն Լո­րէն Մո­զա­րի կող­մէ։vv

ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ԹԷՔԿԷՕԶԵԱՆԻ ԹՐՔԵՐԷՆԻ ԹԱՆՐԳՄԱՆՈՒԱԾ «ՓԱԽՉՈՂ ՔԱՂԱՔ» ՎԷՊԸ ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԹԵԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅ՝ ԻՍԹԱՆՊՈՒԼԻ ԳՐԱԿԱՆ ՓԱՌԱՏՕՆԻՆ ՇՐՋԱԳԾՈՎ

Ահ­մէտ Համ­տի Թան­փը­նա­րի ա­նու­նը կրող Իս­թան­պու­լի գրա­կան փա­ռա­տօ­նը այս տա­րի կը կա­յա­նայ 4-8 Մա­յիս թուա­կան­նե­րուն մի­ջեւ՝ «Քա­ղաք եւ սահ­ման­ներ» կար­գա­խօ­սով։ Ի շարս բազ­մա­թիւ գրող­նե­րու, այս տա­րի փա­ռա­տօ­նին կը մաս­նակ­ցի նաեւ Ե­րե­ւա­նէն Յով­հան­նէս Թէք­կէօ­զեան, ո­րու «Փախ­չող քա­ղաք» վէ­պը թրքե­րէ­նով ալ տպագրուած էր «Այ­րըն­թը» հրա­տա­րակ­չա­տու­նէն, ԺԱՄԱՆԱԿ-ի խմբագիր Սե­ւան Տէ­յիր­մեն­ճեա­նի թարգ­մա­նու­թեամբ։

ՆԱԽԱՐԱՐ ՎՈԼՔԱՆ ՊՈԶՔԸՐԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹԵԱՄԲ ՆԱԽԱՃԱՇ՝ ՍԿԻՒՏԱՐԻ ՄԷՋ

Եւ­րո­պա­կան միու­թեան գծով նա­խա­րար Վոլ­քան Պոզ­քըր, որ ԱՔ կու­սակ­ցու­թեան կող­մէ ա­ռա­ջադ­րուած է ե­րես­փո­խա­նու­թեան թեկ­նա­ծու, յա­ռա­ջի­կայ խորհրդա­րա­նա­կան ընտ­րու­թիւն­նե­րուն ըն­դա­ռաջ ե­րէկ ա­ռա­ւօտ Սկիւ­տա­րի շրջա­նի փոք­րա­մաս­նու­թեանց ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն հետ հա­մախմ­բուե­ցաւ նա­խա­ճա­շի սե­ղան­նե­րու շուրջ։ Սկիւ­տա­րի քա­ղա­քա­պե­տու­թեան զբօ­սա­րա­նին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ այս նա­խա­ճա­շը, ո­րուն ներ­կայ գտնուե­ցան ԱՔ կու­սակ­ցու­թեան Սկիւ­տա­րի մաս­նա­ճիւ­ղի ղե­կա­վար Հա­լիտ Հը­զըր եւ նոյն մաս­նա­ճիւ­ղի փոք­րա­մաս­նու­թեանց գծով պա­տաս­խա­նա­տու Նուր­ճան Ալ­թըն։

Էջեր