Լրահոս

«ՊԱՔՈՒ Ի ԳՈՐԾ ԿԸ ԴՆԷ ՎՍՏԱՀՈՒԹԵԱՆ ՁԵՒԱՒՈՐՄԱՆ ՄԵՐԺՄԱՆ ՈՒՂՂԵԱԼ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ ՄԸ»

Հա­յաս­տա­նի Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար Սէյ­րան Օ­հա­նեան յայ­տա­րա­րեց, որ Ատր­պէյ­ճան ի գործ կը դնէ վստա­հու­թեան ձե­ւա­ւո­րու­մը մերժ­ման քա­ղա­քա­կա­նու­թիւն։ «Ա­զա­տու­թիւն» ռա­տիօ­կա­յա­նի հա­ղոր­դում­նե­րով, Սէյ­րան Օ­հա­նեան դի­տել տուաւ, թէ խա­թա­րե­լով բա­նակ­ցա­յին խա­ղաղ կար­գա­ւոր­ման գոր­ծըն­թա­ցը՝ Ատր­պէյ­ճան դար­ձեալ գոր­ծի կը դնէ ռազ­մա­տենչ հռե­տո­րա­բա­նու­թիւ­նը, սպա­ռա­զի­նու­թիւն­նե­րու մրցա­վազ­քը եւ կող­մե­րու մի­ջեւ վստա­հու­թեան մթնո­լոր­տի ձե­ւա­ւոր­ման դրու­թիւն­նե­րը մեր­ժե­լու ուղ­ղեալ քա­ղա­քա­կա­նու­թիւ­նը։

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՍՓԻՒՌՔԻ ՆԱԽԱՐԱՐ ՀՐԱՆՈՅՇ ՅԱԿՈԲԵԱՆԻ ԲԱԶՄԱԿՈՂՄԱՆԻ ՇՓՈՒՄՆԵՐԸ՝ ԱՒՍՏՐԱԼԻՈՅ ՄԷՋ

Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րար Հրա­նոյշ Յա­կո­բեան վեր­ջին օ­րե­րուն բազ­մա­կող­մա­նի շփում­ներ ու­նե­ցաւ Աւստ­րա­լիոյ մէջ։ Իր այ­ցե­լու­թիւ­նը մեծ խան­դա­վա­ռու­թիւն ստեղ­ծեց Աւստ­րա­լիոյ հա­յու­թեան մօտ։

ԽՈՐԱԹԱՓԱՆՑ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

«Հետազօտութեան 100 տարի» խորագրեալ գիտաժողովը երէկ շարունակուեցաւ Փարիզի Հրէից ողջակիզման թանգարանին մէջ:
«Ժամանակ-տարածութիւն, ցեղասպանութեան գործընթացին հանգրուանները» խորագրեալ նիստին առընթեր, խօսուեցաւ նաեւ վկայութիւններու շուրջ:

ՅԱՂԹԱՀԱՐԵԼ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԸ

Մեսուտ Թուֆանի եւ Զաւէն Խաչիկեանի գործերը կը ցուցադրուին Ֆրանսական մշակոյթի կեդրոնին մէջ։
Կարսի, Կիւմրիի եւ պատմական Անիի նկարահանումներուն փայլուն արդիւնքը կը գործէ խոր տպաւորութիւն ցուցահանդէսի բոլոր այցելուներուն վրայ - Ձեռնարկը բացուեցաւ Աւագ հիւպատոս Միւրիէլ Տոմենաքի խօսքով։

ԷՐՏՈՂԱՆԻ ԵՒ ՕՊԱՄԱՅԻ ՄԻՋԵՒ ԿԱՐԵՒՈՐ ՀԵՌԱԽՕՍԱԶՐՈՅՑ ՄԸ

Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղան ե­րէկ հե­ռա­խօ­սազ­րոյց մը ու­նե­ցաւ Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու Նա­խա­գահ Պա­րաք Օ­պա­մա­յի հետ։ Կը հա­ղոր­դուի, որ եր­կու նա­խա­գահ­նե­րը անդ­րա­դար­ձան «Ի­րաք-Շա­մի իս­լա­մա­կան պե­տու­թիւն» ա­հա­բեկ­չա­կան խմբա­ւոր­ման դէմ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան ըն­թաց­քին։

ԵՐԵՒԱՆ Կ՚ՈՂՋՈՒՆԷ ՓԵՔԻՆԻ ՄԵՏԱՔՍԻ ՄԵԾ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՄԱՍԻՆ ՄՇԱԿԱԾ ԾՐԱԳԻՐԸ

Պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րով, Սերժ Սարգ­սեան ե­րէ­կուան հան­դի­պում­նե­րուն ըն­թաց­քին շեշ­տեց, որ Հա­յաս­տան Չի­նաս­տա­նի հետ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը կը դի­տար­կէ որ­պէս իր ար­տա­քին քա­ղա­քա­կա­նու­թեան կա­րե­ւոր ա­ռաջ­նա­հեր­թու­թիւն­նե­րէն մին։

«ՎԱՐՉԱՊԵՏՆԵՐՈՒ ԱԿՈՒՄԲ»

Հա­յաս­տա­նի Վար­չա­պետ Յո­վիկ Աբ­րա­հա­մեան ե­րէկ հա­մախմ­բեց երկ­րի շարք մը նախ­կին վար­չա­պետ­նե­րը։ Պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րով, «Վար­չա­պետ­նե­րու ա­կումբ» կո­չուած այս հա­ւա­քոյ­թը ա­ռա­ջի­նը ե­ղաւ իր նման­նե­րու շար­քին։

ԷՐՏՈՂԱՆԻ ԵՒ ՕՊԱՄԱՅԻ ՄԻՋԵՒ ԿԱՐԵՒՈՐ ՀԵՌԱԽՕՍԱԶՐՈՅՑ ՄԸ

Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղան ե­րէկ հե­ռա­խօ­սազ­րոյց մը ու­նե­ցաւ Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու Նա­խա­գահ Պա­րաք Օ­պա­մա­յի հետ։ Կը հա­ղոր­դուի, որ եր­կու նա­խա­գահ­նե­րը անդ­րա­դար­ձան «Ի­րաք-Շա­մի իս­լա­մա­կան պե­տու­թիւն» ա­հա­բեկ­չա­կան խմբա­ւոր­ման դէմ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան ըն­թաց­քին։

Էջեր