Լրահոս

ՀԱՅԱՍՏԱՆ ՊԱՐՏՈՒԱԾ

«Եւ­րօ 2016»ի ո­րա­կա­ւոր­ման փու­լի շըր-ջագ­ծով, ե­րէկ ե­րե­կո­յեան, Հա­յաս­տա­նի ֆութ­պո­լի ազ­գա­յին հա­ւա­քա­կա­նը հա­կա­ռա­կորդ մար­զա­դաշ­տի վրայ հան­դի­պում մը ու­նե­ցաւ Սեր­պիոյ հետ։ Ար­տագ­նայ խա­ղի ար­դիւն­քին հայ­կա­կան ընտ­րա­նին 2-0 զի­ջեց իր մրցակ­ցին։

ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ

Ե­րէկ, Ար­փի­նէ Յով­հան­նի­սեան նշա­նա­կուե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի ար­դա­րա­դա­տու­թեան նա­խա­րար։ Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան այս նշա­նա­կու­մը կա­տա­րեց երկ­րի Սահ­մա­նադ­րու­թեան 55-րդ յօ­դուա­ծի չոր­րորդ կէ­տի տրա­մադ­րու­թիւն­նե­րուն հի­ման վրայ։

ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ԱՅՑԵԼԵՑ ՅՈՒՆԱՍՏԱՆ

Մե­ծի Տանն Կի­լի­կիոյ Տ. Տ. Ա­րամ Ա. Կա­թո­ղի­կո­սը 2-3 Սեպ­տեմ­բեր թուա­կան­նե­րուն մի­ջեւ Յու­նաս­տա­նի մայ­րա­քա­ղա­քը՝ Ա­թէն­քի մէջ մաս­նակ­ցե­ցաւ «Քրիս­տո­նեայ-իս­լամ խա­ղաղ հա­մա­գո­յակ­ցու­թիւ­նը Մի­ջին Ա­րե­ւել­քէ ներս» խո­րագ­րեալ հա­մա­գու­մա­րի բաց­ման նիս­տին։ Այս առ­թիւ ան ար­տա­սա­նեց նաեւ իր խօս­քը։

ՊՈԼՍԱՀԱՅ ՄՇԱԿՈՅԹԻ ՕՐԵՐ՝ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԷՋ

Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ 24 Սեպ­տեմ­բե­րին տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ Հա­մա­հայ­կա­կան մշա­կու­թա­յին փա­ռա­տօ­նի բա­ցու­մը։ Փա­ռա­տօ­նը պի­տի շա­րու­նա­կուի մին­չեւ Սեպ­տեմ­բե­րի 27-ը եւ նուի­րուած պի­տի ըլ­լայ Մեծ ե­ղեռ­նի 100-ա­մեա­կին։

ՖՐԱՆՍԱՅԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔԸ Կ՚ԸՆԴԱՌԱՋԷ ՇԱՐԼ ԱԶՆԱՒՈՒՐԻ ԿՈՉԻՆ

Ֆրան­սա­յի հայ­կա­կան կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րը հա­մա­կար­գող խոր­հուր­դը կը միա­նայ ա­նուա­նի ա­րուես­տա­գէտ ու Պեռ­նի մօտ Հա­յաս­տա­նի դես­պան Շարլ Ազ­նա­ւու­րի այն կո­չին, որ կը վե­րա­բե­րէր Եւ­րո­պա ժա­մա­նող գաղ­թա­կան­նե­րը Ֆրան­սա­յի հե­ռա­ւոր գիւ­ղե­րուն եւ քա­ղաք­նե­րուն մէջ ըն­դու­նե­լու։

Հալէպի Հայկական Վարժարանները Սեպտեմբերի 15-ին Պիտի Սկսին 2015-2016 Ուսումնական Տարեշրջանին

Բե­րիոյ Հա­յոց Թե­մի Ազ­գա­յին վար­չու­թիւ­նը կը յայ­տա­րա­րէ, որ Բե­րիոյ Հա­յոց Թե­մի ազ­գա­յին վար­ժա­րան­նե­րը, հա­մա­ձայն կրթու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան հա­մա­պա­տաս­խան ո­րո­շում­նե­րուն, 2015-2016 ու­սում­նա­կան տա­րեշր­ջա­նին պի­տի սկսին Սեպ­տեմ­բե­րի 15-ին:

Հայ Գրքարուեստի Աւանդոյթները Պիտի Ներկայացուին ԱՄՆ-Ի Գոնկրէսի Գրադարանի Փառատօնին Ընթացքին

Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու գոնկ­րէ­սի գրա­դա­րա­նի հայ­կա­կան բաժ­նի ղե­կա­վար Լե­ւոն Աւ­տո­յեան կը ներ­կա­յաց­նէ հայ գրքա­րուես­տի ա­ւան­դոյթ­նե­րը գրա­դա­րա­նի փա­ռա­տօ­նի ըն­թաց­քին: «Ար­մէնփ­րէս» կը տե­ղե­կանց­նէ վկա­յա­կո­չե­լով Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու գոնկ­րէ­սի գրա­դա­րա­նի պաշ­տօ­նա­կան կայ­քէ­ջը, Աւ­տո­յեան «Ճա­նա­չել զի­մաս­տու­թիւն եւ զխրատ» խո­րա­գրով դա­սա­խօ­սու­թիւ­ն մը պի­տի ներ­կա­յաց­նէ:

ՆԻԺԵՐԻԱՑԻՆԵՐ ՊԱՐՏԱԴՐԱԲԱՐ ԼՔԵՑԻՆ ԻՐԵՆՑ ԲՆԱԿԱՐԱՆՆԵՐԸ

«Պո­քօ Հա­րամ» զի­նեալ­նե­րու կա­տա­րած բռնու­թիւն­նե­րու պատ­ճա­ռով Նի­ժե­րիոյ հիւ­սիս-ա­րե­ւե­լեան շրջա­նէն շուրջ 2 մի­լիոն հո­գի հար­կադ­րո­ւած է լքել ի­րենց տու­նե­րը: «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­մա­ձայն, այս մա­սին յայ­տա­րա­րած են Գաղ­թա­կան­նե­րու մի­ջազ­գա­յին կազ­մա­կեր­պու­թե­նէն։

Եգիպտացի միլիառատէրը կ՚ուզէ կղզի մը գնել փախստականները տեղաւորելու համար

Ե­գիպ­տա­ցի մի­լիա­ռա­տէր Նա­կիպ Սա­վի­րիս դի­մած Է Ի­տա­լիոյ եւ Յու­նաս­տա­նի իշ­խա­նու­թիւն­նե­րուն այն ա­ռա­ջար­կով, թէ կ՚ու­զէ ա­նոնց­մէ գնել կղզի մը, որ­պէս­զի զայն յատ­կաց­նէ փախս­տա­կան­նե­րուն։

ԲՆԱԿԱՆ ՕՐԷՆՔԸ

 ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Մարդ կը մաս­նակ­ցի ի­մաս­տու­թեան եւ բա­րու­թեան Ա­րար­չին, որ կու տայ ա­նոր իր ա­րարք­նե­րուն տի­րա­պե­տե­լու եւ ինք­զինք կա­ռա­վա­րե­լու կա­րո­ղու­թիւ­նը, ճշմար­տու­թեան եւ բա­րիին հաս­նե­լու հա­մար։

Էջեր