Լրահոս

ՆԱԽԱԳԱՀ ՍԵՐԺ ՍԱՐԳՍԵԱՆ Կ՚ԱՅՑԵԼԷ ՉԻՆԱՍՏԱՆ

Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան այ­սօր պե­տա­կան այ­ցե­լու­թեամբ կը մեկ­նի Փե­քին, ուր կը հիւ­րըն­կա­լուի Չի­նաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սի Ծին­փի­նի կող­մէ։ Հա­յաս­տան-Չի­նաս­տան բարձր մա­կար­դա­կի բա­նակ­ցու­թիւն­ներ տե­ղի կ՚ու­նե­նան Փե­քի­նի մէջ, ուր նա­խա­տե­սուած է նաեւ եր­կու եր­կիր­նե­րու մի­ջեւ շարք մը ո­լորտ­նե­րէ ներս հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան ամ­րապնդ­ման ու զար­գաց­ման ուղ­ղեալ փաս­տա­թուղ­թե­րու ստո­րագր­ման ա­րա­րո­ղու­թիւն։

ՀԱԼԷՊԻ ՄԷՋ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ԱՆԳԱՄ ՀԱՅ ՄԸ ԶՈՀՈՒԱԾ

Հա­լէ­պի մէջ վեր­ջին օ­րե­րուն սաստ­կա­ցած են բռնու­թիւն­նե­րը։ Քա­ղա­քի քա­նի մը շրջան­նե­րէն ներս ապրուած ա­հա­ւոր ռմբա­կո­ծում­նե­րը հեր­թա­կան ան­գամ ու­նե­ցած են ա­ղի­տա­լի հե­տե­ւանք­ներ։ Այս պայ­ման­նե­րուն ներ­քեւ, ե­րէ­կուան դէպ­քե­րուն հայ մըն ալ զոհ գնաց Հա­լէ­պի մէջ։

ՀԲԸՄ-Ի 88-ՐԴ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԻՆ ԾՐԱԳԻՐԸ ՊԻՏԻ ԸՆԴԳՐԿԷ ԶՐՈՅՑՆԵՐՈՒ ՇԱՐՔ ՄԸ

Հայ­կա­կան բա­րե­գոր­ծա­կան ընդ­հա­նուր միու­թեան (ՀԲԸՄ) 88-րդ ընդ­հա­նուր ժո­ղո­վի նա­խա­պատ­րաս­տա­կան աշ­խա­տանք­նե­րը հա­սած են վեր­ջին փու­լին։ Հա­յաս­տա­նի մէջ 27 Մարտ-6 Ապ­րիլ թուա­կան­նե­րուն պի­տի գու­մա­րուի ՀԲԸՄ-ի ընդ­հա­նուր ժո­ղո­վը, ո­րու ծրա­գի­րը ըն­թա­ցիկ քննար­կում­նե­րուն ա­ռըն­թեր պի­տի ընդգր­կէ եր­կու կա­րե­ւոր ձեռ­նարկ։

ՄԱՐՍԷՅԼԻ ՄԷՋ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍ

 Մար­սէյ­լի մէջ այս օ­րե­րուն տե­ղի կ՚ու­նե­նայ 2015-ի տա­րե­լի­ցին ձօ­նուած ցու­ցա­հան­դէս մը։ Հա­րիւ­րա­մեա­կի ո­գե­կո­չում­նե­րուն ծի­րէն ներս  կազ­մա­կեր­պուած ցու­ցա­հան­դէ­սին հո­վա­նա­ւոր­ներն են Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րար Հրա­նոյշ Յա­կո­բեան եւ Մար­սէ­յլի մօտ Հա­յաս­տա­նի ա­ւագ հիւ­պա­տոս Վար­դան Սրմա­քէշ։

ՔՈՒԷՅԹԻ ՎԱՐՉԱՊԵՏԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆ Կ՚ԱՅՑԵԼԷ

Քուէյ­թի Վար­չա­պետ Շէյխ Ճա­պէր Էլ Մու­պա­րէք Էլ Հա­միտ Էլ Սա­պահ կը պատ­րաս­տուի այ­ցե­լել Ե­րե­ւան։ Ան ե­րէկ հան­դի­պում մը ու­նե­ցաւ Քուէյ­թի մօտ Հա­յաս­տա­նի դես­պան Ֆա­տէյ Չար­չօղ­լեա­նի հետ։

Քեսապը Մէկ Տարի Անց եւ Այսօր

2014-ի Մարտ 21-ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 5-ին քե­սապ­ցի­նե­րը արթն­ցան կրա­կոց­նե­րու եւ պայ­թում­նե­րու ձայ­նե­րէն: Սահ­մա­նէն տե­ղա­ցող հրթի­ռա­կո­ծու­մը եւ կրա­կոց­նե­րու տա­րա­փը խու­ճա­պի մատ­նեց քե­սապ­ցի­նե­րը։

Էջեր