Օրակարգի նիւթերը

Միասնական մաղթանք

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

​Թրքա­հա­յու­թեան ու­շադ­րու­թիւ­նը այ­սօր կեդ­րո­նա­ցած է Կե­սա­րիոյ Ս. Գրի­գոր Լու­սա­ւո­րիչ ե­կե­ղեց­ւոյ վրայ։ Պատ­մա­կան այս սրբա­վայ­րը կը մագ­նի­սաց­նէ մեր ամ­բողջ հա­ւա­տա­ցեալ­նե­րուն հե­տաքրք­րու­թիւ­նը, ո­րով­հե­տեւ ան այ­սօր կը հիւ­րըն­կա­լէ Մեր­ձա­ւոր Ա­րե­ւել­քի ող­բեր­գու­թիւն­նե­րէն խոյս տա­լով Թուր­քիոյ մէջ ա­պաս­տան գտած հայ գաղ­թա­կան­նե­րը։

ՍՊԱՍՈՒՄՆԵՐՈՒ ՇՐՋԱՆ

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Գումգաբուի մէջ կազմակերպուած Ս. Ծննդեան ընդունելութեան ընթացքին արծարծուած հարցերը - 2:
Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արք. Աթէշեան կանգ առաւ առկախեալ ընտրութեան խնդրին վրայ:
«ԱՆԹԻԼԻԱՍԻ ԲԱՑԱԾ ԴԱՏԸ ԴԱՐՁԱԾ Է ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՀԱՐՑ ՄԸ»

ՏԱՐԵՄՈՒՏԻ ՕՐԱԿԱՐԳԸ

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Գումգաբուի մէջ կազմակերպուած Ս. Ծննդեան ընդունելութեան ընթացքին արծարծուած հարցերը - 1:
Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արք. Աթէշեան մանրամասնեց իր մօտեցումները թրքահայ կեանքի առաջնահերթ խնդիրներուն շուրջ՝ միշտ շեշտադրելով միասնականութեան ոգիին անհրաժեշտութիւնը:

Այս նորը…

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Ան­ցեալ տա­րե­մու­տին օ­րա­կար­գի կի­զա­կէ­տին էին հայ-թրքա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը։ Ցե­ղաս­պա­նու­թեան հար­ցը մնա­ցեալ ա­մէն ին­չը երկ­րոր­դա­կան հար­թու­թեան վրայ մղեց. Թուր­քիա եւ Հա­յաս­տան ան­ցան մեծ մրցակ­ցու­թեան մը բո­վով։

Ազնիւ մղումը

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Թրքա­հայ հա­մայն­քի մա­նա­ւա՛նդ Հան­րա­պե­տա­կան շրջա­նի տա­րեգ­րու­թիւն­նե­րը կրնան հա­մա­րուիլ, կարճ խօս­քով, զօ­րակ­ցու­թեան պատ­մու­թիւն մը։ Ազ­նիւ մղու­մի մը դրսե­ւո­րում­նե­րը պայ­մա­նա­ւո­րած են մեր հա­ւա­քա­կա­նու­թեան յա­րա­տե­ւու­թիւ­նը։ Վիթ­խա­րի ժա­ռան­գու­թիւն մը կեն­սու­նակ պա­հե­լու ձգտու­մը գործ­նա­կան գետ­նի վրայ միշտ բիւ­րե­ղա­ցած է օ­րի­նա­կե­լի զօ­րակ­ցու­թիւ­նով, հա­ւա­քա­կան ճի­գով մը։

Ուշագրաւ ելոյթ

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

​Սերժ Սարգ­սեան ե­րէկ ու­նե­ցաւ ու­շագ­րաւ ու շատ կա­րե­ւոր ե­լոյթ մը։ Հա­զիւ եր­կու օր ա­ռաջ Պեռ­նի մէջ Իլ­համ Ա­լիե­ւի հետ տե­սակ­ցե­լէ վերջ ան ան­ցած էր Մոս­կուա՝ մաս­նակ­ցե­լու հա­մար Հա­ւա­քա­կան անվ­տան­գու­թեան պայ­մա­նագ­րի կազ­մա­կեր­պու­թեան (ՀԱՊԿ) գա­գա­թա­ժո­ղո­վին։

Ասուլիս​ - Գ -

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

​Ան­թի­լիա­սի կող­մէ Իս­թան­պու­լի մէջ կազ­մա­կեր­պուած մամ­լոյ ա­սու­լի­սին վե­րա­բե­րեալ մեր խորհր­դա­ծու­թիւն­նե­րուն շար­քը այ­սօր կը հաս­նի իր ա­ւար­տին։ Սի­սի եր­բեմ­նի Մայր տա­ճա­րի եւ յա­րա­կից կա­թո­ղի­կո­սա­րա­նի սե­փա­կա­նու­թեան ի­րա­ւուն­քը վե­րա­ձեռք­բե­րե­լու նպա­տա­կին ուղ­ղեալ այս դա­տա­կան նա­խա­ձեռ­նու­թեան շրջագծով, դժբախ­տա­բար, ա­ռա­ջին իսկ օ­րէն կա­րե­լի չէ ե­ղած հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան եւ զօ­րակ­ցու­թեան մթնո­լորտ մը ձե­ւա­ւո­րել Ան­թի­լիա­սի եւ Պոլ­սոյ Պատ­րիար­քա­կան Ա­թո­ռին մի­ջեւ։

Ասուլիս - Բ -

​Ան­թի­լիա­սի աղ­բիւր­նե­րը Մե­ծի Տանն Կի­լի­կիոյ Կա­թո­ղի­կո­սու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ Իս­թան­պու­լի մէջ ան­ցեալ շա­բաթ կազ­մա­կեր­պուած մամ­լոյ ա­սու­լի­սին շուրջ մա­տու­ցած են հե­տաքրք­րա­կան տուեալ­ներ։ Սի­սի եր­բեմ­նի մայր տա­ճա­րի եւ յա­րա­կից կա­թո­ղի­կո­սա­րա­նի սե­փա­կա­նու­թեան ի­րա­ւուն­քը վե­րա­ձեռք­բե­րե­լու նպա­տա­կով Թուր­քիոյ Սահ­մա­նադ­րա­կան ա­տեա­նին մօտ բա­ցուած դա­տին ա­ռըն­չու­թեամբ կազ­մա­կեր­պուած է այս ա­սու­լի­սը։

Ասուլիս - Ա -

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Մե­ծի Տանն Կի­լի­կիոյ Կա­թո­ղի­կո­սու­թեան աղ­բիւր­նե­րը շա­բա­թա­վեր­ջին պաշ­տօ­նա­պէս տե­ղե­կա­ցու­ցին, թէ 9 Դեկ­տեմ­բեր 2015, Չո­րեք­շաբ­թի, իր եր­կու միա­բան­նե­րը՝ Տ. Յու­սիկ Ծ. Վրդ. Մար­տի­րո­սեան եւ Տ. Պետ­րոս Վրդ. Մա­նուէ­լեան Իս­թան­պուլ գա­լով մամ­լոյ ա­սու­լիս մը սար­քած են Կա­լա­թա­սա­րա­յի «Ճե­զա­յիր» հա­մա­լի­րին մէջ։

Խօսք հրաժեշտի առ բանաստեղծ ու կրթական մշակ Զարեհ Խրախունի

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

​Պոլ­սա­հա­յու­թիւ­նը հրա­ժեշտ կու տայ բա­նաս­տեղծ Զա­րեհ Խրա­խու­նիին, ո­րու Ազ­գա­յին յու­ղար­կա­ւո­րու­թեան կար­գը վա­ղը տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ Պէ­յօղ­լուի մէջ։ Մեր ամ­լա­ցած մշա­կու­թա­յին կեան­քի պայ­ման­նե­րով ան­փո­խա­րի­նե­լի է այս կո­րուս­տը։

Էջեր