Օրակարգի նիւթերը

Պունտեստակի բանաձեւը կամ հայ-թրքական առկայ փակուղիին մէջ յուսահատ հեռանկարներ

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

​Պուն­տես­տա­կի մօտ այ­սօր օ­րա­կար­գի վրայ է հայ­կա­կան հար­ցը։ Գեր­մա­նիոյ խորհր­դա­րա­նը կը քուէար­կէ բա­նա­ձե­ւի մը հա­մար, ո­րու ըն­դուն­ման պա­րա­գա­յին այդ եր­կի­րը իւ­րա­ցու­ցած պի­տի ըլ­լայ այն մօ­տե­ցու­մը, թէ 1915-ի դէպ­քե­րը կը հա­մա­րուին ցե­ղաս­պա­նու­թիւն։

Կարեւոր ձեռքբերում

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Գա­րա­կէօ­զեան Տան յա­րա­կից կա­ռու­ցուած երկ­նա­քե­րը խորհր­դան­շա­կան կո­թող մըն է՝ Թուր­քիոյ ոչ-իս­լամ փոք­րա­մաս­նա­կան հա­մայնք­նե­րուն հա­մար վեր­ջին տա­րի­նե­րուն կա­տա­րուած բա­րե­փո­խում­նե­րուն տե­սա­կէ­տէ՝ որ­պէս շօ­շա­փե­լի ար­դիւնք։

ՓՐԿՈՒԻԼ ՓԱԿՈՒՂԻԷՆ…

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Թրքահայ սանուց միութիւններու, ակումբներու եւ հայրենակցական միութիւններու առկայ խնդիրները յաղթահարելու որոնումները ունին կենսական նշանակութիւն։
Մտայնութեան եղափոխութեան մը զուգահեռ՝ պէտք է դադրիլ անցեալը կարօտնալէ եւ հրաժարիլ երիտասարդները մեղադրելէ, որպէսզի համայնքի ընկերամշակութային կեանքէն ներս ծնունդ առնէ նոր շարժում մը, ծնունդ տրուի աշխուժութեան։ Համատեղ ձեռնարկներու կազմակերպումը կրնայ ճանապարհ դառնալ առկայ լճացումէն դուրս գալու համար։

Տարուան մը հաշուեկշիռը - Բ

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

«Քամփ Ար­մէն»ի սե­փա­կա­նու­թեան ի­րա­ւուն­քին Կէ­տիկ­փա­շա­յի Հայ Ա­ւե­տա­րա­նա­կան ե­կե­ղեց­ւոյ վե­րա­դար­ձուի­լը հիմ­նա­կան շօ­շա­փե­լի ար­դիւնքն է շուրջ մէկ տա­րուան այս աղմ­կա­լի գոր­ծըն­թա­ցին մէջ։ Սա ե­ղաւ կա­ռա­վա­րու­թեան մի­ջամ­տու­թեամբ։ Ա­նոնք, ո­րոնք քիչ թէ շատ ծա­նօթ են ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րուն, կը գի­տակ­ցին՝ թէ ե­րես­փո­խան Մար­գար Է­սաեան ու­նե­ցած է կա­րե­ւոր դե­րա­կա­տա­րու­թիւն մը։

Տարուան մը հաշուեկշիռը - Ա

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Այս սիւ­նա­կին մէջ ե­րէկ անդ­րա­դար­ձած էինք Ֆէ­րի­գիւ­ղի «Շի­րի­նօղ­լու» սրա­հի եր­դի­քին տակ նա­խըն­թաց ե­րե­կո­յեան կազ­մա­կեր­պուած «Քամփ Ար­մէն»ի վե­րա­բե­րեալ քննարկ­ման։ Շուրջ մէկ տա­րուան ո­դի­սա­կա­նի մը շրջա­դար­ձա­յին կէ­տե­րէն մին էր այդ հա­ւա­քոյ­թը։ Ար­դա­րեւ, «Քամփ Ար­մէն»ի հար­ցը ա­ռա­ջին ան­գամ հա­մայն­քա­յին եր­դի­քի մը տակ ար­ծար­ծուե­ցաւ, բնա­կա­նա­բար, վեր­ջա­պէս...

ՈՒ ՎԵՐՋԱՊԷՍ ՏՈՒՆԴԱՐՁ

Ա­ՐԱ ԳՕ­ՉՈՒ­ՆԵԱՆ

Ամիսներ տեւած աղմկալի գործընթացէ մը վերջ, «Քամփ Արմէն»ի խնդիրը երէկ երեկոյեան առաջին անգամ քննարկուեցաւ համայնքային երդիքի մը տակ:
Ֆէրիգիւղի «Նազար Շիրինօղլու» սրահին մէջ խորհրդակցութիւն մը տեղի ունեցաւ՝ ապագայի համար մշակուելիք ծրագիրներու հեռանկարներով:

Օրմանեան եւ Սարաֆեան

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

​Օր­մա­նեան Պատ­րիար­քին ար­ձա­նը ե­րէկ բա­ցուե­ցաւ հա­մեստ ա­րա­րո­ղու­թիւ­նով մը։ Հա­զիւ քա­նի մը տաս­նեակ ե­րախ­տա­ւոր­ներ ներ­կա­յու­թիւն բե­րին հա­ւա­քոյ­թին։ Ընդ­հան­րա­պէս, նման ա­ռիթ­նե­րով կ՚օգ­տա­գոր­ծուի այն բա­նա­ձե­ւու­մը, թէ ար­ձա­նը կու գայ ան­մա­հաց­նել են­թա­կա­յին յի­շա­տա­կը։ Բնա­կա­նա­բար, այս պա­րա­գա­յին կա­րե­լի չէ օգ­տա­գոր­ծել այդ բա­նա­ձե­ւու­մը։ Ար­դա­րեւ, Օր­մա­նեան ար­դէն ան­մահ մըն է եւ իր ար­ձանն ալ, գու­ցէ, հա­մա­րուի ան­մա­հի մը կո­թո­ղը։

ՀԱՐՑԱԿԱՆՆԵՐ ԵՒ ՍՊԱՍՈՒՄ

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսի ներկայացուցիչ յայտնի իրաւաբանը մասնաւոր հարցազրոյց մը տուաւ ԺԱՄԱՆԱԿ օրաթերթին:
Պետական լրջագոյն վերաբերմունք:
Անթիլիասի կողմէ սիսի երբեմնի կաթողիկոսարանի տարածքին սեփականութեան իրաւունքը վերաձեռքբերելու համար բացուած դատին շրջագծով՝ սահմանադրական ատեանը հարցը յանձնած Է Արդարադատութեան նախարարութեան նկատառման:
Ըստ փաստաբան Ճէմ Սոֆուօղլուի, մինչեւ աշուն կրնայ արձակուիլ վճիռը: Չի բացառուիր, որ բարձրագոյն դատարանը յարմար նկատէ առաջին օղակներէն սկսեալ այս թղթածրարին քննարկումը:

Խաչանեան

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

​Պէ­յօղ­լուի մէջ շա­բա­թա­վեր­ջին պա­տա­հած ա­հա­բեկ­չու­թեան հե­տե­ւան­քով վի­րա­ւո­րուած­նե­րու շար­քին կը գտնուի մեր հա­մայն­քէն Օք­սէն Խա­չա­նեան։

Պարզաբանումներ՝ VADİP-ի դռնփակ ժողովին մասին

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

​ԺԱ­ՄԱ­ՆԱԿ օ­րա­թեր­թը ե­րէկ փայ­լա­տա­կեց «Մար­մա­րա» օ­րա­թեր­թի ճա­կա­տին։ Ի՜նչ մեծ պա­տիւ մե­զի հա­մար։ Ե­րե­ւա­կայ­եցէք, երկ­րի սրտին վրայ ա­հա­բեկ­չա­կան պայ­թում պա­տա­հեր է, սա­կայն ա­լե­հեր խմբագ­րա­պետ Ռո­պէր Հատ­տէ­ճեան յար­մար դա­տեր է իր թեր­թին ճա­կա­տը յատ­կաց­նել մե­զի։ Զգա­ցո­ւած ենք. այն աս­տի­ճան, որ չենք ու­զեր թո­ղուլ ա­նար­ձա­գանգ։

Էջեր