Արխիւ

Չորեքշաբթի, Ապրիլ 1, 2015

Գո­հու­նա­կու­թեամբ վե­րա­հա­սու կ՚ըլ­լանք, թէ մեր ե­րաժշ­տա­կան բնա­գա­ւա­ռի ար­ժէ­քա­ւոր մե­ներգ­չու­հի­նե­րէն Լի­տա Էր­փը­նար-Քէօ­սէօղ­լու յա­ռա­ջի­կայ օ­րե­րուն պի­տի այ­ցե­լէ Փա­րիզ։ Պէ­յօղ­լուի Լու­սա­ւո­րիչ երգ­չա­խում­բի կա­րե­ւոր տարրե­րէն մին է Լի­տա Էր­փը­նար-Քէօ­սէօղ­լու, որ վեր­ջին շրջան­նե­րուն կ՚ար­ձա­նագ­րէ յա­րա­տեւ վե­րելք։ 

Չորեքշաբթի, Ապրիլ 1, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Կարգ մը խոր­հուրդ­ներ օ­րի­նակ առ­նուած են կեան­քի զա­նա­զան պա­րա­գա­նե­րէն, ո­րոնց մարդ շատ ան­գամ չ՚անդ­րադառ­նար, սո­վո­րա­կան ըն­թաց­քի մէջ կ՚ան­տե­սէ եւ էա­կա­նը միշտ կը մնայ խոր­հուրդ կամ «գաղտ­նի՛ք»։

Չորեքշաբթի, Ապրիլ 1, 2015

 Ֆէ­րի­գիւ­ղի Ս. Վար­դա­նանց ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ ե­րէկ տե­ղի ու­նե­ցաւ Ա­ւագ շաբ­թուան խորհր­դան­շա­կան ա­րա­րո­ղու­թիւն­նե­րուն ա­ռա­ջի­նը։ Սրբոց տա­սը կու­սա­նաց յի­շա­տա­կը ո­չե­կո­չուե­ցաւ ա­ւան­դա­կան ա­րա­րո­ղու­թեամբ։

Չորեքշաբթի, Ապրիլ 1, 2015

ԱԳ կու­սակ­ցու­թեան Պա­քըր­գիւ­ղի մաս­նա­ճիւ­ղը ե­րէկ պահ­քի սե­ղա­նով մը պա­տուեց փոք­րա­մաս­նու­թեանց ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը։ Այս­պէս, Ս. Զատ­կի տօ­նին ըն­դա­ռաջ կու­սակ­ցա­կան շրջա­նակ­նե­րը հիւ­րըն­կա­լե­ցին հայ, յոյն եւ ա­սո­րի հա­մայնք­նե­րէն դէմ­քեր։

Չորեքշաբթի, Ապրիլ 1, 2015

Ֆէրիգիւղի Ս. Վարդանանց եկեղեցւոյ մէջ փառաշուք յուղարկաւորութիւն:
Հանգուցեալ Սարգիս Սերովբեան յաւերժութեան ճամբուեցաւ հոծ բազմութեան մը մասնակցութեամբ:

Չորեքշաբթի, Ապրիլ 1, 2015

Թուր­քիա ե­րէ­կուան օ­րը ան­ցուց խա­ւա­րի մէջ։ Ա­ռա­ւօ­տուն ժա­մը 10.36-ի դրու­թեամբ ե­լեկտ­րա­կան հո­սան­քը նոյ­նա­ժա­մա­նակ խզուե­ցաւ երկ­րի քա-ռասունհինգ քա­ղաք­նե­րուն մէջ։ Նոյ­նիսկ հան­րա­յին փո­խադ­րա­մի­ջոց­ներն ու հի­ւան­դա­նոց­նե­րը պար­տա­ւո­րուե­ցան կանգ­նեց­նել ի­րենց ծա­ռա­յու­թիւ­նը։

Չորեքշաբթի, Ապրիլ 1, 2015

Հայ­կա­կան բա­րե­գոր­ծա­կան ընդ­հա­նուր միու­թեան (ՀԲԸՄ) Կեդ­րո­նա­կան վար­չու­թեան նա­խա­գահ Պերճ Սեդ­րա­կեան ե­րէկ Ե­րե­ւա­նի մէջ հիւ­րըն­կա­լուե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար Սէյ­րան Օ­հա­նեա­նի կող­մէ։ Պերճ Սեդ­րա­կեա­նի կող­մէ գլխա­ւո­րուած ՀԲԸՄ-ի պա­տուի­րա­կու­թեան ի պա­տիւ հան­դի­սու­թիւն մը տե­ղի ու­նե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան վար­չա­կան հա­մա­լի­րէն ներս։

Չորեքշաբթի, Ապրիլ 1, 2015

Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղան այ­սօր ա­ւար­տին կը հասց­նէ իր պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն­նե­րու շար­քը՝ դէ­պի Եւ­րո­միու­թեան ան­դամ ե­րեք եր­կիր­ներ։ Այս­պէս, Սլո­վա­քիոյ մայ­րա­քա­ղա­քը՝ Պրա­թիս­լա­ւա­յի մէջ ե­րէկ ու­նե­ցած շփում­նե­րէն վերջ Էր­տո­ղան ան­ցաւ Պուք­րէշ, ուր այ­սօր կը հիւ­րըն­կա­լուի Ռու­մա­նիոյ ղե­կա­վա­րու­թեան կող­մէ։

Չորեքշաբթի, Ապրիլ 1, 2015

Ֆրան­սա­խօ­սու­թեան մի­ջազ­գա­յին կազ­մա­կեր­պու­թեան Խորհր­դա­րա­նա­կան վե­հա­ժո­ղո­վի Եւ­րո­պա­յի տա­րած­քաշր­ջա­նա­յին բա­ժան­մունք­նե­րու նա­խա­գահ­նե­րուն հա­մա­ժո­ղո­վը այս օ­րե­րուն տե­ղի կ՚ու­նե­նայ Ե­րե­ւա­նի մէջ։ Պա­տուի­րա­կու­թեան ան­դամ­նե­րը ե­րէկ Հա­յաս­տա­նի ղե­կա­վա­րու­թեան կող­մէ հիւ­րըն­կա­լուե­ցան ա­մե­նա­բարձր մա­կար­դա­կի վրայ։

Չորեքշաբթի, Ապրիլ 1, 2015

Իսթանպուլի Արդարադատութեան պալատին մէջ երէկ ապրուածները ահուսարսափ պատճառեցին բովանդակ երկրին:
Դատախազ Մեհմէտ Սելիմ Քիրազ ութ ժամուան գերեվարութենէ վերջ նահատակուեցաւ ահաբեկիչներուն կողմէ:

Չորեքշաբթի, Ապրիլ 1, 2015

Փարիզի մէջ կազմակերպուած «Հետազօտութեան 100 տարի» քառօրեայ գիտաժողովի լոյսին տակ:
Ըստ Էտհէմ Էլտէմի, տարբեր պատմագրութիւններու վերջին շրջանի համադրումը յոյս կը ներշնչէ:

Երեքշաբթի, Մարտ 31, 2015

Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղան ե­րէկ շփում­ներ ու­նե­ցաւ Սլո­վե­նիոյ մայ­րա­քա­ղա­քը՝ Լիուպ­լիա­նա­յի մէջ։ Էր­տո­ղան, որ այս օ­րե­րուն ե­րեք ի­րե­րա­յա­ջորդ պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն­ներ կ՚ի­րա­կա­նաց­նէ, ար­դէն այ­սօր շփում­ներ կ՚ու­նե­նայ Սլո­վա­քիոյ մայ­րա­քա­ղա­քը՝ Պրա­թիս­լա­ւա­յի մէջ։

Երեքշաբթի, Մարտ 31, 2015

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սի հայ­րա­պե­տա­կան տնօ­րի­նու­թեամբ Տ. Մար­կոս Եպսկ. Յով­հան­նի­սեան նշա­նա­կուե­ցաւ Հա­յաս­տա­նեայց Ա­ռա­քե­լա­կան Ե­կե­ղեց­ւոյ Ուք­րայ­նոյ Թե­մի ա­ռաջ­նորդ։

Երեքշաբթի, Մարտ 31, 2015

​ԵԱՀԿ-ի Մինս­քեան խմբա­կի հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րը Վիեն­նա­յի մէջ այ­սօր քննար­կում­ներ կը ծա­ւա­լեն Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հիմ­նախնդ­րին շուրջ։ Հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րը՝ Ճէյմս Ո­ւոր­լիք (Միա­ցեալ Նա­հանգ­ներ), Ի­կոր Փո­փով (Ռու­սաս­տան) եւ Փիէռ Անտ­րիու (Ֆրան­սա), ինչ­պէս նաեւ ԵԱՀԿ-ի շրջա­նա­յին նա­խա­գա­հի յա­տուկ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Ան­ճէյ Կաս-պըր­չիկ կ՚անդ­րա­դառ­նան Ար­ցա­խի ճա­կա­տի բռնու­թեան նոր դէպ­քե­րուն եւ միջ­նոր­դա­կան ջան­քե­րուն։ Ըստ Ճէյմս Ո­ւոր­լի­քի, ի­րենք հա­կա­մար­տու­թեան կար­գա­ւո­րու­մը պէտք է դարձ­նեն ա­ռաջ­նա­հեր­թու­թիւն։

Երեքշաբթի, Մարտ 31, 2015

Հա­յաս­տա­նի Կեդ­րո­նա­կան դրա­մա­տու­նը թո­ղար­կեց Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ ի պահ դրուած Սրբա­լոյս Միւ­ռո­նի կաթ­սա­յին նուի­րուած յու­շադ­րամ մը։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, յու­շադ­րա­մի ե­րե­սակ­նե­րէն մէ­կուն վրայ պատ­կե­րուած է Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան զի­նան­շա­նը, ո­րու ներ­քեւ ար­ձա­նագրուած է յու­շադ­րա­մի անուա­նա­կան ար­ժէ­քը՝ 1000 դրամ։

Երեքշաբթի, Մարտ 31, 2015

​Հայաստանի ֆութպոլի ազգային հաւաքականի աւագ մարզիչը լքեց իր պաշտօնը:
Պեռնար Շալանտ հրաժարեցաւ հայկական ընտրանիի վերջին շրջանի անբաւարար արդիւնքներուն բերումով:

Երեքշաբթի, Մարտ 31, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Հա­ցը, մար­դուս հա­մար սնունդ մը ըլ­լա­լէ շատ ա­ւե­լի՜, կեան­քի հա­մա­զօր ու մեր­ձի­մաստ ար­ժէք մը կը ներ­կա­յաց­նէ։

Երեքշաբթի, Մարտ 31, 2015

Փարիզի մէջ կազմակերպուած «Հետազօտութեան 100 տարի» խորագրեալ գիտաժողովը առիթ հանդիսացաւ թարմ խմորումներու։
Կայծ Մինասեան. «Առողջ պատմագրութեան մը հասնելու համար ցեղասպանութիւնը պէտք է դառնայ պատմութեան առարկան»։

Երեքշաբթի, Մարտ 31, 2015Տեսակցեցաւ՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Լեռնային Ղարաբաղի արտաքին գործոց նախկին նախարար Արման Մելիքեան հարցազրոյց մը տուաւ ԺԱՄԱՆԱԿ օրաթերթին։
«Համակարգային փոփոխութիւնները հնարաւոր են միայն այն պարագային, երբ իշխանական լծակները ըլլան համակցուած եւ գործեն միասին»։

Երեքշաբթի, Մարտ 31, 2015

Բան­կալ­թըի Մխի­թա­րեան վար­ժա­րա­նէն խումբ մը ա­շա­կերտ­ներ, գլխա­ւո­րու­թեամբ հա­յե­րէ­նի ու­սու­ցիչ Սե­ւան Տէ­յիր­մեն­ճեա­նի, Հա­մաշ­խար­հա­յին թատ­րո­նի օ­րուան առ­թիւ, Մար­տի 27-ին, այ­ցե­լե­ցին մե­ծա­նուն դե­րա­սան Պետ­րոս Ա­դա­մեա­նի (1849-1891) շի­րի­մը։

Էջեր