Եկեղեցական

ՎԵՀԱՓԱՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏԸ ԵՐԷԿ ԱՅՑԵԼԵՑ ԾՆՆԴԱՏՈՒՆԵՐ

Ե­րէկ, Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը այ­ցե­լեց Էջ­միած­նի եւ Ե­րե­ւա­նի ծննդա­տու­նե­րը՝ իր հայ­րա­պե­տա­կան օրհ­նու­թիւն­նե­րը բե­րե­լով նո­րա­ծին­նե­րուն Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան ան­կա­խու­թեան 25-ա­մեա­կի տա­րե­դար­ձին առ­թիւ։ Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տին ու­ղեկ­ցե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի Ա­ռող­ջա­պա­հու­թեան նա­խա­րար Ար­մէն Մու­րա­տեան։

ԳԱՆԱՏԱՀԱՅ ՈՒԽՏԱՒՈՐՆԵՐ ԱՅՑԵԼԵՑԻՆ ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը ե­րէկ Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ հիւ­րըն­կա­լեց գա­նա­տա­հայ ուխ­տա­ւոր­ներ։ Հա­յաս­տա­նեայց Ա­ռա­քե­լա­կան Ե­կե­ղեց­ւոյ Գա­նա­տա­յի Թե­մի Ա­ռաջ­նորդ Տ. Աբ­գար Եպսկ. Յո­վա­կի­մեա­նի գլխա­ւո­րու­թեամբ ուխ­տա­ւոր­նե­րը կ՚այ­ցե­լեն Հա­յաս­տան՝ ան­կա­խու­թեան 25-րդ տա­րե­դար­ձին առ­թիւ։

ՎԵՀԱՓԱՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏԸ ՀԻՒՐԸՆԿԱԼԵՑ ԽՈՒՄԲ ՄԸ ՖՐԱՆՍԱՑԻ ԲԺԻՇԿՆԵՐ

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը շա­բա­թա­վեր­ջին Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ հիւ­րըն­կա­լեց Ֆրան­սա­յէն խումբ մը բժիշկներ, ո­րոնք վեր­ջին շրջա­նին այ­ցե­լե­ցին Հա­յաս­տան։ Մաս­նա­գէտ­նե­րու այս խում­բը կը գլխա­ւո­րէր Տքթ. Ժան Փիէռ Պէր­պէ­րեան։

ՎԵՀ. ՀԱՅՐԱՊԵՏԸ ԱՅՑԵԼԵՑ ԳԱՆՁԱՍԱՐԻ ՎԱՆՔԸ

Դէ­պի Ար­ցախ ձեռ­նար­կած ու­ղե­ւո­րու­թեան շրջագծով, Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը ե­րէկ այ­ցե­լեց Գան­ձա­սա­րի վան­քը, Գե­րա­գոյն հո­գե­ւոր խոր­հուր­դի (ԳՀԽ) ան­դամ­նե­րուն հետ։

ԳՀԽ-Ի ՆՍՏԱՇՐՋԱՆԸ ՏԵՂԻ Կ՚ՈՒՆԵՆԱՅ ԱՐՑԱԽԻ ՄԷՋ

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սի բարձր նա­խա­գա­հու­թեամբ, ե­րէկ, Ստե­փա­նա­կեր­տի մէջ սկսաւ Գե­րա­գոյն հո­գե­ւոր խոր­հուր­դի (ԳՀԽ) հեր­թա­կան ժո­ղո­վը։ Բաց­ման նիս­տին Նո­րին Սրբու­թիւ­նը ԳՀԽ­-ի հո­գե­ւո­րա­կան եւ աշ­խար­հա­կան ան­դամ­նե­րուն փո­խան­ցեց իր հայ­րա­պե­տա­կան օրհ­նու­թիւնն ու պատ­գա­մը։

ՍԱՀԱԿԵԱՆ ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏԻ ՄԷՋ ԵՐԷԿ ՀԻՒՐԸՆԿԱԼԵՑ ԳՀԽ-Ի ԱՆԴԱՄՆԵՐԸ

Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի Նա­խա­գահ Բա­կօ Սա­հա­կեան ե­րէկ Ե­րե­ւա­նի մէջ հիւ­րըն­կա­լեց Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սին կող­մէ գլխա­ւո­րուած Գե­րա­գոյն հո­գե­ւոր խոր­հուր­դի (ԳՀԽ) ան­դամ­նե­րը, ո­րոնք ներ­կա­յիս կը գտնուին Ար­ցա­խի մէջ։

ՎԵՀԱՓԱՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏԸ Կ՚ԱՅՑԵԼԷ ԱՐՑԱԽ

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը այ­ցե­լու­թեան մը ձեռ­նար­կեց դէ­պի Ար­ցախ։ Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րը տե­ղե­կա­ցու­ցին, որ այ­սօր Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տը մեկ­նած է Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի Հան­րա­պե­տու­թիւն։ Ստե­փա­նա­կեր­տի մէջ ան կը հիւ­րը­կա­լուի Ար­ցա­խի ղե­կա­վա­րու­թեան կող­մէ։

ԵՐՈՒՍԱՂԷՄԻ ՊԱՏՐԻԱՐՔԸ ՈՐԵՒԷ ՆՈՐ ՆԱՄԱԿ ՉԷ ՈՒՂԱՐԿԱԾ ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ

Ե­կե­ղե­ցա­կան շրջա­նակ­նե­րը ե­րէկ զար­ման­քով հե­տե­ւած էին այն լու­րե­րուն, ըստ ո­րոնց Ե­րու­սա­ղէ­մի Հա­յոց Պատ­րիարք Տ. Նուր­հան Արք. Մա­նու­կեան նոր նա­մակ մը ու­ղար­կած էր Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միա­ծին։

ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻՆ ԱՅՑԸ ԿԱԼԿԱԹԱՅԻ ՀԱՅՈՑ ՄԱՐԴԱՍԻՐԱԿԱՆ ՃԵՄԱՐԱՆ

Օ­գոս­տո­սի 17-ին, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Ծայ­րա­գոյն Պատ­րիարք եւ Ա­մե­նայն Հա­յոց Կա­թո­ղի­կո­սը հայ­րա­պե­տա­կան այ­ցով ժա­մա­նեց Հնդկաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թիւն՝ Կալ­կա­թա­յի Հա­յոց Մար­դա­սի­րա­կան ճե­մա­րան: Ճե­մա­րա­նէ ներս այժմ կ՚ու­սա­նին յի­սուն­հինգ սա­ներ Հա­յաս­տա­նէն, Ի­րա­քէն եւ Ի­րա­նէն:

Էջեր