Եկեղեցական

ՎԵՀԱՓԱՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏԸ ԵՐԷԿ ՏԵՍԱԿՑԵՑԱՒ ՆՈՐԱՆՇԱՆԱԿ ՆԱԽԱՐԱՐ ՎԻԳԷՆ ՍԱՐԳՍԵԱՆԻ ՀԵՏ

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը ե­րէկ Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ ըն­դու­նեց Հա­յաս­տա­նի նո­րան­շա­նակ պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար Վի­գէն Սարգ­սեա­նը։ Ներ­կայ էր նաեւ Հա­յաս­տա­նի զի­նեալ ու­ժե­րու հո­գե­ւոր ա­ռաջ­նորդ Տ. Վրթա­նէս Եպսկ. Աբ­րա­հա­մեան։

ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԻ ԲԱՐՁՐԱՑՈՒՄ

Գէորգեան հոգեւոր ճեմարանին շնորհուեցաւ մագիստրոսութեան մակարդակով բարձրագոյն ուսում ջամբելու իրաւունք:
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի մէջ, Վեհափառ Հայրապետի հանդիսապետութեամբ տեղի ունեցաւ յատուկ արարողութիւն մը:

Ս. ԷՋՄԻԱԾՆԷՆ՝ ԱՇԽԱՐՀԻՆ

Վեհափառ Հայրապետին նախագահութեամբ, Գերագոյն հոգեւոր խորհուրդը ամսավերջին ժողով մը պիտի գումարէ Նիւ Եորքի մէջ:
Մայր Աթոռի մէջ տեղի կ՚ունենայ միջազգային եռօրեայ գիտաժողով մը՝ հայերէն առաջին տպագիր Աստուածաշունչի 350-ամեակի յոբելեանին առթիւ:

ԵՐՈՒՍԱՂԷՄԻ Ս. ՅԱԿՈԲԵԱՆՑ ՄԻԱԲԱՆՈՒԹԵՆԷՆ Տ. ՀԱՅԿԱԶՈՒՆ ՎՐԴ. ԵՂԻԱՅԵԱՆ ԿԱՐԳԱԹՈՂ

Ե­րու­սա­ղէ­մի հա­յոց վան­քէն դար­ձեալ հա­սաւ զգա­յա­ցունց լուր մը։ Այս­պէս, կը հա­ղոր­դուի, որ կար­գա­թող ե­ղած է Սրբոց Յա­կո­բեանց միա­բա­նու­թեան ան­դամ­նե­րէն Տ. Հայ­կա­զուն Վրդ. Ե­ղիա­յեան։

ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ԲԱՆԱԼԻ

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի մէջ երէկ տեղի ունեցաւ «Լաւագոյն ուսուցիչ 2016» մրցանակաբաշխութիւնը:
Վեհափառ Հայրապետը կրթական մշակները համեմատեց աւետարանական բարի սերմնացանի կերպարին հետ ու շեշտեց, որ անոնք իր մշտական աղօթքներուն մէջ են:

ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ Ս. ԷՋՄԻԱԾՆԻ ՄԷՋ ՎԱՐԴԱՊԵՏԱԿԱՆ ԹԵԶԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹԻՒՆ

Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ վեր­ջերս տե­ղի ու­նե­ցաւ Ա­րե­ւե­լեան ծէ­սի ըն­կե­րու­թեան 6-րդ մի­ջազ­գա­յին գի­տա­ժո­ղո­վը։ Եէյ­լի հա­մալ­սա­րա­նէն Պրա­յան Սփինկ­սի կող­մէ գլխա­ւո­րուած այս ըն­կե­րակ­ցու­թեան ան­դամ­ներն ու գի­տա­ժո­ղո­վի մաս­նա­կից­նե­րը ըն­դու­նուե­ցան նաեւ Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սին կող­մէ։

ԼՈՍ ԱՆՃԵԼԸՍԻ ՄԷՋ ՆՇՈՒԵՑԱՒ Ա­ՌԱՋ­ՆՈՐ­ԴԱ­ՆԻՍՏ ՍՐԲՈՑ ՂԵ­ՒՈՆ­ԴԵԱՆՑ ՄԱՅՐ ՏԱ­ՃԱ­ՐԻ ՕԾ­ՄԱՆ ՏԱ­ՐԵ­ԴԱՐ­ՁԸ

Հա­յաս­տա­նեայց Ա­ռա­քե­լա­կան Ե­կե­ղեց­ւոյ Հիւ­սի­սա­յին Ա­մե­րի­կա­յի Ա­րեւմտեան Թե­մէն ներս վեր­ջերս նշուե­ցաւ Ա­ռաջ­նոր­դա­նիստ Սրբոց Ղե­ւոն­դեանց մայր տա­ճա­րի օծ­ման վե­ցե­րորդ տա­րե­դար­ձը, ինչ­պէս նաեւ Ա­մե­նայն Հա­յոց Գա­րե­գին Բ. Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տին կող­մէ շնոր­հուած շքան­շան­նե­րու տու­չու­թիւ­նը։ Այս­պէս, Ա­ռաջ­նորդ Տ. Յով­նան Արք. Տէր­տէ­րեան յանձ­նեց բա­րե­րար­նե­րուն շքան­շան­նե­րը։ Ա­րեւմ­տեան Թե­մի դի­ւա­նէն ստա­ցանք հե­տե­ւեալ հա­ղոր­դագ­րու­թիւ­նը, զոր կը հրա­տա­րա­կենք ստո­րեւ։

ՎԵՀԱՓԱՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏԸ ՀԻՒՐԸՆԿԱԼԵՑ ԱՐԺԱՆԹԻՆԻ ՄԽԻԹԱՐԵԱՆ ՎՐԺ.Ի ՍԱՆԵՐԸ

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը շա­բա­թա­վեր­ջին Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ հիւ­րըն­կա­լեց Ար­ժան­թի­նի Մխի­թա­րեան վար­ժա­րա­նէն սա­ներ, ո­րոնց կ՚ու­ղեկ­ցէր հա­յե­րէ­նի ու­սուց­չու­հի Զե­փիւռ Տիզ­չէ­քէ­նեան։ Հան­դիպ­ման ըն­թաց­քին Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տը ծա­նօ­թա­ցաւ իւ­րա­քան­չիւր սա­նի հետ, իր օրհ­նու­թիւ­նը փո­խան­ցեց ե­րի­տա­սարդ­նե­րուն, նաեւ վեր­յի­շեց դէ­պի Ար­ժան­թին հո­վուա­պե­տա­կան ու­ղե­ւո­րու­թեան ըն­թաց­քին վար­ժա­րան տուած այ­ցը։

ՎԵՀԱՓԱՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏԸ ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾՆԻ ՄԷՋ ՀԻՒՐԸՆԿԱԼԵՑ ՔԱՐՎԱՃԱՌԻ ՅԱՐԱԿԻՑ ԳԻՒՂԵՐԷՆ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐ

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը ե­րէկ Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ հիւ­րըն­կա­լեց Ար­ցա­խի Քար­վա­ճա­ռի շրջա­նի հինգ գիւ­ղե­րէն քսան­չորս դպրո­ցա­կան­ներ։ Հարկ է նշել, որ դէ­պի Ար­ցախ այ­ցե­լու­թեան ժա­մա­նակ՝ Սեպ­տեմ­բե­րի 9-ին, Դա­դի­վան­քի մէջ Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տը զա­նոնք հրա­ւի­րած էր այ­ցե­լել Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միա­ծին։

Էջեր