Եկեղեցական

ԻՇԽԱՆ ԽԱՂԱՂՈՒԹԵԱՆ

Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցին երէկ աշխարհի չորս ծագերուն աւանդական շուքով նշեց Տէր Յիսուս Քրիստոսի Հրաշափառ Սուրբ Ծննդեան եւ Աստուածայայտնութեան տաղաւարը ու բերկրալի տօնի մեծ աւետիսը փոխանցեց հաւատացեալ հօտին:
Ամենայն Հայոց Տ.Տ. Գարեգին Բ. Վեհափառ Հայրապետը պատարագեց Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի մէջ, ուր իր պատգամը փոխանցեց համայն հայութեան:

«ՔՐԻՍՏՈՆԵԱՅԻ ԿԵԱՆՔԸ ՆԵՐԳՈՐԾՈՒՆ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹԻՒՆ Է ՄԱՐԴՈՑ ԵՒ ԱՇԽԱՐՀԻ ՀԱՆԴԷՊ։ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ՓՐԿԱԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆԸ ՕՐԻՆԱԿ Է ՀԱՄԱՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ԵՒ ԱԶԳԱՅԻՆ ԲԱՐԻՔԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՄԷՋ»

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը ե­րէկ Սուրբ Էջ­միած­նի Մայր Տա­ճա­րին մէջ Սուրբ Ծննդեան տօ­նին առ­թիւ հա­մայն հա­յու­թեան փո­խան­ցեց իր հայ­րա­պե­տա­կան պատ­գա­մը։ Ստո­րեւ նոյ­նու­թամբ կը ներ­կա­յաց­նենք Նո­րին Սրբու­թեան ու­ղեր­ձը։

ՊԱՏՐԻԱՐՔԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՓՈԽԱՆՈՐԴ ՍՐԲԱԶԱՆ ՀՕՐ ՍՈՒՐԲ ԾՆՆԴԵԱՆ ՊԱՏԳԱՄԸ

«Եւ դու, Բեթ­ղե­հէմ տուն Եփ­րա­թայ,
սա­կա­ւա­ւոր ի­ցես լի­նել ի հա­զա­րա­ւորս Յու­դայ,
ի քէն ել­ցէ ինձ լի­նել իշ­խան Իս­րա­յէ­լի,
եւ ելք նո­րա ի սկզբա­նէ ա­ւուրց աշ­խար­հի»։
(Մի­քիէ, 5.2)

ՔՐԻՍ­ՏՈՍ ԾՆԱՒ ԵՒ ՅԱՅՏ­ՆԵ­ՑԱՒ

ՎԵՀԱՓԱՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏԻՆ ԱՄԱՆՈՐԻ ՊԱՏԳԱՄԸ

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը Ա­մա­նո­րի առ­թիւ հան­դէս ե­կաւ պատ­գա­մով մը։ Նո­րին Սրբու­թեան կող­մէ Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նէն հա­մայն աշ­խար­հի հա­յու­թեան ուղ­ղեալ այս պատ­գա­մը տե­սասփ­ռուե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­յին հե­ռուս­տա­տե­սու­թեան կող­մէ։ Տա­րե­մու­տէն քա­նի մը վայր­կեան ա­ռաջ Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տը իր պատ­գա­մին մէջ ը­սաւ

ՊԱՏՐԻԱՐՔԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՓՈԽԱՆՈՐԴ Տ. ԱՐԱՄ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ԱԹԷՇԵԱՆԻ ԱՄԱՆՈՐԻ ՊԱՏԳԱՄԸ

«…բայց մի ինչ է՝ զի զառ ի յե­տոյսն մո­ռա­ցեալ է,
եւ ի յա­ռա­ջա­դէմսն նկրտեալ եմ։»
(Փի­լի­պե­ցիս, 3.13)

Ա­մա­նոր է դար­ձեալ։ Գո­հու­թիւն եւ փառք Ա­մե­նա­կա­լին Աս­տու­ծոյ, որ շնոր­հեց տա­րի մը եւս ան­ցը­նել մեր երկ­րա­ւոր կեան­քի մա­տեա­նին մէջ իր ու­րախ եւ տխուր ե­րե­սակ­նե­րով։

Ս. ՍՏԵՓԱՆՈՍԻ ՏՕՆԸ

Հա­յաս­տա­նեայց Ա­ռա­քե­լա­կան Ե­կե­ղե­ցին ե­րէկ մեծ շու­քով յի­շա­տա­կեց Ս. Ստե­փա­նոս նա­խավ­կան, որ միեւ­նոյն ժա­մա­նակ սար­կա­ւագ­նե­րուն ձօ­նուած տօն մըն է։ Բերկ­րա­ռատ օ­րուան առ­թիւ Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցան ա­ւան­դա­կան տօ­նա­կա­տա­րու­թիւն­ներ։

ՊԱՏՐԻԱՐՔԱՐԱՆԻ ՏՕՆԱԾԱՌԸ ԶԱՐԴԱՐՈՒԱԾ

Պատ­րիար­քա­րա­նի մէջ ար­դէն յար­դա­րուած է ա­ւան­դա­կան տօ­նա­ծա­ռը։ Մինչ Ա­մա­նո­րի եւ Ս. Ծննդեան ըն­դա­ռաջ տօ­նա­կան տրա­մադ­րու­թիւ­նը աս­տի­ճա­նա­բար կը հա­մա­կէ մեր հաս­տա­տու­թիւն­նե­րուն մթնո­լոր­տը, Պատ­րիար­քա­րա­նի տօ­նա­ծառն ալ զար­դա­րուե­ցաւ տիկ­նանց կազ­մի ան­դա­մու­հի­նե­րուն կող­մէ։

Էջեր